Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 65/2013 - 24Rozsudek KSCB ze dne 17.02.2014

Prejudikatura

4 Ads 19/2003


přidejte vlastní popisek

2Ad 65/2013 - 24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Krybusovou v právní věci žalobkyně R.J., bytem X, proti žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne X,

takto:

Žaloba se zamítá .

Žalované se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

1) Žalobou doručenou dne 16.10.2013 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne X, kterým byly zamítnuty její námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne X4, kterým byl od 20.7.2013 žalobkyni podle § 56 odst.1 písm. a) a § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb. v platném znění odňat invalidní důchod, neboť dle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení z Českých Budějovic ze dne 10.6.2013 pokles pracovní schopnosti činil 20 % a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

Pokračování
- 2 -
2Ad 65/2013

2) Žalobkyně namítala, že rozhodnutí považuje za nesprávné. Uvedla, že od března 2003 byla v částečně invalidním důchodu I. stupně, kdy pracovala v chráněné dílně, ale vsedě nevydržela. V současné době má zaměstnání, které ji po zdravotní stránce vyhovuje. Odebráním invalidity však o práci přijde a v jejím věku těžko zaměstnání najde. Potíže od roku 2003 se zhoršily. To dokládá i lékařská zpráva ze dne 8.8.2013 MUDr. K. Z toho důvodu zastává názor, že posouzení lékařem z června 2013 bylo učiněno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci, a proto navrhla zrušení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení a vrácení věci k dalšímu řízení.

II. Vyjádření žalované

3) Žalovaná uvedla, že v předmětné věci se jedná o dávku podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem a v takovém případě je rozhodnutí závislé především na odborném lékařském posouzení. Tímto posouzením je žalovaná strana vázána. Posudek posudkových komisí se podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu považuje za tzv. povinný důkaz, a proto navrhla soudu takový důkaz provést. Rozhodnutí žalovaná ponechala na úvaze soudu s ohledem na výsledek provedeného doplněného dokazování.

III. Obsah správních spisů včetně, včetně důkazu doplněného soudem

4) Z připojeného posudkového spisu soud zjistil, že žalobkyně byla posuzována lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích dne 10.6.2013, který při konstatované diagnóze chronický polytopní VAS, CC syndrom a CB syndrom, pseudoradikální iritace určil, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce s nejvýznamnějsím dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole XIII, oddíl E, položka 1b), přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 20 %. Procentní míra poklesu pracovní schopnosti se ve smyslu § 3 a 4 vyhlášky nemění. Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutím ze dne 21.6.2013, č.j. 625 521 1204 odňala žalobkyni od 20.7.2013 podle § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění invalidní důchod. Žalobkyně podala dne 14.8.2013 námitky, v nichž vyjádřila svůj nesouhlas s posouzením svého zdravotního stavu a požádala o jeho přešetření. Česká správa sociálního zabezpeční přezkoumala na základě námitek žalobkyně vydané rozhodnutí a dospěla na základě nového posudku o invaliditě ze dne 28.8.2013 k závěru, který vyjádřila v rozhodnutí ze dne 5.9.2013, č.j. 625 521 1204/43091 – ŘT, že se námitky zamítají a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 21.6.2013, č.j. 625 521 1204 se potvrzuje. K datu vydání napadeného rozhodnutí bylo rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti zdravotní postižení uvedené v kapitole XIII (postižení svalové a kosterní soustavy), oddíl E (dorzopatie a spondylopatie), položka 1 (bolestivý syndrom páteře, včetně stavu po operaci páteře nebo po úrazech páteře, degenerativní změny páteře, výřezy meziobratlových plotének), písm. b (s lehkým funkčním postižením), přílohy k vyhlášce MPSV č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, v platném znění, pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti v rozmezí 10 až 20 %, přičemž lékař zvolil horní hranici 20 %. Míru poklesu pracovní schopnosti již lékař ve smyslu § 3 téže vyhlášky nezměnil.

5) Soud doplnil důkazní řízení o posudek Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích. Posudková komise ve svém posudku určeném Pokračování
- 3 -
2Ad 65/2013

pro krajský soud z 9.1.2014 uvedla, že se u žalobkyně jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou byl v době vydání napadeného rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení chronický bolestivý syndrom páteřní bez kořenového či míšního postižení. Nebyl zjištěn funkčně významný neurologický nález poškozením nervu. Žalobkyně byla schopna pracovního zařazení s vyloučením především přetěžování páteře, zvedání a přenášení břemen, nevhodná byla práce v nepříznivých klimatických podmínkách a ve vynucených polohách. Vhodné se jeví střídání pracovních poloh. Je schopna práce spíše lehčího charakteru s výše uvedeným omezením, např. obsluhy jednoduchých strojů či přístrojů, kontroly výrobků, pomocné administrativní práce apod. Rozhodující příčina dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídala k datu vydání napadeného rozhodnutí zdravotnímu postižení uvedenému v kapitole XIII, oddíl E, položka 1b), přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. ve znění platném v době vydání napadeného rozhodnutí, kde je míra poklesu pracovní schopnosti stanovena na 10 až 20 %, komise tento pokles stanovila na 20 %. Komise zvolila horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti pro toto zdravotní postižení s přihlédnutím k tíži obtíží a při zohlednění profese žalobkyně. Bez tohoto zohlednění by byl zvolen střed procentního rozpětí. Pro využití § 3 vyhlášky č. 359/2009 Sb. v platném znění nebyl zjištěn důvod. Posouzení lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení ze dne 1.7.2010, kdy již byl v platnosti nový právní předpis a byla stanovena invalidita I. stupně, lze považovat za nadhodnocené, neboť lékař Okresní správy sociálního zabezpečení neměl k dispozici EMG vyšetření a klinické vyšetření (viz neurologické vyšetření MUDr. U., ze dne 18.6.2010), kdy toto vyšetření bylo bez objektivních známek kořenové léze. Svůj závěr komise vyslovila na základě zpráv z odborných lékařských vyšetření žalobkyně v komisi, a to odborným neurologem MUDr. R. S., dále na základě zpráv z odborných vyšetření z neurolgického vyšetření MUDr. Z. U., České Budějovice ze dne 3.4.2013, RTG vyšetření celé páteře, kyčlí, MUDr. E. Ch. z 26.7.2013, neurologického vyšetření MUDr. J. K. z 8.8.2013, neurologického vyšetření MUDr. A. H. z 21.8.2013, ortopedického vyšetření MUDr. Ř. z 4.11.2013, z neurologického vyšetření včetně EMG, MUDr. P., Nemocnice České Budějovice z 24.9.2013 a dvou nových zpráv z neurologického vyšetření ze dne 4.1.2014 MUDr. K., Nemocnice České Budějovice a 6.1.2014 MUDr. V. Nemocnice České Budějovice po datu vydání napadeného rozhodnutí.

6) Komise uzavřela, že žalobkyně nebyla k datu vydání napadeného rozhodnutí invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb. Nejednalo se o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %.

IV. Právní názor soudu

7) V dané záležitosti soud postupoval podle ust. § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále s.ř.s.), při přezkoumání rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Napadené výroky rozhodnutí soud přezkoumal podle odst. 2 téhož ustanovení v mezích žalobních bodů a dospěl k závěru, že žaloba důvodná nebyla, a proto ji zamítl.

8) Podle § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění platném od 1.1.2010 je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Podle odstavce 2, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla za a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu I. stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu II. stupně, Pokračování
- 4 -
2Ad 65/2013

c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu III. stupně. Podle odst. 3 pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem, znalostem a k předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Podle odst. 4 při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost, zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti než dosud vykonával, schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 % a v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též o to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Za zdravotní postižení pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti podle odst. 5 téhož ustanovení se považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí. Podle odst. 6 je stabilizovaný zdravotní stav takový zdravotní stav, který se ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti; udržení stabilizace zdravotního stavu může být přitom podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovních omezení. Pojištěnec je adaptován na své zdravotní postižení, jestliže nabyl, popřípadě znovu nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovanými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi umožňují vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti.

9) V dané záležitosti žalobkyně podala námitky proti rozhodnutí ze dne 21.6.2013, kterým jí byl odňat invalidní důchod od 20.7.2013, z důvodu změny poklesu pracovní schopnosti na 20 %. Bylo uzavřeno, že žalobkyně nebyla invalidní podle § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění.

10) Ke shodnému závěru dospěla Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích ve svém posudku ze dne 9.1.2014, o jehož vypracování soud důkazní řízení doplnil. Posudková komise uzavřela, že žalobkyně nebyla k datu vydání napadeného rozhodnutí invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb. Nejednalo se o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivě zdravotního stavu nejméně o 35 %. Komise hodnotila rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivě zdravotního stavu podle kapitoly XIII, oddíl E, položka 1b), přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. tak, že činí 20 %, přičemž komise zvolila horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti pro toto zdravotní postižení s přihlédnutím k tíži potíží a při zohlednění profese žalobkyně. Komise zároveň uvedla, že předchozí zdravotní posouzení lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení ze dne 1.7.2010 bylo nadhodnocené, kdy lékař neměl k dispozici EMG vyšetření, ani klinické vyšetření.

11) Soud zhodnotil podle § 77 odst. 2 s.ř.s. důkazy provedené jednotlivě i v jejich souhrnu i s důkazy, které byly předloženy a hodnoceny v řízení před správním orgánem. V posudku Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích ze dne 9.1.2014 byl zhodnocen zdravotní stav žalobkyně a tento posudek soud považuje za úplný, objektivní a přesvědčivý, byl zpracován v řádném složení za účasti specialisty odborného neurologa. Komise vypracovala posudek po studiu a vyhodnocení veškeré zdravotní dokumentace, lékařských nálezů, které byly k dispozici. V posudku, který Pokračování
- 5 -
2Ad 65/2013

byl vypracován na základě požadavku soudu, byl vysloven shodný závěr jako v posudcích, které byly zpracovány v řízení před správními orgány, že zdravotní stav žalobkyně neodpovídal žádnému stupni invalidity. Zdravotní stav žalobkyně byl podřazen pod kapitolu XIII, oddíl E, položka 1b), přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. v platném znění a bylo uvedeno, že pokles pracovní schopnosti žalobkyně činil 20 %. Komise uzavřela, že zdravotní stav žalobkyně je dlouhodobě nepříznivý, avšak žádnému stupni invalidity neodpovídá.

12) Soud proto dospěl k závěru, že na základě podkladů, které jsou k dispozici, lze vyslovit závěr, že lékařské orgány se zprávami z odborných lékařských vyšetření žalobkyně vydaných ke dni vydání napadeného rozhodnutí zabývaly a svůj závěr vyslovily na základě této dostupné zdravotní dokumentace, která byla shromážděna. Vyslovený závěr koresponduje s těmito zprávy z odborných lékařských vyšetření v dokumentaci založených. Komise se vypořádala se všemi dokládanými postiženími. Na základě posudku Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích soud vyslovil závěr, že zdravotní stav žalobkyně je dlouhodobě nepříznivý, avšak k datu vydání napadeného rozhodnutí žádnému stupni invalidity neodpovídal, neboť pokles pracovní schopnosti k tomuto datu činil 20 %. Pokud došlo v době následující po vydání rozhodnutí žalované ke zhoršení zdravotního stavu žalobkyně, ať již pro onemocnění základní či pro další choroby, může žalobkyně nárok na invalidní důchod uplatnit jen nově podanou žádostí.

V. Závěr, náklady řízení

13) Soud proto uzavřel, že žaloba žalobkyně důvodná nebyla, a proto podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl. Všechny posudkové orgány, které se zdravotním stavem žalobkyně zabývaly, dospěly totiž k závěru, že pokles pracovní schopnosti žalobkyně žádnému stupni invalidity neodpovídal.

14) Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 1 a 2 s.ř.s., podle kterého má právo na náhradu důvodně vynaložených nákladů účastník, který měl ve věci plný úspěch, přičemž správnímu orgánu ve věcech důchodového pojištění, důchodového zabezpečení nemocenského pojištění a nemocenské péče v ozbrojených silách a sociální péče, tato náhrada nenáleží. V souzené záležitosti žalobkyně ve věci úspěch neměla, a proto soud rozhodl tak, že žalované se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Pokračování
- 6 -
2Ad 65/2013

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 17. února 2014

Samosoudkyně

JUDr. Marie K r y b u s o v á , v.r.

Za správnost vyhotovení: Prázdná Jaroslava

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru