Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 52/2011 - 34Rozsudek KSCB ze dne 14.11.2011


přidejte vlastní popisek

2Ad 52/2011 – 34

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobce Ing. J. H., proti žalované České správě sociálního zabezpečení Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 29.6.2011, č.j. X, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalované se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 9.8.2011 České správě sociálního zabezpečení v Praze postoupenou dne 9.9.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 29.6.2011 č.j. X, jímž byly zamítnuty námitky žalobce proti rozhodnutí žalované o snížení výše invalidního důchodu a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

Žalobcem uplatněná žaloba je blanketární povahy, k přezkoumání zdravotního stavu jsou nabídnuty v žalobě vyjmenované lékařské nálezy. Na výzvu soudu žalobce uvedl, že důvodem, ve kterém spatřuje nezákonnost napadeného rozhodnutí, je zhoršení zdravotního stavu v poslední době. Opětovně se dovolával výsledků lékařských vyšetření.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby. Poukázala na výsledek první kontrolní lékařské prohlídky konané po roce 2009, kdy bylo konstatováno snížení stupně invalidity z třetího na první stupeň. Proti tomuto rozhodnutí námitky podány nebyly. Je proto odůvodněný postup Pokračování
- 2 -
2Ad 52/2011

podle článku II. bod 13 zák. č. 306/2008 Sb., který nařizuje snížit výplatu důchodu od 13. splátky splatné po dni konání kontrolní prohlídky.

Ze spisu žalované vyplynuly následující podstatné skutečnosti.

Česká správa sociálního zabezpečení v Praze rozhodnutím ze dne 10.9.2010 č. X rozhodla, že žalobci od 16.10.2010 náleží namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. Rozhodnutí je odůvodněno odkazem na posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Táboře ze dne 27.7.2010, podle kterého rozsah ztráty pracovní schopnosti žalobce pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav činí 40 %. Žalobce je proto invalidní pro invaliditu prvního stupně podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o důchodovém pojištění.

Posudek o invaliditě vyhotovený lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení v Táboře dokládající, že žalobcův zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý a pokles jeho pracovní schopnosti činí 40 %, je ve spise založen.

Rozhodnutím ze dne 12.2.2010 přiznala žalovaná žalobci od 13.9.2009 plný invalidní důchod podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona.

Prvostupňové rozhodnutí o snížení výše invalidního důchodu odpovídající takovému důchodu pro invaliditu třetího stupně bylo vydáno dne 3.5.2011. Z rozhodnutí vyplývá, že důchod byl snížen postupem podle článku II. bod 13 zák. č. 306/2008 Sb. od 13. splátky následující po kontrolní lékařské prohlídce uskutečněné po roce 2009. Důchod byl snížen od 16.8.2011. Odůvodnění rozhodnutí obsahuje odkaz na právní předpisy, podle kterých se výše invalidního důchodu vypočítává a právní úprava je aplikována na výpočet důchodu žalobce.

Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal námitky a uvedl, že ke svému zdravotnímu stavu doloží lékařské zprávy.

Námitky byly projednány napadeným rozhodnutím, které je odůvodněno tím, že žalobce byl shledán invalidním pro invaliditu prvního stupně. O změně stupně invalidity bylo pravomocně rozhodnuto. Rozhodnutí o snížení stupně invalidity proto předmětem daného řízení být nemůže a žalobcem předložené lékařské zprávy nemohou mít vliv na rozhodnutí o námitkách proti snížení výše důchodu. Pro věc je rozhodující, že výše důchodu odpovídá výši stupně invalidity.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s., v mezích daných žalobními body, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Předmětem řízení bylo učiněno rozhodnutí o snížení výše invalidního důchodu. Při rozhodování o snížení výše důchodu se postupuje podle článku II. bod 13 zák. č. 306/2008 Sb.

Podle tohoto předpisu, byl-li plný invalidní důchod přiznán před 1.1.2010 a při první kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek snížení výše invalidního důchodu, sníží se výše invalidního důchodu až od 13. splátky tohoto důchodu splatné po dni konání této prohlídky.

Pokračování
- 3 -
2Ad 52/2011

V souzené záležitosti není na sporu, že plný invalidní důchod byl žalobci přiznán před 1.1.2010 a tato skutečnost vyplývá z dávkového spisu žalované. Kontrolní prohlídka, na základě které došlo ke změně stupně invalidity žalobce ze stupně třetího na stupeň první se uskutečnila dne 27.7.2010, což je doloženo posudkem o invaliditě, a stalo se tak po roce 2009.

Rozhodnutí, jímž byl stupeň invalidity snížen, bylo žalobci doručeno. V tomto rozhodnutí byl žalobce informován o tom, že ke snížení výše invalidního důchodu pro změnu stupně invalidity dojde od 13. splátky dávky a stane se tak samostatným rozhodnutím. Toto rozhodnutí je pravomocné, námitky proti němu uplatněny nebyly. To má za následek, že z rozhodnutí o snížení stupně invalidity z třetího na první stupeň musí žalovaná při rozhodování o výši důchodu vycházet. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce a rozsah ztráty pracovní schopnosti v řízení o snížení výše důchodu podle článku II. bod 13 zák. č. 306/2008 Sb. předmětem dokazování není. Rozhodné jsou skutečnosti, že i plný invalidní důchod byl přiznán před 1.1.2010 a při první kontrolní lékařské prohlídce po roce 2009 došlo ke snížení stupně invalidity z třetího na první stupeň. Obě tyto zákonné podmínky jsou splněny.

Výše důchodu byla pak snížena v souladu s označenou právní normou od 13. splátky důchodu, tedy od srpna 2011, protože v tomto měsíci je žalobci vyplácena 13. splátka od kontrolní lékařské prohlídky, která se uskutečnila dne 27.7.2010.

Postup žalované proto odpovídá požadavkům čl. II. bod 13 zák. č. 306/2008 Sb.

V řízení o snížení výše invalidního důchodu jsou posuzovány pouze podmínky pro takový postup a v takovém rozsahu je rozhodnutí podrobeno soudnímu přezkumu. Jestliže ve správním řízení nebyl zdravotní stav žalobce posuzován a nebyl proto důvod, nemůže se soud v daném řízení zabývat zdravotním stavem žalobce a vlivem zdravotního stavu na dochovaný žalobcův pracovní potenciál.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 2 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že žalované nelze ve věcech důchodového pojištění právo na náhradu nákladů řízení přiznat.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 14. listopadu 2011

Samosoudkyně:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru