Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 24/2011 - 100Rozsudek KSCB ze dne 08.08.2011

Prejudikatura

4 Ads 83/2009 - 52

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Ads 148/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

2Ad 24/2011 – 100

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Helenou Nutilovou v právní věci žalobce Dr. Ing. S. G. M., zastoupeného Mgr. Dagmar Rezkovou Dřímalovou, advokátkou v Praze 6, Muchova 9/223, proti žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 30.9.2009 č.j. X, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Ustanovené zástupkyni žalobce Mgr. Dagmar Rezkové Dřímalové, advokátce se přiznává před krajským soudem odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 6.230,- Kč, která je splatná do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku z účtu Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou postoupenou dne 22.3.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích domáhá přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 30.9.2010 č.j. X, jímž mu byl přiznán starobní důchod od 30.10.2008 dle § 29 písm. b/ zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění ve výši 2.940,- Kč s odůvodněním mimo jiné, že mezistátním šetřením bylo zjištěno, že žalobce nebyl na území USA pojištěn, proto nebyla hodnocena žádná doba pojištění v USA. Výše důchodu se skládá ze základní a procentní výměry, základní výměra důchodu činí Pokračování
- 2 -
2Ad 24/2011

2.170,- Kč, procentní výměra se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu, který činí 1.164,- Kč a jeho výše odpovídá osobnímu vyměřovacímu základu 1.164,- Kč za roky 1986 až 2007.

V žalobě žalobce namítá, že mu nebyla řádně zohledněna a započtena doba výkonu zaměstnání v USA v roce 1985 – 1991, kde byl zaměstnán jako inspektor požární ochrany u pojišťovny Factory Mutual Inc., Florham Park, New Jersey od listopadu 1984 do roku 1991, kdy žalobce byl řádně pojištěn, odváděl daně a pojistné na sociální zabezpečení. Tuto skutečnost žalobce dokládá kopiemi dokladů o výkonu zaměstnání. Skutečnost, že žalobce pracoval a byl pojištěn, může rovněž dosvědčit Ing. K. D., bytem P. 7, D. 65, který byl v rozhodném období rovněž zaměstnán v USA a ing. arch. B. Žalobce upozorňuje na pochybení při písemné komunikaci mezi ním, žalovanou a oddělením pro sociální pojištění s J. M. ve V. v P. Nesouhlasí s tím, že by měl telefonicky sdělit J. M., že nepožaduje americký důchod. Žalobce podal rozklad proti vyjádření ohledně pojištění, který žalované předal k zaslání do Varšavy. Tento rozklad ovšem byl odeslán až v srpnu 2009, čímž byl žalobce poškozen. Nebyla tak dodržena lhůta pro odvolání, stanovená v dopise J. M. a nebyla proto zohledněna doba pojištění v rámci zaměstnání v USA. Žalobce má za to, že žalovaná měla při výpočtu výše starobního důchodu zohlednit dobu pojištění v USA nejméně od 1.1.1985 do roku 1991.

Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby. Ve vyjádření poukázala na smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými č. 85/2008 Sb. m.s., dle které posouzení, zda pracovní činnost vykonávaná na území smluvního státu se považuje za dobu pojištění, je pouze za předpokladu, že je za takovou uznána právními předpisy té smluvní strany, na jejímž území byla vykonávána. Žalovaná vyhotovila potvrzení o době pojištění získané žalobcem na území ČR a spolu s formulářem CZ/USA 3 jej postoupila americkému nositeli pojištění, který dne 8.5.2009 vyhotovil formulář a přestože mu bylo sociální pojištění žalobce žalovanou sděleno, neuznal žádnou dobu pojištění, kterou by žalobce na jeho území získal. Pro žalovanou je relevantní pro účely aplikace shora uvedené smlouvy toliko tvrzení amerického nositele pojištění. K výtce žalobce ohledně údajného pochybení v rámci písemné ústřední komunikace žalovaná uvedla, že odeslala nositeli pojištění rozklad po dvou měsících, což není rozhodné, neboť dle čl. 20 uvedené Smlouvy, pokud byla písemnost žalobce ve stanovené lhůtě doručena žalované, pak se taková písemnost považuje ve smyslu smlouvy za včas podanou. Proto uvedená námitka žalobce je irelevantní.

Ze správního spisu s ohledem na obsah žalobních námitek byly zjištěny tyto rozhodné skutečnosti. Žalobce podal dne 30.10.2008 žádost o starobní důchod s požadovaným datem přiznání důchodu od 30.10.2008. Přílohou žádosti byl tiskopis označený „APPLICATION FOR BENEFITS UNDER A U.S. INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT“ SSA-2490-BK a tiskopis „PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O DÁVKY Z USA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI USA A ČESKOU REPUBLIKOU“ – WZO-CZ-01. Žalobce tedy se žádostí o starobní důchod požádal i o přiznání starobního důchodu podle smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými.

Žalovaná vyhotovila dne 31.3.2009 potvrzení o době pojištění získané žalobcem na území ČR včetně uvedení čísla sociálního pojištění žalobce v USA a i s formulářem CZ/USA 3 jej zaslala americkému nositeli pojištění. Tím byl formulář USA/CZ dne 8.5.2009 vyhotoven a zaslán dne 15.5.2009 žalované, přičemž americkým nositelem pojištění nebyla Pokračování
- 3 -
2Ad 24/2011

uznána žádná doba pojištění. Žalobce podal u žalované dne 8.6.2009 rozklad adresovaný americkému nositeli pojištění, který žalovaná odeslala k vyřízení v srpnu 2009.

Z formuláře USA/CZ 3 doručeného žalované dne 18.1.2010 vyplývá, že americkým nositelem pojištění potvrzením ze dne 6.1.2010 u žalobce nebyl žádný příjem v registru výdělků od roku 1951 nalezen. Z uvedeného tedy vyplývá, že americkým nositelem pojištění nebylo pojištění žalobce v USA potvrzeno.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích daných žalobními body dle § 75 odst. 2 s.ř.s. a dospěl k závěru, že žaloba důvodná není.

Mezi účastníky je na sporu, zda má být žalobci zohledněna a započtena doba výkonu v USA v letech 1985 až 1991, kdy žalobce tvrdí, že byl zaměstnán v tomto období jakožto inspektor požární ochrany a byl řádně pojištěn.

Žalobce požádal o přiznání starobního důchodu dle Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými č. 85/2008 Sb. mezinárodních smluv a dle správního ujednání Smlouvy č. 86/2008 Sb. mezinárodních smluv.

Dle části I. článku 1 odst. 1 písm. e/ shora uvedené Smlouvy se dobou pojištění rozumí doba placení příspěvků nebo doba příjmu ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, jak ji jako dobu pojištění definují nebo uznávají právní předpisy, podle kterých byla tato doba získána nebo jakákoliv jiná doba, pokud ji tyto právní předpisy uznávají jako rovnocennou v době pojištění. Podle části II článku 7 Smlouvy osoba činná na území jednoho smluvního státu jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná podléhá, pokud jde o tuto činnost právním předpisům pouze tohoto smluvního státu. Podle článku 12 odst. 2 Smlouvy, pokud nárok na dávku podle právních předpisů ČR může vzniknout pouze s přihlédnutím k dobám pojištění získaným podle právních předpisů Spojených států, pak instituce České republiky přihlédne k dobám pojištění získaným podle právních předpisů Spojených států v rozsahu, ve kterém se nepřekrývají s dobami pojištění získanými podle právních předpisů ČR. Z obsahu uvedené smlouvy tedy vyplývá, že posouzení, zda-li se pracovní činnost vykonávána na území smluvního státu považuje za dobu pojištění, je pouze za předpokladu, že je za takovou uznána právními předpisy té smluvní strany, na jejímž území byla vykonávána. O skutečnosti, zda-li pracovní činnost takovým právním předpisům podléhá, rozhoduje v případě žalobce, tedy americký nositel pojištění.

Z formulářů USA/CZ 3, které byly žalovanou zajištěny od amerického nositele pojištění, vyplývá, že americký nositel pojištění neuznal žádnou dobu pojištění, kterou by žalobce na jeho území získal. Pro rozhodování žalované jsou údaje ohledně doby pojištění uvedené americkým nositelem pojištění ve formulářích USA/CZ 3 rozhodné a je povinností žalované při aplikaci smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými z údajů uvedených v předepsaném formuláři vycházet. Správný je proto závěr žalované, že žalobce nebyl v USA pojištěn, a proto nemohl hodnotit dobu pojištění.

Zcela nedůvodná je výhrada žalobce ohledně pochybení žalované, že rozklad byl odeslán americkému nositeli pojištění s dvouměsíčním zpožděním v případě, že dle Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a USA č. 85/2008 Sb. článku 20 je písemnost považována za včas doručenou, jestliže byla v zákonné lhůtě doručena žalované, pak se písemnost považuje za předloženou včas.

Pokračování
- 4 -
2Ad 24/2011

K námitce žalobce ohledně záznamu o době výkonu vojenské služby, jež byla žalobcem uvedena v podání došlém soudu dne 8.8.2011 soud uvádí, že uvedená výhrada byla žalobcem vznesena opožděně po uplynutí dvouměsíční zákonné lhůty k uplatnění žaloby.

Žalobce navrhoval vyslechnout jako svědka Ing. K. D., bytem P. 7, D. 65 a ing. arch. P. B., bytem P. 6, U Č. d. 17. Svědeckou výpovědí těchto osob dle žalobce měla být prokázána skutečnost, že žalobce pracoval v rozhodném období v USA a byl pojištěn. Návrh na výslech těchto svědků byl soudem jako nedůvodný zamítnut, neboť okolnost, zda žalobce byl pojištěn v USA, nelze svědecky prokázat, dle shora uvedené smlouvy lze dobu pojištění prokázat pouze na dohodnutém formuláři USA CZ 3 ohledně dokladu o průběhu pojištění. Jinými listinnými důkazy doba pojištění rovněž nemůže být prokázána.

Soud proto uzavřel, že návrh žalobce důvodný není, neboť dle zpráv od amerického nositele pojištění žalobce pojištěn nebyl. Správně žalovaná rozhodla o starobním důchodu žalobce na základě údajů poskytnutých od amerického nositele pojištění, neboť dle shora uvedené smlouvy je k takovému postupu zavázána. Soud proto z důvodů shora uvedených žalobu jako nedůvodnou dle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 2 s.ř.s., dle něhož žalovaná nemá právo na přiznání nákladů řízení ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení.

Žalobci byla usnesením Městského soudu v Praze č. j. 2 Cad 128/2009-15 ze dne 18.2.2010 ustanovena zástupkyně Mgr. Dagmar Rezková Dřímalová. Krajský soud proto zástupkyni žalobce přiznal dle § 35 odst. 8 s.ř.s. odměnu za zastupování před Krajským soudem v Českých Budějovicích, a to za tři úkony právní služby po 500,- Kč, paušální náhradu hotových výdajů ve výši třikrát 300,- Kč a rovněž tak byla zástupkyni žalobce přiznána náhrada za promeškaný čas osmkrát 100,- Kč a jízdné z Prahy do Českých Budějovic a zpět na ústní jednání dne 8.8.2011 (celkem 320 km ve výši 808,- Kč + amortizace 1.184,- Kč) a 20 % DPH – 1.038,- Kč, takže celkem náklady řízení představují částku 6.230,- Kč. K výplatě uvedené částky byla soudem stanovena lhůta třiceti dnů.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 8. srpna 2011

Samosoudkyně:

Mgr. Helena Nutilová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru