Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 84/2010 - 29Rozsudek KSCB ze dne 28.02.2011

Prejudikatura

5 Ads 4/2003


přidejte vlastní popisek

2Ad 84/2010 – 29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Helenou Nutilovou v právní věci žalobkyně L. Š., proti žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 3.9.2010 č. j. X,

takto:

Žaloba se zamítá.

Žalované se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou došlou Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 3.11.2010 domáhá přezkoumání rozhodnutí žalované, jímž byly zamítnuty její námitky a potvrzeno rozhodnutí ČSSZ č.j. X ze dne 9.3.2010 s odůvodněním, že od 1.1.2010 rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně s dopadem na pokles pracovní schopnosti bylo postižení svalové a kosterní soustavy dorzopatie a spondylopatie, bolestivý syndrom páteře včetně stavů po operaci páteře s tím, že míra poklesu pracovní schopnosti byla stanovena 30 %. Nebyla shledána příčina ke zvýšení horní hranice procentního rozmezí až o 10 % z důvodu a více zdravotních postižení žalobkyně, v jejichž důsledku by byl pokles její pracovní schopnosti větší, než by odpovídal horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti určené podle rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a rovněž nebyla shledána příčina ke zvýšení horní hranice procentního rozmezí o 10% z důvodu takového vlivu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na její schopnost využívat dosažené vzdělání. Po přezkoumání celkového zdravotního stavu činil z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu do 31.12.2009 pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobkyně 30 %, a proto nebyly do tohoto data splněny podmínky pro vznik ani plné ani částečné invalidity dle § 39 odst. 1, resp. § 44 dost. 1 a 2 Pokračování
- 2 -
2Ad 84/2010

zákona o důchodovém pojištění ve znění účinném do 31.12.2009. Poněvadž od 1.1.2010 činí z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pokles pracovní činnosti účastnice řízení pouze 30 %, nejsou splněny podmínky pro vznik invalidity podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění.

Žalobkyně v žalobě poukázala na svůj zdravotní stav a zdravotní obtíže s tím, že se její zdravotní stav výrazně nezlepšil od posledního rozhodování. Prognóza jejího zdravotního stavu není příznivá a je předpoklad, že se bude muset v budoucnu podrobit operaci. Žalobkyně má za to, že její zdravotní stav nebyl řádně a náležitě posouzen v případě, že bylo vycházeno pouze z podkladů lékařských zpráv, nikoliv z jejich subjektivních potíží při vykonávání běžných denních činností. Navrhovala, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc byla vrácena žalované k dalšímu řízení.

Rozhodnutí o invalidním důchodu je závislé na odborném lékařském vyšetření. Pro přezkumné soudní řízení je k takovému posouzení povolána podle § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v novelizovaném znění Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Tato komise je oprávněna k celkovému posouzení zdravotního stavu občana a jeho pracovní způsobilosti a též k zaujetí posudkových závěrů o invaliditě a jejím stupni. Posudek komise soud hodnotí jako každý jiný důkaz podle zásad obsažených v § 77 odst. 2 s.ř.s. Posudek posudkové komise je úplný a přesvědčivý, jestliže se posudková komise vypořádala se všemi rozhodujícími skutečnostmi, s udávanými zdravotními potížemi a obsahuje-li posudek náležité odůvodnění posudkového závěru tak, aby ten byl přesvědčivý pro soud, který nemá odborné medicínské znalosti a ani je mít nemůže.

Soud vyšel při svém rozhodování především z uvedeného posudku Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích ze dne 27.11.2011, která přezkoumala zdravotní stav žalobkyně v řádném složení za účasti odborného neurologa. Posudková komise stanovila úplnou klinickou diagnózu, přičemž vzala zřetel jak ke zdravotním potížím udávaných žalobkyní, tak k těm, které vyplývají z odborných lékařských nálezů, především z vyšetření provedeného v komisi odborným neurologem a z lékařských zpráv z hospitalizace na neurologickém oddělení v Nemocnici v Písku a z vyšetření neurologa MUDr. V. Na základě klinické diagnózy komise označila rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jímž je v době vydání napadeného rozhodnutí chronický bolestivý syndrom bederní páteře, kde se jednalo o stav po operaci výhřezu disku L4/5 s reziduální iritačně zánikovou symptomatologií L5/S1 vpravo. Nebylo prokázáno těžké postižení více úseků páteře, nepříznivý reziduální funkční nález s těžkou výpadovou symptomatologií. Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti byla komisí stanovena 30 %, přičemž posudková komise zvolila dolní hranici procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti s přihlédnutím k tíži funkčního postižení a dosaženého vzdělání. Důvod pro využití § 4 odst. 2 vyhlášky č. 359/2009 Sb. nebyl posudkovou komisí zjištěn. Soud považuje tento závěr posudkové komise za úplný a přesvědčivý.

Podmínky pro vznik nároku na částečný invalidní důchod byly upraveny v § 43 a násl. zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. ve znění účinném k datu 31.12.2009 tak, že předpokladem pro vznik nároku na částečný invalidní důchod byl pokles míry schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nejméně o 33 %. Jestliže schopnost žalobkyně dle posudkové komise pro dlouhodobě nepříznivý Pokračování
- 3 -
2Ad 84/2010

zdravotní stav poklesla o 30 %, tak uvedené zákonné kritérium, které bylo předepsané pro vznik nároku na dávku ve formě částečného invalidního důchodu dodrženo není.

Podle § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění účinného od 1.1.2010 je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti. Podle § 39 odst. 2, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla a/ o 35 % avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b/ nejméně o 50 % avšak

nejvíce o 69 % , jedná se o invaliditu druhého stupně, c/ nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. Kritéria pro určování poklesu pracovní schopnosti jsou stanovena v § 39 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění s tím, že se bere při určování pracovní schopnosti v úvahu, zda se jedná o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost. Dle závěru posudkové komise však k datu vydání rozhodnutí nešlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %, proto nejsou splněny ani podmínky pro vznik invalidity podle § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění v platném znění.

Soud pro důvody shora uvedené uzavřel, že napadené rozhodnutí nebylo vydáno v rozporu se zákonem o důchodovém pojištění platném ke dni 31.12.2009 ani se zákonem o důchodovém pojištění ve znění platném ke dni rozhodování. Proto soud žalobu jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 2 s.ř.s., podle něhož úspěšné žalované nelze ve věcech důchodového pojištění právo na náhradu nákladů řízení přiznat.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím soudu podepsaného ve dvojím vyhotovení z důvodů stanovených v § 103 s.ř.s. Podání kasační stížnosti nemá odkladný účinek. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 28. února 2011

Samosoudkyně:

Mgr. Helena Nutilová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru