Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Co 474/2014Usnesení NS ze dne 31.03.2015

HeslaExekuce
Znalecký posudek
KategorieA
Publikováno14/2016 Sb. rozh. civ.
EcliECLI:CZ:KSHK:2015:21.CO.474.2014.1
Dotčené předpisy

§ 336 odst. 1 o. s. ř.

§ 13 předpisu č. 37/1967 Sb.

§ 22 odst. 3 předpisu č. 300/2008 Sb.

§ 24 odst. 5 písm. b) předpisu č. 300/2008 Sb.


přidejte vlastní popisek

21Co 474/2014-463

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Šárky Petrové a soudců JUDr. Jiřího Petržálka a JUDr. Marie Kubištové ve věci oprávněného CASPER CONSULTING a.s., se sídlem Olivova 2096/4, Praha 1, IČ 63980401, zastoupeného Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem Koliště 259/55, Brno, proti povinným 1) OMPEXON D.T.I., spol. s r.o., se sídlem U Pošty 33, Ždírec nad Doubravou, IČ 47914068, 2) M. H., a 3) M. H., o exekuci, k odvolání druhé povinné a třetího povinného proti usnesení soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, Praha 6, ze dne 22.10.2014, č. j. 067 EX 322/08-443, takto:

Usnesení soudního exekutora se zrušuje a věc se soudnímu exekutorovi vrací k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Soudní exekutor usnesením označeným v záhlaví určil cenu nemovitostí – pozemek parc. č. St. 46, budova čp. 33, pozemek parc. č. 90, pozemek parc. č. 412/4, pozemek parc. č. 412/9 v obci a katastrálním území Ž. nad D. na částku 1.600.000 Kč, cena závady s nemovitostmi spojená s věcným břemenem chůze činí ztrátovou hodnotu celkem 20.000 Kč, výsledná cena nemovitostí činí 1.580.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podali druhá povinná a třetí povinný včas odvolání. Shodně namítali, že cena určená soudním exekutorem je opětovně podhodnocena a nesprávně bylo přihlédnuto ke ztrátové hodnotě 10.000 Kč spojené s věcným břemenem chůze, neboť toto věcné břemeno ztratilo funkci, neboť prostor je zčásti zastavěn a chůze přes budovu není možná. Znalecký posudek neobsahuje povinné náležitosti jako otisk znalecké pečetě a podpis statutárního orgánu za společnost, která znalecký posudek zpracovala. Takový dokument nelze považovat za právně relevantní. Usnesení postrádá podpis soudního exekutora a otisk úředního razítka a dokument je tedy právně nicotný. Povinní proto navrhli, aby odvolací soud usnesení soudního exekutora zrušil.

Oprávněný a prvý povinný se k odvolání nevyjádřili.

Odvolací soud odvolání projednal bez nařízení jednání podle § 214 odst. 2 písm. c/ o.s.ř., § 55c odst. 5 ex. řádu a dospěl k závěru, že je opodstatněné.

V projednávané věci soudní exekutor vydal exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí dne 21.1.2008 (exekuční příkaz ze dne 21.1.2008, č. j. 067 EX 322/08-27). Exekuce je proto prováděna podle právních předpisů ve znění účinném do 30.6.2010 (článek XXIV zákona č. 7/2009).

Podle § 336 odst. 1 o.s.ř. po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud ustanoví znalce, kterému uloží, aby ocenil nemovitost a její příslušenství a aby ocenil jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené. Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při oceňování podle zvláštního předpisu.

Podle § 336a odst. 1 o.s.ř. podle výsledku ocenění a ohledání provedeného podle § 336 určí soud cenu nemovitosti a jejího příslušenství, cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených, závady, které prodejem v dražbě nezaniknou, výslednou cenu.

Odvolací soud nemá žádný důvod odchýlit se od své dosavadní soudní praxe, podle které spolehlivé stanovení výsledné ceny nemovitosti není možné bez toho, aby před vydáním usnesení o ceně byl povinný seznámen se znaleckým posudkem, kterým byla cena nemovitosti určena a aby tak mohl k ceně zjištěné znalcem vznést námitky a aby se s nimi pak i soud (soudní exekutor) mohl v usnesení o výsledné ceně nemovitosti vypořádat. Pokud tak neučiní, nemůže se v usnesení s případnými námitkami povinného vypořádat a jeho usnesení se tak stává nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů.

Soudní exekutor založil své rozhodnutí o ceně nemovitosti na znaleckém posudku zhotoveném společností Odhadci a znalci CZ, s.r.o., se sídlem Přemyslova 38/1285, Hradec Králové – dodatek č. 1 ke znaleckému posudku ze dne 16.10.2014.

K dotazu odvolacího soudu soudní exekutor sdělil, že obdržel od znaleckého ústavu dodatek ke znaleckému posudku č. 1 pouze v elektronické podobě, tj. bez otisku znalecké pečeti a fyzického podpisu statutárního orgánu znaleckého ústavu. Znalecký posudek byl doručován oprávněnému a prvému povinnému v elektronické podobě a druhému a třetímu povinnému v listinné podobě s konverzní doložkou osvědčující převedení dokumentu z elektronické do listinné podoby.

Náležitosti posudku jsou upraveny v § 13 vyhl. č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. č. 37/1967 Sb.).

Podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 37/1967 Sb. písemný znalecký posudek musí být sešit, jednotlivé strany očíslovány, sešívací šňůra připevněna k poslední straně posudku a přetištěna znaleckou pečetí.

Podle § 13 odst. 4 vyhl. č. 37/1967 Sb. na poslední straně písemného znaleckého posudku připojí znalec znaleckou doložku, která obsahuje označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku.

Uvedená právní úprava tedy nepřipouští podání znaleckého posudku v elektronické podobě ve smyslu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen z. č. 300/2008 Sb.). Ustanovení § 22 odst. 3 zák. č. 300/2008 Sb., podle kterého má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu nebo soudu nebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu, se pro podání písemného znaleckého posudku v civilním řízení neužije. Je tomu tak i s přihlédnutím k úpravě obsažené v § 24 odst. 5 písm. b/ zák. č. 300/2008 Sb., podle kterého se konverze neprovádí (mimo jiné), jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit. Jedinečnost písemného znaleckého posudku (znaleckého posudku v listinné podobě) je dána právě jeho náležitostmi stanovenými § 13 vyhl. č. 37/1967 Sb. jako je především jeho sešití, připevnění sešívací šňůry k poslední straně posudku a přetištění znaleckou pečetí.

Znalecký ústav byl proto povinen soudnímu exekutorovi předložit písemný znalecký posudek v listinné podobě s náležitostmi stanovenými zákonem, a to v potřebném počtu listinných vyhotovení, aby se každému z účastníků dostalo jednoho listinného vyhotovení. Soudní exekutor byl pak povinen znalecký posudek v listinné podobě se všemi zákonnými náležitostmi doručit účastníkům, tedy i odvolatelům. Pokud odvolatelům soudní exekutor doručil znalecký posudek, který neměl náležitosti stanovené právním předpisem, je třeba na věc pohlížet tak, jako by znalecký posudek nebyl odvolatelům doručen vůbec.

Na straně druhé postupoval soudní exekutor v souladu s právními předpisy, pokud odvolatelům doručil usnesení v listinné podobě ve formě listinného stejnopisu, který byl vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních služeb. Podle § 17b odst. 1 Stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky (stanoveného podle § 110 odst. 7 písm. c/ exekučního řádu) listinné stejnopisy, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb, mohou být opatřeny vizualizovanou podobou uznávaného elektronického podpisu toho, kdo písemnost podepsal. Podle odstavce druhého tohoto ustanovení provozovatel poštovních služeb může opatřit takový stejnopis řídícími znaky pro vyhotovování. Podle odstavce třetího pak platí, že k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis podle odstavce prvého doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat; o tom musí být účastník poučen. Odvolací soud připomíná, že jde o úpravu obdobnou úpravě, která se užije i v řízení před soudy (viz § 21b, § 28c Jednacího řádu pro okresní a krajské soudy, § 200f Kancelářského řádu).

Odvolací soud proto již z tohoto důvodu usnesení soudního exekutora zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení podle § 219a odst. 1 písm. b/, § 221 odst. 1 písm. a/ o.s.ř., § 55c odst. 5 ex. řádu, aniž by se mohl zabývat dalšími odvolacími důvody.

Soudní exekutor v dalším řízení účastníkům doručí znalecký posudek v listinné podobě s náležitostmi podle právních předpisů a poté znovu ve věci rozhodne.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Není proti němu přípustné ani dovolání, ledaže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání se podává do dvou měsíců od doručení rozhodnutí u soudního exekutoraJUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., a rozhoduje o něm Nejvyšší soud se sídlem v Brně.

V Hradci Králové dne 31. března 2015

Mgr. Šárka PETROVÁ

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru