Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

50 A 48/2017 - 27Rozsudek KSCB ze dne 25.10.2017

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 As 376/2017

přidejte vlastní popisek

50A 48/2017 - 27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň Mgr. Heleny Nutilové a Mgr. Kateřiny Bednaříkové v právní věci žalobce SILNICE MP, s. r. o. sídlem v Táboře, Ke Mlýnu 14, zast. Mgr. Pavlem Slabým, advokátem v Českých Budějovicích, Riegrova 2668/6c, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského kraje, sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 30. 3. 2017, č. j. KUJCK 42280/2017, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 1. 6. 2017 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 3. 2017, č. j. KUJCK 42280/2017, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu v Táboře o uložení sankce za správní delikt podle zákona o pozemních komunikacích a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

Napadenému rozhodnutí a řízení, kterému předcházelo, je vytýkáno porušení § 51b) odst. 1 písm. b) a l) vyhl. č. 104/1997 Sb., která normují náležitosti dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení. Poukazuje se na to, že takový doklad musí obsahovat označení výrobce a typ váhy užité k nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení a jméno, případně jména a příjmení osob kontrolní vážení provádějících. Doklad neobsahoval požadavek na Pokračování
- 2 -
50A 48/2017

uvedení výrobce váhy a jména osob, které prováděly vážení. Chybějící údaje byly prvostupňovým úřadem bagatelizovány, žalovaný se pak pochybení snažil napravit vlastní iniciativou. Postup žalovaného není přípustný, jestliže na něm je přezkoumávat správnost postupu nižších správních orgánů a nikoli napravovat jejich pochybení. Doklad o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení je klíčovým a často jediným důkazem, proto musí splňovat předepsané náležitosti. Daný důkaz je nezákonný a nelze spolehlivě prokázat vinu žalobce za spáchání správního deliktu.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby.

V dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení je uvedeno, že to bylo provedeno na vahách zn. Haenni, prvostupňový orgán konstatoval, že v dokladu je uvedena zn. vah (výrobce, typ, výrobní číslo i doba platnosti ověření měřidla). Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí podal označení švýcarského výrobce vah a distributora vah pro Českou republiku. U osob provádějících měření absentuje údaj o jejich křestních jménech, což však není natolik intenzivní vada, aby měla za následek nezpůsobilost tohoto dokladu k prokázání spáchání správního deliktu. Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že na příslušném pracovišti nejsou žádné jiné osoby totožných příjmení a takové osoby tam nebyly ani v minulosti. Žalovaný uvedením křestních jmen obou pracovníků nehodnotil jako nepřípustné doplnění vyhláškou požadovaných náležitostí.

Soud se daným správním deliktem zabýval v řízení vedeném pod sp. zn. 10A 40/2016, kdy rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 1. 2016 čj. KUJCK 1918/2016/ODSH zrušil pro vady řízení a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Stalo se tak pro žalobou namítaný vadný procesní postup, kdy žalobce podal blanketární odvolání, které jím nebylo doplněno, přesto takové odvolání bylo projednáno, aniž byl žalobce vyzván k odstranění vad podání.

Žalovaný v dalším řízení prvostupňové rozhodnutí zrušil a věc vrátil Městskému úřadu v Táboře k novému projednání.

O správním deliktu žalobce bylo rozhodnuto dne 19. 1. 2017. Správního deliktu podle § 42b) odst. 1 písm. r) zák. č. 13/1997 Sb., ve znění v době provedeného nízkorychlostního vážení, se žalobce dopustil tím, že dne 10. 9. 2015 při přepravě nákladu po silnici I/03 konkrétním motorovým vozidlem s přípojným vozidlem došlo k překročení při nízkorychlostním kontrolním vážení hodnot stanovených vyhláškou č. 341/2014 Sb. Za tento správní delikt byla žalobci uložena pokuta ve výši 14.000 Kč a dále povinnost uhradit náklady vážení v částce 6.000 Kč a náklady správního řízení ve výši 1.000 Kč. Při rozhodování bylo vycházeno především z dokladu o výsledku nízkorychlostního vážení a uvádí se, že z tohoto dokladu vyplývá, že žalobce se protiprávního jednání prokazatelně dopustil. K námitce o tom, že doklad o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení je vadný, se uvádí, že doklad obsahuje údaj o značce vah (výrobce), typu výrobního čísla i dobu platnosti ověření měřidla. Připouští se, že neuvedení jmen, ale pouze příjmení osob provádějících nízkorychlostní kontrolní vážení je sice pochybením, které však zůstává bez vlivu na skutečnost, že správní delikt byl spáchán a je jednoznačně prokázán.

Podkladem pro prve uvedené rozhodnutí byl doklad o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení ze dne 10. 9. 2015, ve kterém se mimo jiné uvádí, že vážení bylo provedeno na vahách zn. Haenni, typu WL 103, výrobního čísla 2909, 2910, ověření platné do Pokračování
- 3 -
50A 48/2017

10. 10. 2015. Kontrolní vážení provedl Ing. M., přítomný byl Ch. K označení těchto osob je připojen podpis.

Blanketární odvolání žalobce ze dne 6. 2. 2017 bylo k výzvě správního orgánu doplněno dne 21. 2. 2017 a bylo uplatněno z důvodů shodných se žalobními body.

Odvolání bylo projednáno napadeným rozhodnutím a k odvolací námitce o nedostatečném dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení žalovaný v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že váhy zn. Haenni použité při kontrolním vážení jsou váhy švýcarského výrobce, ten byl v rozhodnutí na straně 4 přesně označen, přičemž údaje o výrobci vyplývají ze švýcarského obchodního rejstříku. Dále se uvádí, kdo je distributorem těchto vah pro Českou republiku, k chybějícím označení osob přítomných měření křestními jmény se uvádí, že jména a příjmení pracovníků provádějících vážení jsou žalovanému z úřední činnosti dobře známa. Měření prováděl Ing. M. M., přítomen byl Ing. P. Ch., jiné osoby stejných příjmení u subjektu provádějícího měření nepracují a nepracovaly. Absence křestních jmen není vadou natolik intenzivní, aby způsobila nevěrohodnost tohoto dokladu. Doklad o výsledku kontrolního vážení je způsobilý k prokázání spáchání předmětného správního deliktu.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s. ř. s. a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Předmětem řízení bylo učiněno rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt podle zákona o pozemních komunikacích. Se zřetelem k uplatněným žalobním bodům se jedná o to, byl-li dostatečně zjištěn skutkový stav, jestliže podkladem pro rozhodnutí byl doklad o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení, který je podle žalobce nedostačující pro chybějící údaje.

Náležitosti dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení stanoví § 51b) vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v novelizovaném znění. Mezi tyto náležitosti mimo jiné náleží údaj o výrobci a typovém označení váhy, na kterém bylo nízkorychlostní kontrolní vážení provedeno včetně výrobního čísla a data platnosti ověření tohoto měřidla podle zvláštního předpisu (§ 51b) odst. 1 písm. b) vyhlášky).

V dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení se uvádí, že to bylo provedeno na vahách zn. Haenni typu, WL 103 výrobního čísla 2909, 2910 ověření platné do 10. 10. 2015. Typové označení váhy, výrobní číslo a ověření platnosti je v dokladu uvedeno a jde tudíž o to, zda ve smyslu právního předpisu postačuje údaj o tom, že jedná se o váhy Haenni.

Z obsahu spisu je patrné, že váhy uvedené značky vyrábí švýcarská společností stejného názvu Haenni, znamená to, že váhy, na nichž bylo kontrolní vážení provedeno, jsou označeny obchodním názvem uvedené společnosti a výrobce vah je tudíž v dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení uveden. Nestalo se tak plným názvem výrobce, pod jakým je ve švýcarském obchodním rejstříku zapsán, avšak pro věc je rozhodné, že výrobce vah je v dokladu konkretizován. Jestliže žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl přesné označení švýcarské společnosti vyrábějící váhy značky Haenni, pak učinil tak v reakci na odvolací námitku žalobce a takové vypořádání odvolací námitky nelze nahlížet jako odstranění pochybení dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení, jestliže v této písemnosti se výslovně uvádí, že jedná se o váhy Haenni. Označení vah Pokračování
- 4 -
50A 48/2017

v dokladu značkou Haenni, která se projevuje též v názvu výrobce, považuje soud za zcela postačující pro označení výrobce vah ve smyslu prve uvedeného předpisu obsaženého ve vyhlášce. Z dokladu je tudíž jednoznačně patrné na vahách, jakého výrobce bylo kontrolní vážení provedeno. Žalobcem vytýkané pochybení proto soud neshledal.

Je-li podle obsahu dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení zjevné, kdo byl výrobcem vah, na nichž bylo kontrolní vážení provedeno, pak prvostupňový orgán zcela důvodně z tohoto dokladu vycházel a v odvolacím řízení nebylo zapotřebí žádné nápravy. V odvolacím řízení byl doplněn přesný název a sídlo výrobce a nešlo proto o nápravu dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení. Nezbývá než zopakovat, že označení vah odpovídá obchodnímu názvu výrobce.

Žalobce dále postrádá v dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení údaj o křestních jménech osob provádějících toto vážení tak, jak se uvádí v § 51 odst. 1 písm. l) vyhlášky.

Z dokladu je zřejmé, že kontrolní vážení provedl Ing. M. a byl přítomen Ch. U obou osob je připojen podpis. Křestní jména těchto osob uvedena nejsou. Účelem tohoto předpisu je konkretizovat, kdo kontrolní vážení provedl a kdo byl přítomen. Tyto osoby jsou identifikovány a doklad podepsaly. Je proto zřejmé, kdo vážení prováděl a kdo byl u vážení přítomen. Tyto osoby jsou tudíž svým označením ztotožnitelné s konkrétními pracovníky Centra služeb pro silniční dopravu. Svým označením nejsou ani zaměnitelné s jinými zaměstnanci označeného centra, jak je patrné z napadeného rozhodnutí. Neuvedení jmen obou osob je sice pochybením, avšak nikoli takové intenzity, která by znamenala, že není spolehlivě zjištěno, kdo vážení prováděl. V důsledku chybějících křestních jmen osob provádějících nízkorychlostní kontrolní vážení, není proto doklad o tomto vážení natolik vadný, že by znamenal jeho nevyužitelnost jako důkazní prostředek při rozhodování o správním deliktu.

Je-li jednoznačně zřejmé, kdo váhy, na nichž bylo nízkorychlostní vážení provedeno, vyrobil a kdo byl vážení přítomen, pak doklad o tomto vážení splňuje obsahové i formální náležitosti. Neuvedení křestních jmen osob vážení provádějících, když ti jsou v dokladu podepsaní a nejsou zaměnitelní s jinými osobami, pak neuvedení křestních jmen těchto osob se zřetelem k účelu, který je právním předpisem sledován, nemá za následek, že doklad o provedeném vážení je nezákonný a nezpůsobilý stát se důkazem v řízení o správním deliktu. Proto spolehlivě prokazuje, že žalobce se vytýkaného správního deliktu dopustil.

Jak již soud uvedl, výrobce vah je v dokladu zcela postačujícím způsobem identifikován a neuvedení křestních jmen osob provádějících kontrolní vážení není takovou závadou, která by měla za následek nemožnost využití dokladu o nízkorychlostním vážení jako důkazní prostředek v řízení o správním deliktu. Pro věc je rozhodné, že v dokladu jsou osoby provádějící vážení identifikovány natolik spolehlivě, že je zcela zřejmé, kdo vážení provedl a kdo byl při vážení přítomen. Hodnocení vady spočívající v neuvedení křestních jmen osob provádějících vážení žalovaným není se zřetelem k účelu daného předpisu bagatelizací vady dokladu, je-li jednoznačně seznatelné, kdo vážení prováděl. Okolnost, že k překročení nejvyšší povolené hmotnosti na nápravu došlo, což je dokladem o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení jednoznačně prokázáno a žalobcem zpochybňováno není. Pro důvody uvedené v žalobě nevzniká žádná pochybnost o tom, že v řízení nebyla respektována zásada rovnosti.

Pokračování
- 5 -
50A 48/2017

Soud proto shrnuje, že pro uplatněné žalobní body není napadené rozhodnutí vadné.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšnému žalovanému nevznikly žádné náklady přesahující rámec jeho obvyklé administrativní činnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 25. října 2017

JUDr. Věra Balejová v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: S. B.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru