Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 63/2013 - 83Rozsudek KSCB ze dne 23.06.2014

Prejudikatura

6 Ads 11/2013 - 20


přidejte vlastní popisek

2Ad 63/2013 - 83

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Helenou Nutilovou v právní věci žalobce K. H. , bytem X, t.č. ve výkonu trestu ve Věznici Příbram, zast. Mgr. Marií Kakaščíkovou, advokátkou v Českých Budějovicích, Hroznova 47/15, proti žalované České správě sociálního zabezpečení Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 20. 9. 2013 čj. X, takto :

Žaloba se zamítá .

Žalované se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odměna zástupkyni žalobce Mgr. Marií Kakaščíkové se přiznává v částce 5.480 K č a bude vyplacena Krajským soudem v Českých Budějovicích ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 9. 10. 2013 prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení v Praze se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 20. 9. 2013 čj. X, jímž bylo změněno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 2. 7. 2013 čj. X tak, že v návětí výrokové části Pokračování
- 2 -
2Ad 63/2013

rozhodnutí bylo uvedené křestní jméno účastníka řízení P. nahrazeno jménem K., ve zbytku bylo rozhodnutí potvrzeno.

Žalobce v žalobě namítá, že jeho námitky byly odmítnuty, aniž by následovala další lékařská prohlídka ohledně posouzení jeho zdravotního stavu. Žalobce utrpěl silný otřes mozku, zaléhá mu v uších, má závratě, trpí bolestmi hlavy, proto byl ze zdravotních důvodů vyřazen z vojenské služby. Jeho zdravotní dokumentace není úplná. Žalobce uváděl dobrý zdravotní stav z důvodu, aby byl zaměstnán, proto požaduje, aby došlo k přešetření jeho zdravotního stavu.

Soud řízení doplnil posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích, která v posudku ze dne 9. 12. 2013 učinila diagnostický souhrn, dle něhož se u žalobce jedná pouze o chronický bolestivý syndrom páteřní, bez omezení statiky či dynamiky páteře, bez známek kořenového dráždění. Z posudku vyplývá, že žalobce byl od roku 2006 léčen pro hypertenzní chorobu, která je korigována antihypertenzní terapií, nebyly však prokázány žádné orgánové komplikace stran hypertenze. V hodnoceném období byl žalobce vyšetřen pro uváděné bolesti zad v bederní oblasti, zejména při práci. Na rentgenu hrudní a bederní páteře nebyla popsána podstatná patologie. Topický neurologický nález byl též bez průkazu závažných změn. Žalobce byl bez omezení statodynamiky a bez známek kořenového dráždění. Mezi lékařskými nálezy nebyly zjištěny žádné rozpory, které by měly posudkově významný dopad. Případné další stesky uvedené v žalobě nebyly doloženy žádnými odbornými nálezy či vyšetřeními, obdržená zdravotní karta byla vedena přehledně a důsledně. Zdravotnická dokumentace neobsahuje žádné jiné posudkově významné skutečnosti. Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR došla k závěru, že se jen hraničně jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byl v době vydání napadeného rozhodnutí chronický bolestivý syndrom páteřní, avšak bez zjištění omezení statiky či dynamiky páteře, bez známek kořenového dráždění. Žalobce byl schopen pracovního zařazení s vyloučením přetěžování páteře, a to jen v době významné exacerbace vertebrogenních potíží. Rozhodující příčina dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídala k datu vydání napadeného rozhodnutí zdravotnímu postižení uvedenému v kapitole XIII, odd. E, položka 1a) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. ve znění platném v době vydání napadeného rozhodnutí, kde je míra poklesu pracovní schopnosti stanovena na 5 %. Nebyl zjištěn důvod pro další využití přihlášky č. 359/2009 Sb. v platném znění.

Soud k žádosti žalobce zajistil doplnění znaleckého posudku, neboť žalobce namítal, že jeho zdravotní stav nebyl přezkoumán dostatečně. Pro doplňující posudek Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích zajistila zdravotní dokumentací od ošetřujícího praktického lékaře MUDr. M.M. v Kaplici, dokumentaci ohledně ošetření žalobce na chirurgii v Jindřichově Hradci od MUDr. K.M., z chirurgického oddělení v Českém Krumlově. Posudková komise měla k dispozici psychologické posudky z opatrovnického spisu vedeného u Okresního soudu v Českém Krumlově. Posudková komise učinila závěr, že se u žalobce nejedná o mentální retardaci dosahující plně alespoň tíže lehké slabomyslnosti, žalobce se blíží k lehkému postižení osobnosti, kdy se jedná o stav se zhoršenou sociální adaptabilitou, zvýšenou konfliktností, s disharmonickými postoji a chováním, jež obecně odpovídá 5 až 10 % míry poklesu pracovní schopnosti dle platného právního předpisu. Vzhledem k tomu, že se jedná o stav pouze blížící se poruše osobnosti, volila by posudková komise maximálně dolní hranici procentního rozpětí míry poklesu pracovní schopnosti. Porucha osobnosti je pravidelná, diagnóza je zjišťovaná u posuzovaných ve výkonu trestu odnětí svobody. Posudková komise vyhodnotila skutečnosti, které vedly Pokračování
- 3 -
2Ad 63/2013

k doplnění posudku, a neshledala důvody pro změnu již přijatého posudkového závěru, kdy v hodnoceném období se jen hraničně jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu lze i nadále považovat chronický bolestivý syndrom páteřní, avšak bez průkazu omezení statiky či dynamiky páteře bez známek kořenového dráždění.

Žalobce byl schopen pracovního zařazení s vyloučením přetěžování páteře, a to jen v době významné exacerbace vertebrogenních potíží. Rozhodující příčina dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídala k datu vydání napadeného rozhodnutí zdravotnímu postižení uvedenému v kapitole XIII, odd. E, položka 1a) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. ve znění platném v době vydání napadeného rozhodnutí, kde je míra poklesu pracovní schopnosti stanovena na 5 %. Nebyl zjištěn důvod pro další využití § 3 vyhlášky č. 359/2009 Sb. v platném znění.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Rozhodnutí o odnětí invalidního důchodu je závislé na odborném lékařském vyšetření. Pro přezkumné soudní řízení je k takovému posouzení povolána podle § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v novelizovaném znění, posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato komise je oprávněna k celkovému posouzení zdravotního stavu občana a jeho pracovní způsobilosti a též k zaujetí posudkových závěrů o invaliditě a jejím stupni. Posudek komise soud hodnotí jako každý jiný důkaz podle zásad obsažených v § 77 odst. 2 s.ř.s. Posudek posudkové komise je úplný a přesvědčivý, jestliže se posudková komise vypořádala se všemi rozhodujícími skutečnostmi, s žalobcem udávanými zdravotními potížemi, obsahuje-li posudek náležité zdůvodnění posudkového závěru tak, aby ten byl přesvědčivý též pro soud, který nemá odborné medicínské znalosti a ani je mít nemůže.

Podle § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Podle odstavce druhého, jestliže pracovní schopnost poklesla a) nejméně o 35 % avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 % avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 % jedná se o invaliditu třetího stupně. Kritéria pro určování poklesu pracovní schopnosti stanoví § 39 odst. 4 zákona. Jestliže při dodržení kritérií daných v § 39 odst. 4 posudková komise určila rozsah ztráty pracovní schopnosti žalobce 5 %, pak žalobce nesplňuje zákonné předpoklady pro dávku ve formě invalidního důchodu.

Soud vyšel při rozhodování především z posudku Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích ze dne 9. 12. 2013, která stanovila úplnou klinickou diagnózu. Vzala zřetel, jak k subjektivním potížím udávaných žalobcem, tak k těm, které vyplývají z odborných lékařských nálezů, především neurologické povahy. Na základě stanovené klinické diagnózy bylo označeno rozhodující zdravotní postižení, kdy u žalobce se jednalo hraničně o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, příčinou byl chronický bolestivý syndrom páteřní, ovšem bez zjištění omezení statiky či dynamiky páteře bez známek kořenového dráždění. Komise konstatovala, že žalobce je schopen pracovního zařazení s vyloučením přetěžování páteře s tím, že míra poklesu pracovní schopnosti byla stanovena 5 % a nebyl zjištěn důvod pro další využití § 3 vyhlášky č. 359/2009 Sb. v platném znění. V daném případě tedy posudková komise při dodržení kritérií daných v § 39 odst. 4 určila Pokračování
- 4 -
2Ad 63/2013

rozsah ztráty pracovní schopnosti 5 %, proto u žalobce nejsou splněny zákonné podmínky pro přiznání invalidního důchodu, neboť k datu vydání napadeného rozhodnutí nebyl invalidní podle § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění.

Soud proto s odkazem na závěr posudků posudkové komise, která učinila závěr, že u žalobce se jedná o pokles pracovní schopnosti 5 %, dospěl k závěru, že žalobce nesplňuje zákonná kritéria pro přiznání invalidního důchodu. Soud proto žalobu jako nedůvodnou dle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Poznamenává se, že z evidenčních listů důchodového pojištění soud zjistil, že žalobce nezískal potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod. V případě, že by u žalobce byl pokles pracovní schopnosti nejméně 35 %, žalobci by invalidní důchod přiznán nebyl (§ 40 zákona o důchodovém pojištění).

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., kdy žalovaný, který byl v řízení úspěšný se práva na náhradu nákladů řízení vzdal.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Pokračování
- 5 -
2Ad 63/2013

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 23. června 2014

Samosoudkyně:

Mgr. Helena N u t i l o v á, v. r.

Za správnost vyhotovení: Prázdná Jaroslava

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru