Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 43/2011 - 32Rozsudek KSCB ze dne 14.11.2011


přidejte vlastní popisek

2Ad 43/2011 – 32

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobkyně Mgr. V. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 30.5.2011, č. X,

takto:

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze ze dne 30.5.2011, č.j. X se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

Žalobkyni se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 22.6.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 30.5.2011 č.j. X, jímž byly zamítnuty námitky žalobkyně proti rozhodnutí žalované o starobním důchodu žalobkyně a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

Podanou žalobou se žalobkyně domáhala zápočtu doby pojištění od 1.8.1979 do 31.12.1981. Žalobkyně spolu s manželem Mgr. M. K. měla smlouvu s agenturami Pragokoncert a Slovkoncert na doby pobytu v zahraničí a místo pobytu stejné s manželem, přičemž pracovali vždy u stejného zahraničního zaměstnavatele, u kterého hráli ve stejném orchestru. Manželovi žalobkyně byla doba pojištění v označené době započtena. Není chybou žalobkyně, že doklady o pojistných dobách nelze u úřadů dohledat.

Pokračování
- 2 -
2Ad 43/2011

Žalovaná ve svém vyjádření uvedla postup při stanovení doby pojištění, v námitkovém řízení pak nebyly dohledány evidenční listy důchodového zabezpečení o umělecké činnosti žalobkyně v létech 1979 – 1981 u Městského úřadu v Děčíně, Okresní správy sociálního zabezpečení v Děčíně, v archivu tamtéž, ani u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Žádné evidenční materiály nebyly nalezeny v Archivu hlavního města Prahy, Pragokoncertu a na ministerstvu kultury.

Po podané žalobě bylo provedeno důkladnější šetření u Okresní správy sociálního zabezpečení v Děčíně, kdy byly dohledány smlouvy uzavřené mezi žalobkyní a agenturami Pragokoncert a Slovkoncert. Z těchto smluv je zřejmé, že žalobkyně byla pojištěna v období od 1.8.1978 do 31.7.1980 a od 1.12.1980 do 31.7.1981. V době od srpna do listopadu 1980 a od srpna do prosince 1981 není výkon umělecké činnosti prokázán. Žalobkyně nepředložila žádný doklad o tom, že požádala Okresní správu sociálního zabezpečení v Děčíně o vydání rozhodnutí podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., v novelizovaném znění a není ani doloženo, že by příslušná okresní správa o takové žádosti rozhodla. Při zápočtu další doby pojištění by došlo k zvýšení starobního důchodu. Žalovaná současně poukázala na nezbytnost podat žádost o vydání rozhodnutí o době pojištění.

Ze spisu žalované vyplynuly se zřetelem k uplatněným žalobním bodům následující podstatné skutečnosti.

Z osobního listu důchodového pojištění je zřejmé, že do dob pojištění žalobkyně nebylo zahrnuto období od 1.8.1979 do 31.12.1981. Doba pojištění podle tohoto listu činí 38 roků a 234 dnů.

Rozhodnutím žalované z 8.6.2010 byl žalobkyni přiznán starobní důchod od 1.2.2010 ve výši 12 395,- Kč. Z rozhodnutí je zřejmé, že při stanovení procentní výměry k datu vzniku nároku bylo vycházeno z 38 roků doby pojištění.

Proti tomuto rozhodnutí žalobkyně podala námitky s odůvodněním, že nejsou započteny všechny doby pojištění.

Námitky byly projednány napadeným rozhodnutím, které je odůvodněno tím, že vzhledem k zvláštním podmínkám účasti umělců na důchodovém pojištění do 1.5.1990 je nutné prokázat účast umělců na důchodovém pojištění včetně součinnosti spolupůsobící organizací. Žalovaná provedla šetření u Okresní správy sociálního zabezpečení Děčín, v Archivu Města Děčín, u detašovaného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nicméně nebyly nalezeny žádné potřebné evidenční materiály. Ty nelze dohledat ani u dalších úřadu a archivů.

Dne 14.7.2010 žalobkyně doplnila námitky uplatněné 23.6.2010 a doložila kopii evidenčního listu důchodového zabezpečení za roky 1975 – 1979, potvrzení ONV Děčín, údaje z informačního systému, smlouvu s Pragokoncertem, pracovní knížku vydanou v Německu, smlouvu týkající se zaměstnání žalobkyně v Jugoslávii. Písemnosti v kopiích jsou založeny ve spise.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Pokračování
- 3 -
2Ad 43/2011

Žalobkyně vyjadřuje nesouhlas s výší výpočtu procentní výměry starobního důchodu se zřetelem k tomu, že do doby pojištění nebylo zahrnuto období od 1.8.1979 do 31.12.1981. Při rozhodování o starobním důchodu bylo vycházeno z toho, že žalobkyně do doby vzniku nároku na důchod byla pojištěna po dobu 38 let.

Žalobkyně smlouvou uzavřenou s Pragokoncertem doložila, že v době od 1.8.1978 do 31.7.1980 na základě této smlouvy působila v Německu. Podle dokladu vydaného dne 22.3.1976 divadlem v Greifswaldu působila žalobkyně v tomto divadle od 1.1. do 31.12.1979 a dále v době od 1.1.1980 do 31.7.1980. Smlouvou uzavřenou se Slovkoncertem je potvrzeno zaměstnání žalobkyně v bývalé Jugoslávii v době od 1.12.1980 do 31.7.1981. Dne 20.10.1980 je datováno potvrzení odboru sociálních věcí a zdravotnictví ONV v Děčíně zn. soc/1980 o tom, že žalobkyně je u označeného odboru vedena jako svobodný umělec a je přihlášena k důchodovému zabezpečení a zabezpečení v nemoci umělců. Mezi osobním listem důchodového pojištění o době pojištění a doklady předloženými žalobkyní je tudíž rozpor o době zaměstnání mezi 31.7.1979 a 1.1.1982. Podle dokladů německého zaměstnavatele působila žalobkyně v konkrétním divadle po celý kalendářní rok 1979 a svou činnost v tomto divadle ukončila 31.7.1980. Další zaměstnání, které se neprojevilo v osobním listu důchodového pojištění je období od 1.12.1980 do 31.7.1981, kdy žalobkyně působila v bývalé Jugoslávii na základě smlouvy uzavřené mezi ní s Slovkoncertem. Dále je tu potvrzení ONV v Děčíně, který ke dni 20.10.1980 potvrdil, že žalobkyně je mimo jiné přihlášena k důchodovému zabezpečení umělců. Smlouva uzavřená mezi žalobkyní a Pragokoncertem dne 27.9.1977 je v době trvání angažmá žalobkyně v Německu v souladu s údaji o působení žalobkyně v Německu v divadle v Greifswaldu. Tato smlouva zahrnuje i období od 1.8.1979 do 31.7.1980 a shodné údaje obsahuje potvrzení německého divadla.

Do období, kdy v osobním listu důchodového pojištění není zaznamenáno žádné zaměstnání, náleží dále osm měsíců působení žalobkyně v bývalé Jugoslávii na základě smlouvy se Slovkoncertem, přičemž toto období představuje dobu od 1.12.1980 do 31.7.1981. Je tudíž doloženo dalších dvacet měsíců pojištění žalobkyně, které nebyly zohledněny pro účely výpočtu výše procentní výměry starobního důchodu. Pro okolnost, že žalobkyně byla pojištěna v roce 1979 a nejpozději ještě v říjnu 1980 svědčí rovněž potvrzení bývalého ONV v Děčíně z 20.10.1980.

Z toho co bylo uvedeno, vyplývá, že při výpočtu procentní výměry starobního důchodu bylo vycházeno z neúplných skutkových zjištění a doba pojištění žalobkyně byla stanovena v rozporu s požadavky § 33 odst. 1 a § 34 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění.

Pro tento důvod soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení.

Naproti tomu nebyl doložen žádný doklad o době pojištění žalobkyně od 1.8.1980 do 30.11.1980 a za dobu od 1.8.1981 do 31.12.1981. Z roku 1980 z měsíce října existuje potvrzení bývalého ONV v Děčíně o tom, že žalobkyně byla pojištěna pro účely důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění jako umělec. Žalobkyně sama nemá k dispozici žádné smlouvy o svém angažmá, tak jako tomu je u smluv uzavřených s Pragokoncertem a Slovkoncertem zmíněných v předchozí pasáži rozsudku. Doklad vydaný správcem pojištění z října 1980 nasvědčuje tomu, že k 20.10.1980 byla žalobkyně pojištěna.

Pokračování
- 4 -
2Ad 43/2011

Na takto sporné případy lze aplikovat ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v novelizovaném znění. Podle tohoto předpisu ve sporných případech o vzniku důchodového pojištění rozhodují okresní správy sociálního zabezpečení. Děje se tak ve správním řízení, které se zahajuje na návrh účastníka. Okresní správa sociálního zabezpečení pak v takovém řízení formou správního rozhodnutí stanoví, zda žalobkyně byla v době od 1.8. do 30.11.1980 a v době od 1.8. do 31.12.1981 pojištěna. Takovým rozhodnutím lze nahradit chybějící doklady o důchodovém pojištění. Iniciace řízení však není na žalované, ale na plátci pojistného.

Soud proto uzavřel, že v době rozhodování žalované nebyla prokázána doba důchodového pojištění žalobkyně od 1.8.1980 do 30.11.1980 a v době od 1.8. do 31.12.1981.

Poznamenává se, že řízení před soudem není pokračováním řízení správního a soud po smyslu § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumání správních rozhodnutí vychází ze skutkového stavu, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí.

Soud proto uzavřel, že žaloba je částečně opodstatněná, jestliže bylo doloženo, že žalobkyně byla pojištěna pro účely důchodového zabezpečení v době od 1.8.1979 do 31.7.1980 a od 1.12.1980 do 31.7.1981.

Vzhledem k uvedenému důvodu krajský soud podle § 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení a věc vrátil žalované k dalšímu řízení..

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšné žalobkyni v řízení žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 14. listopadu 2011

Samosoudkyně:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru