Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 58/2011 - 10Usnesení KSCB ze dne 13.12.2011

Prejudikatura

56 Az 170/2005 - 17


přidejte vlastní popisek

2Ad 58/2011- 10

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl asistentem soudce JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem v právní věci žalobkyně J. N., r.č. X,, proti žalované Česká správa sociálního zabezpečení Praha, Křížová 25, 225 08 Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí v důchodové věci,

takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala žalobu proti rozhodnutí v důchodové věci. Toto podání, podle svého obsahu žaloba ve správním soudnictví, považoval soud za blanketární, neboť z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno (§ 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s.ř.s.“) a dále žaloba musí obsahovat náležitosti předepsané v ustanovení § 37 odst. 3 s.ř.s. a ustanovení § 71 odst. 1 s.ř.s.

Podání žalobkyně ze dne 31.10.2011 neobsahuje označení napadeného rozhodnutí, den jeho doručení, důvody, ve kterých je spatřována nezákonnost napadeného rozhodnutí, jaký návrh na konečné rozhodnutí je činěn a jaké důkazy k prokázání svých tvrzení navrhuje provést. Žalobkyně k žalobě navíc nepřipojila jeden opis napadeného rozhodnutí podle ustanovení § 71 odst. 2 s.ř.s..

Proto soud žalobkyni usnesením ze dne 10.11.2011 zn. 2 Ad 58/2011-3 uložil, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení uvedené vady podání odstranila. Zároveň ji v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s.ř.s. poučil o tom, že uvedené vady brání věcnému projednání žaloby a nebudou-li odstraněny, soud žalobu odmítne. Žalobkyni bylo usnesení čj. 2 Ad 58/2011-3 doručeno dne 14.11.2011. Lhůta žalobkyni uplynula dne 24.11.2011. Žalobkyně však ani ke dni rozhodnutí žalobu nedoplnila tak, aby odpovídala zákonným požadavkům, pouze soudu zaslala podáním odeslaným dne 18.11.2011 Posudek o invaliditě ze dne 26.8.2011.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s.ř.s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Žalobkyně byla k opravě a odstranění vad svého podání doručeného soudu dne 31.10.2011 vyzvána usnesením čj. 2 Ad 58/2011-3, v jehož rámci byla rovněž poučena Pokračování
- 2 -
2Ad 58/2011

o následních nesplnění této výzvy. Jelikož žalobkyně ve stanovené lhůtě, ani do dnešního dne, své podání nedoplnila, soud žalobu dle ustanovení § 37 odst. 5 s.ř.s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s., dle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže žaloba byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. e) s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Stěžovatel v řízení o kasační stížnosti musí být zastoupen advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 13.12.2011

Asistent soudce

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru