Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Co 206/2003Usnesení NS ze dne 20.08.2003Exekuce vyklizením bytu. Zajištění bytové náhrady.

HeslaVýkon rozhodnutí
KategorieA
Publikováno3/2005 Sb. rozh. civ.
EcliECLI:CZ:KSHK:2003:24.CO.206.2003.1
Dotčené předpisy

§ 44 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 343 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

Okresnísoud ve Svitavách nařídil usnesením ze dne 31. 3. 2003 podle rozsudku okresního soudu ze dne 4. 10. 2002 exekuci vyklizením povinného z bytu č. 11 o kuchyni a třech pokojích v I. poschodí domu čp. 10 v M. T. a přestěhováním povinného a všech, kdo s ním bydlí na základě jeho práva, do náhradního ubytování v domě čp. 12 v J. ulici v M. T. Exekuci nařídil i pro náklady předcházejícího řízení 2650 Kč a pro vymožení nákladů exekuce, které budou stanoveny v průběhu exekučního řízení (výrok I.). Provedením exekuce soud pověřil JUDr. V. N., soudního exekutora se sídlem v B., C. 99 (výrok II.). Povinného poučil o tom, že po doručení usnesení nesmí nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku náležejícího do společného jmění manželů s výjimkou běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb a udržování a správy majetku a poučil jej i o neplatnosti právního úkonu, kterým by uvedený zákaz porušil (výrok III.).

Proti usnesení podal povinný odvolání, ve kterém namítal, že jeho povinnost vyklidit byt označený ve výroku I. napadeného usnesení je vázána na zajištění náhradního ubytování a jemu není nic známo, že by pro něj bylo náhradní ubytování skutečně zajištěno. Proto také nemohl dosud užívaný byt ve stanovené lhůtě patnácti dnů počítané od zajištění náhradního ubytování vyklidit. Odkázal rovněž na exekuční titul, rozsudek okresního soudu, kterým bylo pod bodem II. výroku rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Proto pro částku 2650 Kč nemá oprávněná oporu v exekučním titulu a náklady neoprávněné exekuce není povinný ochoten ani povinen oprávněné hradit. Neučinil přesný návrh na věcné vyřízení odvolání, jeho obsah svědčil o tom, že se domáhal, aby změnou napadeného usnesení byl návrh na nařízení exekuce zamítnut.

Oprávněná se ve vyjádření k odvolání ohradila proti tvrzení povinného, že by jej neseznámila s tím, že je pro něj zajištěno za vyklizovaný být náhradní ubytování. Učinila tak ústně a před nařízením exekuce vyzvala povinného, aby se v souladu s exekučním titulem přestěhoval do ubytovny města M. T. Písemně takovouto výzvu oprávněná neučinila, protože účastníci bydlí v témže bytě. Tvrdí-li povinný, že mu nebyla poskytnuta patnáctidenní lhůta k plnění, pak i kdyby bylo lze tuto jeho námitku přijmout, od vydání napadeného usnesení uvedená lhůta dávno uplynula a povinný přesto dobrovolně byt nevyklidil. Navrhla, aby bylo napadené usnesení potvrzeno.

Krajskýsoudv Hradci Králové po zjištění, že odvolání je přípustné, bylo podáno oprávněnou osobou, včas a obsahuje zákonem předvídané náležitosti (§ 201, § 202 a contr., § 204 odst. 1 a § 205 o. s. ř.), přezkoumal napadené usnesení spolu s řízením, které jeho vydání předcházelo, postupem podle § 214 odst. 2 písm. d) o. s. ř. bez nařízení jednání. Odvolání povinného shledal opodstatněným, byť převážně z jiných, než v něm uvedených důvodů. Proto usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Zodůvodnění:

Podle § 251 o. s. ř. nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Ukládá-li exekuční titul vyklizení bytu po zajištění bytové náhrady (to je přiměřeného náhradního bytu, náhradního bytu nebo náhradního ubytování) nebo přístřeší (§ 343 o. s. ř.), nabývá exekuční titul formální vykonatelnosti až uplynutím lhůty k plnění po zajištění bytové náhrady (§ 160 odst. 3 o. s. ř.). Oprávněný prokazuje zajištění bytové náhrady buď listinou vydanou státním orgánem nebo orgánem obce anebo notářským zápisem. Předloží-li takovýto důkaz soudu k prokázání formální vykonatelnosti exekučního titulu, soud bez dalšího návrhu na nařízení exekuce vyhoví. Je-li navrhován jiný důkaz, jímž má být prokázáno zajištění exekučním titulem předvídané bytové náhrady, soud musí nařídit jednání a při něm provést dokazování (§ 343 odst. 3 o. s. ř.), při kterém však může provést i jiné než oprávněným navržené důkazy ke zjištění tvrzené skutečnosti, že je pro povinného zajištěna exekučním titulem určená bytová náhrada. Postup soudu podle § 343 odst. 3 o. s. ř. platí i v případech nařízení exekuce podle exekučního řádu - zákona č. 120/2000 Sb. (dále jen "exek. řádu"), a to se zřetelem k jeho ustanovení § 52, protože exekuční řád nemá zvláštní úpravu pro případy nařízení exekuce vyklizením bytu. To však zároveň znamená, že lhůta 15 dnů, v níž má soud exekuci nařídit (viz § 44 odst. 2 exek. řádu), platí pouze pro případy, kdy zajištění bytové náhrady prokazuje oprávněný tzv. kvalifikovaným důkazem (§ 343 odst. 3 o. s. ř.), o němž soud dokazování neprovádí.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru