Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 5/2013 - 38Rozsudek KSCB ze dne 27.05.2013

Prejudikatura

5 Ads 4/2003


přidejte vlastní popisek

2Ad 5/2013 - 38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Helenou Nutilovou v právní věci žalobkyně M.E., zastoupené Mgr.Janem Röhrichem, advokátem v Písku, V Koutě 92, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 15.11.2012 č.j. X , takto :

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze ze dne 15.11.2012 č.j. X se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

Žalovaná je povinna nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 4.933,- Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobkyně Mgr. J.Röhricha.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou došlou Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 17.1.2013 domáhala přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 15.11.2012, kterým byly zamítnuty jeji námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 21.10.2012, jímž jí byla podle § 56 odst. 1 písm. d) a § 41 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění od 12.11.2012 snížena výše invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, když invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně činí 6.342,-Kč.

Pokračování
- 2 -
2Ad 5/2013

Žalobkyně v žalobě poukázala na svůj zdravotní stav a na zdravotní obtíže, kterými trpí. Namítala, že nebylo přihlédnuto k tomu, že je zcela odkázána na pomoc svého manžela a svých rodičů, neboť její zdravotní stav se významně zhoršil. Žalobkyně má za to, že posudkoví lékaři nepostupovali při posuzování jejího zdravotního stavu s náležitou péčí. Rozhodnutí žalované bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu. Žalobkyně proto navrhovala zrušení napadeného rozhodnutí.

Soud řízení doplnil posudkem Posudkové komise Ministerstva práce ČR v Českých Budějovicích, která v posudku ze dne 17.4.2013 učinila diagnostický souhrn, dle něhož žalobkyně trpí zejména chronickou depresí a chronickým vertebrogenním algickým syndromem krční páteře. Dle posudkového zhodnocení u žalobkyně se jednalo o depresivní poruchu, již chronického průběhu s opakujícími se stavy až těžkých depresivních fází. Stav je pouze částečně léčbou ovlivnitelný, psychiatrická ústavní léčba není nutná.

U žalobkyně lze konstatovat dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který omezuje její duševní schopnosti významné pro pracovní schopnost. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti bankovní úřednice je afektivní duševní porucha, deprese již s chronickým průběhem s epizodami zhoršování až do těžkých fází, léčbou je jen částečně ovlivnitelná. Takový průběh onemocnění lze zařadit mezi poruchy těžké. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav odpovídá postižení uvedenému v kap. V, položce 4 d přílohy k vyhl. č.359/2009 Sb. pokles pracovní schopnosti činí 60 %. Tato míra poklesu pracovní schopnosti je vyčerpávající, zdravotním stavem ani náročností povolání není odůvodněno její navýšení dle § 3 citované vyhlášky. Poruchu nelze považovat za zvlášť těžkou dle položky 4 e, neboť chronické příznaky nejsou trvale těžké, nejsou psychotické příznaky a není ani nebyla nutnost ústavní psychiatrické léčeby. K datu vydání napadeného rozhodnutí, tedy k 15.11.2012 šlo o invaliditu druhého stupně. Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR při určení rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu postupuje stejně jako Okresní správa sociálního zabezpečení při zjišťovací prohlídce dne 13.4.2011, psychické postižení považuje za poruchu afektivní – těžkou depresivní poruchu. Vzhledem ke stabilizaci zdravotního stavu po operaci krční páteře a jen lehkému objektivnímu neurologickému nálezu ve vztahu k vertebrogenním potížím nepovažuje za odůvodněné navýšení stanovené hodnoty. Stanovením rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s největším dopadem na pokles pracovní schopnosti se Poudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí liší od posudku Okresní správy sociálního zabezpečení při kontrolní lékařské prohlídce ze dne 10.9.2012 i od závěru České správy sociálních věcí, lékařské posudkové komise – (námitkové řízení) ze dne 8.12.2012 a dále navýšení hodnocení nepovažuje za odůvodněné.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Rozhodnutí o odnětí invalidního důchodu je závislé na odborném lékařském vyšetření. Pro přezkumné soudní řízení je k takovému posouzení povolána podle § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v novelizovaném znění, posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato komise je oprávněna k celkovému posouzení zdravotního stavu občana a jeho pracovní způsobilosti a též k zaujetí posudkových závěrů o invaliditě a jejím stupni. Posudek komise soud hodnotí jako každý jiný důkaz podle zásad obsažených v § 77 odst. 2 s.ř.s. Posudek posudkové komise je úplný a přesvědčivý, jestliže se posudková komise vypořádala se všemi rozhodujícími skutečnostmi, s žalobcem udávanými zdravotními potížemi, obsahuje-li posudek náležité zdůvodnění Pokračování
- 3 -
2Ad 5/2013

posudkového závěru tak, aby ten byl přesvědčivý též pro soud, který nemá odborné medicínské znalosti a ani je mít nemůže.

Soud vyšel při rozhodování především z posudku Posudkové komise MPSV ČR v Českých Budějovicích, kdy posudková komise stanovila úplnou klinickou diagnózu, vzala zřetel jak k subjektivním potížím udávaných žalobkyní, tak k těm, které vyplývají z odborných lékařských nálezů, především neurologické a psychiatrické povahy. Na základě takto stanovené klinické diagnózy komise označila rozhodující zdravotní postižení, jímž je afektivní duševní porucha, deprese již s chronickým průběhem, s epizodami zhoršování až do těžkých fází, kdy léčbou je jen částečně ovlivnitelná. Průběh onemocnění zařadila posudková komise mezi poruchy těžké. Míra poklesu pracovní schopnosti byla stanovena posudkovou komisí 60 % s tím, že nelze poruchu považovat za zvlášť těžkou dle položky 4 e, neboť chronické příznaky nejsou trvalé, těžké, nejsou psychotické příznaky a není ani nebyla nutnost ústavní psychiatrické léčby. Jedná se tedy k datu vydání napadeného rozhodnutí u žalobkyně dle posudku o invaliditu druhého stupně k 15.11.2012. Ke vzniku invalidity druhého stupně došlo od 10.10.2012.

Duševní porucha žalobkyně byla určena za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s největším dopadem na pokles pracovní schopnosti. Onemocnění roztroušenou sklerózou nebylo potvrzeno. Stav po operaci krční páteře je stabilizován, mírný objektivní neurologický nález ve vztahu k páteřním obtížím pracovní schopnost při výkonu fyzicky nenáročného povolání neovlivňuje. Dominující je stav psychický promítající se i do somatických obtížích.

Podle § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Podle odstavce druhého, jestliže pracovní schopnost poklesla a) nejméně o 35 % avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 % avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. Kritéria pro určování poklesu pracovní schopnosti stanoví § 39 odst. 4 zákona. Jestliže při dodržení kritérií daných v § 39 odst. 4 posudková komise určila rozsah ztráty pracovní schopnosti žalobkyně 60 %, pak u žalobkyně se jedná o invaliditu druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o důchodovém pojištění.

Napadené rozhodnutí proto bylo vydáno v rozporu s § 39 odst. 1 , 2 zákona o důchodovém pojištění, jestliže napadeným rozhodnutím byly zamítnuty námitky žalobkyně proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 21.10.2012, kterým jí byla od 12.11.2012 snížena výše invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod prvního stupně. Soud proto napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení podle § 78 odst. 1 s.ř.s. a věc vrátil žalované k dalšímu řízení, neboť žalobkyně v případě, že získala potřebnou dobu pojištění splňuje zákonné předpoklady pro dávku ve formě invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně, a to od 10.10.2012.

Výrok o náhradě náklaklaů řízení se opírá o ust. §60 odst.1 s.ř.s.. Žalobkyně byla v řízení úspěšná, proto jí přísluší náhrada nákladů řízení za zastupování advokátem podle § 7 a § 9 odst. 2 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ( advokátní tarif ). Náklady řízení představují odměnu za tři úkony právní služby po 1.000,-Kč a podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu náhradu hotových výdajů v paušální částce třikrát 300,-Kč, promeškaný čas 400,-Kč, jízdné z Písku do Českých Pokračování
- 4 -
2Ad 5/2013

Budějovic a zpět, celkem ve výši 633,- Kč. Celkově tak náklady řízení představují částku 4.933,- Kč jako odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů. K výplatě této částky byla soudem stanovena přiměřená lhůta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 27.května 2013

Mgr. Helena N u t i l o v á, v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Prázdná Jaroslava

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru