Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

57 A 8/2021 - 43Rozsudek KSCB ze dne 16.04.2021

Prejudikatura

9 As 96/2008 - 44


přidejte vlastní popisek

57 A 8/2021 - 43

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Heleny Nutilové a soudců JUDr. Marie Trnkové a Mgr. et. Mgr. Bc. Petra Jiříka ve věci

žalobce: J.T.

bytem X zastoupen JUDr. Radkem Bechyně, advokátem se sídlem Legerova 148, 280 02 Kolín

proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice,

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 1. 2021, č. j. KUJCK 5897/2021,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou dne 11. 2. 2021 Krajskému soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 1. 2021, č. j. KUJCK 5897/2021 (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým bylo podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zamítnuto jeho odvolání a tím potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 3. 11. 2020, č. j. MAU/21347/2020 Boč (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). Tímto prvostupňovým rozhodnutím byly zamítnuty námitky žalobce proti provedení záznamu 12 bodů v registru řidičů, a provedený záznam 12 bodů byl ke dni 10. 8. 2020 potvrzen.

2. Žalobce v žalobě namítal, že postupem správního orgánu byl zkrácen na svých právech, což mělo za následek vydání nezákonného rozhodnutí. Vytýká žalovanému, že zcela ignoroval předložené důkazní prostředky – rozhodnutí jiných správních orgánů, vydaných ve shodných věcech, a nezabýval se jednotlivými rozhodnutími vydanými v blokovém řízení z hlediska jejich způsobilosti pro provedení záznamu bodů v bodovém hodnocení řidiče. Tím žalovaný porušil zásadu legitimního očekávání a současně postupoval i v rozporu se stávající praxí správních orgánů, které se těmito rozhodnutími vydanými v blokovém řízení zabývají.

3. V další části žaloby žalobce postupně popsal nezpůsobilost jednotlivých podkladů (rozhodnutí vydaných v blokovém řízení) pro záznam bodů do bodového hodnocení řidiče. Podle žalobce jednotlivá rozhodnutí vydaná v blokovém řízení nesplňují dostatečnou individualizaci skutku tak, jak je vyžadováno judikaturou Nejvyššího správního soudu. Z rozhodnutí by měly být patrny údaje o osobě přestupce, místě a době spáchání přestupku. Mělo by být naprosto zřejmé, čeho se měl přestupce dopustit a jakou povinnost stanovenou zákonem svým jednáním porušil. Z jednotlivých rozhodnutí vydaných v blokovém řízení není patrné, jakého jednání se měl žalobce dopustit, neboť protiprávní jednání nevyplývá z popisu „rychlost, R, RJ, rychlost v obci (mimo obec)“. Z rozhodnutí musí být rovněž zřejmé, kdy a kde mělo ke spáchání přestupku dojít, aby bylo možné jednoznačně určit právní předpis, podle kterého by měl být přestupce postihován. Žalobce uvedl, že údaje v bloku musí být čitelné, srozumitelné a přehledné, aby se jednalo o způsobilý podklad pro záznam bodů. Body nelze evidovat na základě nečitelných údajů.

4. Žalobce poukazuje na nedostatky rozhodnutí vydaných v blokových řízeních a požaduje, aby krajský soud posoudil, zda byla tato jednotlivá rozhodnutí způsobilými podklady pro záznam bodů v bodovém hodnocení řidiče. K pokutovým blokům ze dne 10. 8. 2020, 13. 5. 2020, 26. 11. 2019, 5. 2. 2019 a 29. 1. 2019 žalobce obecně, bez vazby na jednotlivé podklady, namítá nesprávné označení osoby přestupce, nejasnost místa a doby spáchání přestupku, neoznačení právní kvalifikace a nečitelnost, dále nejednoznačnou formu zavinění. Ohledně uložené sankce žalobce namítá, že z bloků nelze ověřit soulad jejího číselného a slovního označení a závěrem žalobce namítá, že není jednoznačně zaznamenáno místo, kde bylo napadené rozhodnutí vydáno a vlivem zápisu není přezkoumatelné, zda jsou zde uvedeny veškeré požadované údaje o oprávněné osobě, která měla rozhodnutí vydat, včetně jejího podpisu. Přezkoumatelnost znemožňují též data vyhotovení a převzetí rozhodnutí. Zřetelný není ani podpis účastníka, kdy tento prokazuje souhlas s projednáním přestupku v blokovém řízení. Dle žalobce nelze nedostatky v podkladech zhojit přípustností strohých a zkratkovitých formulací a skutečnost, že byly věci vyřízeny v blokovém řízení, nemůže odůvodnit závěr, že se žalobce přestupků dopustil. Žalobce zpochybňuje způsobilost uvedených blokových rozhodnutí s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 127/2014 – 39.

5. Žalobce se na základě shora uvedených námitek k jednotlivým blokům primárně domáhá soudního přezkumu způsobilosti jednotlivých pravomocných rozhodnutí být způsobilými podklady pro záznam bodů v bodovém hodnocení řidiče, a to zejména s ohledem na shora uvedené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vymezující nároky na konkrétnost a individualizaci jednání.

6. Součástí žalobního návrhu byl návrh na přiznání odkladného účinku žalobě, o němž bylo rozhodnuto krajským soudem dne 4. 3. 2021 pod č. j. 57 A 8/2021 - 34 tak, že žalobě byl odkladný účinek přiznán.

Vyjádření žalovaného

7. Žalovaný ve svém vyjádření navrhl žalobu pro nedůvodnost zamítnout. Zcela odmítl tvrzení žalobce, že by ignoroval předložené důkazní prostředky. K námitce stran nerespektování předložených rozhodnutí jiných správních orgánů vydaných ve shodných věcech žalovaný konstatoval, že zásada předvídatelnosti správních aktů se vztahuje toliko k rozhodovací činnosti konkrétního správního orgánu a ten není povinen přejímat právní závěry jiných správních orgánů, pokud svůj odlišný závěr přezkoumatelně zdůvodní. Namítanou nezpůsobilostí podkladů pro záznam bodů do registru řidičů se žalovaný zabýval v napadeném rozhodnutí a podle žalovaného obsahové náležitosti přezkoumávaných bloků splňují veškeré požadavky a dostatečně individualizují projednávané skutky. Posuzované pokutové bloky žalovaný označil za zcela způsobilé pro záznam bodů. V žádném případě nebyl důvod označit některý z posuzovaných bloků jako nezpůsobilý pro záznam bodů. Žalovaný připomněl postup při řízení o námitkách proti provedení záznamu bodů v registru řidičů, který je řízením samostatným a na přestupkovém řízení zcela nezávislým.

8. Žalovaný se neztotožnil s názorem žalobce stran nečitelnosti, nesprávnosti a neúplnosti údajů na pokutových blocích, naopak je žalovaný přesvědčen, že jsou jednotlivé položky vyplněny v souladu s právními předpisy a zkrácená paragrafová znění jsou v praxi běžně užívaná. Místa spáchání přestupků jsou rovněž dostatečně identifikována a společně s časem a dalšími skutečnostmi (např. registrační značkou) jsou skutky nezaměnitelné.

Právní názor soudu

9. Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů, vycházel přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“). Krajský soud rozhodl ve věci bez jednání, neboť pro to byly splněny podmínky podle § 51 odst. 1 s. ř. s.

10. Žaloba není důvodná.

11. Ze správního spisu, který si krajský soud vyžádal, vyplynuly následující rozhodné skutečnosti: Oznámením správního orgánu I. stupně ze dne 12. 8. 2020 bylo žalobci v souladu s §123c odst. 3 zákona č. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) doručeno oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče, kterých dosáhl ke dni 10. 8. 2020. Zároveň byl žalobce prostřednictvím oznámení vyzván k odevzdání řidičského průkazu. Dne 21. 8. 2020 podal žalobce námitky proti provedeným záznamům bodů v bodovém hodnocení. Správní orgán prvního stupně na základě výpisu z evidenční karty řidiče ze dne 3. 9. 2020 zajistil příslušné podklady vztahující se k záznamu bodů za přestupková jednání, tedy oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení, včetně souvisejícího rozhodnutí v blokovém řízení („bloku“) série a číslo: X. Správní orgán I. stupně vyrozuměl žalobce dne 31. 5. 2019 o možnosti seznámit se s podklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemnosti.

12. Dne 6. 10. 2020 obdržel správní orgán I. stupně vyjádření k podkladům a žádost o přerušení řízení na dobu 90 dnů nebo do doby rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Přílohou byl návrh na zahájení přezkumného řízení. Správní orgán I. stupně dne 2. 11. 2020 usnesením č. j. MAU/21347/2020 Boč žádost o přerušení řízení zamítl.

13. Dne 3. 11. 2020 bylo vydáno prvostupňové rozhodnutí, jímž správní orgán I. stupně zamítl veškeré námitky podané žalobcem proti záznamům bodů v registru řidiče (žalobce) a provedený záznam 12 bodů ke dni 10. 8. 2020 byl potvrzen. Správní orgán I. stupně potvrdil záznamy bodů za jednotlivá jednání žalobce. V rozhodnutí byl popsán průběh správního řízení a byly jednotlivě posouzeny pokutové bloky a správní rozhodnutí, které byly podkladem pro záznam bodů. Bylo konstatováno, že záznamy bodů do registru řidičů byly provedeny na základě pravomocných rozhodnutí, která jsou ve spise založena.

14. Proti prvostupňovému rozhodnutí podal žalobce dne 23. 11. 2020 blanketní odvolání, které bylo po výzvě správního orgánu I. stupně dne 4. 11. 2019 doplněno.

15. O odvolání žalobce bylo rozhodnuto žalobou napadeným rozhodnutím, kterým bylo odvolání žalobce zamítnuto a rozhodnutí I. stupně potvrzeno. Žalovaný shrnul námitky žalobce, které uplatnil v odvolání. Zopakoval hlavní zásady správního řízení o námitkách proti záznamu bodů do registru řidičů. K namítaným zkratkovitým výrazům, jež jsou obsaženy v jednotlivých rozhodnutích vydaných v blokovém řízení, žalovaný uvedl, že pokud jsou tyto v textu bloku dostatečně srozumitelné, mohou být podkladem pro zápis bodů. Podstatné je, aby v pokutovém bloku bylo zcela jednoznačně a určitě popsáno konkrétní jednání konkrétní osoby. Užití zkratek či gramatické chyby nezakládají nezákonnost rozhodnutí. Následkem formálních či obsahových nedostatků bloku není vždy nezpůsobilost tohoto bloku být podkladem pro zápis bodů do registru. Veškeré pokutové bloky byly správními orgány řádně přezkoumány a bylo konstatováno, že specifikace jednotlivých jednání žalobce v nich obsažená splňuje požadavek dostatečné individualizace skutku, neboť je z nich patrné, jakého konkrétního jednání se žalobce dopustil a kdy a kde se tak stalo.

16. Žalobce v prvé řadě zpochybnil postup žalovaného, který označil za nesprávný, neboť se žalovaný nezabýval jednotlivými podklady rozhodnými pro záznam bodů do registru řidičů. V rámci odvolacího řízení bylo povinností žalovaného zabývat se jednotlivými rozhodnutími vydanými v blokových řízeních. Pokud tak žalovaný nečinil, porušil zásadu legitimního očekávání účastníka správního řízení.

17. Při posuzování důvodnosti této námitky krajský soud vycházel z ustálené judikatury správních soudů, z níž vyplývá, že na jedné straně je třeba rozlišovat řízení o jednotlivých přestupcích (ať už v podobě blokového či standardního řízení o přestupku) podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“), a na straně druhé řízení o námitkách proti záznamu bodů v registru řidičů podle zákona o silničním provozu. Obě tato řízení jsou odlišná, a to z důvodu rozdílného předmětu řízení.

18. Podle § 123b odst. 2 zákona o silničním provozu provede záznam v registru řidičů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ke dni uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, rozhodnutí o uložení sankce za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpisu, rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za jednání mající znaky přestupku anebo rozhodnutí, kterým se ukládá trest za trestný čin, nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání anebo podmíněném zastavení trestního stíhání. Nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno (a) oznámení o uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení, (b) rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, rozhodnutí o uložení sankce za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise anebo rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za jednání mající znaky přestupku, nebo (c) rozhodnutí, kterým byl uložen trest za trestný čin, (d) rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání.

19. Předmětem řízení o jednotlivých přestupcích proti bezpečnosti silničního provozu je, zda se skutečně stal skutek definovaný zákonem o přestupcích či jiným právním předpisem, zda byly naplněny znaky přestupku a zda byl řidič obviněný z jeho spáchání skutečně jeho pachatelem, případně i další okolnosti související s naplněním skutkové podstaty přestupku. Oproti tomu předmětem řízení o námitkách proti provedení záznamu bodů v registru řidičů je posouzení, zda byly záznamy bodů v registru řidičů provedeny v souladu se zákonem, tj. ve správné výši a na základě způsobilého podkladu.

20. Lze tedy konstatovat, že v řízení o námitkách proti provedení záznamu bodů správní orgán zásadně posuzuje především způsobilost podkladů pro zápis bodů a zda těmto podkladům odpovídá zapsané bodové hodnocení. Ke stejnému závěru dospěl i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 6. 8. 2009, č. j. 9 As 96/2008 - 44. Nutno zdůraznit, že správní orgán v řízení o námitkách nepřezkoumává správnost a zákonnost aktů orgánů veřejné moci, podle nichž byl záznam proveden, neboť na tyto akty je třeba nahlížet jako na správné a zákonné, a to až do okamžiku, než je příslušný orgán veřejné moci zákonem předvídaným postupem prohlásí za nezákonné a případně je zruší (zásada presumpce správnosti aktů orgánů veřejné moci). Správní orgán v námitkovém řízení nezjišťuje ani zavinění pachatele přestupku.

21. Podklady, z nichž správní orgán I. stupně vycházel, byly podrobně popsány v odůvodnění rozhodnutí, což považuje krajský soud za zcela dostačující. Při přezkoumání námitek žalobce proti záznamu bodů v registru řidičů vycházel správní orgán I. stupně a potažmo žalovaný z oznámení o uložení pokut v blokovém řízení, které byly tomuto orgánu zaslány Policií ČR, dále i z vyžádaných kopií pravomocných rozhodnutí. Správní orgán I. stupně posuzoval jednotlivá pravomocná rozhodnutí vydaná v blokovém řízení i rozhodnutí ve věci přestupku žalobce vydané ve správním řízení. Správní orgán I. stupně dospěl ke správnému závěru, že předmětná rozhodnutí včetně těch vydaných v blokovém řízení jsou způsobilá k záznamu bodů do registru řidičů a jsou opatřena všemi formálními náležitostmi a zákonem předepsanými údaji.

22. Správní orgány se řádným a dostatečným způsobem zabývaly způsobilostí jednotlivých blokových rozhodnutí, které sloužily jako podklad pro záznam bodů do registru řidičů. Postupovaly v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu [viz rozsudek ze dne 24. 8. 2010č. j. 5 As 39/2010 – 76 (2145/2010 Sb. NSS)], neboť si vyžádaly příslušné pokutové a příkazové bloky prokazující, že přestupky žalobce byly projednány v souladu se zákonem. Tyto pokutové a příkazové bloky každý zvlášť podrobně vyhodnotily, že jsou, co do způsobilosti zákonem stanoveným podkladem pro záznam do registru řidičů a současně zhodnotily správnost počtu zaznamenaných bodů. Správní orgány si ověřily, že řízení o skutcích projednávaných v blokovém řízení byla pravomocně ukončena, a že pokutové a příkazové bloky byly řádně a úplně vyplněny. Žalobce v předmětných řízeních pokutové a příkazové bloky vždy převzal a potvrdil je svým podpisem.

23. Krajský soud proto uzavřel, že námitka žalobce, že se žalovaný dostatečně nezabýval jednotlivými podklady rozhodnými pro záznam bodů do registru řidičů, a to jejich kvalitou a zákonem požadovanými náležitostmi, nebyla shledána důvodnou

24. Co se týče jednotlivých pokutových a příkazových bloků, krajský soud se seznámil s jejich obsahem a dospěl k závěru, že tyto námitky žalobce týkající se údajných nedostatků těchto bloků jsou nedůvodné. Žalobcem namítané vady jednotlivých pokutových a příkazových bloků nekorespondují s jejich skutečným obsahem a jedná se o pouhé obecné námitky bez propojení s obsahem konkrétního bloku, jak je konkretizováno níže.

25. Obsahové náležitosti pokutového bloku vyplývají zejména z povahy blokového řízení, tak jak jsou upraveny v § 92 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále též „přestupkový zákon“). K posuzování obsahové stránky pokutových bloků blíže Nejvyšší správní soud: „S rigidní přísností nelze posuzovat pokutový blok ani po obsahové stránce. Při zohlednění specifik blokového řízení je možno přijmout i strohé a zkratkovité formulace, je-li z nich patrné, komu, kdy a za jaký přestupek byla pokuta v blokovém řízení uložena, jak vyžaduje ust. § 85 odst. 4 zákona o přestupcích. Podstatné je, aby konkrétní jednání konkrétní osoby bylo v bloku popsáno natolik jednoznačně a určitě, že nebude zaměnitelné s jiným jednáním. Stane-li se tak pomocí zkratkovitých formulací, jsou-li v kontextu dalších údajů srozumitelné, na způsobilosti bloku být podkladem pro zápis bodů to nic nemění. Proto postačuje uvedení přestupkového jednání zkratkami „jízda bez použití BP“ nebo „pásy“, jsou-li tyto zkratky doplněny odkazem na ustanovení zákona o přestupcích, ve kterém je přestupek specifikován, a na ustanovení zákona o silničním provozu, které přestupce porušil. V daném případě je zřejmé, že stěžovatel se dopustil přestupků tím, že nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Nelze dospět k jinému závěru, než že ke zpochybnění způsobilosti pokutového bloku jako podkladu pro záznam bodů do registru dojde jedině tehdy, nebude-li na pokutovém bloku přestupek jako konkrétní, individualizované jednání vůbec vymezen. V určitých případech se proto lze spokojit i s pouhým uvedením odkazem na ustanovení zákona o silničním provozu, který stanoví porušenou povinnost,…“ (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 9. 2012, čj. 7 As 94/2012 – 20). Citovaným judikátem Nejvyššího správního soudu jsou ozřejměny nároky, které lze klást na obsahovou stránku pokutových bloků. Soud shledal, že žalobcem obecně předestřené požadavky na obsahovou stránku pokutových bloků dalece přesahují míru k tomuto stanovenou příslušnou judikaturou a s ohledem na povahu i formální podobu pokutových bloků by byly v praxi de facto nerealizovatelné.

26. Z uvedeného lze dovodit, že rigidní přístup není možno uplatnit ani v nárocích na způsob uvedení místa a času spáchání přestupku, resp. na čitelnost v bloku zaznamenaných údajů. Strohý zápis údajů nemůže mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, resp. na jeho správnost (§ 89 odst. 2 správního řádu), potažmo zákonnost napadeného rozhodnutí. Soud ve spisové dokumentaci ověřil, že údaje na předmětných blocích jsou zaznamenány čitelně, srozumitelně a přehledně, bloky jsou datovány a podepsány. Posuzovaná rozhodnutí (pokutové bloky), která jsou součástí správního spisu, současně nebudí pochybnosti ani o tom, že přestupková jednání se stala na silnicích I. - III. třídy, potažmo místní komunikaci, jež dle § 19 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích podléhají obecnému užívání. Pokud by žalobce v okamžiku blokového řízení např. považoval přestupek za spáchaný mimo pozemní komunikace, mohl a měl na tuto skutečnost upozornit, vepsat ji do vyjádření na pokutovém bloku, potažmo uplatnit ve správním řízení. Platí, že určitost místa spáchání přestupku je nutno posuzovat individuálně, s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti, resp. na formulaci výroku ve vztahu k individualizaci skutku, což žalovaný v napadeném rozhodnutí učinil. Lze oprávněně očekávat, že uvedené údaje budou čitelné. S ohledem na specifika blokového řízení, kdy k vyplňování požadovaných údajů dochází v improvizovaných a nestandardních podmínkách, ručně, často v emočně vypjatých situacích, je nutno posuzovat shovívavě formální, krasopisnou, případně i pravopisnou stránku věci. S obecnými námitkami žalobce co do způsobilosti podkladů se soud s ohledem na citovanou judikaturu i příslušné ustanovení zákona nemohl ztotožnit, když svůj postoj opřel zejména o shora uvedený judikát Nejvyššího správního soudu. Vzhledem k tomu, že žalobcovy výhrady byly v tomto ohledu povšechné, musel se s nimi soud vypořádat obdobným způsobem.

27. Krajský soud uvádí, že bloky založené ve správním spise, resp. jejich kopie, považuje za dostatečně vyplněné, prosté nesrozumitelných či nejasných zkratek, s přesným uvedením místa, času a popisu jednání žalobce nejen slovy, ale i s uvedením správného vymezení porušení právní povinnosti a s ní související skutkové podstaty přestupku.

28. K námitce nepřesně a nečitelně vypsaných údajů osoby přestupce krajský soud uvádí, že údaje týkající se totožnosti přestupce zapsané v posuzovaných blocích shledal za naprosto čitelné a srozumitelné. Žalobce dále pouze podotkl, že ověření totožnosti nebylo dostačující, nicméně již neuvedl, v čem konkrétně spatřoval tuto nedostatečnost. Totožnost byla ověřována předloženým občanským průkazem, jehož číslo bylo v případě všech pokutových bloků uvedeno. Na všech blocích jsou uvedeny informace dostačující k nezpochybnitelné identifikaci osoby, která souhlasila s projednáním v blokovém řízení (číslo občanského průkazu, resp. řidičského průkazu, adresa pobytu, datum narození a jméno). Nezanedbatelnou skutečností je pak také samotný podpis osoby, který je shodný s ostatními pokutovými bloky. Pochybnost o tom, že by pokutový blok byl vyplněn s jinou osobou, než se žalobcem, tedy nemá žádný relevantní podklad. Krajský soud má, vzhledem k ostatním údajům v bloku a neexistenci relevantních skutečností zpochybňujících prověřovanou totožnost, za to, že totožnost řidiče byla ověřena řádně. Krajský soud nemá pochyb o řádném ověření totožnosti osoby přestupce ve všech uvedených případech.

29. Další žalobní námitka mířila proti nepřesnému zjištění doby spáchání přestupku, krajský soud však postrádá ze strany žalobce sdělení, v čem je pro něj konkrétní uvedení data a času spáchání přestupku nedostačující a nepřesné. V každém posuzovaném bloku bylo zaznamenáno datum spáchání přestupkového jednání i vymezen čas, kdy k takovému jednání došlo. Krajský soud proto námitku neshledal důvodnou, neboť má za to, že určení doby spáchání přestupku bylo v bloku jednoznačným způsobem specifikováno. Stejně tak námitka nejednoznačného určení místa spáchání přestupku byla irelevantní a neodráží skutečný stav, neboť v blocích a potažmo pak i v oznámeních o uložení pokuty, je vždy specifikováno místo spáchání přestupku konkrétním a nezaměnitelným způsobem. Místo je vymezeno buď názvem obce a příslušnou ulicí, nebo jen názvem obce. Krajský soud nemá pochybnosti ohledně místa spáchání přestupku. Tvrzení, že název obce a ulice není úplný, respektive je uveden v nesrozumitelné zkratce, shledal zdejší soud za zcela mylné. K uvedení nesrozumitelné zkratky obce či ulice v žádném bloku nedošlo.

30. K námitce nedostatečného popisu přestupkového jednání v jednotlivých blocích krajský soud uvádí, že v blocích je jednoznačně uvedeno, které ustanovení zákona o silničním provozu bylo žalobcem porušeno a jakého přestupkového jednání se žalobce měl dopustit. Jak již bylo shora osvětleno, s ohledem na nutnost úsporného vyjadřování nelze nic namítat proti zápisu odkazem na číslo paragrafu a odstavce, případně písmene daného zákonného ustanovení, neboť takové označení lze přesně a nezaměnitelně spojit s konkrétní normou, jejíž číselné označení blok také obsahuje. Předtištěná podoba bloků dokonce takový způsob označování evidentně předpokládá. Seznatelné jsou i další údaje, tj. SPZ vozidla, místo a doba spáchání přestupku a způsob spáchání. Krajský soud je přesvědčen o srozumitelnosti, jednoznačnosti a nezaměnitelnosti popsaného jednání v uvedených blocích.

31. Pokud jde o zkratky, které byly v předmětných blocích užity, pak i k těmto se Nejvyšší správní soud ve své judikatuře opakovaně vyjádřil. Krajský soud považuje za vhodné zmínit rozhodnutí ze dne 4. 9. 2012, č. j. 7As 94/2012, v němž Nejvyšší správní soud uvedl, že “[…] ne vždy je totiž následkem formálních či obsahových nedostatků pokutového bloku jeho nezpůsobilost být podkladem pro zápis bodů do registru. V každém konkrétním případě je třeba posuzovat, zda takové pochybení může mít dopad na způsobilost pokutového bloku být podkladem pro zápis bodů. Za pravomocný, a tedy ani za způsobilý být podkladem pro zápis bodů do registru, nelze např. považovat pokutový blok, na kterém chybí podpis přestupce (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2011, č. j. 8 As 69/2011 - 40). Okamžik podpisu pokutového bloku obviněným z přestupku je totiž zároveň okamžikem vydání rozhodnutí v blokovém řízení a okamžikem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Teprve tímto podpisem stvrzuje obviněný svůj souhlas se spolehlivým zjištěním přestupku a s jeho projednáním v blokovém řízení. Jednoznačně tak potvrzuje naplnění podmínek blokového řízení stanovených v ust. § 84 zákona o přestupcích (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2010, č. j. 8 As 68/2010 - 81, www.nssoud.cz). Naopak na způsobilost pokutového bloku jako podkladového rozhodnutí pro zápis bodů do registru nebude mít zpravidla vliv chybějící uvedení funkce nebo služebního čísla oprávněné osoby.” Krajský soud neshledal pochybení v užití zkratek na pokutových blocích, neboť z popisu skutků se jednoznačně podává, jakého protiprávního jednání se žalobce dopustil a jaké zákonné ustanovení svým jednáním porušil. Veškeré námitky stran částečné nečitelnosti a zkratkovitosti právní kvalifikace přestupkového jednání krajský soud bez jakýchkoli pochybností zhodnotil jako zcela nedůvodné, neboť v každém posuzovaném bloku jsou právní normy přestupku zapsány čitelně a zcela konkrétně.

32. S ohledem na specifika blokového řízení lze přijmout i strohé a zkratkovité formulace, navíc v nyní přezkoumávaných pokutových a příkazních blocích je bez pochybností určeno, jakého konkrétního jednání se měl žalobce dopustit. Jednání je dostatečně popsáno s odkazem na konkrétní zákonné ustanovení, které bylo žalobcem porušeno. Lze tedy uzavřít, že popis jednání byl jednoznačný a určitý tak, aby nebyl zaměnitelný s jednáním jiným. Žalobce svým podpisem taktéž stvrdil správnost údajů uvedených na pokutových a příkazních blocích. Krajský soud nemá pochybnosti o způsobilosti pokutových bloku být podkladem pro záznam bodů v bodovém hodnocení řidiče.

33. Žalobce považoval za nečitelné také určení výše uložené pokuty, která byla v každém bloku uvedena zřetelně a srozumitelně jak písemně, tak číselně, proto ani tato námitka směřující do bloků nebyla shledána důvodnou.

34. Závěrem žalobce namítal v posuzovaných blocích nejednoznačně zaznamenané místo vydání bloku, údaje o oprávněné osobě k vydání, včetně podpisu. Rovněž datum vyhotovení a převzetí bloku nebyl dle žalobce přezkoumatelný a podpis žalobce údajně nebyl zřetelný. Ani tyto námitky nebyly zdejším soudem shledány jako důvodné. Data vyhotovení a převzetí jsou ve všech posuzovaných blocích čitelným způsobem zapsány a vyplývá z nich, že k vyhotovení i převzetí jednotlivých bloků došlo vždy v tentýž den. Podpisy přestupce i oprávněné osoby jsou v každém posuzovaném bloku jednoznačně uvedeny.

35. Soud dospěl k závěru, že v projednávané věci není pochyb o způsobilosti přezkoumávaných bloků být podkladem pro zápis bodů do registru řidičů, neboť spáchané přestupky jsou dostatečně konkrétně vymezeny a vyhovují požadavkům na individualizaci přestupkového jednání. Současně je zřejmé komu, kdy, kde a za jaký přestupek byla ta která pokuta v blokovém řízení uložena. Strohé a zkratkovité údaje na pokutových blocích nelze namítat, pokud jsou tyto zkratky doplněny odkazem na ustanovení zákona, ve kterém je přestupek specifikován a který žalobce porušil. S rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2014, č. j. 4 As 127/2014 - 39, na který žalobce v žalobě odkazoval, je soud obeznámen, posuzovaná rozhodnutí vydaná v blokovém řízení a příkazem na místě mu však v žádném ohledu neodporují.

36. Podpisem pokutového bloku žalobce potvrdil, že s údaji a skutečnostmi zaznamenanými na bloku souhlasí a nemá proti nim výhrad. K tomu též Nejvyšší správní soud konstatoval: „(…) okamžik vydání rozhodnutí v blokovém řízení a s ním v jedno spadající okamžik nabytí právní moci tohoto rozhodnutí musí být závislý na jednoznačném časovém určení a musí být ve všech případech určován identickým způsobem. Takovým okamžikem je však podle Nejvyššího správního soudu okamžik podpisu pokutového bloku, resp. bloku na pokutu na místě nezaplacenou obviněným z přestupku. Teprve tímto podpisem stvrzuje obviněný svůj souhlas se spolehlivým zjištěním přestupku a s jeho projednáním v blokovém řízení, tedy jednoznačně potvrzuje naplnění podmínek blokového řízení stanovených v § 84 zákona o přestupcích“ (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 8 As 68/2010). Z uvedeného lze dovodit, že pachatel přestupku svým podpisem vyjadřuje souhlas se samotným blokovým řízením (s příkazem na místě), s výší pokuty a jejím zaplacením, ale také s tím, že přestupek je spolehlivě zjištěn. Právě tato skutečnost je napadeným rozhodnutím konstatována.

37. Správní orgány v nyní projednávané věci postavily najisto, že namítané pokutové bloky, na jejichž podkladě byly body žalobci zaznamenány, obsahují všechny zákonem stanovené náležitosti. Správní orgány ověřily, že přestupková jednání byla se žalobcem projednána v blokovém řízení na místě ve smyslu § 91 a 92 přestupkového zákona, tato řízení byla pravomocně ukončena řádně a úplně vyplněným pokutovým blokem a žalobce pokutové bloky převzal a vše stvrdil svým podpisem. Námitka žalobce, dle níž se žalovaný dostatečně nezabýval jednotlivými podklady rozhodnými pro záznam bodů do registru řidičů, jejich kvalitou a zákonem požadovanými náležitostmi, nebyla shledána důvodnou.

Závěr a náklady řízení

38. Soud se v dané věci ztotožnil se závěry správních orgánů a uzavřel, že žalobcem uvedené žalobní námitky nebyly důvodné. Správní orgány postupovaly v mezích své pravomoci a působnosti. Krajský soud proto žalobu dle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

39. O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 60 odst. 1, věty první s. ř. s. Žalobce neměl v řízení úspěch, a proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Pokud jde o procesně úspěšného účastníka – žalovaného, v jeho případě nebylo prokázáno, že by mu v souvislosti s tímto řízením nad rámec běžné úřední činnosti vznikly nezbytné náklady důvodně vynaložené v řízení před soudem. Z toho důvodu mu krajský soud náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

České Budějovice 16. dubna 2021

Mgr. Helena Nutilová v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru