Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 75/2013 - 27Rozsudek KSCB ze dne 17.03.2014

Prejudikatura

5 Ads 4/2003


přidejte vlastní popisek

2Ad 75/2013 - 27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Helenou Nutilovou v právní věci žalobkyně J.Š., bytem P., N S. 360, proti žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 23.9.2013 č.j. X

takto:

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze ze dne 23.9.2013, č. j. X se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 19.11.2013 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 23.9.2013 č.j. X, jímž byly zamítnuty její námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 2.7.2013, kterým byla rozhodnutím ze dne 2.7.2013 zamítnuta žádost žalobkyně o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu dle § 41 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění a pro nesplnění podmínek daných ustanovením § 39 odst. 2 písm. b/ a c/ uvedeného zákona, neboť podle posudku lékaře oddělení lékařské posudkové služby žalobkyně je invalidní pro invaliditu prvního stupně.

Pokračování
- 2 -
2Ad 75/2013

Žalobkyně v žalobě poukázala na špatný zdravotní stav. Má značné zdravotní potíže, proto je vyloučeno, aby si hledala soustavnou výdělečnou činnost. Napadené rozhodnutí považuje za nesprávné.

Soud řízení doplnil posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích, která v posudku ze dne 20.2.2014 učinila diagnostický souhrn, dle něhož se u žalobkyně jedná o spondylózu krční a bederní páteře, reziduální kořenový syndrom L5 vpravo iritačně zánikový, hrubou poruchu dynamiky bederní páteře, poruchu sfinkterů, 3x spondylochirurgický výkon (2/2011 – HLE L5, dekompresi, dorzální instrumentovanou spondylodézu L4 – L5 – S1, 6/2012 – extrakci původní instrumentace, transligamentózní dekompresi L3 - L4 a posterolaterální dézu štěpy L3 – L4, 8/2012 – doplnění předního výkonu diskektomie L3 – L4, trikortikální štěp). Dále instabilitu L2 – L3 nad původní fixací, indikace k reoperaci, recidivující dysfunkci krční páteře s projevy cervikobraciálního syndromu více vpravo, indikace k operaci s termínem 1.4.2014, středně těžkou depresivní poruchu sekundárně při somatickém onemocnění, Hypertenzi, Diabetes mellitus 2. typu, Ischemickou chorobu levé dolní končetiny II b dle Fontaina, uzávěr levé femorální tepny s kaleterálami zjištěný ve 2/2013, konzervativně léčený.

Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pracovní schopnost je pokročilá spondylóza krční a bederní páteře, cervikobrachiální syndrom s převahou vpravo, po opakovaných operacích pak těžký FBSS, trvalá bolest v postižených segmentech, těžká porucha dynamiky páteře, trvalé neurogenní klaudikace pravé dolní končetiny, mírná sfinkterová porucha močového měchýře, sekundárně nasedající depresivní sympotomatika. Z těchto důvodů hodnotila komise postižení jako těžké. Jedná se o postižení uvedené v kapitole XIII, oddíl E, položky 1d přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. a míra poklesu pracovní schopnosti činí 50 %. Jelikož je splněna jen menší část kritérií pro zařazení do této položky, volila komise dolní hranici rozmezí.

K datu vydání napadeného rozhodnutí 23.9.2013 šlo o invaliditu druhého stupně. Datum vzniku je vztaženo k datu zprávy z hospitalizace na spondylochirurgii ze dne 10.8.2012, kdy krom předchozích symptomů je uvedena i inkontinence moče a následně pak jsou neurologem popisovány neurogenní klaudikace s oslabováním pravé nohy při chůzi. Žalobkyně je schopna výdělečné činnosti s podstatně menšími nároky na fyzické schopnosti, a to nejméně o 50 %.

Výsledek posouzení je z výše uvedených důvodů odlišný od závěru OSSZ i ČSSZ. Posudková komise MPSV považuje poruchu za těžkou. Objektivní neurologický nález byl a zůstává sice jen lehce narušen, ale po opakovaných operacích se rozvinul těžký FBSS s neurogenními klaudikacemi a mikční obtíže.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Rozhodnutí o odnětí invalidního důchodu je závislé na odborném lékařském vyšetření. Pro přezkumné soudní řízení je k takovému posouzení povolána podle § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v novelizovaném znění, posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato komise je oprávněna k celkovému posouzení zdravotního stavu občana a jeho pracovní způsobilosti a též k zaujetí posudkových závěrů o invaliditě a jejím stupni. Posudek komise soud hodnotí jako každý jiný důkaz podle zásad obsažených v § 77 odst. 2 s.ř.s. Posudek posudkové komise je úplný a Pokračování
- 3 -
2Ad 75/2013

přesvědčivý, jestliže se posudková komise vypořádala se všemi rozhodujícími skutečnostmi, s žalobcem udávanými zdravotními potížemi, obsahuje-li posudek náležité zdůvodnění posudkového závěru tak, aby ten byl přesvědčivý též pro soud, který nemá odborné medicínské znalosti a ani je mít nemůže.

Soud vyšel při rozhodování především z posudku Posudkové komise MPSV ČR v Českých Budějovicích, která stanovila úplnou klinickou diagnózu, vzala zřetel jak k potížím udávaných žalobkyní, tak k těm, které vyplývají z odborných lékařských nálezů, především neurologické a psychiatrické povahy. Na základě stanovené klinické diagnózy komise označila rozhodující zdravotní postižení, jímž je pokročilá spondylóza krční a bederní páteře, cervikobrachiální syndrom s převahou vpravo. Komise konstatovala, že žalobkyně je schopna výdělečné činnosti s podstatně menšími nároky na fyzické schopnosti, a to nejméně o 50 %. K datu vydání rozhodnutí se u žalobkyně jednalo o invaliditu druhého stupně, kdy datum vzniku bylo vztaženo k datu zprávy z hospitalizace ze dne 10.8.2012. K námitkám žalobkyně v žalobě komise uvedla, že jsou doloženy provedené operace, jejich četnost i operace plánované, ovšem tato skutečnost není důvodem k uznání invalidity, neboť tyto situace nesplňují podmínku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s trváním déle než 1 rok. Rozhodující pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je dlouhodobý a ustálený funkční stav. Ustanovení, na které se žalobkyně odvolává, o tzv. perioperační období s ohodnocením 70 % se v současné úpravě posudkových kritérií nevyskytuje. K datu vydání napadeného rozhodnutí byla tedy žalobkyně invalidní podle § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, kdy se jednalo o invaliditu druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b/ zákona o důchodovém pojištění. Jednalo se o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 50 %.

Podle § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Podle odstavce druhého, jestliže pracovní schopnost poklesla a) nejméně o 35 % avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 % avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 % jedná se o invaliditu třetího stupně. Kritéria pro určování poklesu pracovní schopnosti stanoví § 39 odst. 4 zákona. Jestliže při dodržení kritérií daných v § 39 odst. 4 posudková komise určila rozsah ztráty pracovní schopnosti žalobkyně 50 %, pak u žalobkyně se jedná o invaliditu druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém pojištění.

Soud proto napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení podle § 78 odst. 1 s.ř.s. a věc vrátil žalované k dalšímu řízení, neboť žalobkyně v případě, že získala potřebnou dobu pojištění, splňuje zákonné předpoklady pro dávku ve formě invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně, a to od 10.8.2012.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s., kdy žalobkyně byla v řízení úspěšná, práva na náhradu nákladů řízení se vzdala.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Pokračování
- 4 -
2Ad 75/2013

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 17. března 2014

Samosoudkyně:

Mgr. Helena Nutilová v.r.

Za správnost vyhotovení: Zdeňka Soukupová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru