Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 14/2013 - 20Rozsudek KSCB ze dne 04.06.2013

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Ads 55/2013 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

2Ad 14/2013 - 20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobce F. Š., bytem K. 136, okres P., proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 1, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 29.1.2013 č.j. MPSV-UM/1442/9S-JČK, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalovanému se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 18.2.2013 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 29.1.2013 č.j. MPSV-UM/1442/9S-JČK, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Úřadu práce, Krajské pobočky v Českých Budějovicích o zamítnutí žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku – motorové vozidlo a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

V žalobě se poukazuje na to, že žalobce bez motorového vozidla nemůže existovat, v roce 2006 utrpěl zlomeninu krčku dolní končetiny, má zkrat nohy zdravotní stav žalobce se zhoršuje, nikam se nedostane, vzdálenost k autobusu činí 500 m. Dovoz si musí zjednat. Potřebuje dojíždět k lékaři a nakupovat.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, poukázal na zjištění posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, pracoviště České Budějovice, podle kterého u žalobce nešlo k datu vydání napadeného rozhodnutí o osobu stiženou těžkou vadou nosného nebo Pokračování
- 2 -
2Ad 14/2013

pohybového ústrojí, nebo těžkou nebo hlubokou mentální retardací charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Nejednalo se o těžké vady nosného ústrojů podle písm. a/, b/, d/ až i/ bodu 1 části první přílohy k zák. č. 329/2011 Sb. Skutkový stav byl dostatečně zjištěn, námitkám žalobce o opakované posouzení zdravotního stavu bylo vyhověno. Posudková komise učinila vždy shodný závěr. Pro nesplnění podmínek § 9 zák. č. 329/2011 Sb. nemůže být příspěvek na osobní automobil přiznán.

Ze spisů správních orgánů vyplynuly následující podstatné skutečnosti.

Žalobce podal dne 11.8.2012 u Úřadu práce žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, osobní automobil tovární značky Renault Thalie. V žádosti se uvádí, že žalobce potřebuje vozidlo 1x denně na nákup a návštěvu lékaře, dvakrát měsíčně k návštěvě matky. Je doloženo, že požívá invalidní důchod.

Lékař Okresní správy sociálního zabezpečení v Písku vydal posudek o zdravotním stavu žalobce pro účely řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku na zakoupení motorového vozidla. Lékař při posouzení zdravotního stavu vycházel z nálezů praktického lékaře, odborných nálezů ortopedické, rehabilitační, interní a chirurgické povahy, byly doloženy nálezy o hospitalizaci žalobce. Byla stanovena klinická diagnóza, podle které je u žalobce zjišťován stav po fraktuře femoru z roku 2006, stav po motohavárii v mládí s následnou deformací a parézou levé ruky, stav po artrodéze zápěstí, kloubů prstů levé ruky, vertebrogenní algický syndrom bederní páteře, hypertenze medikamentózně korigovaná, stav po hepatitidě v dětství a po fraktuře L tibie v mládí. V posudkovém zhodnocení se popisuje dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žalobce na podkladě stavu po operaci zlomeniny levého femoru se zkratem levé dolní končetiny o 5-6 cm, s omezenou hybností levého kyčelního kloubu oslabením svalstva pletence. Ze starší dokumentace se popisuje stav po zlomenině levého antebrachia s porušenou funkcí ruky a přetrvávající poruchou úchopové schopnosti levé ruky. Hlavní omezení v provádění základních životních úkonů způsobuje drápovité postavení prstů levé ruky, ztuhlost zápěstí v semiflekčním postavení, jde o významnou poruchu funkce levé ruky. Uzavírá se, že žalobce nezvládá 6 úkonů, konkrétně stravování, oblékání, tělesnou hygienu, péči o zdraví, osobní aktivity, péči o domácnost. Je mobilní s oporou jedné francouzské hole. Nejedná se o těžkou vadu nosného a pohybového aparátu podle odst. 2 č. 8 písm. a/, b/, d/ až i/, anatomickou nebo funkční ztrátu končetiny a anatomické nebo funkční ztráty obou končetin. Nejedná se o těžkou nebo hlubokou mentální retardaci. Žalobce není osobou s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžkou nebo hlubokou mentální retardací podle § 9 odst. 1 – 4 zák. č. 329/2011 Sb. pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla. Nejedná se o zdravotní postižení podle části I, bod 4 přílohy k zákonu.

Označený důkaz byl podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí, jímž byla žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku – motorové vozidlo zamítnuta. Rozhodnutí je odůvodněno odkazem na prve uvedený obsah posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Písku, na základě kterého není žalobce osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, nebo těžkou nebo hlubokou mentální retardací podle § 9 odst. 1 – 4 zák. č. 329/2011 Sb. pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla. Pořízený důkaz je hodnocen jako úplný, objektivní a přesvědčivý a lze na jeho základě rozhodnout.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, ve kterém poukázal na to, že má kratší nohu a daleko nedojde. Chůze nedělá žalobci dobře, na autobus má nejméně půl kilometru, přitom potřebuje dojíždět k lékaři.

Pokračování
- 3 -
2Ad 14/2013

Odvolací řízení bylo doplněno o posudek posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, pracoviště České Budějovice ze dne 9.11.2012. Posudková komise přezkoumala posudkový závěr lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Písku, uvedla, z jakých vycházela podkladů, uvádí se, že zdravotní stav a jeho funkční důsledky pro účely posudkového závěru byly zjištěny v dostatečném rozsahu pro použití posudkových kritérií podle právních předpisů, byly objektivizovány všechny skutečnosti týkající se zdravotního stavu nebo jeho funkčních důsledků významných pro posudkový závěr. Posudková kritéria byla aplikována správně, svůj úsudek posudková komise opírá o klinickou diagnózu, podle které je u žalobce zjišťována petrochanterická fraktura levého femuru z roku 2006, motohavárie v mládí má za následek deformaci a parézu levé horní končetiny s artrodézou v zápěstí z roku 2008, žalobce trpí artrodézou kloubů na druhém až čtvrtém prstu levé horní končetiny, má polyartrózu, vertebrogenní algický syndrom LS páteře, hypertenzní chorobu, v anamnéze se uvádí fraktura levé tibie, hepatitida a flebotrombóza pravé dolní končetiny. Citují se lékařské nálezy praktického lékaře, propouštěcí zpráva z ortopedie Fakultní nemocnice v Olomouci, propouštěcí zpráva z Rehabilitačního ústavu Paseka, ortopedické vyšetření z ledna a června 2012, cévní vyšetření z června 2012.

V posudkovém nálezu se uvádí, že u žalobce se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav po četných úrazech a ortopedických operacích. Jde o závažné postižení lokomočního aparátu, které se dále zhoršuje při postupujících artrózách a vlivem recidivy erysipelů. Levá ruka ztratila funkčnost, uvádí se hybnost v levém kyčelním kloubu a zkrat levé dolní končetiny. Ostatní komorbidita zůstává bez posudkové významnosti. Při rozhodování o příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla musí jít u žadatele o těžkou vadu nosného ústrojí či o těžké mentální postižení. Zdravotní postižení nelze přirovnávat, ale musí být stejné podle v posudku citovaných předpisů. Tato postižení jsou posudku vyjmenována a uvádí se, že žádné z nich není uvedeno v lékařských nálezech posuzovaného. Ten není ani postižen těžkou či hlubokou mentální retardací. Uzavírá se, že žalobce není osobou, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Nejde o těžkou vadu nosného ústrojí podle písm. a/, b/ d/ - i/ bodu 1 části I přílohy k zákonu ani o těžké mentální postižení podle písm. b/ bodu 4 části I téže přílohy.

Žalobce proti posudku vznesl námitky a především poukázal na to, že bez osobního auta nemůže existovat. Nedostane se nikam ani k lékaři, má sedět doma a dívat se z okna.

Na základě námitek žalobce vyžádal žalovaný doplnění posudku posudkové komise.

Posudková komise v posudku ze dne 7.1.2013 setrvala na svém zjištění o tom, že žalobce není osobou s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžkou nebo hlubokou mentální retardací charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Nejde o těžkou vadu nosného ústrojí podle písm. a/, b/ d/ - i/ bodu 1 části I přílohy k zákonu, nejde ani o těžké mentální postižení podle písm. b/ bodu 4 části I téže přílohy. Kromě podkladů, které měla posudková komise k dispozici při vyhotovení prvního posudku, žalobce doložil další vyšetření ortopeda ze 17.7.2012. Posudková komise setrvala na původně stanovené klinické diagnóze, podrobně popsala, jaké těžké vady nosného /pohybového/ ústrojí opodstatňují poskytnutí příspěvku na pořízení motorového vozidla a uvedla, že žádné z vyjmenovaných postižení není u žalobce zjištěno. Ten netrpí těžkou či hlubokou mentální retardací. Na původním zjištění posudkové komise nemění nic uvedená zdravotní postižení žalobce ani postižení podle ortopedického vyšetření ze 17.7.2012.

Pokračování
- 4 -
2Ad 14/2013

Po tomto doplnění řízení bylo vydáno napadené rozhodnutí, které se opírá o posudek posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, přičemž posudková komise přezkoumala závěr posudkového lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení. Podle těchto podkladů je u žalobce zjišťován dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav po četných úrazech a ortopedických operacích, jde o závažné postižení lokomočního aparátu, které se dále zhoršuje při postupujících artrózách a vlivem Erysipelů. Levá ruka ztratila funkčnost, u levého kyčle se uvádí hybnost 0-0-90, zkrat levé dolní končetiny o 6 cm. Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžká nebo hluboká mentální retardace charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu podle § 9 odst. 2 a 4 zák. č. 329/2011 Sb. nebyla zjištěna, protože nejedná se o těžké vady nosného ústrojí podřaditelné pod konkrétní ustanovení přílohy k zákonu. Posudkový závěr posudková komise je náležitě odůvodněn, posudková komise se vypořádala s rozhodujícími skutečnostmi, vycházela ze zdravotní dokumentace a zabývala se žalobcovými námitkami. Proto je posudkový závěr hodnocen jako úplný a přesvědčivý. To posudkovou komisi vedlo k zamítnutí odvolání a potvrzení prvostupňového rozhodnutí.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle ustanovení § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Předmětem řízení bylo učiněno rozhodnutí o příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla. Podmínky nároku na takový příspěvek upravuje § 9 odst. 2 zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v novelizovaném znění.

Podle tohoto předpisu má nárok na takový příspěvek osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí a nebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu /§ 9 odst. 4 zákona/. Další podmínky pak stanoví § 9 odst. 5 zákona.

Z uvedených právních norem je zřejmé, že předpokladem pro přiznání takového příspěvku je konkrétní těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí podřaditelná postižením podle zvláštní přílohy. Jestliže tu takové postižení není, pak není zapotřebí zabývat se dalšími podmínkami podle § 9 odst. 5 zákona.

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku jsou uvedeny v příloze k zákonu v jeho části 1 bod 1.

Posouzení zdravotního postižení žalobce a úsudek o tom, je-li žalobcovo postižení podřaditelné právě těžkým vadám nosného nebo pohybového ústrojí, je závislé na lékařském odborném posouzení. Takové posouzení provádí lékař Okresní správy sociálního zabezpečení, v odvolacím řízení pak posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Posudek lékařské posudkové služby je pak důkazem pro rozhodování Úřadu práce či žalovaného, které odborné lékařské znalosti nemají ani mít nemohou.

Z posudků opatřených v řízení v obou instancích vyplývá, že posudkoví lékaři měli k dispozici úplnou zdravotní dokumentaci žalobce a zabývali se zdravotním postižením žalobce i se zřetelem k dodatečně jím předloženým lékařským zprávám /například ortopedické vyšetření ze 17.7.2012, cévní vyšetření z 18.6.2012/. Lékař posudkové služby Pokračování
- 5 -
2Ad 14/2013

Okresní správy sociálního zabezpečení i posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí stanovila shodnou klinickou diagnózu a zabývala se tím, zda postižení žalobce lze podřadit těžké vadě nosného nebo pohybového ústrojí. Poukazuje se na stav levé kyčle s hybností 0-0-90 a zkrat levé dolní končetiny o 6 cm a bylo vycházeno z aktuálního ortopedického vyšetření o tom, že levá ruka ztratila funkčnost, tato postižení byla pak porovnána s postiženími podle přílohy I bod 1 zákona, přičemž tato postižení jsou v posudku posudkové komise vyjmenována. Ke stavu kyčelního kloubu se poukazuje na to, že postižení je podřaditelné pod písmeno e/ tehdy, je-li hybnost v obou kloubech 0-0-0. Takové postižení však MUDr. Šos v nálezu ze 17.7.2012 neshledal. Žádné z postižení vyjádřených v příloze k zákonu shledáno nebylo, poznamenává se, že není zjišťována anatomická nebo funkční ztráta končetiny, o ostatní komorbiditě se uvádí, že zůstává bez větší posudkové významnosti.

Úsudek posudkové komise o tom, že zdravotní postižení nelze přirovnávat k postižením vypočteným v příloze k vyhlášce, že vždy se musí jednat o postižení shodné s citovaným právním předpisem, je zákonu odpovídající. Jestliže právní předpis přesně specifikuje, co je těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, pak právě taková vada musí být zjištěna z odborných lékařských nálezů. Jestliže tomu tak není, pak se o těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nejedná.

Jestliže je ze spisu zřejmé, že bylo vycházeno z úplné dokumentace zdravotního stavu žalobce, mezi jednotlivými posudky nejsou žádné rozpory, bylo přihlédnuto k žalobcem nově doloženým lékařským zprávám, pak takové posudky jsou objektivním podkladem pro rozhodování o nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku.

Při přezkoumání napadeného rozhodnutí vychází soud ze zjištění posudkové komise o tom, že postižení žalobce není podřaditelné těžké vadě nosného nebo pohybového ústrojí. Je-li prokázáno, že žalobce takovou vadou postižen není, pak žalobci nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nevznikl. Napadené rozhodnutí nebylo proto vydáno v rozporu s § 9 odst. 2 a 4 zákona.

Ze spisu je patrné, že žalobce má omezení v hybnosti kyčelního kloubu, zkrácenou dolní končetinu a při chůzi používá francouzskou hůl, což jej omezuje v pohybu, avšak takové postižení z důvodů uvedených v předchozí pasáži rozsudku není podřaditelné těžké vadě nosného nebo pohybového ústrojí ve smyslu postižení specifikovaných v příloze k zákonu části I, bod 1.

Soud proto uzavřel, že žalobci nárok na poskytnutí jím požadovaného příspěvku nevznikl.

Napadené rozhodnutí soud podle § 75 odst. 1 s.ř.s. přezkoumává se zřetelem ke skutkovému stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Jestliže žalobce předložil soudu lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu pro účely příspěvků sociální péče ze 14.3.2013, nebylo možno se tímto nálezem zabývat, případně jej předložit posudkové komisi k doplnění posudku. Jedná se o důkaz nový, který tu nebyl v době vydání napadeného rozhodnutí. Nutno poznamenat, že řízení před soudem je řízením přezkumným, není pokračováním řízení před správními orgány.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl.

Pokračování
- 6 -
2Ad 14/2013

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 2 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšnému žalovanému v řízení nevznikly žádné náklady přesahující rámec jeho obvyklé administrativní činnosti.

Podle § 51 odst. 1 s.ř.s. nebylo třeba k projednání žaloby nařizovat jednání, protože účastníci projevili s takovým procesním postupem souhlas.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 4. června 2013

Samosoudkyně:

JUDr. Věra B a l e j o v á , v.r.

Za správnost vyhotovení: Zd.Soukupová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru