Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

50 A 99/2018 - 39Rozsudek KSCB ze dne 15.05.2019

Prejudikatura

2 As 190/2014 - 52


přidejte vlastní popisek

50A 99/2018 - 39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudců JUDr. Terezy Kučerové a JUDr. Michal Hájka Ph.D. v právní věci

žalobce: A.F.

bytem X zastoupen Mgr. Václavem Voříškem, advokátem sídlem Ledčická 649/15, Praha 8,

proti

žalovanému: Magistrát města České Budějovice sídlem Přemysla Otakara II. č. 1, 2, České Budějovice

o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu,

takto:

I. Určuje se, že zásah žalovaného spočívající v doručení jeho rozhodnutí ze dne 25. 9. 2018 sp. zn.: Spr. př. 7455/2017/2 Ole do datové schránky Motoristické vzájemné pojišťovny, družstvo, se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha 1, byl nezákonný.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 12 200 Kč ve lhůtě třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet zástupce žalobce.

Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou dne 18. 12. 2018 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal prohlášení doručení jeho rozhodnutí ze dne 25. 9. 2018 sp. zn.: Spr. př. 7455/2017/2 Ole do datové schránky Motoristické vzájemné pojišťovny, družstvo, Praha nezákonným zásahem žalovaného.

2. V žalobě se poukazuje se na to, že rozhodnutí v přestupkové záležitosti žalobce bylo doručeno neoprávněné osobě. Žalobce byl Motoristickou vzájemnou pojišťovnou Praha vyrozuměn dne 18. 11. 2018 o tom, že do jeho datové schránky bylo doručeno rozhodnutí v žalobcově přestupkové věci. Toto rozhodnutí bylo uvedené pojišťovně doručeno dne 1. 10. 2018. Motoristická vzájemná pojišťovna zmocněncem žalobce v řízení o konkrétním přestupku nebyla. Žalobce byl v tomto řízení zastoupen Českou vzájemnou pojišťovnou motoristů, sídlem v Brně. Tím vznikla situace, kdy rozhodnutí o vině a sankci za přestupek bylo doručeno osobě, která k tomu nebyla oprávněna. Tím došlo k porušení žalobcova práva na ochranu osobních údajů, práva na informační sebeurčení, práva na soukromí a práva na ochranu osobnosti. Předmětné rozhodnutí bylo poskytnuto subjektu bez žalobcova souhlasu. Jde o nezákonný zásah podle § 82 s.ř.s., protože krátí veřejná subjektivní práva žalobce.

3. Žalobce a jeho advokát nesouhlasí s vyvěšením jejich osobních údajů na celosvětovou komunikační sít internet Nejvyšším správním soudem. Žalobci i advokátovi je známo, že tak činí Nejvyšší správní soud, avšak nepřejí si, aby státní moc tyto údaje zveřejňovala. Judikaturu lze přitom zpřístupnit bez kontaktních údajů advokáta. Nejvyšší správní soud účelově umožňuje advokáta šmírovat stejně jako jím vedené věci a advokátovu klientelu. Žalobce i jeho advokát trvají na zachování svého soukromí.

4. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Připustil, že rozhodnutí nebylo zasláno zástupci žalobce, nýbrž Motoristické vzájemné pojišťovně Praha. Stalo se tak v důsledku záměny obdobě znějících názvů u obou subjektů. Písemnosti zástupci žalobce byly doručovány náhradním způsobem. Žalovaný vyjadřuje pochybnost o tom, kdy se žalobce o vadném doručení dozvěděl, jestliže žalobce byl již dříve klientem Motoristické vzájemné pojišťovny a nemusí být vyloučeno, že o vadném doručení byl touto pojišťovnou informován dříve. V tom případě by nebyla dodržena subjektivní lhůta pro podání zásahové žaloby. Důkazní břemeno pak spočívá na žalobci.

5. Obligatorní podmínky nezákonného zásahu nebyly naplněny, protože žalobce na svých procesních právech omezen nebyl, jestliže došlo k nedopatření, důsledky vadného oznámení rozhodnutí nenastaly a netrvají. Nemohlo se jednat o zveřejnění osobních údajů. Samotný úkon doručení je procesním úkonem technicky zajišťujícím průběh řízení a vliv na zákonnost rozhodnutí by přicházel v úvahu například, pokud by žalobce zmeškal lhůtu pro podání odvolání, což se nestalo. Žalobce neuvedl, v čem by měla nezákonnost deklarovaného zásahu spočívat a jakým konkrétním způsobem byla jeho subjektivní sféra práv postižena. Shledá-li soud, že žaloba byla podána opožděně, navrhuje se její odmítnutí.

6. Žalobce v replice uvedl, že není rozhodné, zda k chybě při doručování došlo úmyslně či z nedbalosti. Význam nemá ani zaměnitelný název zástupce žalobce. Odpovědnost správních orgánů za řádný výkon veřejné moci je objektivní a není podstatné, z jakého důvodu k porušení zákona došlo. Povinností žalobce pak není prokazovat včasné uplatnění žaloby. Úsudek žalovaného o tom, že žalobce se o nezákonném zásahu dozvěděl dříve je hypotetický. Žalobce žádné bří K. nezná. Pro naplnění znaků nezákonného zásahu není rozhodná jeho intenzita. Významné je, že došlo ke zkrácení veřejných subjektivních práv žalobce, který neoprávněné osobě poskytl neanonymizované rozhodnutí o přestupku žalobce, přičemž jednalo se o přestupek závažný.

7. Ze spisu žalovaného vyplynuly následující podstatné skutečnosti. 8. Žalobce podal dne 9. 11. 2017 odpor proti příkazu žalovaného ze dne 24. 10. 2017, jímž byl žalobce uznán vinným tím, že dne 22. 7. 2017 v době kolem 4,15 hod v Českých Budějovicích řídil konkrétní motorové vozidlo, aniž byl držitelem příslušného řidičského oprávnění a při silniční kontrole se odmítl na výzvu policisty podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem a při řízení neměl u sebe řidičský průkaz. Dne 17. 11. 2017 je datována plná moc, kterou žalobce zmocnil Českou vzájemnou pojišťovnu motoristů Brno k zastupování ve správním řízení. V plné moci se podává výčet úkonů, k nimž je zmocněnec oprávněn, výslovně se vylučuje zastoupení při doručování písemností.

9. V průběhu řízení činil úkon za žalobce jeho zmocněnec, Česká vzájemná pojišťovna motoristů. Předložený spis obsahuje notářský zápis ze dne 13. 10.2015, ze kterého vyplývá, že členy družstva se staly společnosti ONLINE MEDIA CENTER s.r.o., sídlem v Praze 1, DIGITAL CENTER s.r.o., sídlem v Praze 2 a GOLDEN FALCON s.r.o., sídlem v Praze 2.

10. Dne 25. 9. 2018 bylo vydáno rozhodnutí o prve uvedených přestupcích, za které byla žalobci uložena pokuta ve výši 25 000 Kč, zákaz řízení motorových vozidel na dobu 1 roku a povinnost uhradit náklady řízení.

11. Podle doručenky datové zprávy bylo toto rozhodnutí doručeno dne 1. 10. 2018 Motoristické vzájemné pojišťovně, družstvo, sídlem v Praze 1. Dne 16. 10. 2018 pak bylo rozhodnutí o přestupcích žalobce doručeno formou datové zprávy žalobci.

12. Dne 17. 10. 2018 odvolání proti rozhodnutí o přestupcích podal zmocněnec žalobce Česká vzájemná pojišťovna motoristů, družstvo, Brno. 13. Soud řízení doplnil výpisem z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl Dr vložka 8025. Dne 8. 10. 2013 vzniklo a bylo zapsáno družstvo Motoristická vzájemná pojišťovna, sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha 1, předsedou družstva je P. K., místopředsedou J. K., členem představenstva D. K.

14. Žalobce současně s replikou předložil sdělení Motoristické vzájemné pojišťovny o nezákonném zásahu Magistrátu města České Budějovice. Sdělení je datováno 18. 11. 2018 označeno jako vyrozumění o nezákonném zásahu. Text obsahuje informaci o tom, že Magistrát města České Budějovice porušil právo žalobce na ochranu osobních údajů, neboť nejspíše omylem zaslal do datové schránky družstva rozhodnutí přestupku v žalobcově věci, byť s touto věcí družstvo nemá nic společného. Současně byly přeposlány dokumenty správním orgánem zaslané. Kontakt na žalobce byl předán zmocněncem žalobce Českou vzájemnou pojišťovnou motoristů.

15. Krajský soud projednal žalobu podle § 82 a násl. s.ř.s. a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. 16. Nejprve se soud k námitce opožděného uplatnění žaloby žalovaným zabýval tím, byla - li dodržena subjektivní lhůta pro uplatnění žaloby podle § 84 odst. 1 s.ř.s. Tento předpis předpokládá žalobu podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce o nezákonném zásahu dozvěděl. O dodržení objektivní lhůty v trvání dvou let od okamžiku, kdy k zásahu došlo, nejsou mezi účastníky pochybnosti.

17. Ze spisové dokumentace vyplývá, že jedinému, komu mělo být doručováno, byl žalobce sám. Tuto skutečnost žalobce výslovně žalovanému oznámil, přičemž požadoval, jakou formou mu má být rozhodnutí doručeno. To také bylo splněno a rozhodnutí bylo do datové schránky žalobce doručeno dne 16. 10. 2018. Plná moc zmocněnce žalobce výslovně vyloučila zmocnění přebírat za žalobce písemnosti. Proto tu nebyl žádný důvod zasílat rozhodnutí zástupci žalobce. Pro Motoristickou vzájemnou pojišťovnu tak žádné zmocnění nebylo žalobcem uděleno. Zjednodušeně řešeno rozhodnutí mělo být doručováno pouze žalobci a žádnému zástupci.

18. Žaloba byla soudu doručena dne 18. 12. 2018, tedy dva měsíci a dva dny poté, co o vydání rozhodnutí o přestupku se dozvěděl žalobce sám. Úvaha žalovaného o tom, že tvrzení žalobce o vědomosti o vydaném rozhodnutí byl Motoristickou vzájemnou pojištěnou spraven dříve, není ničím podložená a pouhá okolnost, že tato pojišťovna žalobce v minulosti zastupovala, nepostačuje proto, aby mohl být učiněn názor, že žalobce byl o vydaném rozhodnutí doručeném uvedené pojišťovně informován v dřívější době než žalobce tvrdí, ať již před doručením rozhodnutí žalobci dne 16. 10.2018 či v následující době. Ještě v okamžiku doručení rozhodnutí nemuselo být žalobci známo, že rozhodnutí bylo doručeno subjektu, který si jako svého zástupce v daném řízení nezvolil. Žalobce současně s replikou předložil soudu sdělení ze dne 18. 11. 2018 označené jako vyrozumění o nezákonném zásahu žalovaného, jímž se žalobce informuje o tom, že žalovaný porušil právo žalobce na ochranu osobních údajů, protože nejspíš omylem zaslal do datové schránky Motoristické vzájemné pojišťovny rozhodnutí o přestupku ve věci žalobce, byť s touto věcí družstvo nemá nic společného. Současně byly žalobci zaslány dokumenty odeslané právním orgánem a sděleno, že kontakt na žalobce byl předán zmocněncem Českou vzájemnou pojišťovnou motoristů. Nenabízí se jediný důkaz, který by tyto žalobcovo tvrzení vyvrátil. Proto soud vychází ze zjištění, že lhůta pro podání žaloby, byla dodržena.

19. Podmínky, za kterých se lze domáhat ochrany před nezákonným zásahem správního orgánu upravuje § 82 s.ř.s. Podle tohoto předpisu každý kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, může se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu nebo určení toho, že zásah byl nezákonný.

20. V souzené věci jedná se o to, zda prve uvedeným požadavkům, které musejí být splněny kumulativně, lze podřadit doručení rozhodnutí v přestupkové záležitosti subjektu, který nebyl žalobcem zmocněn k převzetí rozhodnutí. Doručování je sice upraveno procesním předpisem, avšak nelze jej považovat za pouhý procesní úkon zajišťující průběh řízení. Doručení či nedoručení rozhodnutí nepředstavuje takový úkon, který by technicky zajišťoval průběh řízení. To má za následek, že proti doručení či nedoručení rozhodnutí lze brojit zásahovou žalobou (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2015 č. j. 2As 190/2014-52). Znamená to, že doručení rozhodnutí v souzené věci lze podřadit zásahu a jedná se o to, zda takový zásah byl nezákonný.

21. Žalovaný v projednávané věci doručoval rozhodnutí, jímž byl žalobce uznán vinným z konkrétních přestupků. Takové rozhodnutí se podle § 72 odst. 1 správ. řádu oznamuje účastníkům, doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Takový postup přikazuje § 19 odst. 4 správ. řádu. Sdělením doručeným dne 8. 11. 2017 žalovanému žalobce výslovně požádal, aby veškeré písemnosti byly zasílány prostřednictvím veřejné datové sítě na adresu, kterou v tomto sdělení uvedl. Bylo proto povinností žalovaného doručit rozhodnutí postupem podle § 20 odst. 1 správ. řádu přímo žalobci. Žádné zmocnění písemnou plnou mocí k přijímání písemností tu není. Motoristická vzájemná pojišťovna Praha, které bylo toto rozhodnutí doručeno, žalobce v řízení nezastupovala, protože ve spise žádné zmocnění pro tento subjekt založeno není. Žalobce byl v průběhu tohoto řízení zastoupen Českou vzájemnou pojišťovnou motoristů Brno na základě zmocnění ze 17. 11. 2017. Tato plná moc však vylučuje zastoupení pro případ doručování jakýchkoli písemností, tudíž i rozhodnutí o přestupcích žalobce. Z toho, co bylo uvedeno, vyplývá, že dané rozhodnutí bylo možné doručit výlučně žalobci samému, nebylo možno zaslat jej zástupci žalobce ani jinému subjektu. Bylo proto postupováno v rozporu s předpisy správního řádu o doručování a doručení rozhodnutí Motoristické vzájemné pojišťovně je proto nezákonné.

22. Doručení rozhodnutí je úkonem, který není podřaditelný rozhodnutím a v důsledku vadného doručení bylo přímo proti žalobci zasaženo. 23. Zbývá proto posoudit, zda takto vadným doručením bylo zasaženo do právní sféry žalobce. 24. Doručeným rozhodnutím byl žalobce postižen pro dva přestupky za porušení předpisů o bezpečnosti silničního provozu, což svědčí o žalobcově nekázni v dopravě a za tyto přestupky mu byla uložena sankce. Cizí subjekt tudíž z napadeného rozhodnutí shledal nebo shledat mohl, že žalobce porušil předpisy upravující bezpečnost silničního provozu jakým způsobem tak učinil a jakým trestem byl postižen. Svou povahou jde o údaje osobní, které žalovaný sdělil subjektu, který k převzetí takových informací nebyl povolán. Má-li každý ve smyslu ústavního pořádku právo na ochranu své osoby, pak vadné doručení rozhodnutí se v právní sféře žalobce projevilo. Subjekt, který rozhodnutí převzal, totiž zjistil, že žalobce kázeň v dopravě nerespektoval a jakým způsobem tak učinil.

25. Obrana žalovaného, že k vadnému doručení došlo nedopatřením, nemůže obstát. Pro doručování tu žádné zmocnění nebylo, což znamená, že rozhodnutí bylo možno doručit výlučně žalobci. Vadným doručením rozhodnutí jiný subjekt zjistil, jakého protiprávního jednání se žalobce dopustil a bez významu zůstává, že tento subjekt mohl v minulosti žalobce v jiných věcech souvisejících s bezpečností silničního provozu zastupovat. Nejde tu ani o to, že ke zveřejnění osobních údajů nedošlo hromadnými sdělovacími prostředky či jiným veřejným sdělením, protože pro zásah do právní sféry žalobce zcela postačuje, že informace osobní povahy o žalobcově počínání získal jakýkoli jiný subjekt. Místo ani nemá argument o doručení poštou osobě odlišné od skutečného adresáta, protože v souzené věci bylo doručováno subjektu, kterého žalovaný nesprávně ztotožnil se zástupcem žalobce. Je-li doručováno zástupci, pak se o odlišného adresáta jednat nemůže. Šlo proto zcela nepochybně o nezákonné doručení a na soudu bylo posoudit, zda se takové doručení projevilo v právní sféře žalobce.

26. Žalovaný po vadném doručení Motoristické vzájemné pojišťovně doručil s odstupem několika dnů rozhodnutí žalobci samému a ten svou obranu uplatněním odvolání využil. Přímé doručení rozhodnutí účastníku řízení přitom bylo jediným možným způsobem doručování. Jestliže žalovaný vadný postup při doručování napravil, pak by zmeškání lhůty jako možný zásah podřaditelný § 82 odst. 1 s.ř.s. nepřicházel v úvahu.

27. Nelze přisvědčit ani obraně žalovaného o tom, že žalobce nikterak nekonkretizoval, v čem měla nezákonnost zásahu spočívat. Ze žaloby je totiž jednoznačně seznatelné, že zásah do své právní sféry žalobce spatřuje právě v poskytnutí osobních údajů jinému subjektu, čímž došlo k zásahu do práva žalobce na ochranu soukromí a osobnostních práv. Takový zásah ostatně shledal též soud, jak je uvedeno v předchozí pasáži rozsudku.

28. Důsledky nesprávného oznámení rozhodnutí oznámením osobních údajů cizí osobě tudíž nastaly a se zřetelem k tomu, že ustanovení § 82 umožňuje deklaraci nezákonného zásahu, není rozhodné, zda důsledky vadného doručení přetrvávají či nikoli. Soud proto uzavřel, že zákonné požadavky podle § 82 s.ř.s. jsou splněny.

29. Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 87 odst. 2 s.ř.s. určil, že doručení předmětného rozhodnutí Motoristické vzájemné pojišťovně Praha bylo nezákonným zásahem. 30. Nesouhlasem žalobce a jeho advokáta s vyvěšením osobních údajů na komunikační síť internetu Nejvyšším správním soudem se soud nezabýval, protože v žalobě se výslovně uvádí, že nejde o žalobní ani kasační námitku, ale upozornění pro Nejvyšší správní soud.

31. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že žalobce měl v řízení úspěch. Proto mu na náhradě nákladů řízení byla přiznána částka 12 200 Kč, představující zaplacený soudní poplatek v hodnotě 2 000 Kč, odměnu advokáta za 3 úkony právní služby po 3 100 Kč (převzetí věci, spis žaloby, sepis repliky), 3 x režijní paušál po 300 Kč. Náhradu nákladů řízení je žalovaný povinen zaplatit žalobci ve lhůtě třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet zástupce žalobce.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

České Budějovice 15. května 2019

JUDr. Věra Balejová v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru