Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 41/2012 - 39Rozsudek KSCB ze dne 19.11.2012

Prejudikatura

5 Ads 4/2003


přidejte vlastní popisek

2Ad 41/2012 - 39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobce J. R., zast. JUDr. Jaromírem Bláhou, advokátem v Praze 8, Prvního pluku 206/7, proti žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 11.5.2012 č.j. X, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalované se právo na náhradu nákladů nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 13.7.2012 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 11.5.2012 č.j. X, jímž byly zamítnuty námitky proti rozhodnutí žalované o snížení stupně invalidity žalobce a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

V žalobě se poukazuje na to, že zdravotní stav žalobce byl nesprávně hodnocen jako stabilizovaný. Nebyly zohledněny námitky praktických problémů při opuštění bytu. Nebylo zjišťováno, je-li žalobce na své postižení adaptován, nebyla zohledněna schopnost rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti. Spolupůsobení dalších onemocnění nebylo vzato v úvahu.

Pokračování
- 2 -
2Ad 41/2012

Česká správa sociálního zabezpečení navrhla zamítnutí žaloby, protože rozhodnutí je věcně správné, jestliže odpovídá posudku Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí.

Z posudkových spisů vyplynuly následující podstatné skutečnosti.

Žalobce byl od července 1996 uznán částečně invalidním pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav vyvolaný Crohnovou chorobou. Částečná invalidita přetrvala při kontrolách v létech 1998, 2001 a 2004. V roce 2004 od 16.11. byl žalobce pro stejné onemocnění uznán plně invalidním, přičemž jako plně invalidní byl posouzen v roce 2005 a 2008.

Poslední kontrola se uskutečnila 17.2.2012, kdy k dispozici byla zdravotnická dokumentace ošetřujícího lékaře a gastroenterologická vyšetření. V posudkovém zhodnocení se uvádí, že idiopatické střevní onemocnění si vyžádalo resekci tlustého a části tenkého střeva, zánětlivý proces je v klidu, stomie je funkční, dominuje hypodynamie a lehké projevy malabsorpčního syndromu korigované vitaminoterapií a substitucí železa. Stav je hodnocen jako dílčí stabilizace, lupénka je dobře kontrolovaná bez výraznějších projevů. Za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu bylo označeno zdravotní postižení podle kapitoly XI, oddíl C, položka 4 písm. b/ přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. a míra poklesu pracovní schopnosti žalobce byla určena ve výši 40 %. Pro dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo schopnost rekvalifikace byla tato hodnota zvýšena o 10 procentních bodů na celkových 50 %.

Dne 5.3.2012 bylo žalovanou vydáno rozhodnutí, kterým byl stupeň invalidity žalobce snížen ze stupně třetího na stupeň druhý.

Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal námitky, ve kterých poukázal na to, že po dobu osmi let je poživatelem plného invalidního důchodu, jeho zdravotní stav pro dané onemocnění není stabilizovaný, trpí dalšími nemocemi, je omezen v dalších mimopracovních aktivitách.

V námitkovém řízení byl proveden důkaz posudkem o invaliditě lékařské posudkové služby žalované. Byla stanovena klinická diagnóza s označením rozhodujícího zdravotního postižení způsobujícího dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jímž je Crohnova nemoc, kdy jedná se o těžkou formu onemocnění. Konstatuje se přítomnost komplikací střevních, není doložena aktivita zánětlivého onemocnění, v rámci chybění části střeva je narušena resorpce živin a tekutin, ale není doložena malnutrice ani anémie či osteopatie, žádná závažná patologie není doložena laboratorními testy. Rozsah ztráty pracovní schopnosti pro označené onemocnění byl stanoven ve výši 60 %. Ke snížení stupně invalidity i při subjektivně trvajících potížích dochází vzhledem k dlouhodobé stabilizaci zdravotního stavu. Zdravotní postižení žalobce bylo podřazeno kapitole XI, oddíl C, položka 4 písm. c/ přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. Důvod k užití korekčních faktorů nezjištěn.

Soud řízení doplnil posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Posudková komise zaznamenala subjektivní potíže udávané žalobcem, popsala výsledky odborných lékařských vyšetření především gastroenterologické povahy, k dispozici měla zprávu praktického lékaře a žalobce byl vyšetřen odborným internistou v posudkové komisi. Pokračování
- 3 -
2Ad 41/2012

Na základě těchto podkladů byla stanovena klinická diagnóza, podle které je žalobce stižen Crohnovou nemocí, lupénkou, bulbitidou, recidivujícím algickým syndromem páteřním, cholecystolithiasou a má neurastenický syndrom depresivní.

V posudkovém nálezu se uvádí, že žalobce je vyučen elektromechanikem, absolvoval následně střední policejní školu s maturitou, převážně pracoval jako řidič. V roce 1996 byl uznán pro Crohnovu chorobu částečně invalidní, v roce 2005 mu byla přiznána plná invalidita. V létech 2007 – 2010 pracoval jako dělník při drobných domácích pracích výrobního družstva invalidů, práci vykonával doma, v současné době nepracuje. Pro zažívací potíže trvající od roku 1994 je od roku 1995 trvale v péči gastroenterologické poradny pro Crohnovu chorobu. V roce 1997 se uskutečnilo první operační řešení s nutnou revizní operací. Po operaci byl stav mírně zlepšen, poté zaznamenán úbytek hmotnosti. Další operace se uskutečnila v roce 2004, poté je uváděn výsev ložisek lupénky. Při vyšetření v komisi nepostihoval výsev typickou predilekční lokalizaci, nejednalo se o rozsáhlejší postižení kůže.

Žalobce má vytvořenou terminální definitivní ileostomii, při gastroskopii byly popsána refluxní esophagitida a insuficience kardie bez dalších podstatných posudkových dopadů. Ultrazvukovým vyšetřením byla zjištěna litiáza ve žlučníku, elevace obstrukčních enzymů a amyláz. K operaci žlučníku a srůstů došlo v květnu 2012.

Relaps choroby nebyl zaznamenán, nedošlo k významné změně tělesné hmotnosti, posudková komise došla k závěru, že u žalobce se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou byla v době vydání napadeného rozhodnutí Crohnova nemoc, která si v minulosti vyžádala opakovaně chirurgické řešení tlustého střeva i poslední části tenkého střeva s vytvořením definitivní terminální ileostomie. Nelze zcela vyloučit přetrvávající lehkou zánětlivou aktivitu v zaslepeném konečníku, avšak kromě elevace amyláz a obstrukčních enzymů v souvislosti s litiázou ve žlučníku nebyly zdokumentovány značné odchylky v laboratorních nálezech či významné změny, které by svědčily o případném relapsu choroby. Stomie je funkční, nebyly prokázány významné poruchy pasáže, anémie, osteopatie, abscesy píštěle či jiné významné komplikace onemocnění. Též nebyla zjištěna jiná závažná mimostřevní onemocnění, která by si vyžádala odborná vyšetření a případnou soustavnou léčbu odborným lékařem.

Zdravotní postižení žalobce bylo podřazeno kapitole XI oddíl C, položka 4 písm. c/ přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. a rozsah ztráty pracovní schopnosti byl stanoven ve výši 60 %. Dolní hranice míry poklesu pracovní schopnosti pro toto zdravotní postižení s přihlédnutím k tíži zdravotního postižení a při zohlednění, že od operačního řešení uplynulo 8 let a nebyly prokázány významné poruchy pasáže anémie, osteopatie a abscesy píštěle či jiné komplikace onemocnění. Též nebyla zjištěna jiná závažná mimostřevní onemocnění, která by si vyžádala odborná vyšetření a případnou léčbu odborným lékařem. Nebyl zjištěn důvod k aplikaci předpisu o korekčních faktorech. Žalobce byl schopen vykonávat po vzniku invalidity druhého stupně výdělečnou činnost jen s podstatně menšími nároky zejména na tělesné schopnosti a v podstatně menším rozsahu a intenzitě. Byl schopen rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními důvody a dospěl k závěru, že žaloba opodstatněná není. Pokračování
- 4 -
2Ad 41/2012

Rozhodnutí o snížení stupně invalidity je závislé na lékařském odborném vyšetření.

Pro přezkumné soudní řízení je k takovému posouzení povolána podle § 4 odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v novelizovaném znění, posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato komise je oprávněna k celkovému posouzení zdravotního stavu občana a jeho pracovní způsobilosti a též k zaujetí posudkových závěrů o invaliditě a jejím stupni. Posudek komise soud hodnotí jako každý jiný důkaz podle zásad obsažených v § 77 odst. 2 .s.ř.s. Posudek posudkové komise je úplný a přesvědčivý, jestliže se posudková komise vypořádala se všemi rozhodujícími skutečnostmi, s žalobcem udávanými zdravotními potížemi, obsahuje-li posudek náležité zdůvodnění posudkového závěru tak, aby ten byl přesvědčivý též pro soud, který nemá odborné medicínské znalosti a ani je mít nemůže. Dochází-li k odnětí pobíraného důchodu, jedná se o to, aby posudková komise se přesvědčivě vypořádala s otázkou, zda u posuzovaného došlo ke zlepšení zdravotního stavu, či jeho stabilizaci, případně v čem spočívá rozdíl mezi původním uznáním plné invalidity a současným posudkovým závěrem.

Soud vyšel při svém rozhodování především z uvedeného posudku posudkové komise, která přezkoumala zdravotní stav žalobce v řádném složení za účasti odborného lékaře internisty. Posudková komise stanovila úplnou klinickou diagnózu, přičemž vzala zřetel jak k subjektivním potížím udávaným žalobcem, tak k těm, které vyplývají z odborných lékařských nálezů především gastroenterologické a interní povahy. Na základě takto stanovené klinické diagnózy označila rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jímž je postižení Crohnovou nemocí. Toto zdravotní postižení pak podřadila kapitole XI oddíl C, položka 4 písm. c/ přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. a rozsah ztráty pracovní schopnosti ve výši 60 % stanovila se zřetelem k tíži obtíží tohoto zdravotního postižení, přihlédla k tomu, že od operačního řešení uplynulo 8 let, nebyly prokázány významné poruchy pasáže, anémie, osteopatie, abscesy píštěle či jiné významné komplikace onemocnění ani jiná závažná mimostřevní onemocnění vyžadující odborná vyšetření odborným lékařem. Relaps choroby nebyl zaznamenán, nedošlo ani k významné změně tělesné hmotnosti pro toto onemocnění, ke ztrátě hmotnosti došlo v souvislosti s prodělanou operací žlučníku v květnu letošního roku.

Posudková komise se zabývala dalšími zdravotními postiženími konkrétně lupénkou, o které uvedla, že nejedná se o rozsáhlejší postižení kůže. O refluxní exophagitidě a insuficienci kardie uvedla, že zůstávají bez podstatných posudkových dopadů. K operaci žlučníku a srůstů došlo v době po vydání napadeného rozhodnutí.

Posudková komise hodnotila možnost rekvalifikace, přičemž výslovně uvedla, že ta je u žalobce možná. Jiný důvod pro aplikaci předpisu o korekčních faktorech neshledala.

Posudek posudkové komise se shoduje s posudkem o invaliditě pořízený v námitkovém řízení o tom, že zdravotní stav žalobce se po dobu 8 let jeví ustálený. Nedošlo po celou tuto dobu k relapsu, nenasvědčuje tomu funkční stav ani výsledky laboratorních vyšetření. To je z obou posudků zřejmé. Právě se zřetelem k tomu, že po označenou dobu nedošlo k relapsu onemocnění, lze stav Crohnovy nemoci považovat za stabilizovaný ve smyslu § 39 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění. K tomuto závěru posudková komise dospěla proto, že relaps choroby nebyl zaznamenán a v posledních létech nedošlo k významné změně tělesné hmotnosti kromě období souvisejícího s operací žlučníku. Markantní úbytek na váze jak se tvrdí v žalobě, dokumentován není stejně jako problémy s ileostomií.

Pokračování
- 5 -
2Ad 41/2012

Posudková komise se vyjádřila k možnosti pracovního zařazení žalobce, když výslovně uvedla, že může výdělečnou činnost vykonávat jen s podstatně menšími nároky na tělesné schopnosti a v podstatně menším rozsahu a intenzitě. Konkrétně uvedla práce domácího charakteru při výrobním družstvu invalidů, kontroly výrobků, pomocné administrativní práce s využitím středoškolské kvalifikace. Zpráva MUDr. J., které se žalobce dovolává, byla posudkové komisi k dispozici. To je zapotřebí vztáhnout i ke zprávě MUDr. M.

Možností pracovního zařazení žalobce se posudková komise zabývala, což je z posudku patrné, když vyloučila především takové práce, které jsou spojené s fyzickou prací v nepříznivých klimatických podmínkách a vynucených polohách kromě prací uvedených v předchozí pasáži rozsudku. Výslovně uvedla, že žalobce je schopen rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti.

Jestliže posudková komise stanovila úplnou klinickou diagnózu, označila rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, to podřadila příslušné položce vyhlášky a svůj závěr o tom odůvodnila, hodnotila možnost užití některého z korekčních faktorů, zabývala se možností pracovního zařazení žalobce a jeho rekvalifikací, zohlednila další zdravotní postižení, pak považuje soud posudek posudkové komise za úplný a přesvědčivý, je-li jím činěn závěr, že zdravotní stav žalobce je dlouhodobě nepříznivý a podmiňuje 60 % pokles pracovní schopnosti.

Podmínky vzniku nároku na invalidní důchod upravuje § 38 a násl. zákona o důchodovém pojištění. Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotní stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně /§ 39 odst. 1,2 písm. b/ zákona/

Je-li posudkem posudkové komise prokázáno, že rozsah ztráty pracovní schopnosti žalobce činí 60 %, pak jedná se o invaliditu druhého stupně. Jestliže je prokázáno, že u žalobce nejedná se o invaliditu třetího stupně, ale stupně druhého, pak bylo povinností žalované stupeň invalidity žalobce snížit, což se také v souzené věci stalo. Proto napadené rozhodnutí nebylo vydáno v rozporu s § 39 odst. 2 písm. b/ a c/ zákona o důchodovém pojištění.

Soud při přezkoumání napadeného rozhodnutí postupuje podle § 75 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Proto nebylo možno přihlédnout k nově doloženým lékařským nálezům z listopadu 2012, tedy z doby po vydání napadeného rozhodnutí.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 2 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšné žalované nelze ve věcech důchodového pojištění právo na náhradu nákladů řízení přiznat.

Poučení:

Pokračování
- 6 -
2Ad 41/2012

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 19. listopadu 2012

Samosoudkyně:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru