Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 65/2014 - 9Usnesení KSCB ze dne 12.11.2014

Prejudikatura

7 Azs 53/2003


přidejte vlastní popisek

2Ad 65/2014 - 9

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Trnkovou v právní věci žalobce J. Ch., bytem X, proti žalované České správě sociálního zabezpečení Praha, sídlem Křížová 25, o podání ze dne 9. 10. 2014, takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu v Českých Budějovicích byla dne 9. 10. 2014 doručena žaloba směřující proti posudku o invaliditě ze dne 27. 6. 2014, čj. LPS/2014/299-NR-JIC_CSSZ.

Z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno, jak je presumováno v ustanovení § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Soudní řád správní tak tímto potvrzuje dispoziční zásadu podatele při koncipování jeho podání v rámci správního soudnictví. Z této zásady vyplývá požadavek na jednoznačné a konkrétná formulování žalobních bodů. Jde tedy v prvé řadě o to, aby bylo zřejmé, čeho se podatel, resp. žalobce domáhá. Vymezení předmětu řízení považuje soud za esenciální náležitost podání, jež by měla být natolik určitá, aby se soud mohl podáním vůbec zabývat.

Podání doručené soudu dne 9. 10. 2014 není možné vyhodnotit jako podání dostatečně určité a srozumitelné, a to jak po obsahové, tak i po věcné stránce, aby bylo zřejmé, čeho se žalobce domáhá. Podání vykazuje pouze některé znaky správní žaloby. Pokud by soud připustil k takovému podání soudní řízení odpovídající typově správním žalobám, ač podání podle jeho názoru vykazuje závažné nedostatky, zatížil by takové řízení vadou, jež by mohla být označena za příčinu tvrzené nepřezkoumatelnosti a tedy nezákonnosti rozhodnutí soudu o věci samé.

Krajský soud, vědom si své základní povinnosti o potřebě poskytnout za každých okolností řádné poučení o procesních právech a povinnostech účastníkům řízení, dostál této své povinnosti návodným způsobem v rámci usnesení ze dne 14. 10. 2014, č.j. 2Ad 65/2014-6, v němž žalobci uložil ve lhůtě 10 dnů odstranit vady podání ze dne 9. 10. 2014 z toho důvodu, aby se jím mohl odpovídajícím způsobem zabývat. Soud podatele rovněž podle § 37 odst. 5 s. ř. s. poučil o event. následcích, jež by nastaly v případě, že by podání ve výše uvedeném smyslu a podle příslušných ustanovení soudního řádu správního doplněno nebylo, neboť v řízení o takovém podání by nebylo možno pro jeho neurčitost a vágní textaci Pokračování
- 2 -
2Ad 65/2014

pokračovat. Podatel usnesení obdržel dne 16. 10. 2014, tzn. že lhůta pro odstranění vad podání uplynula dnem 27. 10. 2014.

Žalobce během soudem stanovené lhůty a ani do doby rozhodování soudu vady podání ze dne 9. 10. 2014 žádným způsobem neodstranil.

Soud v této souvislosti připomíná, že není jeho povinností za podatele obsah podání domýšlet či jiným způsobem zjišťovat, když k tomuto účelu slouží institut výzvy podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. a soud jej v plné míře využil. Z ničeho navíc ani nevyplývá, že by soud, pokud po řádné výzvě nedojde k odstranění vad podání, byl povinen činit výzvu opakovaně, jak ostatně potvrzuje i stávající judikatura Nejvyššího správního soudu (srov. čj. 8 Ans 4/2008-167 ze dne 19. 8. 2008). Navíc soud podatele o možných důsledcích případného neodstranění vytýkaných vad v usnesení č.j. 2Ad 65/2014-6 náležitě poučil. Nedostatečná aktivita podatele nemůže být přičítána k tíži soudu.

Jelikož nebyly ze strany žalobce odstraněny ve stanovené lhůtě ani do doby rozhodování soudu vytýkané vady podání ze dne 9. 10. 2014 a bez odstranění těchto vad nelze pokračovat v řízení event. tímto podáním vyvolaném, protože soudu nebyl jednoznačně sdělen předmět řízení (tj. čeho se podání týká a co podatel požaduje), odmítl soud takové podání podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá dle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Pokračování
- 3 -
2Ad 65/2014

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 12. listopadu 2014

Samosoudkyně:

JUDr. Marie Trnková v. r.

Za správnost vyhotovení : Prázdná Jaroslava

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru