Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 18/2011 - 6Usnesení KSCB ze dne 30.03.2011

Prejudikatura

3 Ads 25/2004


přidejte vlastní popisek

2Ad 18/2011-6

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Krybusovou v právní věci žalobkyně M. C., proti žalované České správě sociálního zabezpečení Praha 5, Křížová 25, o žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 16.2.2011, č.j. X, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

(1) Dne 14.3.2011 byla Krajskému soudu v Českých Budějovicích doručena žaloba žalobkyně, která je namířena proti rozhodnutí žalované ze dne 16.2.2011, č.j. X, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu.

(2) Žalobkyně v žalobě v prvé řadě uvedla, že doplňuje své podání o zrušení rozhodnutí ze dne 10.6.2010 sp. zn. X-VT a nesouhlasí s rozhodnutím ze dne 16.2.2011, neboť bylo rozhodnuto na základě neúplných závěrů vycházejících z nekompletních lékařských zpráv. Zdravotní stav nebyl posouzen v souladu s právními předpisy ani komplexně. Bylo navrženo zrušení rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení.

II. Právní názor soudu

(3) Soud se v prvé řadě zabýval otázkou, zda v případě žaloby proti konkrétně označenému rozhodnutí vydanému podle § 39 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o změnu výše invalidního důchodu se jedná o návrh, který je podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.) v platném znění, projednatelný. Podle ustanovení § 68 s.ř.s. je žaloba nepřípustná také tehdy, jestliže žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon. V ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. je stanoveno, že soud usnesením žalobu odmítne, byl-li návrh podán předčasně nebo opožděně.

(4) V konkrétní záležitosti soud zjistil, že žalobkyně žalobou napadla prvostupňové rozhodnutí, kterým jí byla zamítnuta žádost o změnu výše invalidního důchodu. V tomto rozhodnutí byla žalobkyně poučena o tom, že může podat proti tomuto rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů námitky, o kterých rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení. Teprve toto rozhodnutí o námitkách v případě, že by jim nebylo vyhověno a žalobkyně by nebyla s obsahem tohoto rozhodnutí srozuměna, může být napadeno žalobou, adresovanou Pokračování
- 2 -
2Ad 18/2011

krajskému soudu rozhodujícím ve správním soudnictví a domáhat se zrušení takového rozhodnutí. Žalobkyně však žalobou napadla rozhodnutí prvostupňového orgánu, ve kterém byla řádně poučena o tom, že může proti němu podat opravný prostředek, kterým jsou námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni oznámení tohoto rozhodnutí. Žalobkyně nepostupovala podle poučení, které jí bylo poskytnuto a žalovala rozhodnutí prvostupňové. Žalobkyně tudíž podala žalobu k soudu předčasně, neboť nesprávně žalovala rozhodnutí prvostupňové. Soud proto postupoval podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. a žalobu odmítl.

(5) Uváděla-li žalobkyně v žalobě, že žalobou doplňuje své podání o zrušení rozhodnutí ze dne 10.6.2010 sp. zn. X-VT, pak k tomu soud uvádí, že jedná se o věc, která byla pravomocně skončena usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18.10.2010 pod č.j. 2 Ad 34/2010-27, které nabylo právní moci 27.10.2010. Soud tímto usnesením řízení o žalobě žalobkyně zastavil, neboť vzala žalobu zpět. Jedná-li se tedy o doplněk podání ve věci pravomocně ukončené, pak již v této věci ji nelze vzít na zřetel, neboť soud dále rozhodovat nemůže. Pro úplnost soud poznamenává, že vřízení proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 10.6.2010 žalobkyně námitek využila a správně podala žalobu proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, kterým byly námitky zamítnuty. V konkrétním případě žaloby podané Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 14.3.2011 žalobkyně tímto způsobem nepostupovala a podala žalobu nesprávně proti prvostupňovému rozhodnutí. Soud proto postupoval podle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. a žalobu jako předčasnou odmítl.

III. Závěr, náklady řízení

(6) Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze zásady, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže žaloba byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně z důvodů stanovených v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen podle § 105 odst. 2 s.ř.s. advokátem. Podání kasační stížnosti nemá odkladný účinek.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 30. března 2011

Samosoudkyně:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru