Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 50/2012 - 50Rozsudek KSCB ze dne 12.03.2012

Prejudikatura

5 Ads 4/2003


přidejte vlastní popisek

2Ad 50/2012-50

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Helenou Nutilovou v právní věci žalobce J.K., bytem O. 471, L., proti žalované České správě sociálního zabezpečení Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 28.6.2011, č.j. X,

takto:

Žaloba se zamítá.

Žalované se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 24.8.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované, jímž bylo zrušeno rozhodnutí žalované ze dne 16.3.2011, č.j. X a zastaveno řízení a současně bylo rozhodnuto, že invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně se podle § 56 odst. 1 písm. d) a c) a § 41 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění od 10.6.2011 snižuje na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně a invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně činí 6.618,- Kč měsíčně.

V žalobě žalobce uvádí, že rozhodnutím ze dne 16.3.2011 mu byl přiznán s účinností od 10. ledna 2011 invalidní důchod třetího stupně. Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal námitky, které směřovaly vůči datu přiznání invalidity, nikoliv vůči posouzení zdravotního Pokračování
- 2 -
2Ad 50/2011

stavu. Žalovaná přehodnotila zdravotní posudek a rozhodnutím ze dne 28.6.2011 rozhodnutí z 16.3.2011 zrušila a řízení zastavila, invalidní důchod byl snížen na druhý stupeň. Došlo tak k porušení zásady ochrany práv nabytých v dobré víře ve smyslu § 2 odst. 3 správního řádu. Žalobce má zato, že jeho zdravotní stav byl nedůvodně překvalifikován na postižení uvedené v kapitole XIII. oddílu E položka 1 písm. c) přílohy vyhlášky o posuzování invalidity. V posudku zcela absentuje zmínka o postižení páteře, jež bylo žalobci diagnostikováno v roce 2008. Od roku 2008 trpí třemi závažnými onemocněními páteře, v poslední době byla u něho diagnostikována Bechtěrovova choroba a artróza kolenního kloubu třetího stupně. Žalobce trpí dalšími zdravotními komplikacemi, jež odůvodňují navýšení stanovené míry poklesu pracovní schopnosti o dalších 10 %. Žalobce má za to, že jeho zdravotní stav nebyl posuzován na základě dostatečných podkladů.

Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby, neboť napadené rozhodnutí je věcně správné a odpovídá závěrům, které učinily posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Soud řízení doplnil posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích. Posudková komise učinila zjištění, že u žalobce se zejména jedná o chronický VAS-lumboischiadický syndrom s lehkou zánikovou symptomatologií a projevy stenózy páteřního kanálu při pokročilých degenerativních změnách LS páteře, o poruchu dynamiky krční páteře, o m. Bechtěreva II. až III., HLA B 27 negativní a o oboustrannou gonartrózu vpravo třetího stupně, vlevo druhého stupně s dobrou hybností a o diabetes melitus druhého typu.

U žalobce se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Jeho rozhodující příčinou byl v době vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ dne 28.6.2011 chronický vertebrogenní algický syndrom C a LS úseku páteře; lumboischiadický syndrom je s lehkou zánikovou symptomatologií a projevy stenózy páteřního kanálu při pokročilých degenerativních změnách LS páteře, krční má projevy výrazné poruchy dynamiky krční páteře. Ostatní komorbidita, tj. m. Bechtěrev II – III, HLA B 27 negativní, v.s. periferní forma, sacroileitis vpravo, dále oboustranná gonartrosa, která je vpravo III. st., vlevo II. st. s dobrou hybností, kompenzovaný diabetes melitus 2. typu s lehkou periferní neuropatií a nefropatií, hyperurikemie s projevy dnavé artritis a nadváha výrazným způsobem neomezují aktivní hybnost posuzovaného. Posuzovaný je plně adaptován na své zdravotní postižení. Jeho zachovalé tělesné schopnosti mu umožňují dlouhodobě vykonávat výdělečnou činnost. Je schopen rekvalifikace. Smyslové a duševní schopnosti nejsou u něho postiženy natolik, aby to odpovídalo vyššímu stupni invalidity. Posledně provedená ambulantní neurologická vyšetření jsou ze dne 2.6.2011; bylo provedeno i CT vyšetření s negativním nálezem – ložiskové změny neprokázány, mozkové cévy na bázi lební jsou bez odchylek. Klinicky stoj I-III a chůze normální. Jsou citovány subjektivní obtíže – bolesti LHK, jiné potíže neměl. Lékař uvedl vhodnost rehabilitace.

Rozhodující příčina dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídala v době rozhodné pro posouzení zdravotnímu postižení uvedenému v kapitole XIII, oddíl E, položka 1, písmeno c) vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procesní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity) ve znění platném v době vydání napadeného rozhodnutí, kde je míra poklesu pracovní schopnosti stanovena v rozmezí 30 – 40 %, komise tento pokles stanoví na 40 %. Posudková komise MPSV České Budějovice volí horní hranici procesní míry poklesu pracovní schopnosti pro toto zdravotní postižení s přihlédnutím k tíži obtíží, komorbiditě a dělnické profesi žalobce. O těžké funkční Pokračování
- 3 -
2Ad 50/2011

postižení se u posuzovaného nejedná; nemá ani závažné parézy, svalové atrofie, poruchy funkce svěračů, ani nelze zaznamenat pokles celkové výkonnosti při lehkém zatížení či značné omezení některých denních aktivit. Posudková komise MPSV České Budějovice využívá § 3 výše citované vyhlášky č. 359/2009 Sb. v pl. znění a s ohledem na komorbiditu a dělnickou profesi žalobce zvyšuje základní míru poklesu pracovní schopnosti o 10 procentních bodů, tj. celková míra je stanovena na 50 %. Jedná se o druhý stupně invalidity. Doba platnosti posudku je k 1.11.2012.

Žalobce nesouhlasil se závěry shora uvedeného posudku a namítal, že posudková komise se nezabývala lékařskou zprávou od MUDr. R.T. ze dne 3.3.2010 a ze dne 19.7.2011. Soud proto zajistil vypracování srovnávacího posudku u Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Brně. Touto komisí bylo zjištěno, že u žalobce se jedná o vertobrogenní potíže. K datu vydání napadeného rozhodnutí se jednalo u žalobce o onemocnění páteře se středně těžkým postižením – v klinickém obraze byl porucha statodynamiky páteře, posuzovaný udával projekci bolestí do končetin, občas byly pozitivní napínací manévry, intermitentně bylo popisováno oslabení dorzální flexce pravého palce či sporné oslabení dorzální flexe pravé nohy, emg vyš. popisovalo poškození nervů, nejednalo se o těžké funkční postižení, nebyly přítomny trvalé projevy kořenového dráždění, nebyl přítomen trvalý funkčně významný neurologický nález, nebylo přítomno těžké postižení nervů, nebyly přítomny závažné parézy, nebyly popisovány závažné svalové atrofie či poruchy hybnosti končetin, nebyly přítomny závažné poruchy funkce svěračů. Polyarthrosa obtěžovala žalobce bolestmi ev. intermitentními dekompenzacemi, nicméně nezpůsobovala závažnou poruchu funkce kloubů. Diabetes melitus II. typu vyžadoval dietní opatření a medikaci PAD, laboratorní zn. nefropatie ani lehká polyneuropathie neměly dopad na pracovní schopnost. Hyperurikémie a stejně jako porucha metabolismu tuků a nadváha neměly dopad na prachovní schopnost žalobce.

Z výše uvedeného vyplývá, že ortopedické nálezy z 3.3.2010, 19.7.2010 a 31.8.2010, které posuzovaný předložil soudu, nepopisují závažné postižení funkce artrotických kloubů či páteře.

Další nálezy, které žalobce, včetně výše uvedených, také zaslal PK – jednalo se o výsledky NMR vyšetření LS páteře ze dne 28.6.2008 a CT vyšetření ze dne 30.11.2004 nic nenapovídají o funkčním nálezu. Dále pak žalobce zaslal vyjádření rhb lékaře ze dne 3.11.2008, které obsahuje stručné anamnézy, subjektivní potíže v té době, efekt léčby uvádí dysfunkci zádového a břišního svalstva, která byla popisována i v nálezech dalších odborníků. V závěru uvádí rhb lékař svůj vlastní názor stran doporučení plného invalidního důchodu, který PK bere na vědomí, nicméně PK MPSV je povinna posuzovat zdravotní stav žadatele v souladu s platnými právními předpisy, kdy je pro posouzení rozhodná závažnost funkčních poruch, způsobených zdravotními postiženími, kterými žadatel trpí a jejich vliv na pokles pracovní schopnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že zdravotní stav posuzovaného nikdy neodpovídal plné invaliditě, a to ani k datu vydání napadeného rozhodnutí ani nikdy dříve – tedy ani v r. 2008 a 2009.

Na základě prostudované zdravotní dokumentace PK MPSV Brno došla k závěru, že k datu vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ šlo u žalobce o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou bylo onemocnění páteře, které je výše funkčně zhodnoceno. Pokračování
- 4 -
2Ad 50/2011

Pokles pracovní schopnosti posudková komise hodnotí dle přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. ve znění platném v době vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ Praha následovně:

kapitola XIII oddíl E položka 1 písmeno c) ve výši 40 %

S ohledem na ostatní zdravotní postižení je zvolena horní hranice rozpětí.

S ohledem na vzdělání a předchozí vykonávané výdělečné činnosti Posudková komise MPSV Brno zvyšuje o 10 % procentní míru poklesu pracovní schopnosti dle § 3 odst. 2 vyhl. č. 359/2009 Sb.

Pokles pracovní schopnosti není hodnocen dle písmene d), protože klinické nálezy nedokumentují závažnost funkčních poruch pod těmito písmeny uvedenou, jak plyne z posudkového hodnocení.

Posudková komise MPSV Brno stanoví pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu k datu vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ Praha ze dne 28.6.2011 ve výši celkem 50 %.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Rozhodnutí o odnětí invalidního důchodu je závislé na odborném lékařském vyšetření. Pro přezkumné soudní řízení je k takovému posouzení povolána podle § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v novelizovaném znění, posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato komise je oprávněna k celkovému posouzení zdravotního stavu občana a jeho pracovní způsobilosti a též k zaujetí posudkových závěrů o invaliditě a jejím stupni. Posudek komise soud hodnotí jako každý jiný důkaz podle zásad obsažených v § 77 odst. 2 s.ř.s. Posudek posudkové komise je úplný a přesvědčivý, jestliže se posudková komise vypořádala se všemi rozhodujícími skutečnostmi, s žalobcem udávanými zdravotními potížemi, obsahuje-li posudek náležité zdůvodnění posudkového závěru tak, aby ten byl přesvědčivý též pro soud, který nemá odborné medicínské znalosti a ani je mít nemůže.

Soud vyšel při svém rozhodování především z posudku Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích a v Brně, která přezkoumala zdravotní stav v řádném složení za účasti odborného neurologa a rovněž i odborného psychiatra. Posudková komise stanovila úplnou klinickou diagnózu, přičemž vzala zřetel jak k subjektivním potížím udávaných žalobcem, tak k těm, které vyplývají z odborných lékařských nálezů především neurologické a ortopedické povahy. Na základě takto stanovené klinické diagnózy bylo oběma komisemi shodně označeno rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý stav, jímž je chronický vertebrogenní algický syndrom C a LS úseku páteře, lumboischiadický syndrom je s lehkou zánikovou sypmtopatologií a projevy stenózy páteřního kanálu při pokročilých degenerativních změnách LS páteře, krční má projevy výrazné poruchy dynamiky krční páteře. Toto zdravotní postižení, jak Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích, tak i Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Brně podřadila kapitole XIII oddíl E položka 1 písm. c) vyhl. č. 359/2009 Sb. s tím, že tento pokles byl stanoven 40 %, přičemž Pokračování
- 5 -
2Ad 50/2011

komise vždy zvolila horní hranici procentní míry poklesu pracovní schopnosti pro toto zdravotní postižení s přihlédnutím k tíži obtíží komorbiditě a dělnické profesi žalobce. S ohledem na vzdělání a předchozí vykonávané výdělečné činnosti byla zvýšena procentní míra poklesu pracovní schopnosti o dalších 10 % ve smyslu § 3 odst. 2 vyhl. č. 359/2009 Sb., takže celkový pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byl stanoven celkem 50 %. Zdravotní stav žalobce tedy neodpovídá plné invaliditě, a to ani k datu vydání napadeného rozhodnutí, ani nikdy dříve. U žalobce bylo zjištěno, že je plně adaptován na své zdravotní postižení. Jeho zachovalé tělesné schopnosti mu umožňují dlouhodobě vykonávat výdělečnou činnost, je schopen rekvalifikace. Ohledně diabetes melitus bylo zjištěno, že vyžaduje dietní opatření a medikaci PAD, laboratorní zn. nefropatie ani lehká polyneuropatie neměly dopad na pracovní schopnost. Rovněž hyperurikémie a stejně jako porucha metabolismu tuků a nadváha nemají dopad na pracovní schopnost žalobce.

Posudková komise MPSV ČR v Brně učinila závěr, že ortopedické nálezy ze dne 3.3.2010, 19.7.2010 a 31.8.2010, které žalobce doložil soudu, nepopisují závažné postižení funkce artrotických kloubů či páteře. K dalším nálezům, které žalobce zaslal posudkové komisi, posudková komise zaznamenala, že se jedná o výsledky pomocných zobrazovacích vyšetření, která nenapovídají o funkčním nálezu. Ke zprávě rehabilitačního lékaře ohledně doporučení plného invalidního důchodu žalobci posudková komise uvedla, že je povinna posuzovat zdravotní stav žalobce v souladu s platnými právními předpisy, kdy je pro posouzení rozhodná závažnost funkčních poruch způsobených zdravotně postiženími, kterými žalobce trpí. Z posudku je zřejmé, že se posudková komise zabývala veškerými výhradami žalobce a rovněž i zhodnotila lékařské zprávy, které byly jím dodatečně doloženy.

Jestliže Posudková komise MPSV ČR v Českých Budějovicích i v Brně stanovila úplnou klinickou diagnózu, označila rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, to podřadila příslušné položce vyhlášky a svůj závěr o tom i řádně zdůvodnila, přičemž obě komise se zabývaly dalšími zdravotními postiženími žalobce, přičemž bylo reagováno i na výhrady žalobce medicínské povahy a byly i zhodnoceny další lékařské zprávy, které žalobce před soudem předložil, pak soud považuje posudek jak Posudkové komise MPSV ČR v Brně, tak i posudek Posudkové komise MPSV ČR v Českých Budějovicích za přesvědčivý, je-li jím činěn závěr, že zdravotní stav žalobce je dlouhodobě nepříznivý a podmiňuje 50 % pokles pracovní schopnosti.

Podle § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Kritéria pro určování poklesu pracovní schopnosti jsou stanovena v § 39 odst. 4 zákona. Ze závěru posudků posudkových komisí vyplývá, že u žalobce se jednalo o invaliditu druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém pojištění, nejednalo se o invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c) zákona o důchodovém pojištění. Z posudků posudkových komisí je zřejmé, že se zabývaly všemi funkčními poruchami ovlivňujícími pokles pracovní schopnosti, byla zhodnocena i trvalost ovlivňující pracovní schopnost žalobce a výslovně bylo uvedeno, že tělesné schopnosti žalobce mu umožňují dlouhodobě vykonávat výdělečnou činnost a je schopen i rekvalifikace s tím, že smyslové a duševní schopnosti nejsou u něho postiženy natolik, aby to odpovídalo vyššímu stupni invalidity. Dle závěru posudkového zhodnocení Posudkové komise MPSV ČR v Brně zdravotní stav žalobce nikdy neodpovídal plné invaliditě, a to ani k datu vydání napadeného Pokračování
- 6 -
2Ad 50/2011

rozhodnutí ani nikdy dříve, tedy ani v roce 2008 či v roce 2009. Jestliže při dodržení kritérií daných § 39 odst. 4 vyhlášky posudková komise určila rozsah ztráty pracovní schopnosti žalobce 50 %, tak u žalobce se jedná o invaliditu druhého stupně dle § 39 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém pojištění.

Žalobce navrhoval výslech svědků – lékaře OSSZ MUDr. R. a MUDr. E. Tento návrh byl soudem jako nedůvodný zamítnut, neboť oba lékaři písemně zhodnotili zdravotní stav žalobce, proto bylo zcela nadbytečné provádět jejich výslech jako svědka v případě, že oba lékaři v posudcích zhodnotili zdravotního stavu žalobce a řádně zdůvodnili svůj závěr, který byl jimi v posudku učiněn.

Soud proto uzavřel, že napadené rozhodnutí nebylo vydáno v rozporu s § 39 a § 56 odst. 1 písm. d) a c) zákona o důchodovém pojištění v případě, že dle závěrů posudkové komise byla zjištěna u žalobce invalidita druhého stupně. Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšné žalované nelze ve věcech důchodového pojištění právo na náhradu nákladů řízení přiznat.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Pokračování
- 7 -
2Ad 50/2011

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 12. března 2012

Samosoudkyně:

Mgr. Helena Nutilová v.r.

Za správnost vyhotovení: Šárka Vondřejcová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru