Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 42/2011 - 31Rozsudek KSCB ze dne 17.10.2011


přidejte vlastní popisek

2Ad 42/2011 – 31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobce R. M., proti žalované České správě sociálního zabezpečení Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 2.6.2011, č.j. X, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalované se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 15.6.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 2.6.2011 č.j. X, jímž byly zamítnuty námitky žalobce proti rozhodnutí žalované o snížení výše invalidního důchodu pro změnu stupně invalidity a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

V žalobě je namítáno, že rozhodnutí neodpovídá skutkovým zjištěním a zejména skutečnému zdravotnímu stavu žalobce. Zdravotní stav žalobce byl nesprávně posouzen posudkovým lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení v Pelhřimově a dovolával se odborných lékařských nálezů, především psychiatrické povahy.

Česká správa sociálního zabezpečení v Praze navrhla zamítnutí žaloby, protože ke snížení dávky došlo v souladu s článkem II bod 13 věta první zák. č. 306/2008, kterým byl novelizován zákon o důchodovém pojištění.

Pokračování
- 2 -
2Ad 42/2011

Z dávkového spisu soud zjistil, že žalobce byl plně invalidní od 10.1.2006.

Rozhodnutím ze dne 11.8.2010 č. 710 321 1511 došlo ke snížení stupně invalidity z třetího na druhý stupeň. Toto rozhodnutí bylo v námitkovém řízení dne 21.10.2010 potvrzeno a námitky žalobce zamítnuty.

Dne 15.2.2011 Česká správa sociálního zabezpečení v Praze rozhodla o snížení invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na výši invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně. Rozhodnutí se opírá o článek II bod 13 zák. č. 306/2008 Sb., jímž byl novelizován zákon o důchodovém pojištění, který ukládá snížit výši invalidního důchodu pro nově zjištěný stupeň invalidity od 13 splátky dávky splatné po dni konání kontrolní lékařské prohlídky. V odůvodnění rozhodnutí je uváděn výpočet invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně.

V námitkách proti tomuto rozhodnutí žalobce uvedl, že jeho zdravotní stav se nelepší, nemůže pracovat a z přiznané dávky nelze pokrýt životní náklady.

Námitky byly projednány napadeným rozhodnutím, které je odůvodněno tím, že došlo ke změně stupně invalidity, o čemž bylo pravomocně rozhodnuto. Správnost rozhodnutí žalované o stupni invalidity byla posouzena v přezkumném řízení soudním. Výše invalidního důchodu odpovídá výši stupně invalidity. Koeficient přepočtu dávky se řídí § 41 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění, při změně dávky činí 0,5 %. Dosavadní výše procentní výměry invalidního důchodu se násobí takto stanoveným koeficientem.

Rozhodnutí žalované ze dne 21.10.2010 č.j. X o snížení stupně invalidity z třetího stupně na stupeň druhý bylo předmětem přezkoumání soudem v řízení vedeném pod sp. zn. 2 Ad 86/2010. V tomto řízení byl Posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR přezkoumán zdravotní stav žalobce a jeho pracovní potenciál. Rozsudkem ze dne 31.1.2011 byla žaloba zamítnuta a rozhodnutí o stupni invalidity bylo soudem posouzeno jako věcně správné.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s., v mezích daných žalobními body, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Uplatněné žalobní body se týkají posouzení zdravotního stavu žalobce, který se domáhá ve své podstatě posouzení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a jeho dopadu do pracovního potenciálu žalobce. V řízení, ve kterém došlo ke snížení invalidního důchodu však zdravotní stav posuzován nebyl. Zdravotní stav žalobce byl předmětem posouzení v roce 2010, kdy došlo ke snížení stupně invalidity. Toto rozhodnutí je pravomocné. Po snížení stupně invalidity následuje rozhodování o snížení dosud vyplácené dávky. Toto rozhodnutí o snížení výše vypláceného důchodu je předmětem řízení a soud se proto může zabývat výlučně tím, odpovídá-li rozhodnutí o snížení dávky zákonu.

Na souzenou věc dopadá článek II bod 13 zák. č. 306/2008 Sb. Podle tohoto předpisu, byl-li plný invalidní důchod přiznán před 1.1.2010 a při první kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek snížení výše Pokračování
- 3 -
2Ad 42/2011

invalidního důchodu, sníží se výše invalidního důchodu až od 13 splátky tohoto důchodu splatné po dni konání této prohlídky.

V souzené záležitosti je doloženo, že žalobce byl plně invalidní od 10.1.2006, tedy plný invalidní důchod mu byl přiznán před 1.1.2010. Ke snížení stupně invalidity z třetího na druhý stupeň došlo v roce 2010, kdy uskutečnila se právní kontrolní lékařská prohlídka po roce 2009. Přestože při kontrolní lékařské prohlídce bylo zjištěno, že žalobce není invalidní ve třetím stupni, ale ve stupni druhém, bylo postupováno v souladu s citovanou právní normou a žalobce i po snížení stupně invalidity nepožíval invalidní důchod odpovídající invaliditě druhého stupně, ale byl mu vyplácen invalidní důchod třetího stupně.

Z rozhodnutí žalované z 11.8.2010 o snížení stupně invalidity vyplývá, že lékařská prohlídka se konala dne 21.4.2010. Do dubna 2011 proto byla žalobci vyplacena splátka invalidního důchodu odpovídající invalidnímu důchodu třetího stupně. Teprve od měsíce května 2011 přicházelo v úvahu snížit vyplácenou dávku tak, aby ta odpovídala stupni invalidity, tedy stupni druhému a nikoli třetímu.

Ke snížení výše vyplácené dávky došlo proto v souladu s článkem II bod 13 zák. č. 306/2008 Sb. Napadené rozhodnutí je proto věcně správné.

Poznamenává se, že výše vyplácené dávky žalobou zpochybňována nebyla a způsob výpočtu je v rozhodnutí obsažen.

K požadavku žalobce posoudit nově zdravotní stav a jeho vliv na pracovní potenciál se uvádí, že tak lze učinit pouze v novém řízení o žádosti o invalidní důchod třetího stupně.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 2 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšné žalované nelze ve věcech důchodového pojištění právo na náhradu nákladů řízení přiznat.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 17. října 2011

Samosoudkyně:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Pokračování
- 4 -
2Ad 42/2011

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru