Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 13/2011 - 28Rozsudek KSCB ze dne 13.04.2011


přidejte vlastní popisek

2Ad 13/2011 – 28

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobce F. S., zast. JUDr. Pavlou Kochtovou, advokátkou ve Vimperku, 1. máje 144, proti žalované České správě sociálního zabezpečení Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 14.12.2010, č. X, takto:

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze ze dne 14.12.2010, č. X se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 1 600,- Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet právní zástupkyně žalobce.

Odůvodnění:

Žalobu doručenou dne 8.2.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 14.12.2010, č. X, jímž byly zamítnuty námitky žalobce proti rozhodnutí žalované o žádosti o starobní důchod a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

V žalobě je vyjadřován nesouhlas se zjištěním, že žalobce získal v I. B pracovní kategorii pouze 4 roky a nikoli přepsaných 20 let. Poukázal na právní úpravu vzniku nároku na starobní důchod při snížené věkové hranici a výkonu zaměstnání zařazeného do první pracovní kategorie. Žalobce vykonával povolání skláře dutého skla v době od 1.9.1967 do 31.12.1992, což činí více jak 25 let. Nejprve působil jako foukač dutého skla v rámci přípravy na povolání jako učeň, dále byl zaměstnán jako foukač dutého skla, sklář baňkař a sklář foukač, což jsou práce zařazené pod práce skláře dutého skla.

Pokračování
- 2 -
2Ad 13/2011

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby. Žalobci nárok na starobní důchod nevznikl, protože nedosáhl důchodového věku. Z hlediska nároku na starobní důchod v 58 letech věku žalobce získal pouze 14 let doby pojištění v pracovním zařazení podmiňující tento nárok. Zaměstnání v pozicích sklář baňkař a sklář foukač nejsou uvedena v § 14 odst. 2 zák. č. 100/1988 Sb. a nelze je zohlednit pro účely dřívějšího odchodu do starobního důchodu. Dovolává-li se žalobce nařízení vlády č. 117/1988 Sb., poukazuje se na to, že doba studia žáka středního odborného učiliště by byla vykázána jako doba zaměstnání v první či druhé kategorii, jestliže by praktické vyučování bylo pravidelně prováděno na provozech, kde jsou taková zaměstnání vykonávána. Postupem podle § 85 odst. 5 zák. č. 582/1991 Sb. v novelizovaném znění lze prokazovat pouze dobu pojištění.

V doplnění žaloby žalobce poukázal na to, že práce skláře dutého skla vykonával do 31.12.1995. Dále předložil výuční list z 28.8.1970 dokládající, že pracoval jako sklář foukač dutého skla.

Ze spisu žalované vyplynuly následující podstatné skutečnosti.

Žalobce podal žádost o starobní důchod od 25.7.2010, ve které uvedl, že žádá o mimořádný starobní důchod, protože po dobu 26 let pracoval jako sklář.

V osobním listu důchodového pojištění jsou vyznačeny doby zaměstnání a uvádí se zařazení zaměstnání do první a druhé kategorie. Tyto údaje odpovídají údajům obsaženým v evidenčních listech o době zaměstnání a výdělku.

Z evidenčních listů mají význam se zřetelem k obsahu žaloby evidenční listy dokládající působení žalobce v zaměstnání v pozici skláře.

Evidenční list z 31.8.1970 dokládá, že žalobce byl učněm odborného učiliště n.p. Sklárny Český křišťál Chlum u Třeboně v době od 1.9.1967 do 31.8.1970. Uvádí se, že žalobce byl v závodě zaměstnán od 1.9.1967. V rubrice počet kalendářních dnů v kategorii I. a II. není obsažen žádný údaj.

V dalším evidenčním listě vyhotoveném Sklárnami Český křišťál, závod Lenora se uvádí působení žalobce od 1.9.1970 do 31.12.1976 v pracovním zařazení sklář baňkař, SK 52-07, je vyznačen rozsah této činnosti a je zřejmé, v kterém období působil žalobce v základní vojenské službě.

V létech 1977 a 1978 žalobce působil jako sklář foukač, katalogové číslo SK 52-25.

Stejný zaměstnavatel vyhotovil evidenční list důchodového zabezpečení pro období let 1979-1988, ve kterém je druh činnosti žalobce označen jako sklář dutého skla č. 1022012, přičemž tato pracovní činnost je zařazena v druhé pracovní kategorii.

V následujícím evidenčním listu důchodového zabezpečení Sklárny Český křišťál v Lenoře vyznačily zaměstnání žalobce jako zaměstnání I. B pracovní kategorie podle pořadového čísla resortního seznamu 10901 IB.

Pokračování
- 3 -
2Ad 13/2011

Zaměstnání žalobce v roce 1993 je vyznačeno jako zaměstnání ve třetí pracovní kategorii a stejným způsobem bylo zařazeno působení žalobce do závěru roku 1995 v Šumavských sklárnách.

Rozhodnutím z 5.10.2010 byla žádost žalobce o starobní důchod zamítnuta s odůvodněním, že nejsou splněny podmínky § 76 a 29 zákona o důchodovém pojištění.

Žalobce podal proti rozhodnutí námitky, kdy vyjádřil nesouhlas s tím, že mu nebyl přiznán sklářský starobní důchod a poukázal na to, že v roce 2005 byla jeho pracovní pozice chybně zařazena do kategorie.

Námitky byly projednány napadeným rozhodnutím tak, že byly zamítnuty a prvostupňové rozhodnutí potvrzeno. Stalo se tak se zřetelem ke zjištění, že žalobce získal pouze 14 let doby pojištění v pracovním zařazení podmiňujícím nárok na starobní důchod v 58 letech věku. Zaměstnání v pozicích sklář baňkař a sklář foukač nejsou v § 14 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb. uvedena, a proto je pro účely dřívějšího odchodu do starobního důchodu nelze zohlednit.

Žalobce předložil kopii výučního listu Odborného učiliště při n.p. Sklárny Český křišťál, Chlum u Třeboně z 28.8.1970, ze kterého vyplývá, že žalobce před zkušební komisí vykonal závěrečnou učňovskou zkoušku z učebního oboru foukač dutého skla a prospěl s vyznamenáním.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Pro posouzení napadeného rozhodnutí je rozhodné, zda žalobci vznikl nárok na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod.

Podmínky nároku na starobní důchod jsou upraveny § 28 zákona o důchodovém pojištění tak, že pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku. Nároky na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod podle předpisů platných před 1.1.1996 po odpracování stanovené doby zaměstnání v první pracovní kategorii nebo v první /v druhé/ kategorii funkcí zůstávají zachovány do 31.12.2018. Snížená věková hranice pro vznik nároku na starobní důchod se přitom považuje za účely zákona o důchodovém pojištění za důchodový věk.

Zůstává-li nárok na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod po odpracování stanovené doby v preferovaných kategoriích zachován, je zapotřebí vycházet z právní úpravy obsažené v zák. č. 100/1988 Sb., který byl nahrazen současně platným zákonem o důchodovém zabezpečení. Podmínky na nárok na starobní důchod upravoval § 21 odst. 1 zákona tak, že vedle doby zaměstnání nejméně 25 roků byl předpoklad dosažení stanoveného věku. Ten podle § 21 odst. 1 písm. d/ činil 58 let, byl-li občan zaměstnán nejméně 20 roků v zaměstnání uvedeném v § 14 odst. 2 písm. i/ až l/. Pracovní kategorie upravoval § 14 a podle odstavce druhého tohoto ustanovení do první pracovní kategorie jsou zařazena zaměstnání, v nichž se vykonávají soustavně a v průběhu kalendářního měsíce převážně práce rizikové, při kterých dochází k častým a trvalým poruchám zdraví pracujících působením škodlivých fyzikálních a chemických vlivů a mimo jiné takovým způsobem bylo zařazeno zaměstnání sklářů dutého skla /§ 14 odst. 2 písm. k/ zákona/.

Pokračování
- 4 -
2Ad 13/2011

Z napadeného rozhodnutí je zřejmé, že žalovaný úřad při rozhodování vycházel z údajů obsažených v evidenčních listech důchodového pojištění. Z hodnocení těchto důkazů učinil zjištění, že žalobce působil v zaměstnání podřaditelném první pracovní kategorii po dobu 14 roků. V evidenčních listech je jako první pracovní kategorie označeno působení žalobce v létech 1989-1992 a uvádí se pořadové číslo podle resortního seznamu. V období od roku 1979 do závěru roku 1988 je druh činnosti, kterou žalobce vykonával, označen jako sklář dutého skla. Uvádí se číslo resortního seznamu, avšak tento druh práce byl podřazen druhé pracovní kategorii. Jestliže zákon výslovně podřazuje zaměstnání sklářů dutého skla první pracovní kategorii, pak žalovaná postupovala zcela správně, jestliže zahrnula období působení žalobce jako skláře dutého skla do první pracovní kategorie, vzdor zařazení této činnosti v evidenčním listu důchodového zabezpečení.

Je-li kopií výučního listu doloženo, že žalobce je vyučen jako sklář foukač dutého skla, pak vznikají pochybnosti o správném podřazení pracovní činnosti skláře foukače a skláře baňkaře příslušné pracovní kategorii. Podle resortního seznamu jsou tyto činnosti označeny SK 52-02 a SK 52-25 a činnost je zařazena shodně jako činnost skláře dutého skla v druhé pracovní kategorii. Nemusí být proto vyloučeno, že pracovní pozice sklář baňkař a sklář foukač odpovídají pracovní pozici sklář dutého skla. Okolností, jsou-li tato zaměstnání správně podřazena pracovní kategorii, se žalovaná nezabývala, vycházela pouze ze zjištění, že sklář baňkař a sklář foukač není uveden v ustanovení § 14 odst. 2 zákona. Protože z číselného označení pracovních činností podle resortního seznamu je zjevné, že resortní seznam byl novelizován či nově vydán, je nezbytné pracovní činnost skláře baňkaře a skláře foukače posoudit podle příslušného resortního seznamu. Podle § 14 odst. 5 zák. č. 100/1988 Sb. se jako doba zaměstnání I. /II./ pracovní kategorie za dobu před 1.1.1993 započítává doba výkonu práce podle popisu pracovní činnosti uvedeného v příslušném resortním seznamu a další doby za podmínek a v rozsahu stanovených v předpisech platných před 1.6.1992. Aplikováno na souzenou věc to znamená, že aby bylo postaveno najisto, zda pracovní pozice skláře baňkaře a skláře foukače je v evidenčním listě správně zařazena, porovnat podle resortního seznamu popis pracovní činnosti skláře baňkaře a skláře foukače se zaměstnáním skláře dutého skla. Teprve po porovnání popisu pracovních činností vykonávaných žalobcem s popisem činnosti skláře dutého skla bude možno spolehlivě rozhodnout o tom, zda žalobci vznikl nárok na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod podle předpisů platných před 1.1.1996.

V tomto ohledu zůstalo dokazování neúplné. Žalovaná proto v dalším řízení porovná popisy práce skláře baňkaře a skláře foukače podle resortního seznamu účinného v létech 1970-1978 s popisy skláře dutého skla v létech 1979-1988 a v létech 1989-1992. Na žalobci pak bude, aby žalované předložil výuční list v oboru foukače dutého skla. Pro úplnost soud doplňuje, že podle § 15 zák. č. 100/1988 Sb. se zaměstnání vykonávané po 31.12.1992 pro účely důchodového zabezpečení považují za zaměstnání třetí pracovní kategorie.

Vzhledem k těmto důvodům napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 s.ř.s. zrušil pro vady řízení a věc vrátil žalované k dalšímu řízení.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že žalobce měl v řízení úspěch. Proto mu na náhradě nákladů řízení byla přiznána částka 1.600 Kč představující odměnu advokáta za dva úkony právní služby po 500 Kč a dvakrát režijní paušál po 300 Kč.

Pokračování
- 5 -
2Ad 13/2011

Podle § 76 odst. 1 písm. a/ a b/ s.ř.s. nebylo třeba k projednání žaloby nařizovat jednání, protože rozhodnutí je zrušováno pro nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů a pro skutečnost, že bylo vycházeno ze skutkového stavu, který vyžaduje zásadní doplnění.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 13. dubna 2011

Samosoudkyně:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru