Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 91/2010 - 4Usnesení KSCB ze dne 03.01.2011

Prejudikatura

6 Ads 130/2008 - 21


přidejte vlastní popisek

2Ad 91/2010-4

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci navrhovatele M. N., za účasti České správy sociálního zabezpečení Praha 5, Křížová 25, o návrhu na obnovu řízení zn. 2 Cad 61/2007, takto:

Návrh se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným soudu dne 28.12.2010 navrhovatel žádá o obnovu řízení ve věci sp. zn. 2 Cad 61/2007 a žádá o vypracování znaleckého posudku s navrženým zaměřením. Svůj návrh odůvodňuje zjištěním, že Kamenolom Nemojov měl být podle jeho názoru veden v Resortním seznamu povrchových dolů s nárokem na I.B pracovní kategorii. Navrhovatel dále namítá nerovnost při přiznávání nároku na starobní důchod s poukazem na Listinu základních práv a svobod. Soud dle jeho názoru vycházel z evidenčního listu, jenž byl podepsán v časové tísni, bez poučení.

Rozsudkem čj. 2 Cad 61/2007-22 ze dne 28.5.2007 vydaným v řízení, jehož obnova se navrhuje, soud zamítl žalobu navrhovatele proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 24.1.2007, č. X, kterým ČSSZ zamítla žádost žalobce o přiznání starobního důchodu před dosažením důchodového věku pro nesplnění zákonem stanovených podmínek.

Podle ustanovení § 111 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), lze řízení ukončené pravomocným rozsudkem na návrh účastníka za zákonem předpokládaných podmínek obnovit. Dispoziční vůle navrhovatele je ovšem v ustanovení § 114 s.ř.s. limitována výčtem případů (řízení), ve kterých je obnova přípustná (odst. 1), resp. ve kterých přípustná není (odst. 2). Využitím logické metody interpretace uvedeného ustanovení lze dovodit, že obnova řízení je přípustná pouze proti rozhodnutí vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu [odst. 1 písm. a)] a ve věcech politických stran a politických hnutí [odst. 1 písm. b)], nadto s tím omezením, že obnova není přípustná, směřuje-li návrh jen proti důvodům rozhodnutí nebo Pokračování
- 2 -
2Ad 91/2010

proti výroku o nákladech řízení (odst. 3). Z výše uvedeného vyplývá, že v ostatních případech obnova řízení přípustná podle s.ř.s. není (srov. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 12. 2007, čj. 15 Ca 216/2007-6). Jelikož navíc s.ř.s. obsahuje v ustanovení § 111 a násl. vlastní úpravu mimořádného opravného prostředku obnovy řízení, úprava provedená v o.s.ř. se nepoužije. Pokud by totiž krajský soud rozhodující ve správním soudnictví při rozhodování o návrhu na povolení obnovy řízení aplikoval § 228 a násl. o. s. ř. za použití § 64 s. ř. s., bylo by jeho rozhodnutí zmatečné a Nejvyšší správní soud by je v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. zrušil (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2009, čj. 6 Ads 130/2008-21).

Jak je zřejmé z výše uvedeného, předmětem řízení, o jehož obnovu navrhovatel žádá, nebyla ani ochrana před zásahem správního orgánu, ani se nejednalo o řízení ve věci politických stran nebo politických hnutí. Předmětem řízení bylo přezkoumání rozhodnutí ČSSZ, kterým byla navrhovateli zamítnuta žádost o přiznání starobního důchodu před dosažením důchodového věku. Proto je návrh na povolení obnovy řízení v této věci nepřípustný (srov. a contrario § 114 odst. 1 s.ř.s.).

Z tohoto důvodu soud s ohledem na ekonomii nejen procesní, ale rovněž finanční a časovou, nevyzýval navrhovatele k event. odstranění vad či doplnění podaného návrhu, jenž sám o osobě navíc neobsahuje ani důvody presumované v ustanovení § 111 s.ř.s. I návrh podaný v této věci v perfektní podobě by totiž musel být ze strany soudu jako nepřípustný odmítnut, neboť obnova řízení je v předmětné věci soudním řádem správním vyloučena (není přípustná). Nadto je podle ustanovení § 115 odst. 2 s.ř.s. návrh třeba podat (až na výjimku) ve lhůtě do tří let od právní moci napadeného rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout (§ 115 odst. 3 s.ř.s.). V žalobcem navrhované věci nabyl rozsudek čj. 2 Cad 61/2007-22 právní moci dne 13.6.2007, tzn. že návrh podaný dne 28.12.2010 je navíc i zjevně opožděný.

Jelikož se jedná o návrh podle s.ř.s. nepřípustný, soud podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. návrh odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze zásady, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl opravný prostředek odmítnut.

Pokračování
- 3 -
2Ad 91/2010

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat kasační
stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení
tohoto usnesení k Nejvyššímu správnímu soudu
v Brně z důvodů podle § 103 odst. 1 písm.
e) s. ř. s. prostřednictvím soudu podepsaného
ve dvou stejnopisech. Stěžovatel v řízení
o kasační stížnosti musí být zastoupen
advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 3. ledna 2011

Samosoudkyně:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru