Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 12/2011 - 26Rozsudek KSCB ze dne 27.04.2011

Prejudikatura

5 Ads 4/2003


přidejte vlastní popisek

2Ad 12/2011 – 26

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobce J. F., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 9.12.2010 č.j. X, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalované se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 8.2.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 9.12.2010 č.j. X, kterým byly zamítnuty námitky žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 22.7.2010 a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

V žalobě se uvádí, že nebyla zhodnocena celková výkonnost, pohyblivost a schopnost vykonávat denní aktivity žalobce podle předpokladů stanovených ve vyhl. č. 359/2009 Sb. Žalobce zůstal invalidním v prvním stupni, přestože zdravotní stav se zhoršuje. Zhoršení zdravotního stavu od okamžiku posledního posouzení nebylo vzato v úvahu. Žalobce popisuje svá zdravotní postižení, poukazuje na to, že jeho stav se zhoršuje, má problémy s úklidem bytu, zdůrazňuje, že se bez silných opiátů neobejde a tato skutečnost má vliv na pracovní schopnost.

Pokračování
- 2 -
2Ad 12/2011

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby, protože napadené rozhodnutí je v souladu s posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí.

Z dávkového spisu vyplynuly následující podstatné skutečnosti.

Rozhodnutím Okresní správy sociálního zabezpečení v Táboře ze dne 17.2.1999 je doloženo, že žalobce se stal plně invalidní po operaci páteře. Ke změně stupně invalidity na invaliditu částečnou došlo od 16.4.2008, kdy rozsah ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti byl pro postižení páteře stanoven ve výši 50 %.

Zdravotní stav žalobce byl posuzován dne 24.6.2010, kdy postižení páteře bylo podřazeno kapitole XIII oddíl E položka 1. písm. c/ přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. a rozsah ztráty pracovní schopnosti byl stanoven ve výši 35 %.

Dne 22.7.2010 žalovaná vydala rozhodnutí, jímž bylo určeno, že žalobci od 8.9.2010 náleží invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně ve výši dosud vypláceného invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně.

Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal včas námitky. Zdravotní stav žalobce byl v námitkovém řízení posouzen dne 30.11.2010, kdy posudkový lékař stanovil diagnózu, podle které je žalobce stižen Failed back syndromem – stav po operaci hernie L5/SL s pooperační fibrózou zaujímající kořen S 1 vpravo s přetrvávajícími kořenovými bolestmi, lumbalgiemi a výrazně omezenou hybností L páteře. Stav po opakovaných aplikacích hyázy bez většího efektu. V posudku se poukazuje na posudkové nadhodnocení při prohlídce a následných kontrolních lékařských prohlídkách. Podle odborné dokumentace není zjišťováno zhoršení zdravotního stavu. Postižení žalobce odpovídá kapitole XIII oddíl E položka 1. písm. c/ přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. Rozsah ztráty pracovní schopnosti byl vyjádřen ve výši 40 %.

V posudkovém spise je založeno rozhodnutí o tom, že žalobce je plně invalidní, plná invalidita přetrvala při kontrolách v roce 2000, 2003, 2005, ke snížení stupně invalidity došlo od 16.4.2008.

Spisová složka z roku 2009 obsahuje písemnosti související s přezkoumáním zdravotního stavu, jehož výsledkem bylo napadené rozhodnutí. Ve spise je založeno odborné neurologické vyšetření, posudek lékaře OSSZ v Táboře z 24.6.2010 se zjištěním, že pokles pracovní schopnosti žalobce činí 35 % a posouzení zdravotního stavu pro řízení o námitkách, kdy bylo učiněno zjištěno o tom, že u žalobce jedná se o invaliditu prvního stupně při poklesu pracovní schopnosti ve výši 40 %.

Soud řízení doplnil posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Posudková komise popsala výsledky neurologického vyšetření a vyšetření ambulance bolesti. Žalobce se jednání komise neúčastnil s odůvodněním, že jízda vlakem je náročná a trpí vleklým nachlazením. Posudková komise stanovila klinickou diagnózu, podle které je žalobce stižen Failed back syndromem, kdy jedná se o stav po operaci výhřezu disku L5/S1 vpravo s pooperační fibrózou a reziduálním postižením kořene S1 vpravo, jedná se o stav po osteosyntéze zlomeniny levého hlezna z roku 1998 s lehkým omezením funkce hlezenního kloubu a po proběhlé trombóze vlevo z téhož roku jako komplikace léčené zlomeniny.

Pokračování
- 3 -
2Ad 12/2011

V posudkovém nálezu se uvádí, že žalobce je 52letý elektrotechnik, absolvent střední průmyslové školy, který pracoval jako technik v České televizi. Takovým způsobem byl také posuzován. Vážněji nemocný nebýval do roku 1998, kdy utrpěl zlomeninu levého hlezna řešenou osteosyntézou, následně komplikovanou flebotrombózou. Pro poúrazový stav bylo zjištěno částečné omezení hybnosti levého hlezenního kloubu. V průběhu rehabilitace v roce 1998 se objevily bolesti v pravém lýtku, byl zjištěn výhřez ploténky a ten byl operován. Po operaci došlo ke zmírnění projekce bolesti do pravé dolní končetiny, ale ke zhoršení bolesti v bederní oblasti. Pooperačně byl zjištěn Failed back surgery syndrom při fibrózních pooperačních změnách s přetrvávajícími kořenovými bolestmi, lumbalgiemi a výrazně omezenou hybností bederní páteře hlavně do anteflexe. Sfinkterové problémy neměl a nemá. Opakovaně byl lázeňsky léčen, pro pooperační fibrózu měl dvakrát aplikaci epidurálně instalované hyázy bez většího efektu. Dále absolvoval dvakrát opis fazet, tlakovou kaudální blokádu v roce 2009 třikrát. Na přelomu let 2009 až 2010 absolvoval pro vertebrogenní potíže rehabilitační léčbu v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Dne 3.6.2010 byl proveden opich kořene S1 vpravo pod kontrolou CT s úlevou trvající 1,5 měsíce. Na magnetické rezonanci byl popsán stav po hemilaminektomii vpravo s reziduální paramediální protruzí disku zprava, šíře 3-4 mm prostoupenou v periférii postkontrastně výrazně enhancující fibroprolyferativní tkání, která současně obliteruje valnou část pravého laterálního recesu, kde do jizevnaté tkáně je zavzata pravostranná kořenová pochva S1, osteonchóza L5/S1 s lokalizovanou deformační spondylózou. Chondroza a drobný bulging disku L4 lehce zvýrazněný vlevo foraminálně se zúžením kaudální části levostranného neuroforamina, lehká defigurace neuroforamin L5/S1. Na magnetické rezonanci ani klinickým vyšetřením nebyly zjištěny změny, které by byly indikací k operačnímu řešení. Uvádějí se žalobcem specifikované subjektivní problémy.

Posudková komise došla k závěru, že u žalobce jedná se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou v době vydání napadeného rozhodnutí je bolestivý páteřní syndrom s postižením bederního úseku se stavem po operaci výhřezu disku L5/S1 vpravo ze dne 26.8.1998 s reziduálním postižením kořene S1 vpravo, kdy pooperační fibróza zaujímá tento kořen S1. Přítomna byla chronická senzitivní iritačně zániková symptomatologie vpravo. Subjektivní potíže se zhoršují při zátěži, při práci v předklonu. Nebylo prokázáno těžké poškození nervů, nebyla zjištěna žádná motorická zániková symptomatologie, žádné parézy či svalové atrofie, ani porucha funkce svěračů. Dominuje porucha dynamiky bederní páteře významného stupně. Částečné omezení hybnosti levého hlezenního kloubu pro úraz v minulosti není posudkově významné, rovněž v oblasti psychiky nebylo zdokumentováno významné postižení. Tento stav si nevyžádal soustavnou a intenzivní léčbu psychiatrem. Žalobce je schopen pracovního zařazení s vyloučením práce setrvale ve stoje, setrvale vsedě, s nemožností měnit pracovní pozici. Nemůže provádět činnosti v předklonu, zvedat a přenášet těžká břemena. Vhodná se jeví práce lehčího charakteru s uvedenými omezeními s plným využitím středoškolské kvalifikace a získaných pracovních zkušeností. Žalobce byl schopen vykonávat výdělečnou činnost v podstatně menším rozsahu a intenzitě, byl schopen i případné rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti. Rozhodující příčina dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídala k datu vydání napadeného rozhodnutí zdravotnímu postižení podle kapitoly XIII oddíl E položka 1c/ přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb.v novelizovaném znění, kde je předpoklad poklesu pracovní schopnosti v rozsahu 30 - 40 %, přičemž posudková komise pokles pracovní schopnosti stanovila ve výši 35 %. Střed rozpětí byl zvolen s přihlédnutím k tíži vertebrálního postižení páteře a při zohlednění kvalifikace a profese žalobce.

Pokračování
- 4 -
2Ad 12/2011

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 1 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Rozhodnutí o nároku na plný invalidní důchod je závislé na lékařském odborném posouzení. Pro přezkumné soudní řízení je k takovému posouzení povolána podle § 4 odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v novelizovaném znění, posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato komise je oprávněna k celkovému posouzení zdravotního stavu občana a jeho pracovní způsobilosti a též k zaujetí posudkových závěrů o invaliditě a jejím stupni. Posudek komise soud hodnotí jako každý jiný důkaz podle zásad obsažených v § 77 odst. 2 .s.ř.s. Posudek posudkové komise je úplný a přesvědčivý, jestliže se posudková komise vypořádala se všemi rozhodujícími skutečnostmi, s žalobcem udávanými zdravotními potížemi, obsahuje-li posudek náležité zdůvodnění

posudkového závěru tak, aby ten byl přesvědčivý též pro soud, který nemá odborné medicínské znalosti a ani je mít nemůže. Dochází-li k odnětí pobíraného důchodu, jedná se o to, aby posudková komise se přesvědčivě vypořádala s otázkou, zda u posuzovaného došlo ke zlepšení zdravotního stavu, či jeho stabilizaci, případně v čem spočívá rozdíl mezi původním uznáním plné invalidity a současným posudkovým závěrem.

Soud vyšel při svém rozhodování především z uvedeného posudku posudkové komise, která přezkoumala zdravotní stav žalobce v řádném složení za účasti odborného lékaře neurologa. Posudková komise stanovila úplnou klinickou diagnózu, kdy vycházela především z odborných lékařských nálezů, především neurologické povahy a nálezů ambulance bolesti a dále uvedla subjektivní potíže žalobce. Na základě takto stanovené klinické diagnózy označila rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jímž je postižení páteře. Toto zdravotní postižení pak podřadila kapitole XIII oddíl E položka 1c/ přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., v novelizovaném znění a rozsah ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti ve výši 35 % odůvodnila tím, že jedná se o postižení jednoho úseku páteře, nebylo prokázáno těžké poškození nervů, motorická zániková symptomatologie, parézy, svalové atrofie ani porucha funkce svěračů. Při stanovení rozsahu ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti byly zohledněny potíže, které vertebrální postižení způsobuje a byla zohledněna kvalifikace žalobce.

Posudková komise se zabývala stavem po zlomenině hlezenního kloubu pro úraz, o němž uvedla, že postižení není posudkově významné, psychika žalobce není dotčena. Důvod ke zjištění zvýšení rozsahu ztráty pracovního potenciálu pro korekční faktory zjištěn nebyl.

Z posudku posudkové komise i z posudku pořízeného pro účely námitkového řízení vyplývá, že není prokázáno zhoršení zdravotního stavu žalobce. Podřazení zdravotního postižení žalobce pod některou z položek přílohy k vyhlášce 359/2009 ovlivňuje skutečnost, že u žalobce je prokázáno postižení jednoho úseku páteře. Postižení páteře je posudkovou komisí sice hodnoceno jako významné, nikoli však jako těžké.

Jestliže posudková komise stanovila úplnou klinickou diagnózu, označila rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, to podřadila příslušné položce vyhlášky a svůj závěr o tom odůvodnila, zabývala se postižením hlezenního kloubu a psychiky žalobce, učinila úsudek o tom, že nelze rozsah ztráty pracovního potenciálu zvýšit Pokračování
- 5 -
2Ad 12/2011

pro některý z korekčních faktorů, tak považuje soud posudek posudková komise za úplný a přesvědčivý, je-li jím činěn závěr, že zdravotní stav žalobce je dlouhodobě nepříznivý, avšak umožňuje jeho pracovní zařazení s omezeními pro vertepropaty a podmiňuje 35 % rozsah ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti.

Stupně invalidity jsou definovány § 39 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění, podle kterého jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35 %, avšak nejvýše o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, nejméně o 50 %, nejvýše však o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Je-li posudkem posudkové komise prokázáno, že rozsah ztráty pracovní schopnosti žalobce činí 35 %, pak invalidita žalobce odpovídá invaliditě prvního stupně. Jestliže napadeným rozhodnutím bylo určeno, že žalobci náleží invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně ve výši dosud vypláceného invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně, pak napadené rozhodnutí odpovídá prve citované právní normě. Rozhodnutí je proto věcně správné.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 2 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšné žalované nelze ve věcech důchodového pojištění právo na náhradu nákladů řízení přiznat.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu právnímu soudu v Brně z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 27. dubna 2011

Samosoudkyně:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru