Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 26/2013 - 3Usnesení KSCB ze dne 16.04.2013

Prejudikatura

4 Ads 37/2004


přidejte vlastní popisek

2Ad 26/2013- 3

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl asistentkou soudce Mgr. Terezou Pošvářovou v právní věci žalobkyně Š.K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení Praha, IČ 00006963, Křížová 25, 225 08 Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 24.1.2013 čj. X, takto:

Žaloba proti rozhodnutí ze dne 24.1.2013 čj. Xse odmítá.

Odůvodnění:

Krajskému soudu v Českých Budějovicích byla dne 26.03.2013 doručena žaloba ze dne 21.02.2013 směřující proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 24.1.2013 čj. 665 116 0560/43091-ŘT. Jedná se o tzv. blanketní žalobu, jejímž obsahem je pouze konstatování žalobkyně, kterým nesouhlasí s posouzením jejího zdravotního stavu.

Z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno, jak je presumováno v ustanovení § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“). Soudní řád správní tak tímto potvrzuje dispoziční zásadu podatele při koncipování svého podání i v rámci správního soudnictví. Této zásadě ovšem musí na druhé straně odpovídat také určitá srozumitelnost a jednoznačnost požadavku, jenž je příslušnému soudu adresován. Jde tedy v prvé řadě o to, aby bylo zřejmé, čeho se podatel, resp. žalobce domáhá, ať již se jedná o zásah do subjektivních veřejných práv v důsledku nezákonného rozhodnutí, v důsledku nečinnosti či v jiných případech předpokládaných platnou právní úpravou. Vymezení předmětu řízení považuje soud za esenciální náležitost podání, jež by měla být natolik určitá, aby se soud mohl podáním vůbec zabývat.

Podání ze dne 21.02.2013 není možné vyhodnotit jako podání dostatečně určité a srozumitelné, a to jak po obsahové, tak i po věcné stránce, aby bylo zřejmé, čeho se žalobce domáhá. Podání ze dne 21.02.2013 vykazuje pouze některé znaky správní žaloby. Pokud by soud připustil k takovému podání soudní řízení odpovídající typově správním žalobám, ač podání podle jeho názoru vykazuje závažné nedostatky, zatížil by zřejmě takové řízení vadou, jež by mohla být s úspěchem označena za příčinu tvrzené nepřezkoumatelnosti a tedy nezákonnosti rozhodnutí soudu o věci samé.

Krajský soud, vědom si své základní povinnosti o potřebě poskytnout za každých okolností řádné poučení o procesních právech a povinnostech účastníkům řízení, dostál této své povinnosti návodným způsobem v rámci usnesení ze dne 27.03.2013, čj. 2 Ad 26/2013-2, v němž podatelce uložil ve lhůtě 10 dnů odstranit vady podání ze dne 21.02.2013 z toho důvodu, aby se jím mohl odpovídajícím způsobem zabývat. Krajský soud podatelku upozornil na specifika soudního přezkumu ve věcech správního soudnictví, jakož i na variabilitu přípustných žalob s tím, že ji rovněž poučil o obsahové stránce takových žalob, a to ve smyslu konkrétních ustanovení soudního řádu správního vztahujících se ke konkrétnímu typu řízení. Soud podatelku rovněž poučil o event. následcích, jež by nastaly v případě, že by podání ve Pokračování
- 2 -
2Ad 26/2013

výše uvedeném smyslu a podle příslušných ustanovení soudního řádu správního doplněno nebylo, neboť v řízení o takovém podání by nebylo možno pro jeho neurčitost a vágní textaci pokračovat. Podatelka usnesení obdržela dne 29.03.2013, tzn. že lhůta pro odstranění vad podání uplynula dnem 08.04.2013.

Žalobkyně během soudem stanovené lhůty a ani do doby rozhodování soudu vady podání ze dne 21.02.2013 žádným způsobem neodstranila.

Soud v této souvislosti připomíná, že není jeho povinností za podatele obsah podání domýšlet či jiným způsobem zjišťovat, když k tomuto účelu slouží institut výzvy podle ustanovení § 37 odst. 5 s.ř.s. a soud jej v plné míře využil. Z ničeho navíc ani nevyplývá, že by soud, pokud po řádné výzvě nedojde k odstranění vad podání, byl povinen činit výzvu opakovaně, jak ostatně potvrzuje i stávající judikatura Nejvyššího správního soudu (srov. čj. 8 Ans 4/2008-167 ze dne 19.8.2008). Navíc soud podatele o možných důsledcích případného neodstranění vytýkaných vad v usnesení čj. 10Na 964/2011-8 náležitě poučil. Nedostatečná aktivita podatele nemůže být přičítána k tíži soudu. Procesní ekonomii je třeba zohledňovat nejen (a především) ve vztahu k účastníkům řízení, ale stranou pozornosti nemůže zůstat ani ve vztahu k činnosti soudu či správním orgánům, resp. orgánům veřejné moci obecně. Vstřícnost a aktivita soudu musí mít své meze zejména tehdy, pokud jednání podatele (žalobce) charakterizuje pasivita a neochota k participaci na řízení ve formě a způsobem, který předpokládá platná právní úprava.

Jelikož nebyly ze strany žalobkyně odstraněny ve stanovené lhůtě ani do doby rozhodování soudu vytýkané vady podání ze dne 21.02.2013 a bez odstranění těchto vad nelze pokračovat v řízení event. tímto podáním vyvolaném, protože soudu nebyl jednoznačně sdělen předmět řízení (tj. čeho se podání týká a co podatel požaduje), odmítl soud takové podání podle ustanovení § 37 odst. 5 s.ř.s.

Poučení o opravnémprostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Pokračování
- 3 -
2Ad 26/2013

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 16.04.2013

Asistentka soudce:

Mgr. Tereza Pošvářová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru