Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 To 175/2008Usnesení NS ze dne 20.03.2008

HeslaZajištění jiné majetkové hodnoty
KategorieA
Publikováno42/2009 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:KSCB:2008:4.TO.175.2008.1
Dotčené předpisy

§ 79e odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl stížnosti obviněných V. K. a M. K. podané proti usnesení policejního orgánu Policie České republiky, útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování, expozitura České Budějovice, ze dne 4. 1. 2008, ČTS: OKFK-22/4-2007.

Zodůvodnění:

Napadeným usnesením rozhodl policejní orgán Police České republiky, útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování, expozitura České Budějovice, že se podle § 79e odst. 1 tr. ř. zajišťuje jiná majetková hodnota, kterou představuje

- obchodní podíl obviněného V. K., trvale bytem v P., ve výši 100 % v obchodní společnosti C. – T., s. r. o., se sídlem v P., IČ ...,

- obchodní podíl obviněného V. K., trvale bytem v P., ve výši 51 % v obchodní společnosti A. – C., s. r. o., se sídlem v B., IČ ...,

- obchodní podíl obviněného M. K., trvale bytem v P., ve výši 49 % v obchodní společnosti A. – C., s. r. o., se sídlem v B., IČ ...,

neboť zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že tato jiná majetková hodnota byla užita ke spáchání trestné činnosti. Okamžikem doručení napadeného usnesení byla zakázána jakákoliv dispozice s uvedenou jinou majetkovou hodnotou až do výše zajištění s výjimkou výkonu rozhodnutí. Výrok usnesení policejního orgánu pak obsahoval náležitosti uvedené v § 79e odst. 2 tr. ř.

Proti tomuto usnesení podali obvinění V. K. a M. K. včas stížnosti, které jsou v podstatě obsahově i argumentačně totožné. Oba obvinění namítli, že se samotným obchodním podílem není spojeno žádné právo jednat za obchodní společnost nebo ji jinak zavazovat, protože k tomu je oprávněn pouze statutární orgán, jímž je u společnosti s ručením omezeným jednatel. Jedině on by mohl rozhodnout o účasti obchodní společnosti na jednotlivých zakázkách. Jednatel ovšem, ať již je nebo není i společníkem obchodní společnosti, nevede obchodní společnost na základě toho, že v ní má či nemá obchodní podíl, ale na základě toho, že byl ustanoven do funkce jednatele způsobem stanoveným v zákoně. Proto podle stěžovatelů již z tohoto důvodu nemohly být jejich obchodní podíly použity ke spáchání trestné činnosti, pro kterou jsou stíháni. Obvinění jednali za jmenované společnosti s ručením omezeným jako jejich jednatelé, tedy jako statutární orgány, a nikoliv jako společníci, kteří z titulu „vlastnictví“ toho či onoho obchodního podílu nemají taková oprávnění k jednání za obchodní společnosti. Vazba trestné činnosti, za kterou jsou obvinění stíháni, na jejich obchodní podíly je tudíž podle obviněných nezákonnou konstrukcí a nemá žádné odůvodnění v oblasti právní, ani v oblasti skutkové. Obchodní podíly nemohly být užity k údajnému manipulování zakázek nebo k zajištění účasti na těchto údajně zmanipulovaných zakázkách. Oba stěžovatelé popřeli, že by byli jakkoli účastni na trestné činnosti, která je předmětem jejich trestního stíhání. Napadené rozhodnutí policejného orgánu je podle jejich názoru účelové a má sloužit pouze k diskreditaci obviněných a dotčených obchodních společností. Stěžovatelé navrhli, aby krajský soud zrušil napadené usnesení.

Na podkladě podaných stížností Krajský soud v Českých Budějovicích podle § 147 odst. 1 písm. a), b) tr. ř. přezkoumal správnost všech výroků napadeného usnesení, proti nimž mohli stěžovatelé podat stížnost, a řízení předcházející napadenému usnesení. Po přezkoumání dospěl krajský soud k následujícím závěrům.

V řízení, které předcházelo napadenému rozhodnutí, ani v samotném rozhodnutí nebylo shledáno žádné pochybení.

Obviněný V. K. je důvodně podezřelým a je trestně stíhán pro účastenství (jako pomocník) podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k trestnému činu podvodu podle § 250 odst. 1, 2, 3 písm. a) tr. zák. ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., účastenství (jako pomocník) podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k pokusu trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 8 odst. 1 a § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák., účastenství (jako pomocník) podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k trestnému činu porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127 odst. 1 tr. zák., účastenství (jako organizátor) podle § 10 odst. 1 písm. a) tr. zák. k pokusu trestného činu pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 8 odst. 1 a § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), b), odst. 3 tr. zák., účastenství (jako organizátor) podle § 10 odst. 1 písm. a) tr. zák. k pokusu trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 8 odst. 1 a § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák., účastenství (jako organizátor) podle § 10 odst. 1 písm. a) tr. zák. k trestnému činu porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127 odst. 1 tr. zák., účastenství (jako návodce) podle § 10 odst. 1 písm. b) tr. zák. k trestnému činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zák., účastenství (jako návodce) podle § 10 odst. 1 písm. b) tr. zák. k trestnému činu podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 2 tr. zák. spáchanému ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., účastenství (jako organizátor) podle § 10 odst. 1 písm. a) tr. zák. k trestnému činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák., účastenství (jako organizátor) podle § 10 odst. 1 písm. a) tr. zák. k trestnému činu pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), b), odst. 3 tr. zák. a účastenství (jako organizátor) podle § 10 odst. 1 písm. a) tr. zák. k trestnému činu porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127 odst. 1 tr. zák.

Obviněný M. K. je důvodně podezřelým a trestně stíhán pro účastenství (jako pomocník) podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k pokusu trestného činu pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 8 odst. 1 a § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), b), odst. 3 tr. zák., účastenství (jako pomocník) podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k pokusu trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 8 odst. 1 a § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák., účastenství (jako pomocník) podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k trestnému činu porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127 odst. 1 tr. zák., účastenství (jako pomocník) podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k trestnému činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák., účastenství (jako pomocník) podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k trestnému činu pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), b), odst. 3 tr. zák. a účastenství (jako pomocník) podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k trestnému činu porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127 odst. 1 tr. zák.

Obvinění V. K. a M. K. měli využít k páchání uvedené trestné činnosti své obchodní podíly v obchodních společnostech C. – T., s. r. o., a A. – C., s. r. o., ve formě účasti těchto obchodních společností ve zmanipulovaných výběrových řízeních a měli provádět pletichy při veřejných soutěžích nebo jiných formách výběrových řízení. Odůvodnění napadeného usnesení dále uvádí podstatné skutkové okolnosti stíhané trestné činnosti.

Dosavadní poznatky orgánů činných v trestním řízení podle názoru krajského soudu nasvědčují tomu, že obchodní zakázky, které jsou předmětem trestního stíhání obviněných, tvořily podstatný zdroj příjmů jmenovaných obchodních společností a použití těchto finančních prostředků umožnilo realizovat trestnou činnost, pro kterou je vedeno trestní stíhání. Vyplývá to ze srovnání ekonomických výsledků dotčených obchodních společností s hodnotou zakázek, které měly získat na podkladě trestné činnosti. Jak dále vyplývá ze spisového materiálu, k napadenému rozhodnutí policejního orgánu byl dán předchozí souhlas státního zástupce podle § 79e odst. 1 tr. ř.

K tomu Krajský soud v Českých Budějovicích připomíná, že ustanovení § 79e tr. ř. o zajištění jiné majetkové hodnoty bylo zařazeno do trestního řádu jeho novelou provedenou zákonem č. 253/2006 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2006. I když trestní řád ani po této novele výslovně nestanoví, co je třeba rozumět pod pojmem „jiná majetková hodnota“, lze vycházet i z ustanovení § 89 odst. 13 tr. zák. (které bylo novelizované týmž zákonem), podle něhož jinou majetkovou hodnotou se rozumí majetkové právo nebo jiná penězi ocenitelná hodnota, která není věcí. Takovou hodnotou je nepochybně i obchodní podíl v obchodní společnosti ve smyslu § 61 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obch. zák.“), což výslovně konstatuje i důvodová zpráva k zákonu č. 253/2006 Sb., protože např. obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným lze úplatně převést na jiného společníka nebo na jinou osobu podle § 115 obch. zák., tento obchodní podíl se dědí podle § 116 odst. 2 obch. zák. nebo může být předmětem zástavního práva podle § 117a obch. zák., je s ním spojeno právo na vypořádací podíl podle § 61 odst. 2, 3 obch. zák. apod.

Podle § 105 odst. 1 obch. zák. je společností s ručením omezeným taková obchodní společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků. Podle § 114 odst. 1 obch. zák. obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti s ručením omezeným a práva a povinnosti vyplývající z této účasti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti s ručením omezeným, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Každý společník je nadán určitými právy a povinnostmi, jejichž součástí je např. i právo podílet se na řízení a kontrole společnosti s ručením omezeným, právo účastnit se valné hromady a volit jednatele jako statutární orgán této společnosti [§ 122, § 125 odst. 1 písm. f) obch. zák.], právo na podíl na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru jejich obchodních podílů, nestanoví-li společenská smlouva jinak (§ 123 odst. 1 obch. zák.), právo na vypořádací podíl (§ 61 odst. 2, 3 obch. zák.) atd.

K tomu dále krajský soud zdůrazňuje, že obchodní podíly obviněných V. K. a M. K. v obchodních společnostech C. – T., s. r. o., a A. – C., s. r. o., vzhledem k výši těchto podílů a k právům s nimi spojeným umožnily, aby obvinění jako společníci prosadili a realizovali takové rozhodnutí v rámci jmenovaných obchodních společností, které podle dosavadního podezření vedlo ke spáchání stíhané trestné činnosti, tj. k tomu, aby se tyto obchodní společnosti zúčastnily zmanipulovaných výběrových řízení a aby oba obvinění jako představitelé jmenovaných obchodních společností prováděli pletichy při veřejných soutěžích nebo při jiných formách výběrových řízení. Prostřednictvím zajištěných obchodních podílů ve společnostech s ručením omezeným totiž obvinění dosáhli toho, že se stali i jednateli společností s ručením omezením a v tomto postavení statutárních orgánů pak projevili rozhodnutí jmenovaných obchodních společností navenek takovým způsobem, že tím měly být spáchány shora citované trestné činy, pro něž jsou obvinění stíháni.

Lze tedy uzavřít, že je dostatečně důvodné podezření, že jiné majetkové hodnoty, které zde představují obchodní podíly obviněných V. K. a M. K. v obchodních společnostech C. – T., s. r. o., a A. – C., s. r. o., byly užity ke spáchání trestného činu ve smyslu § 79e odst. 1 tr. ř.

Krajský soud však v této souvislosti zdůrazňuje, že ustanovení oddílu třetího hlavy čtvrté trestního řádu (§ 78 až § 81a tr. ř.), včetně ustanovení § 78e tr. ř. o zajištění jiné majetkové hodnoty, představují soubor zajišťovacích institutů při důvodném podezření ze spáchání trestné činnosti; nejde tedy o rozhodnutí, jež by vedla k sankcionování samotné trestné činnosti, která ještě nebyla prokázána v procesu dokazování před příslušným soudem.

Protože stížnosti obou obviněných nebyly tedy shledány důvodnými, krajský soud je podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru