Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 30/2011 - 21Usnesení KSCB ze dne 27.06.2011

Prejudikatura

9 As 24/2007


přidejte vlastní popisek

2Ad 30/2011-21

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobkyně M. D., zast. JUDr. Lubomírem Kolaříkem, advokátem, v Pelhřimově, Svatovítské náměstí 126, proti žalované České správě sociálního zabezpečení Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 15.2.2011, č.j. X, ta kto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou osobně dne 19.4.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 15.2.2011, č. j. X, jímž byly zamítnuty námitky žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 10.3.2010, o odnětí invalidního důchodu a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

Z dávkového spisu soud zjistil, že žalobkyni bylo napadené rozhodnutí doručeno dne 18.2.2011.

Žaloba byla doručena osobně Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 19.4.2011.

Krajský soud se věcí zabýval podle § 75 odst. 2 s.ř.s. a dospěl k závěru, že žalobu nelze projednat věcně a musí být odmítnuta.

Lhůta k podání žaloby je upravena v § 72 odst. 1 s.ř.s. tak, že činí 2 měsíce poté, kdy bylo rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout (§ 72 odst. 4 s.ř.s.).

Z doručenky dokládající doručení napadeného rozhodnutí žalobkyni do vlastních rukou je zjišťováno, že rozhodnutí bylo takovým způsobem oznámeno dne 18.2.2011. Činí-li lhůta pro podání žaloby dva měsíce, začala tato dvouměsíční lhůta běžet následující den, tedy 19.2.2011 a doběhla dne 18.4.2011. Tento den bylo pondělí. Posledním podacím dnem byl proto 18. duben Pokračování
- 2 -
2Ad 30/2011

2011. Jestliže byla žaloba podána osobně u krajského soudu dne 19.4.2011, stalo se tak opožděně.

Projednání opožděně podané žaloby upravuje § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. tak, že soud usnesením odmítne žalobu, jestliže byla podána opožděně.

Jestliže je v projednávané věci prokázáno, že žaloba byla podána po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro učinění takového podání, jsou podmínky pro odmítnutí žaloby dodrženy.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. žalobu odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze zásady, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže žaloba byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat kasační
stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení
jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu

správnímu soudu v Brně z důvodů podle
§ 103 odst. 1 písm. e) s.ř.s. prostřednictvím
soudu podepsaného ve dvou stejnopisech.

Stěžovatel musí být v řízení o kasační
stížnosti zastoupen advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 27. června 2011

Samosoudkyně:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Blanka Sládková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru