Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

53 Ad 5/2017 - 22Rozsudek KSCB ze dne 01.06.2017


přidejte vlastní popisek

53Ad 5/2017 - 22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobce O.T , bytem X, zast. X, obecným zmocněncem, X, proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí, sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 1, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 8. 2. 2017, č.j. MPSV-2017/32113-913, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalovanému se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 31. 3. 2017 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 2. 2017, č.j. MPSV-2017/32113-913, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Českých Budějovicích, v záležitosti příspěvku na zvláštní pomůcku a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

V žalobě se uvádí, že žalobci nebyl přiznán příspěvek na zvláštní pomůcky, stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC v částce 60.312 Kč. Žalobci byla přiznána částka nižší, než požadoval, přičemž rozdíl připadá na práce, které nelze podřadit stavebním pracím a s nimi nezbytně souvisejícím materiálem na úpravu. Podle názoru žalobce jedná se o stavební práce související přímo s bezbariérovou úpravou koupelny a WC a stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu. Mělo být vzato v úvahu, že koupelna a WC se oproti původní úpravě zvětšila, z hygienických důvodů musí být odvětrána. Předchozí provedení odvětrání bylo zajišťováno vestavěným odtahovým ventilátorem a kdy byl hrazen, jednalo se o nařízení několikanásobně dražší, a proto byla zvolena varianta odvětrání Pokračování
- 2 -
53Ad 5/2017

osazením okna. Proto žalobce dovozuje, že jedná se o stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC.

Žalobce dovozuje, že důvodem k potvrzení prvostupňového rozhodnutí nebyl předmět žádosti žalobce, ale reakce na délku celého řízení. Žalobce nepovažuje za šťastné ani správné využívat institut přerušení řízení při každém úkonu o žádosti o dávky. Za nesprávný považuje odkaz na ustanovení § 5 zák. č. 329/2011 Sb. v novelizovaném znění, který se vztahuje k určení příslušnosti k rozhodování. Nesprávně bylo odkázáno též na § 9 odst. 2 písm. b) zákona, který se vztahuje k příspěvku na motorové vozidlo a nikoli na předmět řízení.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. V projednávané věci jedná se o příspěvek na zvláštní pomůcku, nejedná se tedy automaticky o zaplacení veškeré přestavby koupelny a WC. Položky, které nebyly uznány, jsou v položkovém rozpočtu uvedeny jako konstrukce truhlářské. Šlo o práce související s osazením nového plastového okna, což nelze podřadit stavebním pracím, proto bylo správně uváženo, že nejde o stavební práce. Správní uvážení nevybočilo z mezí a hledisek stanovených zákonem.

Původní prvostupňové rozhodnutí bylo zrušeno pro nepřezkoumatelnost právě pro nedostatek odůvodnění správního uvážení a tato chyba byla v dalším řízení napravena. Řízení pak bylo přerušeno po dobu, kdy Okresní správa sociálního zabezpečení posuzovala zdravotní stav žadatele o dávku. Ustanovení § 5 zák. č. 329/2011 Sb. je kompetenčním ustanovením, nesprávné označení předpisu je pak písařskou chybou. Podstatné je, že rozhodnutí vychází z odpovídajícího zákonného textu.

Ze spisů správních orgánů vyplynuly následující podstatné skutečnosti.

Žalobce podal dne 21. 3. 2016 žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC. Jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál, nikoli obklady podlahové krytiny, sanitu. Stavební práce byly v době podání žádosti realizovány a náklad představuje částku 60.312 Kč.

Žádost byla doložena položkovým rozpočtem. V přehledu stavebních dílů se vyčíslují náklady na svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchů vnitřních, podlahy a podlahové konstrukce, bourání konstrukcí, staveništní přesun hmot, izolace proti vodě, izolace tepelné, vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, ústřední vytápění a konstrukce truhlářské. Práce byly provedeny podle projektu, který je ve spise založen, projektant pro potřeby úřadu práce vyhotovil prohlášení, ve kterém se uvádí, že návrh přestavby vychází ze snahy investora o vybudování pokud možno samostatného bezbariérového bydlení v domě č. evid. 10 v Žáře v Janovkách. Bylo přistoupeno k úpravě pokoje hostů s malou koupelnou, kdy stávající koupelna pokoje hostů byla rozšířena, doplněna oknem, topením a zařizovacími předměty pro užívání osoby ZTP. Pokoj hostů byl rozšířen o přístavbu a doplnění bezbariérového krytého vstupu s navazujícím vstupním prostorem a novým chodníkem kolem domu. Propojení se stávající ložnicí bylo provedeno otvorem bez dveří a posunutím do nově zvětšeného prostoru pokoje hostů. Tento prostor bude nebo může sloužit jako pracovna pro ZTP. Upravené prostory umožní samostatný a soběstačnější pobyt ZTP s vlastním bezbariérovým vstupem do domu zdravotně znevýhodněné osoby s pomocí rodinných příslušníků žijících v neupravené části domu.

Úřad práce provedl dne 27. 4. 2016 sociální šetření pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku. Bylo shledáno, že pomůcka byla zrealizovaná, je plně využívaná, je nezbytná Pokračování
- 3 -
53Ad 5/2017

pomoc asistenta. Současně bylo shledáno, že nebylo možno využít stávající dispozici domu k vybudování bezbariérové koupelny.

Žalobce byl dne 1. 7. 2016 poučen o tom, že může požádat o snížení výše spoluúčasti na pořízení zvláštní pomůcky, pokud nemá dostatek finančních prostředků k spoluúčasti 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky.

Okresní správa sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích vydala dne 22. 5. 2016 posudek o zdravotním stavu, podle jehož výroku nevylučuje přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku. Jedná se o těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí uvedenou v části I. bod 1 písm. b) přílohy k zákonu a nejde o zdravotní stav uvedený v části II. téže přílohy. Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Českých Budějovicích vydal dne 3. 8. 2016 rozhodnutí, jímž žalobci přiznal příspěvek na zvláštní pomůcku, stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, v částce 37.661 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal odvolání, na základě kterého prvostupňové rozhodnutí bylo zrušeno pro nepřezkoumatelnost. Chybělo uvážení úřadu o konkrétním rozpočtu stavebních prací, které byly uznány a z výpočtu nebylo zřejmé, které konkrétní položky započteny nebyly.

Rozhodnutím Úřadu práce, krajské pobočky v Českých Budějovicích ze dne 6. 12. 2016 byl žalobci přiznán požadovaný příspěvek v částce 46.706 Kč. V odůvodnění rozhodnutí se odkazuje na přílohu č. 1 vyhl. č. 388/2011 Sb. a při určení výše příspěvku bylo vycházeno z položek na stavební práce a s nimi nezbytně souvisejícím materiálem na úpravu. Nebyla přiznána částka odpovídající nákladům na konstrukce truhlářské, protože nejedná se o stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC a materiál nezbytně související s takovou úpravou, jde o osazení plastového okna. O snížení výše spoluúčasti požádáno nebylo. Výše příspěvku je proto nižší o spoluúčast a náklady na truhlářské konstrukce.

Proti tomuto rozhodnutí se žalobce odvolal. Odvolání bylo projednáno napadeným rozhodnutím, které je odůvodněno tím, že bylo vycházeno ze správního uvážení o tom, které práce v položkovém rozpočtu lze určit jako stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu koupelny a WC. Odvětrání místnosti patří mezi důležité stavební úpravy, avšak takovou úpravu nelze zařadit mezi nezbytné stavební práce související s uzpůsobením koupelny a WC podle zák. č. 329/2011 Sb. a přílohy č. 1 k vyhl. č. 388/2011 Sb., v novelizovaném znění. Důvodem pro poskytnutí příspěvku je skutečnost, že pomůcka umožní mimo jiné osobě o zdravotním postižení sebeobsluhu. Odvětrání místnosti nemá přímou souvislost s uzpůsobením koupelny a WC k používání osoby se zdravotním postižením.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

V souzené věci není na sporu, že žalobce splňuje podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku podle § 9 odst. 1 a 4 zák. č. 239/1991 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v novelizovaném znění.

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku upravuje § 10 zákona. Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24.000 Kč se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky (§ 10 odst. 3 věta první Pokračování
- 4 -
53Ad 5/2017

zákona). Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených mimo jiné osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí stanoví prováděcí právní předpis, jímž je vyhl. č. 388/2011 Sb. V příloze 1 článek I. jsou vyjmenovány zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Osobám s takovým postižením se podle bodu 1 písm. b) poskytuje příspěvek na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC. Jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli obklady podlahové krytiny, sanitu apod.).

Pro účely rozhodování o příspěvku byla předložena projektová dokumentace a položkový rozpočet, ve kterém jsou rozepsány práce, které byly v souvislosti s uzpůsobením koupelny a WC pro užití žalobcem provedeny. V rekapitulaci stavebních dílů jsou vyjmenovány jednak prvky stavební, jednak konstrukce truhlářské. Předpokládá-li se podle prve uvedeného seznamu zvláštních pomůcek poskytnutí příspěvku na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, kdy vedle stavebních prací vzniká nárok na nezbytně související materiál na úpravu, pak to znamená, že takovým pracím nelze podřadit truhlářské konstrukce. Upravuje-li právní předpis seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, pak to znamená, že příspěvek lze poskytnout výlučně na takové druhy a typy zvláštních pomůcek a nelze je poskytnout na jiný druh prací či materiálu. Příspěvek není poskytován na jakékoli práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, ale výlučně na práce stavební povahy a materiál pro takové práce použitý.

Úřad práce rozhodoval na základě předložené projektové dokumentace a rozpisu rozpočtových nákladů a tyto podklady hodnotil právě se zřetelem k požadavkům stanovených v příloze 1 k vyhlášce upravující seznam druhů a typů zvláštních pomůcek. Skutkové zjištění o rozsahu stavebních prací, které lze příloze 1 k vyhlášce podřadit, odpovídá prve uvedeným důkazům. Na takto zjištěný skutkový stav byl správně aplikován předpis o tom, že příspěvek lze aplikovat výlučně na práce stavební povahy provedené v souvislosti uzpůsobením koupelny a WC.

Poukazuje-li žalobce na splnění stavebních i hygienických požadavků při úpravě koupelny a WC, je zapotřebí připomenout, že na takové úpravy je ve smyslu prve uvedených právních předpisů poskytován příspěvek. Již to samo o sobě neznamená, že budou uhrazeny veškeré náklady související s rekonstrukcí. Předpokládá-li právní předpis úhradu stavebních prací spojených s takovou rekonstrukcí, pak nelze příspěvek poskytnout na práce truhlářské. Při rekonstrukci bylo postupováno podle projektové dokumentace vyhotovené autorizovanou osobou, stavební práce byly realizovány subjektem působícím v oboru podnikání zednictví a v položkovém rozpočtu je zahrnuto i vybourání otvoru v cihlové zdi pro nové okno a s tím související další práce. Tyto úkony stavební povahy byly zahrnuty do celkové částky odpovídající stavebním pracím a ty byly také žalobci uhrazeny. Okno a jeho osazení je zahrnuto v konstrukcích truhlářských náležejících podle položkového rozpočtu pod položku 766. Tato položka vedle ceny okna, jeho osazení, těsnění spár za pomoci folií a obsahu je též náklad na jeho dopravu. Z podrobného položkového rozpočtu tudíž vyplývá, že v truhlářských konstrukcích nejsou zahrnuty žádné práce stavební povahy. Jak již bylo uvedeno, ty byly zahrnuty pod položku 96 o bourání konstrukcí a byly uhrazeny. Soud proto uzavřel, že truhlářské konstrukce nejsou podřaditelné stavebním pracím, a proto nelze hodnotu truhlářských konstrukcí v částce 7.617,53 Kč uhradit formou příspěvku na zvláštní pomůcku. O hodnotu prací připadajících na truhlářské konstrukce bylo proto nezbytné žalobcem požadovanou částku snížit.

Pokračování
- 5 -
53Ad 5/2017

Ustanovení § 10 odst. 3 zákona předpokládá při stanovení výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky spoluúčast žadatele, ta činí 10 %. Žalobce o snížení výše spoluúčasti nepožádat, až o této možnosti byl písemně poučen. Proto úřad práce i žalovaný musely ustanovení § 10 odst. 3 zákona respektovat a náklady připadající na stavební práce rekonstrukce koupelny a WC snížit o 10 %.

Soud proto shrnuje, že žalobcem požadovaná částka vynaložená na uzpůsobení koupelny a WC byla snížena o náklady na truhlářské konstrukce a o částku odpovídající 10% spoluúčasti žalobce ze zaplacené ceny stavebních prací vynaložených na rekonstrukci.

Původní rozhodnutí úřadu práce bylo v odvolacím řízení zrušeno pro nepřezkoumatelnost úsudku o výši nákladů na stavební práce, jejichž úhrada vynaložená na uzpůsobení koupelny a WC při rozhodování o výši příspěvku přichází v úvahu. Tato vada byla při novém projednání žádosti napravena, což je zřejmé z odůvodnění napadeného rozhodnutí a z rozdílné výše příspěvku přiznané původním a nynějším prvostupňovým rozhodnutím. Po tomto novém projednání věci byla žalobci přiznána vyšší částka, než stalo se tak původně při plném respektování nákladů na stavební práce a materiál podle položkového rozpočtu. Úsudek žalobce o tom, že potvrzení rozhodnutí v odvolacím řízení došlo pro poukaz žalobce na délku řízení, nemá v napadeném rozhodnutí oporu. Z odůvodnění rozhodnutí je zjevné, že žalovaný reagoval na uplatněné odvolací námitky a ty vypořádal souladně se zákonem.

Žalobní bod o využití institutu přerušení řízení při každém úkonu projednání žádosti nemá oporu ve spisové dokumentaci. Řízení bylo přerušeno jedenkrát, a to usnesením ze dne 8. 4. 2016 poté, co úřad práce vyžádal u Okresní správy sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích posudek o zdravotním stavu žalobce. Stalo se tak s odkazem na ustanovení § 24 zákona, které úřadu práce přikazuje řízení přerušit právě na dobu, po kterou Okresní správa sociálního zabezpečení posuzuje zdravotní stav žadatele o příspěvek. Procesní postup úřadu práce je proto zákonu odpovídající.

Odkaz na kompetenční ustanovení § 5 zák. č. 329/2011 Sb. v novelizovaném znění je rovněž v souladu se zákonem.

Z napadeného rozhodnutí je zjevné, že bylo rozhodováno o příspěvku na zvláštní pomůcku ve smyslu § 9 odst. 5 písm. b) zákona, protože právě tomuto předpisu je stavební rekonstrukce úpravy koupelny a WC podřaditelná. Z textu napadeného rozhodnutí také plyne, že byly posuzovány právě podmínky § 9 odst. 5 písm. b) zákona. Nebylo rozhodováno o příspěvku ve smyslu § 9 odst. 2 zákona. Tento předpis ostatně neobsahuje ani žádné další podmínky, které by byly uvedeny pod písmeny a) až c) zákona. Porovnáním textu napadeného rozhodnutí a právního předpisu je pak jednoznačně seznatelné, že tu došlo k písařské chybě, kdy odstavec 5 daného ustanovení byl nesprávně označen za odstavec 2. Takto vzniklá vada obsažená v odůvodnění napadeného rozhodnutí nemá žádný vliv na zákonnost rozhodnutí a lze ji kdykoli opravit jako zřejmou nesprávnost postupem podle § 70 správ. řádu.

Pro důvody uvedené v druhém žalobním bodu nelze proto přisvědčit žalobnímu tvrzení o tom, že rozhodnutí není objektivní, ale účelové. Pokračování
- 6 -
53Ad 5/2017

Soud proto uzavřel, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu s § 9 odst. 1, 4 a 5 odst. b) zák. č. 329/2011 Sb. a přílohou 1 článek 1 bod 1 písm. b) vyhl. č. 388/2011 Sb., přičemž stalo se tak procesně předepsaným postupem.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 2 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že ve věcech sociální péče nemá úspěšný žalovaný právo na náhradu nákladů řízení.

Podle § 51 odst. 1 s.ř.s. nebylo třeba k projednání žaloby nařizovat jednání, protože účastníci projevili s takovým procesním postupem souhlas.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 1. června 2017


samosoudkyně:

JUDr. Věra Balejová v. r.

Za správnost vyhotovení : Prázdná Jaroslava

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru