Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 78/2010 - 21Rozsudek KSCB ze dne 31.01.2011

Prejudikatura

4 Ads 81/2009 - 46


přidejte vlastní popisek

2Ad 78/2010 – 21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Krybusovou v právní věci žalobce J. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 7.9.2010 č.j. X, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalované se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci.

/1/ Žalobou doručenou dne 8.10.2010 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 7.9.2010 č.j. X, kterým byly zamítnuty jeho námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 12.4.2010 č.j. X a toto rozhodnutí potvrzeno.

/2/ Žalobce namítal, že rozhodnutí považuje za nesprávné, neboť bylo odůvodněno tím, že podle posudku příslušného posudkového lékaře není invalidní ve třetím stupni. Posudková lékařka učinila tento závěr, aniž podrobněji zkoumala jeho zdravotní stav, navíc žalobce tuto lékařku odmítal. Posudkový lékař se zabýval otázkou invalidity žalobce podle tabulek, avšak nemoc, se kterou se léčí u MUDr. K., popsal jako chronickou obstrukční plicní nemoc – chronická astmoidní bronchitis, středně těžká ventilační porucha obstrukčního typu, zatímco žalobce má od MUDr. K. uvedeno, že jedná se o těžkou ventilační poruchu Pokračování
- 2 -
2Ad 78/2010

obstrukčního typu. Z toho důvodu má za to, že je zapotřebí diagnózu přehodnotit. Dále trpí Kartagenerovým syndromem a dalšími nemocemi. Tato skutečnost nebyla vzata v úvahu ani to, že se zdravotní stav žalobce zhoršil. Jeho mobilita je omezená, nevydrží chodit, stát ani sedět. Bylo navrženo zrušení rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení.

II. Vyjádření žalovaného.

/3/ Česká správa sociálního zabezpečení navrhla žalobu zamítnout, neboť rozhodnutí bylo vydáno na základě odborného lékařského posouzení zdravotního stavu žalobce a nelze v jeho intencích požadovanou dávku přiznat.

III. Obsah správních spisů včetně důkazu doplněného soudem .

/4/ Z připojeného posudkového spisu soud zjistil, že žalobce byl posuzován lékařem Okresní správy Jindřichův Hradec dne 18.2.2010, který při konstatované diagnóze CHOPN – chronická astmoidní bronchitis, gonarthrosa III. st. vlevo, bronchiektasie, chronická sinusitis, dextrokaride, recid. VAS bez kořenového postižení, lehká porucha sluchu kombinovaného typu, varixy obou DKK řešené operačně, I. sin v 02.2009 a I. dx 12.2008, cholestatický icterus 11.2008, ERCP a CHCE, st.p. splenectomii pro úraz, ortéza určil, že se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který odpovídal postižení uvedenému v kapitole X, oddíl B, položka 1 písm. c/ přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., pro které stanovena míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti 50 %. Vzhledem k dalšímu postižení zdravotního stavu se podle § 3 odst. 1 téže vyhlášky zvyšuje tato hodnota o 10 % na celkových 60 %. Zdravotní stav žalobce odpovídal invaliditě druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b/ zák. č. 155/1995 Sb. v platném znění. Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutím ze dne 12.4.2010 č.j. 5807190488 zamítla žalobci žádost o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 zákona č. 155/1995 Sb., neboť se nejednalo o zdravotní postižení odpovídající třetímu stupni invalidity. Žalobce podal proti rozhodnutí dne 11.5.2010 námitky. Česká správa sociálního zabezpečení přezkoumala na základě námitek žalobce vydané rozhodnutí a dospěla k závěru, že se námitky zamítají, neboť novým posudkem o invaliditě ze dne 17.8.2010 bylo zjištěno, že zdravotní stav žalobce odpovídal invaliditě podle § 39 odst. 2 písm. b/ zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění. S námitkami žalobce se rozhodnutí vypořádalo a je v něm uvedeno, že na základě provedeného přezkumu s přihlédnutím ke všem vedlejším diagnózám lze posudkový závěr lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Jindřichově Hradci potvrdit.

/5/ Soud doplnil důkazní řízení o posudek Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích. Posudková komise ve svém posudku určeném pro krajský soud ze dne 7.1.2011 uvedla, že rozhodující příčinou byl v době vydání napadeného rozhodnutí CHOPN s těžkou kombinovanou ventilační poruchou obstrukčního typu. Byl prokázán Kartagenerův syndrom spočívající v triádě – bronchiektasie, chronická sinusitis, situs viscerum inversus. Ostatní komorbidita, to je primární oboustranné gonarthrosa bez závažnějšího funkčního pohybového omezení, dále Nedif. systémové onemocnění, RA s HLA B27+ při výrazné aktivitě autoprotilátek, dále chronický vertebrogenní bolestivý syndrom bez kořenového postižení při zjištěných degenerativních změnách, porucha sluchu s celkovou ztrátou 55,8 % /vlevo 70,2 %, vpravo 51 %/ - kompenzováno sluchadlem. S operací byly vzaty v úvahu varixy obou DK nejprve vlevo v 2/2009, vpravo v roce 2008, laparoskopická cholecystektomie v roce 2008 a záchovná operace sleziny po traumatu v roce 1995. Žalobce je ambulantně kontrolován, sledován a léčen na plicním oddělení, u něhož lze Pokračování
- 3 -
2Ad 78/2010

zaznamenat mírnou progresi plicního postižení. Dále je v posudku uvedeno, že žalobce je dlouhodobě adaptován na své zdravotní postižení, čemuž odpovídá jeho posudkově objektivně zjištěný zdravotní stav. Jeho zachovalé tělesné, smyslové a duševní schopnosti mu umožňují dlouhodobě vykonávat výdělečnou činnost jen s podstatně menšími nároky. Je schopen rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti. Rozhodující příčina dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídala v době rozhodné pro posouzení zdravotnímu postižení uvedenému v kapitole X oddíl B, položka 1c vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míra poklesu pracovní schopnosti, kde je míra tohoto poklesu stanovena v rozmezí 40-60 % a komise tento pokles stanovila na 50 %. Komise zvolila střední hranici

procentní míry poklesu pracovní schopnosti pro toto zdravotní postižení s přihlédnutím k tíži obtíží, komorbiditě a dělnické profesi žalobce. Pro využití § 3 vyhlášky č. 359/2009 Sb., v platném znění nebyl shledán posudkový důvod. Nejednalo se o zvlášť těžké funkční postižení CHOPN ve stádiu IV, a tudíž nelze hodnotit podle položky 1d. K datu vydání napadeného rozhodnutí byl žalobce invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb. Jednalo se o invaliditu druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b/ zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., nejednalo se o invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c/ téhož zákona. Pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dosáhl 50 %, avšak nedosáhl více než 69 %. Svůj závěr komise vyslovila na základě zpráv z odborných lékařských vyšetření, konkrétně spirometrie dne 17.3.2008, 5.11.2009 a 5.12.2009, dále skiagramu hrudníku MUDr. K., Jindřichův Hradec z 21.5.2010, MRI L páteře ze dne 5.8.2010, revmatologického vyšetření MUDr. Z., Třeboň z 29.11.2010.

IV. Právní názor soudu.

/6/ V dané záležitosti soud postupoval podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění /dále jen s.ř.s./, při přezkoumání rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Napadené výroky rozhodnutí soud přezkoumal podle odstavce druhého téhož ustanovení v mezích žalobních bodů a dospěl k závěru, že žaloba důvodná nebyla, a proto ji zamítl.

/7/ Podle ustanovení § 39 odst.1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění platném od 1.1.2010 je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Podle odstavce druhého, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla a/ nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně b/ nejméně o 50, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c/ nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. Podle odstavce třetího pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce

před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Podle odstavce čtvrtého při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost, zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti než dosud vykonával, schopnost využití zachované pracovní Pokračování
- 4 -
2Ad 78/2010

schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %, v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Za zdravotní postižení se pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti podle odstavce pátého téhož ustanovení považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí. Podle odstavce šestého je stabilizovaný zdravotní stav takový zdravotní stav, který se ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti; udržení stabilizace zdravotního stavu může být přitom podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovních omezení. Pojištěnec je adaptován na své zdravotní postižení, jestliže nabyl, popřípadě znovu nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovanými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi umožňují vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti.

/8/ V dané záležitosti žalobce podal námitky proti rozhodnutí ze dne 12.4.2010 č.j. X, kterým byla zamítnuta jeho žádost o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění. Stalo se tak s odůvodněním, že zdravotní stav žalobce odůvodňoval přiznání pouze invalidity druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b/ zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění, neboť jeho pracovní schopnost poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pouze o 60 %.

/9/ Ke shodnému závěru dospěla Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích ve svém posudku ze dne 7.1.2011, o jehož vypracování soud důkazní řízení doplnil. Komise uzavřela, že žalobce byl k datu vydání napadeného rozhodnutí invalidní podle § 39 odst. 2 písm. b/ zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění, nejednalo se však o invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c/ téhož zákona. Komise hodnotila dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žalobce tak, že odpovídá zdravotnímu postižení uvedenému v kapitole X oddíl B, položka 1c vyhlášky č. 359/2009 Sb., v platném znění, kde je míra poklesu pracovní schopnosti stanovena v rozmezí 40-60 %. Tento pokles u žalobce komise stanovila ve střední hranici procentní míry s přihlédnutím k tíži obtíží, komorbiditě i dělnické profesi žalobce, a to na 50 %. Komise uvedla, že pro využití § 3 vyhlášky č. 359/2009 Sb. v platném znění neshledala posudkový důvod. Rovněž komise doplnila, že se nejednalo o zvlášť těžké funkční postižení CHOPN ve stádiu IV, a proto nelze hodnotit zdravotní stav žalobce podle položky 1 d.

/10/ Soud zhodnotil podle § 77 odst. 2 s.ř.s. důkazy jím provedené jednotlivě i v jejich souhrnu i s důkazy, které byly doloženy a hodnoceny v řízení před správním orgánem. Žalobce v řízení před krajským soudem žádné další zprávy z odborných lékařských vyšetření, které by se vztahovaly k posuzovanému období k datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí nepředložil. V posudcích, které měl soud k dispozici, jak vypracovaných v řízení před správním orgánem, tak i v posudku vypracovaném na základě požadavku soudu, byl vysloven shodný závěr, že zdravotní stav žalobce neodpovídal třetímu stupni invalidity. Zdravotní stav žalobce byl zařazen pod kapitolu X oddíl B, položka 1 písm. c/ vyhlášky č. 359/2009 Sb., v platném znění a bylo uvedeno, že pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti činil 50 %. Komise uzavřela, že zdravotní stav k datu vydání napadeného rozhodnutí odpovídal invaliditě druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b/ zákonka č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb. Soud proto uzavřel, že na základě podkladů, které jsou k dispozici, lze vyslovit závěr, že lékařské orgány se zprávami z odborných lékařských vyšetření žalobce zabývaly a svůj závěr vyslovily na základě dostupné zdravotní dokumentace, která byla shromážděna a Pokračování
- 5 -
2Ad 78/2010

vyslovený závěr koresponduje s těmito zprávami z odborných lékařských vyšetření v dokumentaci založených. Komise se vypořádaly se všemi dokládanými zdravotními postiženími. Na základě posudku posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích byl vysloven závěr, že zdravotní stav žalobce je dlouhodobě nepříznivý, avšak invaliditě třetího stupně neodpovídá, neboť pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti k datu vydání napadeného rozhodnutí odpovídal invaliditě druhého stupně. Pokud by došlo v současné době či do budoucna ke zhoršení zdravotního stavu žalobce, lze celou záležitost řešit podáním nové žádosti o předmětnou dávku, případně novým správním či soudním rozhodnutím.

V. Závěr, náklady řízení.

/11/ Soud proto uzavřel, že žaloba žalobce důvodná nebyla, a proto podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl. Všechny posudkové orgány, které se zdravotním stavem žalobce zabývaly, dospěly totiž k závěru, že pokles soustavné výdělečné činnosti žalobce požadované invaliditě třetího stupně neodpovídal.

/12/ Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 a 2 s.ř.s., podle kterého má právo na náhradu důvodně vynaložených nákladů účastník, který měl vřízení úspěch, přičemž správnímu orgánu ve věcech důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, nemocenského pojištění a nemocenské péče v ozbrojených silách a sociální péče tato náhrada nenáleží. V souzené záležitosti žalobce ve věci úspěch neměl, a proto soud rozhodl tak, že žalované se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat do dvou týdnů od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím soudu podepsaného ve dvojím vyhotovení z důvodů stanovených v § 103 s.ř.s. Podání kasační stížnosti nemá odkladný účinek. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen podle § 105 odst. 2 s.ř.s. advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 31. ledna 2011

Samosoudkyně:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru