Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 58/2012 - 18Rozsudek KSCB ze dne 28.01.2013

Prejudikatura

4 Ads 6/2003


přidejte vlastní popisek

2Ad 58/2012 - 18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Krybusovou v právní věci žalobce J. H., proti žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 5.9.2012, č.j. X, takto:

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze, ze dne 5.9.2012, č.j. X se pro vady řízení zrušuje a věc se vrací České správě sociálního zabezpečení v Praze k dalšímu řízení.

Žalobci se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci.

/1/ Žalobou doručenou dne 29.10.2012 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 5.9.2012 č.j. X, kterým byly zamítnuty jeho námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 20.6.2012 č.j. X a toto rozhodnutí potvrzeno.

/2/ Žalobce v žalobě namítal, že s rozhodnutím nesouhlasí. Podle jeho názoru došlo k nesprávnému vyhodnocení lékařských zpráv a k pochybení došlo již při vypracování posudku o invaliditě dne 23.8.2012. Podle MUDr. J.H. jedná se o nepříznivý postupně se zhoršující stav. Posudkoví lékaři zdravotní stav neposoudili správně. V rozhodnutí je nesprávně uvedeno, že žalobce byl do května 2012 zaměstnán na plný pracovní úvazek. Ve skutečnosti byl do 2.5.2011 v pracovní neschopnosti a s jejím ukončením ze zdravotních důvodů rovněž ukončil pracovní poměr dohodou. Navrhl proto nové posouzení zdravotního Pokračování
- 2 -
2Ad 58/2012

stavu. Je vážně nemocen a není schopen se zapojit do pracovního procesu. Navrhl zrušení rozhodnutí žalované a vrácení věci k dalšímu řízení.

II. Stručné shrnutí vyjádření žalovaného správního orgánu.

/3/ Žalovaná dne 19.11.2011 /správně má být uvedeno, jak je ověřeno z prezenčního razítka soudu 19.11.2012/ ve svém vyjádření k žalobě uvedla, že rozhodnutí žalobce převzal dne 7.9.2012. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení ohledně nároku na důchodovou dávku, které je podmíněné zdravotním stavem a posouzení zdravotního stavu žalobce a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze je závislé zcela na posudku lékaře, žalovaná nemohla na rozhodnutí nic měnit. Soudu bylo navrženo provedení důkazu ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění vyhotovení nového posudku u příslušné posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která objektivně posoudí zdravotní stav žalobce a rozhodne o invaliditě. Žalovaná proto ponechala rozhodnutí ve věci samé na úvaze soudu dle závěru posudkové komise.

III. Obsah správních spisů.

/4/ Z přiloženého posudkového spisu soud zjistil, že žalobce byl posuzován lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích dne 8.6.2012 s diagnózou CHOPN s obstrukcí těžkého stupně dle nálezu III. 2012 CHOPN III.-IV. dle kontroly 04.2012 CHOPN IV. vertigo na podkladě smíšené cévní a vertebrogenní etiologie, který určil, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce s nejvýznamnějším poklesem pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole X, odd. B, položka 1, písm. c/ přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 50 %. Procentní míra poklesu pracovní schopnosti se ve smyslu § 3 a 4 citované vyhlášky nemění. Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutím ze dne 20.6.2012 č. X zamítla žalobci žádost o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 19.7.2012 námitky. Česká správa sociálního zabezpečení přezkoumala na základě námitek vydané rozhodnutí a dospěla k závěru, že námitky se zamítají, neboť novým posudkem o invaliditě vypracovaným lékařem České správy sociálního zabezpečení dne 21.8.2012 bylo zjištěno, že u žalobce se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který omezuje fyzické schopnosti a má vliv na pokles pracovní schopnosti. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu u žalobce poklesla jeho pracovní schopnost o 50 %. Účastník řízení je schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost jen s podstatně menšími nároky na tělesné schopnosti.

/5/ Soud doplnil důkazní řízení o posudek Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí v Českých Budějovicích. Posudková komise ve svém posudku určeném pro krajský soud ze dne 9.1.2013 uvedla, že rozhodující příčina dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla v době vydání napadeného rozhodnutí rychle progredující chronická obstrukční plicní nemoc do stádia IV., s parciální respirační insuficiencí. Toto bylo doprovázeno i středně těžkým stupněm spánkového apnoického syndromu. Z toho vyplývá, že nelze již stav hodnotit jako CHOPN stádium III. Rozhodující příčina dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídala k datu vydání napadeného rozhodnutí zdravotnímu postižení uvedenému v kapitole X, odd. B, položka 1, písm. d/ přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. ve znění platném v době vydání napadeného rozhodnutí, kde je míra poklesu pracovní schopnosti stanovena na 70 - 80 % a komise tento pokles stanovila na 70 %. Komise zvolila dolní hranici míry poklesu pracovní schopnosti pro toto zdravotní Pokračování
- 3 -
2Ad 58/2012

postižení s přihlédnutím k tomu, že nebylo prokázáno chronické globální respirační selhání. Nebyl zjištěn důvod pro využití § 4 vyhlášky č. 359/2009 Sb. v platném znění. Pojištěnec není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. K datu vydání napadeného rozhodnutí byl invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb. Jednalo se o invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c/ zákona č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb.

/6/ Svůj závěr komise vyslovila na základě vyšetření žalobce v komisi dne 9.1.2013 za přítomnosti plicního lékaře MUDr. R. Dále měla k dispozici zprávy z odborných lékařských vyšetření, a to MUDr. F. z 21.1.2011, MUDr. Š. Nemocnice České Budějovice z 31.1.2012, ORL vyšetření MUDr. M. Nemocnice České Budějovice ze dne 28.2.2012, vyšetření MUDr. J., funkční laboratoř ze dne 13.3.2012, z plicního vyšetření MUDr. H. ze dne 13.3.2012, 19.4.2012 a 23.7.2012. Spirometrické vyšetření, primář MUDr. Š., Nemocnice České Budějovice ze dne 18.7.2012, vyšetření z centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice z 18.7.2012 a z 2.1.2013, hospitalizace na oddělení plicním a TBC, Nemocnice České Budějovice od 24.9. do 27.9.2012.

IV. Právní názor soudu.

/7/ V dané záležitosti soud postupoval podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ve znění pozdějších předpisů /dále jen s.ř.s./, a při přezkoumávání rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Napadené výroky rozhodnutí soud přezkoumal podle odstavce druhého téhož ustanovení v mezích žalobních bodů a dospěl k závěru, že žaloba byla důvodná, a proto napadené rozhodnutí pro vady řízení zrušil.

/8/ Podle § 39 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění platném od 1.1.2010 je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti podle odstavce druhého, a/ nejméně o 35 %, avšak nejvýše o 49 %, jedná se o invaliditu I. stupně, b/ nejméně o 50 %, avšak nejvýše o 69 %, jedná se o invaliditu II. stupně, c/ nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu III. stupně. Podle odstavce třetího se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem s přihlédnutí k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní činnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Podle odstavce čtvrtého, při určování poklesu pracovní činnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost, zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav a zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti než dosud vykonával, schopnost využití zachované pracovní činnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %, v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též o to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek. Za zdravotní postižení se pro účely poklesu pracovní schopnosti podle odstavce pátého téhož ustanovení považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí. Podle odstavce šestého stabilizovaný je zdravotní stav, který se ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti; udržení stabilizace zdravotního stavu může být přitom podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovní omezení. Pojištěnec je adaptován na své pracovní postižení, jestliže nabyl, popřípadě Pokračování
- 4 -
2Ad 58/2012

znovu nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovalými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi umožňují vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení stavu vlivem takové činnosti.

/9/ V dané záležitosti žalobce podal námitky proti rozhodnutí ze dne 20.6.2012, č.j. X, kterým bylo rozhodnuto o tom, že se žádost žalobce o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu podle § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a pro nesplnění podmínek daných ustanovením § 39 odst. 2 písm. c/ citovaného zákona zamítá s odkazem na posouzení lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení ze dne 8.6.2012. V námitkovém řízení byl vypracován nový posudek dne 21.8.2012, ve kterém byl závěr lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích potvrzen.

/10/ Ke zcela odlišnému závěru dospěla posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích ve svém posudku ze dne 9.1.2013, o jehož vypracování soud důkazní řízení doplnil. Komise uzavřela, že žalobce byl k datu vydání napadeného rozhodnutí invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb. Jednalo se o invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c/ zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb. Jednalo se o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 70 %.

/11/ Komise hodnotila dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žalobce tak, že odpovídá zdravotnímu postižení uvedenému v kapitole X, oddíl B, položka 1 písm. d/ přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. ve znění platném v době vydání napadeného rozhodnutí, kde je míra poklesu pracovní schopnosti stanovena na 70 - 80 %, komise tento pokles stanovila na 70 %. Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích zvolila dolní hranici míry poklesu pracovní schopnosti pro toto zdravotní postižení s přihlédnutím k tomu, že nebylo prokázáno chronické globální respirační selhání. Nebyl zjištěn důvod pro použití § 4 vyhlášky č. 359/2009 Sb. v platném znění. Pojištěnec nebyl schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

/12/ Soud zhodnotil podle § 77 odst. 2 s.ř.s. důkazy jím provedené jednotlivě i v jejich souhrnu i s důkazy, které byly doloženy a hodnoceny v řízení před správním orgánem. Vycházel přitom ze skutkového a právního stavu takto zjištěného a dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí není správné, a to pro vady řízení. Česká správa sociálního zabezpečení dospěla k závěru, že zdravotní stav žalobce je třeba hodnotit jako těžké funkční postižení plicní při chronické obstrukční plicní nemoci v rozmezí taxace 40 – 60 % poklesu pracovní schopnosti a lékař zvolil střed taxace 50 % poklesu pracovní schopnosti s ohledem na tíži postižení, neboť tuto míru pokládal za plně odpovídající celkovému postižení pracovního potenciálu. Ostatní poruchy zdravotního stavu pracovní potenciál žalobce podstatně nelimitují, a tudíž nebyly v hodnocení poklesu pracovní schopnosti zohledněny. Soud doplnil důkazní řízení o posudek posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích, která v posudku ze dne 9.1.2013 určeném pro krajský soud jednoznačně dospěla k závěru, že pokles pracovní schopnosti žalobce činil 70 %, což odpovídá ve smyslu § 39 odst. 2 písm. c/ zákona č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů invaliditě třetího stupně. Z toho důvodu je nesprávný závěr vyslovený v žalobou napadeném rozhodnutí, kterým byly námitky žalobce proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení zamítnuty. Naopak zdravotní stav žalobce, který byl zjištěn na základě posudku posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Pokračování
- 5 -
2Ad 58/2012

v Českých Budějovicích odůvodňoval přiznání invalidity třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c/ zákona o důchodovém pojištění.

V. Závěr, náklady řízení.

/13/ Proto soud uzavřel, že žaloba žalobce byla důvodná, a proto podle § 78 odst. 1 ve vztahu k § 76 odst. 1 písm. b/ s.ř.s. napadené rozhodnutí pro vady řízení zrušil a věc vrátil České správě sociálního zabezpečení k dalšímu řízení. V dalším řízení České správa sociálního zabezpečení v Praze rozhodne znovu o námitkách žalobce a bude vycházet ze závěrů, že zdravotní stav žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí odpovídal invaliditě třetího stupně ve smyslu § 39 odst. 2 písm. c/ zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

/13/ Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s., podle kterého má účastník řízení, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu důvodně vynaložených nákladů před soudem, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce byl ve věci úspěšný, avšak s ohledem na to, že soud rozhodl ve věci bez nařízeného jednání, žalobci náklady řízení nevznikly, a proto bylo rozhodnuto tak, že žalobci se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 28. ledna 2013

Samosoudkyně:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Zd.Soukupová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru