Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

55 Ad 15/2020 - 20Rozsudek KSCB ze dne 24.02.2021

Prejudikatura

5 A 74/2000


přidejte vlastní popisek


Č. j. 55 Ad 15/2020 - 20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Helenou Nutilovou ve věci

žalobce: P.T., narozený X

bytem X

proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27.10.2020 č. j. MPSV-2020/212955-913

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovanému se náhrada nákladů nepřiznává.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou došlou Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 16. 12. 2020 domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o jeho odvolání proti rozhodnutí, Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Českých Budějovicích ze dne 22. 9. 2020 č. j. 130696/20-JH tak, že žalobci nebyla přiznána dávka statní sociální podpory příspěvek na bydlení ode dne 1. 7. 2020 na základě jeho žádosti ze dne 27. 8. 2020, neboť žalobcem užívaný byt nesplňuje definice bytu dle § 24 odst. 5 zákona č. 117/1995 Sb., zákona o státní sociální podpoře. Napadeným rozhodnutím bylo odvolání žalobce proti uvedenému rozhodnutí zamítnuto a rozhodnutí prvostupňového správního orgánu bylo potvrzeno.

2. Žalobce považuje napadené rozhodnutí za nezákonné, neboť jím užívaný byt je bytem ve smyslu § 24 odst. 5 o státní sociální podpoře, jelikož je jako byt k účelu bydlení povolen stavebním úřadem. Svůj závěr žalobce staví na pasportu stavby ze dne 21. 1. 2016, čj. VÝST.0726/15/Ku, vydaném podle § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), který dokládá faktickou i právní existenci bytu. Žalobce dodal, že stavba, k níž se nedochovaly žádné původní doklady vyjma pasportu stavby, a jejíž součástí je i byt žalobce, nebyl projednán v režimu § 129 stavebního zákona. Ze zákona proto není stavbou nepovolenou, ale je určena dle § 125 stavebního zákona k takovému účelu, ke kterému je stavebně technicky vybavena.

3. To, že na základě vydaného pasportu je možné k takovému závěru dospět, plyne dle žalobce i ze stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj, odbor stavebního úřadu, ze dne 10. 1. 2007, čj. 46324/06-82.

4. Obdobný závěr tak žalobce činí na základě stanoviska č. 11 Veřejného ochránce práv publikovaného ve Sborníku stanovisek dne 12. 3. 2014, ve kterém je uvedeno, že „[v] praxi se lze poměrně často setkat se stavbami, ke kterým nelze dohledat žádné doklady o jejich dřívějším umístění, povolení nebo kolaudaci. Přesto nelze automaticky u takovýchto staveb tvrdit, že jde o stavby nepovolené. Stavební zákon dokonce s výskytem takových staveb počítá a pro tyto případy stanoví pravidla postupu.“

5. Žalobce dále odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2017, čj. 1 As 344/2016-42.

6. Dle žalobce je z podkladů ve správním spisu zřejmé, že správní orgán prvního stupně vytrvale obstarává důkazy k prokázání tvrzení, že na stavbě byly údajně použity nepovolené stavební úpravy, v důsledku čehož by stavba neměla být povolena, a proto by neměla splňovat definici dle § 24 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře. Žalobce zdůraznil, že se jedná pouze o tvrzení a důkazní břemeno ve vztahu k tvrzení o nepovolených úpravách tíží správní orgány.

7. Žalobce opakovaně namítal nezákonnost žalobou napadeného rozhodnutí, která dle jeho názoru spočívá v tvrzení žalovaného, že stavba, jejíž součástí je i byt žalobce, je stavbou nepovolenou, a proto nesplňuje definici bytu dle § 24 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře.

8. Žalobce navrhnul, aby krajský soud žalobou napadené rozhodnutí jakož i rozhodnutí správního orgánu prvního stupně zrušil.

9. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě krátce zrekapituloval dosavadní průběh řízení a žalobce námitky. Dále konstatoval, že pro účely zákona o státní sociální podpoře se bytem rozumí soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt. Dle žalovaného však bylo jednoznačně prokázáno, že prostor, který žalobce užívá, není bytem ve smyslu § 24 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře.

10. Žalovaný ve vyjádření uvedl, že žalobce obdobnou žalobu podal. Dle skutkově shodné věci se shodnou argumentací již po několikáté, a to ve věci vedené Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 62 Ad 3/2020, když závěry v tomto rozsudku byly potvrzeny Nejvyšším správním soudem v navazujícím řízení o kasační stížnosti vedeném pod sp. zn. 6 Ads 122/2020. Zároveň žalovaný odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 253/2017, vydaný ve skutkově shodné věci, proto žalovaný navrhoval, aby žaloba byla zamítnuta.

11. Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů. Vycházel přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 s. ř. s.). Krajský soud ve věci rozhodl bez jednání dle § 51 s. ř. s.

12. Žaloba není důvodná. 13. Krajský soud v první řadě uvádí, že žalobce podává již poněkolikáté žalobu prakticky totožného znění. V rámci žalobní argumentace žalobce uvádí stále stejné žalobní námitky, vycházející ze stále stejného skutkového stavu. Žalobci je pak nepochybně známo, že ve skutkově totožných věcech pak žaloby téhož znění podává i K.G..

14. Krajský soud tak již v podstatě o týchž žalobách rozhodoval opakovaně. V tomto ohledu lze odkázat například na rozsudky ze dne 1. 8. 2017, čj. 56 Ad 2/2017-41 (kasační stížnost Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 26. 8. 2018, čj. 9 Ads 253/2014-26, zamítl), ze dne 14. 3. 2019, čj. 54 Ad 16/2018-31, ze dne 20. 3. 2019, čj. 54 Ad 6/2018, ze dne 4. 3. 2019 čj. 54 Ad 20/2018-22, ze dne 8. 4. 2019, čj. 55 Ad 3/2019-25 (kasační stížnost Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 19. 6. 2019, čj. 3 Ads 200/2019-18, odmítl), ze dne 23. 4. 2020, čj. 62 Ad 3/2020-19 (kasační stížnost Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 23. 7. 2020, čj. 6 Ads 122/2020 – 21, zamítl), již výše jmenovaný rozsudek zdejšího soudu ze dne 26. 11. 2020, čj. 60 Ad 11/2020-17, a další. V rámci všech těchto rozsudků se krajský soud argumentací žalobkyně již podrobně zabýval a uvedl, z jakého důvodu není jí užívaný byt bytem ve smyslu § 24 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře, stejně tak opakovaně hodnotil pasport, jímž žalobkyně argumentuje, který nemůže na zákonnosti posouzení věci správními orgány nic změnit. Tyto námitky žalobkyně byly hodnoceny jako nedůvodné. Podstata žalobního sporu, jakožto i jeho řešení, zůstává i nadále stejné. Krajský soud tak shledává, že je zcela neúčelné, aby správní soudy stále dokola obsáhle odpovídaly týmž účastníkům řízení na zcela totožné námitky. Stejně tak nelze očekávat, že by takováto opakovaná argumentace mohla při nezměněném skutkovém a právním stavu vést k odlišnému výsledku řízení než v dřívějších totožných případech. Proto krajský soud již pouze odkazuje na své předchozí výše uvedené rozsudky, jakož i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a jejich odůvodnění; od závěrů v nich uvedených totiž nemá krajský soud ani v nynějším případě důvod jakkoli se odchýlit.

15. K povaze stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a stanoviska veřejného ochránce práv se krajský soud taktéž vyjadřoval například v rámci řízení vedeného pod sp. zn. 62 Ad 3/2020. V rámci uvedeného řízení zdejší soud konstatoval, že „žalobce dezinterpretuje jejich obsah, když uvádí, že v rámci stanoviska veřejný ochránce práv uvádí, že ‚pro vlastníka stavby pasport stavby představuje jednoznačný doklad o tom, že jde o stavbu povolenou.‘ Úplný obsah stanoviska však vyjadřuje, že ‚pokud by tedy stavebník požádal stavební úřad nejen o ověření dokumentace skutečného provedení stavby, ale také o písemné osvědčení o právním stavu stavby, pak by měl stavební úřad takové žádosti vyhovět. Ačkoli stavební zákon vydání samostatného písemného osvědčení nepředepisuje (požaduje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby a její ověření), není pochyb o tom, že toto osvědčení, spolu s ověřenou dokumentací skutečného provedení stavby, představuje pro vlastníka stavby jednoznačný doklad o tom, že jde o stavbu povolenou. Lze tedy jen doporučit, aby v rámci pasportizace staveb žádali jejich vlastníci stavební úřad také o vydání již zmíněného písemného osvědčení.‘ Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj se pak obecně vyjadřuje k § 125 stavebního zákona, přičemž dovozuje, že pokud se nezachovají doklady, z nichž by bylo možné zjistit, k jakému účelu byla stavba povolena, neznamená to samo o sobě, že jde o stavbu bez povolení. Z toto však nevyplývá, že by samotný pasport stavby byl způsobilý legalizovat stavbu. Jak plyne z níže uvedeného, ani jedno z uvedených stanovisek pak není v přímém rozporu s argumentací správních soudů ohledně pasportizace stavby žalobce.“

16. K samotnému pasportu stavby žalobce, stejně jako k jeho účelu, se vyjadřoval i Nejvyšší správní soud, na tomto posouzení výše uvedená stanoviska nic nemění. Jak již Nejvyšší správní soud vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 28. 11. 2019, čj. 7 Ads 254/2019-16, [p]ro danou věc je přitom irelevantní stěžovatelkou akcentovaný pasport stavby domu č. p. X na ulici V. v Č. V. Např. v rozsudku ze dne 26. 7. 2018, č. j. 7 Ads 268/2017-28 (který se rovněž zabýval nárokem stěžovatelky na příspěvek na bydlení v předmětném domě), soud uvedl, že samotný pasport stavby, který navíc představuje pouze zjednodušenou dokumentaci jejího skutečného (faktického) provedení, nemůže v nyní projednávané věci legálnost stavebních úprav, resp. vytvoření tří bytových jednotek prokázat, a nemůže tudíž vést ani k závěru o účelovém určení obytných místností k trvalému bydlení v souladu se stavebním zákonem. (důraz doplněn) To tím spíše za situace, kdy předložený pasport stavby obsahuje poznámku stavebního úřadu, podle níž tento dokument stavbu podle stavebního zákona nelegalizuje. Obdobně pak v rozsudku ze dne 27. 3. 2019, čj. 6 Ads 269/2018-17, Nejvyšší správní soud uvedl, že „[p]okud stěžovatelka namítala, že splnění uvedených podmínek vyplývá z pasportu stavby, Nejvyšší správní soud ve shodě s krajským soudem konstatuje, že samotný pasport stavby, který navíc představuje pouze zjednodušenou dokumentaci jejího skutečného (faktického) provedení, nemůže v nyní projednávané věci legálnost stavebních úprav, resp. vytvoření tří bytových jednotek prokázat, a nemůže tudíž vést ani k závěru o účelovém určení obytných místností k trvalému bydlení v souladu se stavebním zákonem. To tím spíše za situace, kdy předložený pasport stavby obsahuje poznámku stavebního úřadu, podle níž tento dokument stavbu podle stavebního zákona nelegalizuje. Nelze taktéž přehlédnout, že užívání stavby coby rodinného nebo bytového domu není dle vyjádření Městského úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 21. 9. 2016 v souladu ani s platnou územně plánovací dokumentací. Podpůrně viz i rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2018, č. j. 9 Ads 253/2017-26.“ Uvedený rozsudek je pak žalobci určitě znám, neboť se týká právě jeho bytu. Krajský soud neshledává žádné důvody, proč se od tohoto názoru Nejvyššího správního soudu odchýlit. Žalobcem odkazovaná stanoviska na tomto posouzení nemohou nic změnit.

17. Stejně tak nelze přisvědčit žalobní námitce žalobce, že nenařídil-li stavební úřad odstranění stavby, jedná se tak a contrario o stavbu povolenou. Řízení o odstranění stavby dle § 129 stavebního zákona je řízením zahajovaným z moci úřední, je však výhradně na stavebním úřadu, aby existenci důvodů pro zahájení řízení z moci úřední zjistil, posoudil a vyhodnotil, a případně správní řízení zahájil. To, zda je stavební úřad nečinný nebo zda nejsou naplněny předpoklady pro zahájení řízení dle § 129 stavebního zákona, nemůže krajský soud v tomto řízení hodnotit, neboť to není předmětem tohoto řízení.

18. Krajský soud dále přezkoumal napadené rozhodnutí v souvislosti s žalobcem tvrzeným „obstaráváním důkazů proti žalobkyni“ správními orgány a nezjistil žádných vad ani desinterpretací, které žalobkyně zcela nekonkrétně namítá. Úkolem krajského soudu není vybírat ze spisového materiálu či z listin předkládaných žalobkyní střípky argumentace na podporu jejích tvrzení. Má-li žalobkyně za to, že žalovaný potažmo správní orgán prvního stupně „obstarávají“ důkazy proti ní, měla uvedené nějakým způsobem doložit. Formulace žalobního bodu ve smyslu § 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s. nemůže spočívat v pouhém vágním odkazu na jiné listiny potažmo v obecných, ničím nepodložených, tvrzeních. Nicméně, jak již bylo výše uvedeno, žalobce podává své žádosti o příspěvek na bydlení opakovaně, se stejným výsledkem, za stejného, nezměněného stavu. Není tak vadou rozhodnutí (a už vůbec ne takovou vadou, která by byly způsobilá vyvolat nezákonnost tohoto rozhodnutí, jak se domnívá žalobkyně), užívá-li žalovaný i již dříve uplatněnou argumentaci k předešlým námitkám žalobce, kterými pak podpůrně vypořádává i argumentaci nově uplatněnou.

19. Pouze pro úplnost se krajský soud zabýval odkazem žalobce na rozsudek Nejvyššího správního soudu, čj. 1 As 344/2016-42. K uvedenému krajský soud dodává, že žalobce stejně jako v předchozím případě obou stanovisek, i v případě uvedeného rozsudku dezinterpretuje, respektive vytrhává argumentaci Nejvyššího správního soudu z kontextu. Jak správně žalovaný uvedl, Nejvyšší správní soudu v bodě 38 uvedeného rozsudku konstatoval, že „[p]rávní předpisy nevycházejí z toho, že stavba, u které se nedochovaly doklady, z nichž by bylo možné zjistit, k jakému účelu byla povolena, je stavbou nepovolenou. Naopak, takový přístup by mohl vést k neodůvodněným tvrdostem ze strany správního úřadu, a to zpravidla právě u starší zástavby, ve které je mnohdy prokazování legálnosti stavebních změn obtížné (srov. stanovisko odboru stavebního řádu MMR ze dne 10. 1. 2007, č. j. 46324/06-82).“ Nicméně Nejvyšší správní soud v bodě 40 stejného rozsudku dodal, že „[s]amozřejmě není možné, aby se ‚pasportizace‘ stala prostředkem pro legalizaci nepovolených staveb. Stavební úřad musí vždy postupovat maximálně obezřetně a důsledně zvážit okolnosti konkrétního případu.“

20. Na základě shora uvedeného dospěl krajský soud k závěru, že žaloba není důvodná, a proto ji podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

21. O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 60 odst. 1 věty první s. ř. s. Žalobce neměl v řízení úspěch, a proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Pokud jde o procesně úspěšného žalovaného, v jeho případě nebylo prokázáno, že by mu v souvislosti s tímto řízením před soudem vznikly nezbytné náklady důvodně vynaložené nad rámec běžné úřední činnosti. Z toho důvodu mu krajský soud náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Českých Budějovicích 24. února 2021

Mgr. Helena Nutilová v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru