Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Nc 978/2014Usnesení NS ze dne 09.04.2014

HeslaPříslušnost soudu místní
Řízení před soudem
Určení otcovství
KategorieA
Publikováno71/2014 Sb. rozh. civ.
EcliECLI:CZ:KSCB:2014:8.NC.978.2014.1
Dotčené předpisy

§ 514 předpisu č. 292/2013 Sb.


přidejte vlastní popisek

8Nc 978/2014-51

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl jako soud nadřízený v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Völflové a soudců JUDr. Aleše Zezuly a Mgr. Jiřího Vaňka v právní věci žalobce M. Š., z matky G. Š., která zemřela dne 29. 4. 2013, zastoupeného opatrovníkem Magistrátem města České Budějovice, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, proti žalovanému J. H., o žalobě na určení otcovství, ve věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 14 C 59/2013, o nesouhlasu Okresního soudu v Českých Budějovicích s postoupením věci,

takto:

Nesouhlas Okresního soudu v Českých Budějovicích s postoupením věci Okresním soudem v Sokolově je d ů v o d n ý .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 28.1.2014, č.j. 12 C 349/2013-47 Okresní soud v Sokolově vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude postoupena Okresnímu soudu v Českých Budějovicích. Učinil tak v reakci na účinnost zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních (od 1.1.2014), dle jehož ust. § 417 odst. 1 je v řízení o určení a popření otcovství místně příslušným obecný soud dítěte, kterým je v dané věci Okresní soud v Českých Budějovicích. Dle ust. § 514 tohoto zákona se dle dosavadních předpisů dokončí toliko řízení o popření otcovství zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na návrh nejvyššího státního zástupce.

Postoupení věci se brání Okresní soud v Českých Budějovicích s argumentací, že řízení bylo zahájeno již 27.2.2013, tedy v době, kdy aplikovaný zákon nebyl účinný, tudíž s odkazem na přechodná ustanovení zákona 293/2013 Sb. by místní příslušnost daného řízení měla být určena dle o.s.ř. platného v době zahájení řízení, tj. určena dle obecného soudu žalovaného, kterým je Okresní soud v Sokolově.

Podepsaný soud jako soud nadřízený po přezkoumání věci dospěl k závěru, že nesouhlas předkládajícího soudu je důvodný.

Nutno přisvědčit postupujícímu soudu v tom, že od 1.1.2014 vešel v účinnost zákon č. 292/2013 Sb., který nadále upravuje postup soudů v taxativně vyjmenovaných řízeních, mimo jiné i v řízeních o určení a popření rodičovství, kdy místní příslušnost soudu je upravena v ust. § 417 odst. 1 tak, že místně příslušným k projednávání a rozhodnutí je obecný soud dítěte. Zákon obsahuje jediné přechodné ustanovení - § 514 shora citovaný. Podepsaný soud je však názoru, že výklad tohoto ustanovení provedený Okresním soudem v Sokolově není správný, tj. že výkladem a contrario nelze dovodit, že vyjma specifikovaného řízení (o popření otcovství zahájeného návrhem nejvyššího státního zástupce), které se dokončí podle dosavadních předpisů, se na všechna ostatní použije počínaje 1.1.2014 nový předpis. Současně s tímto zákonem totiž vešel v účinnost i zákon č. 293/2013 Sb. novelizující občanský soudní řád, dle jehož čl. II bod 2 Přechodných ustanovení se pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona použije zákon č. 99/1963 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Podepsaný soud obě ustanovení v jejich kontextu vykládá tak, že u řízení zahájených do 31.12.2013 se i po účinnosti zákona č. 292/2013 Sb. postupuje dle o.s.ř. ve znění do 31.12.2013, bylo-li jejich projednávání a rozhodování tímto zákonem (č. 99/1963 Sb.) upraveno.

Z uvedeného vyplývá, že bylo-li dané řízení zahájeno již 27.2.2013, je nutno otázku místní příslušnosti soudu posoudit dle tehdy platného předpisu, tj. dle § 84 a 85 odst. 1 o.s.ř. ve znění do 31.12.2013. Je-li zároveň nezpochybněno, že žalovaný má bydliště v obvodu Okresního soudu v Sokolově, nelze než uzavřít, že nesouhlas Okresního soudu v Českých Budějovicích s postoupením věci je důvodný.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný řádný opravný prostředek.

Tímto rozhodnutím je vázán i soud, který věc postoupil.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 9. dubna 2014

JUDr. Zuzana Völflová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru