Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

12 Rodo 5/2004Usnesení NS ze dne 12.01.2005

HeslaOpatrovník dítěte
KategorieA
Publikováno33/2006 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:KSHK:2005:12.RODO.5.2004.1
Dotčené předpisy

§ 91 odst. 2 z. s. m.


přidejte vlastní popisek

Krajský soud v Hradci Králové – soud pro mládež zrušil k odvolání otce nezletilého K. G. rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové – soudu pro mládež ze dne l4. 10. 2004, sp. zn. ROD 14/2004, ve znění opravného usnesení Okresního soudu v Hradci Králové – soudu pro mládež ze dne 29. 10. 2004, sp. zn. ROD 14/2004, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Zodůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové – soudu pro mládež ze dne 14. 10. 2004, sp. zn. ROD 14/2004, ve znění opravného usnesení Okresního soudu v Hradci Králové – soudu pro mládež ze dne 29. 10. 2004, sp. zn. ROD 14/2004, bylo rozhodnuto: I. podle § 93 odst. 1 písm. c) zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, byla nezletilému R. G. uložena ochranná výchova, II. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, III. opatrovníkovi byla přiznána náhrada nákladů řízení před okresním soudem v částce 650 Kč.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonné lhůtě odvolání zákonný zástupce nezletilého K. G. V odvolání poukázal na závěry psychologického vyšetření nezletilého a zlepšení jeho chování v Dětském domově H. M. Zdůraznil, že z DVÚ K. nezletilý dříve utíkal kvůli šikanování. V současné době se zlepšilo i výchovné prostředí v rodině nezletilého, což by mohl prokázat výslech otce. Ochrannou výchovu označil za neadekvátní opatření a navrhl, aby krajský soud výrok o jejím uložení zrušil.

Krajský soud v Hradci Králové – soud pro mládež jako soud odvolací z podnětu podaného odvolání přezkoumal napadený rozsudek, aniž bylo třeba nařizovat jednání /§ 214 odst. 2 písm. d) o. s. ř./ a dospěl k závěru, že dosud nejsou podmínky ani pro potvrzení, ani pro změnu napadeného rozsudku (§ 221 odst. 1 o. s. ř.).

Podle § 91 odst. 2 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, opatrovníkem dítěte pro řízení ve věcech dětí mladších patnácti let ustanoví soud pro mládež advokáta. Pokud jde o práva a povinnosti takového opatrovníka je nutno vycházet z obecných ustanovení občanského soudního řádu (§ 96 citovaného zákona.). Zastupování advokátem je v obdobných případech (§ 30 odst. 2, § 31 odst. 2 o. s. ř.) upraveno v ustanovení § 25 o. s. ř. Advokát je podle § 25 odst. 2 o. s. ř. oprávněn dát se zastupovat jiným advokátem nebo, s výjimkou případů, v nichž je zastoupení advokátem podle občanského soudního řádu povinné, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem jako dalším zástupcem. Zastupování opatrovníka ustanoveného podle § 91 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, jiným advokátem je tedy podle platné právní úpravy možné. Není však možné jeho zastupování advokátním koncipientem. Jde totiž o případ, který je nutno chápat s ohledem na odkaz § 96 a znění § 91 odst. 2 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, jako takový, v němž je zastoupení advokátem povinné podle občanského soudního řádu.

Z obsahu spisu vyplývá, že k zastupování v řízení o návrhu Okresního státního zástupce v Trutnově ze dne 24. 6. 2004, sp. zn. Zc 208/2004, na uložení opatření dítěti mladšímu patnácti let – nezletilému R. G., vedeném u Okresního soudu v Hradci Králové – soudu pro mládež pod sp. zn. ROD 14/2004, byl dne 26. 8. 2004 soudcem Okresního soudu v Hradci Králové – soudu pro mládež opatrovníkem nezletilému podle § 91 odst. 2 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ustanoven Mgr. M. B., advokát Advokátní kanceláře H. K. Ten následně dne 14. 10. 2004 zmocnil advokátního koncipienta Mgr. M. R., aby jej zastupoval ve všech občanskoprávních věcech a ve všech věcech trestních, ve kterých má založenu plnou moc nebo ve kterých byl ustanoven obhájcem s tím, že jmenovaný je k tomuto účelu oprávněn jej zastupovat při jednotlivých úkonech právní služby a jeho jménem vykonávat všechny úkony s touto činností související. Na základě tohoto zmocnění se potom Mgr. M. R. zúčastnil za ustanoveného opatrovníka Mgr. M. B. jednání před Okresním soudem v Hradci Králové – soudem pro mládež, v němž bylo rozhodnuto napadeným rozsudkem.

Odvolací soud má za to, že soud prvního stupně pochybil, pokud netrval na účasti ustanoveného opatrovníka u jednání a jednání provedl za účasti advokátního koncipienta Mgr. M. R. Zmocnění ze dne 14. 10. 2004 jmenovaného neopravňovalo k účasti u jednání za ustanoveného opatrovníka nezletilého a soud měl za této situace jednání odročit.

Uvedeným nesprávným postupem bylo zkráceno právo nezletilého na řádný soudní proces – byla mu odňata možnost jednat před soudem za účasti ustanoveného opatrovníka. Byť to nebylo v odvolání výslovně namítáno, nelze vyloučit, že zmíněné procesní pochybení by mohlo mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 212a odst. 5 o. s. ř.). Ustanovený opatrovník nemohl účinně hájit zájmy nezletilého dítěte, neboť se osobně nevyjádřil ke všem skutečnostem relevantním pro dané řízení.

Proto odvolací soud z podnětu podaného odvolání napadený rozsudek podle § 221 odst. 1 o. s. ř. zrušil a s odkazem na ustanovení § 221 odst. 2 písm. a) o. s. ř. věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Po zrušení věci soud prvního stupně provede za osobní účasti ustanoveného opatrovníka znovu řízení podle hlavy III. zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, provede dokazování v původním rozsahu (s vyžádáním aktuální zprávy o chování a výchovných poměrech nezletilého), zhodnotí provedené důkazy a ve věci znovu rozhodne (o návrhu státního zástupce i o náhradě nákladů řízení). Rozhodnutí je třeba odůvodnit způsobem uvedeným v § 157 odst. 2 o. s. ř. a soud I. stupně se v něm musí vypořádat i s věcnými námitkami podaného odvolání.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru