Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 To 583/2007Usnesení NS ze dne 24.10.2007

HeslaPodmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti
KategorieA
Publikováno33/2008 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:KSCB:2007:23.TO.583.2007.1
Dotčené předpisy

§ 61 odst. 2 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

Krajský soud v Českých Budějovicích z podnětu stížnosti odsouzeného Ing. P. E. zrušil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 6. 2007, sp. zn. 4 T 198/2004, a současně okresnímu soudu uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl.

Zodůvodnění:

Napadeným usnesením ze dne 11. 6. 2007, sp. zn. 4 T 198/2004, rozhodl Okresní soud v Českých Budějovicích o zamítnutí žádosti odsouzeného Ing. P. E. o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel všech druhů, který byl odsouzenému v trvání tří let za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. uložen pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 5. 2005, sp. zn. 4 T 198/2004, a to s odůvodněním, že podle zákonných podmínek ustanovení § 61 odst. 2 tr. zák. odsouzený doposud nevykonal polovinu tohoto trestu.

Proti tomuto usnesení podal odsouzený Ing. P. E. ihned po jeho vyhlášení ve veřejném zasedání stížnost, kterou prostřednictvím zvolené obhájkyně odůvodnil tím, že právní názor nalézacího soudu spočívající v tom, že žádat o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti lze až ve vztahu k poslednímu z postupně odsouzenému ukládaných postihů, nemůže akceptovat. Jelikož má stěžovatel za to, že podmínky předpokládané ustanovením § 61 odst. 2 tr. zák. splňuje, žádá stížnostní soud, aby jeho žádosti vyhověl.

Při rozhodování o stížnosti přezkoumá nadřízený orgán správnost všech výroků napadeného usnesení, proti nimž může stěžovatel tento opravný prostředek podat, a správnost řízení, které jeho vyhlášení předcházelo (§ 147 odst. 1 tr. ř.).

V řízení, jež vydání napadeného rozhodnutí předcházelo, neshledal krajský soud žádných procesních vad.

Okresní soud po konstatování všech ve věci provedených důkazů v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že naposledy byl Ing. P. E. odsouzen ke tříletému trestu zákazu činnosti, spočívajícímu v zákazu řídit všechny druhy motorových vozidel rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 5. 2005, sp. zn. 4 T 198/2004. Počátek běhu tohoto postihu nastal po výkonu předchozí sankce totožného druhu, tedy dnem 24. 3. 2007. Pakliže konec výkonu trestanému posledně uloženého postihu přichází na den 24. 3. 2010, nastane jeho polovina dnem 24. 9. 2008. Žadatelův právní názor, ohledně součtu doby výkonu postupně ukládaných trestů zákazu činnosti pro určení poloviny jejich běhu, byl okresním soudem s poukazem na jeho vnitřní přesvědčení, jež je odůvodněno neúměrnou mírností takového postupu, odmítnut.

K posuzovanému případu se předně patří konstatovat, že odsouzený Ing. P. E. byl dříve v četných případech postihován sankcí, spočívající v zákazu řídit motorová vozidla. Trest tohoto druhu uložený mu Okresním soudem v Českých Budějovicích ve věci vedené pod sp. zn. 3 T 620/95, odsouzený vykonal dne 31. 3. 1997. Čtyřletý postih spočívající v zákazu řídit motorová vozidla všech druhů, jež byl odsouzenému Ing. P. E. uložen Okresním soudem v Českých Budějovicích ve věci vedené pod sp. zn. 4 T 22/97, vykonal tento dne 29. 7. 2001. Posledně uvedené odsouzení je zahlazeno.

Odsuzujícím rozhodnutím Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 3. 1999, sp. zn. 5 T 114/98, pravomocným dnem 30. 3. 1999, byl odsouzený Ing. P. E. potrestán dalším zákazem řídit motorová vozidla všech druhů v trvání tří let a šesti měsíců. Od výkonu tohoto trestu bylo usnesením téhož soudu, pravomocným dnem 3. 9. 2003, podmíněně upuštěno, a to za současného stanovení zkušební doby nad dva roky a šest měsíců, tj. do dne 3. 3. 2006. Ani v rámci zákonem stanovené jednoleté lhůty od konce běhu zkušební doby nebylo soudem rozhodnuto, že odsouzený Ing. P. E. zbytek trestu zákazu činnosti vykoná, má se proto zato, že tuto sankci vykonal dnem, kdy rozhodnutí o podmíněném upuštění od jejího výkonu nabylo právní moci (§ 64 odst. 3 tr. zák.) .

Správně konstatoval okresní soud, že tříletý postih spočívající v zákazu řídit motorová vozidla uložený odsouzenému Ing. P. E. Okresním soudem v Českých Budějovicích, ve věci vedené pod sp. zn. 3 T 201/2003, tento vzhledem k právní moci odsuzujícího rozhodnutí dnem 24. 3. 2004 vykonal dne 24. 3. 2007, ode dne následného odsouzený vykonává další tříletou sankci totožného druhu uloženou mu odsuzujícím rozhodnutím téhož soudu ve věci vedené pod sp. zn. 4 T 198/2004. Konec posledního z uložených mu trestů zákazu činnosti tak přichází na den 24. 3. 2010. Prvé z výše uvedených odsouzení (sp. zn. 3 T 201/2003) není zahlazeno.

Podle § 61 odst. 2 tr. zák. může soud po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti podmíněně upustit od výkonu jeho zbytku, jestliže odsouzený v době výkonu trestu způsobem svého života prokázal, že dalšího výkonu tohoto trestu není třeba, anebo jestliže soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného. Posuzované podání bylo v dané trestní věci okresnímu soudu doručeno dne 19. 4. 2007.

Výkonem poloviny trestu zákazu činnosti se rozumí polovina doby, na kterou byl zákaz odsuzujícím rozhodnutím uložen. Důsledkem zásady uvedené v ustanovení § 36 tr. zák. je, že mezi nově uloženým trestem a nevykonaným zbytkem trestu stejného druhu je tak úzký vztah, že např. minimální doba výkonu trestu odnětí svobody potřebná k podmíněnému propuštění se počítá ze součtu všech takto uložených trestů odnětí svobody (srov. č. 30/1974 Sb. rozh. tr.). Není důvodu postupovat jinak ani u trestu zákazu činnosti a zákazu pobytu, u nichž zákon připouští podmíněné upuštění od výkonu jejich zbytku (§ 61 odst. 2 tr. zák.). Proto i postupně uložené a dosud nevykonané tresty zákazu činnosti (za podmínky, že jde o zákaz téže činnosti) se při stanovení poloviny vykonané části pro potřebu rozhodnutí o podmíněném upuštění od výkonu zbytku tohoto druhu trestu sčítají (srov. č. 49/1976 Sb. rozh. tr.).

Podle ustanovení § 330 odst. 2 tr. ř. se na řízení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti přiměřeně užijí zákonná ustanovení týkající se podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Podle ustanovení § 77 zák. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, se postupně uložené a doposud zcela nevykonané tresty odnětí svobody považují z hlediska jejich výkonu za postih jediný. Na podkladě citovaných zákonných ustanovení je analogicky dovozováno, že z hlediska počítání lhůt se postupně ukládané a odsouzeným vykonávané sankce zákazu činnosti totožného druhu považují za postih jediný.

Je-li zjišťováno, že odsouzený Ing. P. E. byl postupně postižen dvěma tresty, spočívajícími v zákazu řídit motorová vozidla všeho druhu, jež vykonává plynule za sebou, přičemž prvé z jeho odsouzení není zahlazeno, uplynula tak polovina výkonu tohoto postihu dne 24. 3. 2007. Pakliže jsou odsouzenému ukládané sankce z hlediska počítání lhůt považovány za postih jediný, je nerozhodné, že žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti byla odsouzeným podána až po výkonu prvého z nich.

Pro výše rozvedené důvody nelze právní názor okresního soudu akceptovat. Usnesení, jímž byla posuzovaná žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti pro formální vady (pro předčasnost podání) zamítnuta, se podle ustanovení § 149 odst. 1 písm. b) tr. ř. ruší a Okresnímu soudu v Českých Budějovicích se ukládá, aby o věci znovu jednal a rozhodl.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru