Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 34/2011 - 42Rozsudek KSCB ze dne 17.10.2011

Prejudikatura

5 Ads 4/2003

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Ads 171/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

2Ad 34/2011 – 42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Helenou Nutilovou v právní věci žalobkyně D. Š., proti žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 11.3.2011, č. X, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalované se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou domáhá zrušení rozhodnutí žalované ze dne 11.3.2011, kterým byla zamítnuta námitka žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 22.11.2010, jímž bylo rozhodnuto, že žalobkyni náleží od 22.12.2010 namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně.

Dle žalobkyně napadené rozhodnutí trpí vadami, je nepřezkoumatelné. Zjištění skutkového stavu vyžaduje zásadní doplnění. Při zjištění poklesu pracovní schopnosti nevycházela žalovaná z komplexně zjištěného zdravotního stavu doloženého výsledky funkčního vyšetření. Rozhodnutí žalované ze dne 22.11.2010 vycházelo z posudku Okresní správy sociálního zabezpečení z 1.11.2010, kde je konstatováno, že pokles z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pracovní schopnosti žalobkyně o 50 % , a to s odkazem na kapitolu II., odd. B, pol. 1, písm. c) za použití § 3 vyhlášky. V této souvislosti Pokračování
- 2 -
2Ad 34/2011

byla námitkou napadána nesprávná aplikace vyhlášky č. 359/2009, neboť v posudku o invaliditě uváděný odkaz na kapitolu II., odd. B, pol. 1, písm. c) za použití § 3 odst. 1 je věcně nesprávný, neboť taková položka ve vyhlášce neexistuje. Takové zásadní pochybení nelze považovat za zřejmou nesprávnost, kterou lze napravit postupem § 70 správního řádu, ale za důvod pro které je napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné, poněvadž na základě tohoto věcně nesprávného odkazu bylo konstruováno celé napadené rozhodnutí. V námitce bylo rovněž konstatováno, že případné těžké postižení podle kapitoly II., odd. A, položka 1, písm. d) za použití § 3 odst. 1, které při celkovém zhodnocení zdravotního postižení součtu jistě dosáhne nejméně 70 % poklesu pracovní schopnosti.

Žalobkyně namítá nedostatečný zjištěný a chybně posouzený zdravotní stav, neboť v posudku nebyl brán ohled na skutečnost, že se žalobkyně na základě výsledku lékařských vyšetření musela podrobit v roce 2008 další onkologické operaci. Následná rekonvalescence dosud trvá, zdravotní stav se od posledního zdravotního přezkumu spíše zhoršil. Žalobkyně není schopna soustavně vykonávat žádnou výdělečnou činnost. Negativní vliv na pracovní schopnost má silná chronická únava, bolestivost kloubů a svalů končetin. Vše je důsledkem prodělané nemoci i následných operací a léčby. Žalovaný tedy nevzal v úvahu dopad onkologické operace. Žalobkyně odmítá postup žalované, kdy bylo přihlíženo výhradně k lékařským posudkům, které ČSSZ sama vyžádala od ošetřujících lékařů, ale nebyly vůbec vyžadovány další funkční vyšetření, nebo byly přímo zamítány jako nedůvodné. Žalobkyně namítá nutnost posuzovat aktivitu podle mezinárodní klasifikace funkčních schopností disability a zdraví. Rovněž vyhodnocení zdravotního stavu žalobkyně jako stabilizovaného, tedy ustáleného na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu, vlivem takové činnosti je neudržitelné. Posouzení zdravotního stavu žalobkyně hodnotí jako zmatečné, neodborné a tím i nesprávné. Proto je žalobkyní navrhováno zrušení napadeného rozhodnutí.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby, neboť napadené rozhodnutí je věcně správné a odpovídá závěrům, které učinila Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Z posudkového spisu vyplynulo, že žalobkyně se stala plně invalidní na základě posouzení zdravotního stavu ze dne 13.10.2006. Žalobkyně požádala v roce 2006 o plný invalidní důchod a pro účely tohoto řízení byl zdravotní stav žalobkyně přezkoumán. Byl učiněn závěr o tom, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu její schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla o nejméně 66 %. Při kontrole v roce 2008 plná invalidita přetrvávala.

Při kontrole v roce 2010 posudkový lékař uzavřel, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole II., odd. B, položce 1, písm. c) přílohy k vyhl. č. 359/2009, pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 45 %. Vzhledem k dalšímu postižení zdravotnímu stavu se podle § 3 odst. 1 citované vyhlášky zvyšuje tato hodnota o 5 %, celkově činí 50 %. Žalobkyně je tedy invalidní dle § 39 odst. 1, nejde již o invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. c) ale jedná se o invaliditu druhého stupně dle § 39 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění. Na základě tohoto posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti žalobkyně žalovaná dne 22.11.2010 rozhodla o tom, že žalobkyni namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně náleží invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně s tím, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu její pracovní schopnost poklesla o 50 %.

Pokračování
- 3 -
2Ad 34/2011

Proti tomuto rozhodnutí žalobkyně podala včas námitky, ve kterých uvedla shodnou argumentaci jako v žalobě proti napadenému rozhodnutí.

Pro účely rozhodování o námitkách byl zdravotní stav žalobkyně opakovaně posouzen a po prostudování lékařských nálezů uplatněných v průběhu řízení dospěl posudkový lékař k závěru, že posudkový závěr RLPS v Českých Budějovicích ze dne 1.11.2010 o snížení stupně invalidity na druhý stupeň lze potvrdit i při subjektivních trvajících potížích žalobkyně vzhledem ke stabilizaci stavu s trvající remisí onkologického onemocnění asi tříletou. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti bylo zdravotní postižení uvedené v kapitole II. odd. A, položce 1, písm. c) přílohy k vyhl. č. 359/2009, pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 45 %. Vzhledem k dalšímu postižení zdravotního stavu se podle § 3 odst. 1 citované vyhlášky zvyšuje tato hodnota o 5 % a celkově činí 50 %. V rozkladu uvedeno navýšení o 10 % na celkových 55 %. Na podkladě tohoto posouzení zdravotního stavu bylo vydáno napadené rozhodnutí, které je odůvodněno odkazem na podklady ze kterých posudkový lékař vycházel, výsledek posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní činnosti a podřazení rozhodujícího zdravotního postižení příslušné položce vyhlášky. Podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích, který byl potvrzen posudkem o invaliditě České správy sociálního zabezpečení se jedná u žalobkyně o invaliditu druhého stupně.

Z rozhodnutí žalované ze dne 11.3.2011 č.j. 596 220 0090/43091-ŘT vyplývá, že námitky žalobkyně byly zamítnuty s odůvodněním, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost o 50 %.

Soud řízení doplnil posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Posudková komise zaznamenala subjektivní potíže udávané žalobkyní, popsala výsledky odborných lékařských vyšetření, měla k dispozici zdravotnickou dokumentaci Okresní správy sociálního zabezpečení České Budějovice, která obsahuje lékařský nález i zprávy odborníků ze spisové dokumentace České správy sociálního zabezpečení LPS pracoviště pro námitkové řízení České Budějovice včetně doložených lékařských zpráv, rovněž tak i kompletní zdravotní dokumentaci praktické lékařsky. Posudková komise stanovila klinickou diagnózu podle které se jedná u žalobkyně o karcinom levého prsu léčený parciální mastektomií v roce 2005 a adjuvantní chemoterapií a radioterapií 2006, o papilární karcinom štítné žlázy pT1NOMO 2004 léčený TTE a podáním radiojodu s hyperventilační tetanií po strumektomii, 5/2008 operace metastatické uzliny v mediastinu, nyní na substituci, 3/2009 bez nálezu patologické akumulace o nefrektomii, recidivující IMC, polyatralgii a sekundární depresivní syndrom a kolísavou hypertenzi. Lze konstatovat dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který omezuje tělesné schopnosti významné pro pracovní schopnost. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je karcinom levého prsu s ukončením léčby v lednu 2006 a karcinom štítné žlázy v roce 2004 s odstraněním metastatické uzliny 5/2008. Jde o zdravotní postižení uvedené v kapitole II., odd. A, položce 1, písm. c) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. pro kterou se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti od 35 % do 45 %. Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR používá horní hranici taxace a pro další závažné zdravotní postižení se podle § 3 odst. 1 citované vyhlášky zvyšuje tato hodnota o 10 % na celkových 55 %. Pokud by byla zvolena jako základní příčina dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu porucha funkce štítné žlázy, zde stav odpovídá maximálně středně těžkému postižení, došlo by k posouzení horní hranice 40 % s navýšením na výsledných 50 %. Nelze použít písm. d) – nejde o disseminované nádory, nejde o následnou poruchu, která Pokračování
- 4 -
2Ad 34/2011

má rozsah větší než polovina stupnice úplné poruchy funkčních schopností, nejde o mutilaci (zohavení), nelze použít písm. e) nejde o malignity v léčení, generalisované, stavy s progresí nádoru s těžkými poruchami imunity, septickými stavy s kachexií, inkontinencí, atd. U žalobkyně není prokázána porucha funkce objektivně, stesky jsou subjektivního charakteru převážně z oblasti neléčené v.s. poruchy neurastenicko depresivní při chronickém stonání, které jistě mají vliv na výkon některých denních aktivit – toto zohledněno použitím horní taxace.

K námitkám žalobkyně uvedených v žalobě komise uvedla, že prvoposuzovatel použil nesprávně oddíl B s položkou a písmenem - oddíl B existuje v kapitole II, jde o benigní nádory, ale posuzuje se dle funkčního dopadu na jednotlivé orgány a části těla v ostatních kapitolách. Šlo o zjevné přepsání, ale oprava rozhodnutí měla být provedena z moci úřední. Dále je v žalobě uvedeno, že provoposuzovatel nebral v úvahu další operativní zákrok v 5/2008, po kterém se zdravotní stav posuzované nezlepšil, ale zhoršil – není doloženo objektivně, odstranění uzliny bylo ve prospěch žalobkyně. Při určování poklesu pracovní schopnosti je vždy nutno brát v úvahu soubor všech funkčních poruch, ale tyto poruchy musí být prokázané objektivně. To, že souběh více onemocnění lze zohlednit nejvýše 10 % je dle zákonné normy. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví se u nás zatím nepoužívá ve zdravotnictví. Zatím nelze tuto klasifikaci používat při hodnocení invalidity, zde se používají jiné zákonné normy. V námitkovém řízení je v textu uvedeno, že vzhledem k duplicitě dojde k navýšení o 10 % na 55 %, pak ve výsledku je uvedena jiná hodnota, správně je oněch 55 % - zde zákon umožňuje se dostat do dalšího písmene tj. 1d), kde je 50-65 % i když není beze zbytku naplněn obsah. Dále se v žalobě uvádí, že nebyly dožádány další vyšetření pro plnou objektivizaci zdravotního stavu – o toto se má postarat praktický lékař při vyplňování tiskopisu T400. Protože OL dodal staré nálezy, počkal prvoposuzovatel na nová vyšetření na odd. nukleární medicíny a onkologie, nebo by si je i byl vyžádal. Lékař při námitkovém řízení vyslovil možnost i další diagnosy v podobě deprese při chronickém stonání, která v sobě zahrnuje téměř kompletně subjektivní stesky žalobkyně a zohlednil je ve svém posouzení = výkon některých denních aktivit je omezen. Jiná vyšetření nebyla k objektivisaci zdrav. stavu nutná. Vyšetření posuzované v komisi neprokázalo snížení kloubní hybnosti, postižení svalů projevující se jejich parézami, vychudnutím. Část subjektivních potíží jde jistě na vrub poruch v hladinách tyreoidálních hormonů, ale nedošlo ke komplikacím srdečním, očním. Není doložena porucha plicních funkcí, porucha imunity, atd.

Žalobkyně poukázala na nesprávnost závěrů shora uvedeného posudku, proto soud zajistil vypracování srovnávacího posudku prostřednictvím Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Praze. Posudková komise vypracovala posudek po prostudování spisové dokumentace Okresní správy sociálního zabezpečení, s nálezem praktického lékaře byla vyžádána kompletní zdravotní dokumentace i spisová dokumentace námitkového řízení. Dle posudkového zhodnocení u žalobkyně byla stanovena diagnóza stp. parciální ablace levé mammy s exenterací levé axilly s následnou chemo a aktinoterapií (2005 – 2006) a o stp. totální strumectomii s následnou terapií radiojódem pro karcinom v roce 2004. Dle posudkového zhodnocení od operace v roce 2004 je onemocnění karcinomem štítné žlázy v klinické remisi a žalobkyně je dále sledována. U onemocnění štítné žlázy trvá klinická remise od května 2008 a u onemocnění nádoru prsu od dubna 2005. Lze očekávat že žalobkyně s ohledem na prodělanou léčbu a její následky může mít četné subjektivní obtíže. V říjnu 2006 byla při řízení dle § 93 zák. č. 582/91 Sb., v platném znění posouzena jako plně invalidní pro onkologické onemocnění levého prsu s radikální léčbou. KLP IP byla stanovena na říjen 2008 (jednalo se o duplicitní nádorové onemocnění, první onkologické onemocnění Pokračování
- 5 -
2Ad 34/2011

bylo onemocnění štítné žlázy v roce 2004). Při KLP IP byla posouzena jako dále plně invalidní, neboť došlo k meta nálezu papilárního adenokarcinomu v mediastinální uzlině s KLP IP říjen 2010. Při této poslední KLP IP již byl posouzen dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jako odpovídající invaliditě druhého stupně, neboť obě onkologická onemocnění byla dlouhodobě bez průkazu recidivy onemocnění a bez průkazu metastatického procesu. Námitkové řízení České správy sociálního zabezpečení dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav rovněž hodnotilo jako odpovídající invaliditě druhého stupně. Při studiu posudkového spisu Okresní správy sociálního zabezpečení bylo konstatováno, že došlo k omylu - Okresní správa sociálního zabezpečení uvádí kapitolu II. odd. B, položku 8 písm. c) přílohy vyhl. č. 359/2009 Sb., s mírou poklesu schopnosti pracovní 45 % a s využitím § 3 odst. 1 cit. vyhl. navyšuje o 5 %, takže celková míra poklesu pracovní schopnosti činí 50 %. (Hodnotíme jako administrativní chybu). Námitkové řízení uvádí správně kapitolu II. odd. A, položku 8 písm. c) přílohy č. 359/2009 Sb., s mírou poklesu pracovní schopnosti 45 % s využitím § 3 odst. 1 cit. přílohy navyšuje o 5 %, celková míra poklesu pracovní schopnosti je 50 %.

K datu napadeného rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení byla žalobkyně po léčbě dvou závažných onkologických onemocnění – karcinomu štítné žlázy v roce 2004 s léčbou metastatického procesu v roce 2008, s klinickou remisí od května 2008 a karcinomu prsu vlevo s radikálním operačním výkonem zajišťující chemoterapií a aktinoterapií a pokračující léčbou hormonální. (2005) Toto onemocnění bylo od dubna 2005 v dobré klinické remisi. Byla kardiopulmonálně kompensována, normotensní, byla bez poruchy smyslových, které by měly vliv na orientaci, byla bez projevů onemocnění psychického, které by mělo vliv na celkový zdravotní stav. Byla bez motorického deficitu, paréz či poruch sfinkterů. Hypothyreosa po radikálním výkonu na štítné žláze byla kompensována substituční léčbou. Žalobkyně byla orientována, přiměřeného chování, komunikace i paměti. Nebyly uvedeny poruchy mobility ve smyslu omezení či zhoršení rozsahu kloubní pohyblivosti, byla schopna samostatné chůze i stoje bez opěrných či ortopedických pomůcek. Při dobré klinické remisi obou onkologických onemocnění – onemocnění štítnice od května 2008, onemocnění prsu od dubna 2005 však bylo možné, aby po prodělané léčbě měla subjektivní obtíže, nicméně objektivní nález nebránil posuzované výkon pracovní v administrativní činnosti v rámci své kvalifikace. Z těchto důvodů Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí hodnotí dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jako zlepšený, stabilizovaný, v dlouhodobé několikaleté klinické remisi obou onkologických onemocnění. Komise hodnotí dle kapitoly II. odd. A, položky 1, písm. c) přílohy č. 359/2009 Sb., s mírou poklesu pracovní schopnosti 45 % při procentuálním rozpětí 35 – 45 %. Vzhledem k tomu, že zdravotní stav je hodnocen s funkčním postižením středně těžkým s možnými následky po léčbě – zvláště s nutností přetrvávající léčby hormonální navyšuje komise dle § 3 odst. 1 dle cit. přílohy vyhlášky o 5 %, je tedy celkový pokles pracovní schopnosti 50 %. Pro hodnocení dle písm. d) a e) se nenachází medicínské zdůvodnění.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Rozhodnutí o odnětí invalidního důchodu je závislé na odborném lékařském vyšetření. Pro přezkumné soudní řízení je k takovému posouzení povolána podle § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v novelizovaném znění, posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato komise je oprávněna k celkovému posouzení zdravotního stavu občana a jeho pracovní způsobilosti a též k zaujetí posudkových závěrů o invaliditě a jejím stupni. Posudek komise soud hodnotí jako každý jiný Pokračování
- 6 -
2Ad 34/2011

důkaz podle zásad obsažených v § 77 odst. 2 s.ř.s. Posudek posudkové komise je úplný a přesvědčivý, jestliže se posudková komise vypořádala se všemi rozhodujícími skutečnostmi, s žalobcem udávanými zdravotními potížemi, obsahuje-li posudek náležité zdůvodnění posudkového závěru tak, aby ten byl přesvědčivý též pro soud, který nemá odborné medicínské znalosti a ani je mít nemůže.

Soud vyšel při svém rozhodování především z uvedených posudků posudkových komisí, které přezkoumaly zdravotní stav žalobkyně v řádném složení, za účasti odborného lékaře internisty. Posudková komise v Českých Budějovicích stanovila úplnou klinickou diagnózu, přičemž vzala zřetel jak k subjektivním potížím udávaných žalobkyní, tak k těm, které vyplývají z odborných lékařských nálezů především onkologické povahy a rovněž z vyšetření v komisi dne 8.6.2011. Na základě takto stanovené klinické diagnózy komise označila rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jímž je karcinom levého prsu. Toto zdravotní postižení podřadila komise zdravotnímu postižení uvedenému v kapitole II., odd. A, položce 1, písm. c) přílohy k vyhl. č. 359/2009, pro kterou se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti od 35 – 45 %. Komise použila horní hranici taxace a pro další závažné zdravotní postižení zvýšila tuto hodnotu o 10 %, takže celková míra poklesu pracovní schopnosti dle komise představuje 55 %.

Rovněž Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Praze stanovila celkový pokles pracovní schopnosti 50 %, přičemž bylo konstatováno, že došlo k omylu, v případě, že Okresní správa sociálního zabezpečení uvádí kapitolu II. oddíl B, položka 8, písm. c) mírou poklesu schopnosti pracovní 45 % a s využitím § 3 odst. 1 citované vyhlášky navyšuje o 5 %, takže celková míra poklesu pracovní schopnosti činí 50 %, což je hodnoceno jako administrativní chyba. Na základě tohoto posudkového závěru je správně žalovaným uzavřeno, že k datu vydání napadeného rozhodnutí byla žalobkyně invalidní podle § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění s tím, že se jednalo o invaliditu druhého stupně dle § 39 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém pojištění, v případě že u žalobkyně se jednalo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 50 % nedosahovala však více než 69 %.

Důvodná je výhrada žalobkyně, že v posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení o invaliditě je nesprávně odkazováno na kapitolu II. odd. B, položka 1, písm. c), namísto správně kapitola II. odd. A, položka 1, písm. c). V daném případě došlo k písařské chybě, která však nemá vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí, jestliže bylo vycházeno ze skutečnosti, že pokles z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně nedosahuje více než 69 %, což je pro rozhodnutí významné. Nesprávná aplikace vyhlášky je uvedena pouze v odůvodnění rozhodnutí, proto není důvod pro postup dle § 70 správního řádu. Uvedená okolnost nezpůsobuje ani nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí v případě, že se jedná o chybu, která nemá vliv na výrok napadeného rozhodnutí ohledně stanovení invalidity II. stupně.

Zcela nedůvodná je výhrada žalobce, že zjištění skutkového stavu vyžaduje zásadní doplnění, aniž je jím uváděno, jakým způsobem má být skutkový stav doplněn. Za tím účelem nebyly ze strany žalobkyně činěny žádné návrhy.

Výhrada žalobkyně, že při zjištění poklesu pracovní schopnosti nevycházela žalovaná z komplexně zjištěného zdravotního stavu doloženého výsledky funkčního vyšetření, je rovněž nedůvodná s ohledem na obsah lékařských zpráv, ze kterých bylo při posudkovém Pokračování
- 7 -
2Ad 34/2011

zhodnocení vycházeno, kdy posudková komise měla k dispozici odborné lékařské nálezy od onkologa i z oddělení nukleární medicíny.

K výhradě žalobkyně, že nebyly hodnoceny její subjektivní potíže, které mají rovněž vliv na její pracovní potenciál, soud poznamenává, že míra subjektivních potíží je zcela individuální, pro hodnocení invalidity je směrodatný vždy nález objektivní, nikoliv subjektivní potíže. Z posudku posudkové komise je zřejmé, že se zabývala veškerými obtížemi žalobkyně ovlivňujícími pokles pracovní schopnosti, zhodnotila trvalost ovlivňující pracovní schopnosti. Posudková komise nehodnotila stresy žalobkyně i její bolesti za situace, že z lékařských zpráv tato skutečnost nevyplývá, s těmito obtížemi se žalobkyně neobrátila pro odbornou pomoc. Veškeré zdravotní postižení musí být objektivně prokázáno.

Nedůvodný je požadavek žalobkyně ohledně hodnocení její aktivity podle mezinárodní klasifikace funkčních schopností disability a zdraví, neboť takový postup není žádným zákonem upraven.

Soud proto uzavřel, že napadené rozhodnutí nebylo vydáno v rozporu s § 39 zákona o důchodovém pojištění, proto žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl, neboť u žalobkyně se dle závěrů posudkových komisí jedná o invaliditu II. stupně.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 2 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšné žalované nelze ve věcech důchodového pojištění právo na náhradu nákladů řízení přiznat.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 17. října 2011

Samosoudkyně:

Mgr. Helena Nutilová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru