Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 10/2011 - 37Rozsudek KSCB ze dne 27.04.2011

Prejudikatura

5 Ads 4/2003


přidejte vlastní popisek

2 Ad 10/2011-37

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobce P. R., proti žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 27.9.2010 č.j. X, takto:

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 27.9.2010 č.j. X se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

Žalobci se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 29.11.2010 České správě sociálního zabezpečení v Praze postoupenou dne 2.2.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 27.9.2010 č.j. X, jímž byly zamítnuty námitky žalobce proti rozhodnutí žalované ze 14.6.2010 a toto prostupňové rozhodnutí potvrzeno.

Žalobce vyjádřil nesouhlas se zamítnutím žádosti o změnu výše invalidního důchodu pro zhoršení zdravotního stavu. Dovodil, že žalovaná se dostatečně nevypořádala se vznesenými námitkami. Proto požádal o nové přezkoumání zdravotního stavu. V doplnění žaloby žalobce poukázal na zdravotní problémy s nohama, pravou rukou.

Žalovaná ponechala rozhodnutí na soudu.

Pokračování
- 2 -
2Ad 10/2011

Z dávkového spisu soud zjistil, že k 30.11.2009 byl žalobci snížen stupeň invalidity z invalidity plné na invaliditu částečnou, přičemž rozsah ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti byl hodnocen 40 %.

Dne 7.6.2010 žalobce podal žádost o změnu výše invalidního důchodu. Žádost je odůvodněna zhoršením zdravotního stavu žalobce. Pro účely tohoto řízení byl vypracován posudek o stupni invalidity, kdy posudkový lékař posuzoval zdravotní stav a pracovní schopnost žalobce. V posudku se uvádí diagnostický souhrn a pokles pracovní schopnosti žalobce pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav byl stanoven ve výši 45 %.

Dne 14.6.2010 žalovaná vydala rozhodnutí, jímž žádost o změnu výše invalidního důchodu zamítla.

Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal včas námitky. Řízení bylo doplněno přezkoumáním zdravotního stavu žalobce, kdy za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti bylo označeno postižení podle kapitoly XIII oddíl A, položka 1 písm. b/ přílohy k vyhl.č. 359/2009 Sb. a rozsah ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti pro toto postižení byl stanoven ve výši 35 %. Postupem podle § 3 odst. 2 vyhlášky byla tato hodnota zvýšena o dalších 10 procentních bodů na celkových 45 %.

Námitky žalobce byly projednány napadeným rozhodnutím a zamítavé rozhodnutí se opírá o zjištění posudkového lékaře, kdy rozsah poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobce činí 45 %, v důsledku čehož nejsou dodržena kritéria § 39 odst. 2 předepsaná pro invaliditu druhého i třetího stupně.

Z posudkového spisu vyplývá, že žalobce se stal od 1.8.2004 částečně invalidním pro ischemickou chorobu srdeční, kdy pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti pro toto onemocnění činil 35 %. Při kontrole v roce 2006 částečná invalidita přetrvala, ke změně stupně invalidity na invaliditu plnou došlo od 6.11.2007 pro onkologické onemocnění. Stupeň invalidity na invaliditu částečnou byl pro toto onemocnění snížen od 13.11.2009, kdy pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti byl stanoven ve výši 40 %.

Pro účely řízení o žádosti žalobce o změnu výše důchodu byl žalobce posouzen posudkovým lékařem, který uvedl, že v klinickém obraze dominuje obraz polyartrózy s osteoartrózou ručních kloubů až s obrazem artritidy, artrózou obou kolenních kloubů a artrózou ATC těžkého stupně. Žalobce je léčen se syndromem páteře s motorickým postižením segmentu S1. Zdravotní stav byl posouzen podle kapitoly XIII oddíl A, položka 1 písm. b/, rozsah ztráty pracovní schopnosti byl stanoven ve výši 35 %, přičemž posudkový lékař přihlédl k dělnické profesi, proto došlo ke zvýšení o 10 procentních bodů na celkových 45 %.

Soud řízení doplnil o posudek Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Posudková komise popsala výsledky odborných lékařských vyšetření především revmatologické, ortopedické a onkologické povahy, zaznamenala subjektivní potíže žalobce a popsala, s jakým výsledkem byl žalobce vyšetřen v posudkové komisi. Na základě těchto podkladů stanovila klinickou diagnózu, podle které je žalobce stižen polyartrózou drobných kloubů rukou, gonartrózou oboustrannou, artrózou talokrulální těžkého stupně, omartrózou vpravo, má totální endoprotézu levého kolenního kloubu, revmatoidní artritidu, chronický verebrogenní alogický syndrom víceetážový, je těžce obézní, trpí arteriální hypertenzí, Pokračování
- 3 -
2Ad 10/2011

chronickou ischemickou chorobou, jedná se o stav po adenokarcinomu sigmatu řešeném resekcí, je po operaci hernie a má v anamnéze etylismus a fumator.

Z posudkového nálezu plyne, že žalobce byl posuzován jako dělník. Jedná se u něj o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou je polyartróza, osteoartróza drobných kloubů rukou, gonartróza oboustranná vlevo řešená implantací totální endoprotézy levého kolenního kloubu v prosinci 2009, žalobce trpí artrózou talokrulální těžkého stupně, omartrózou vpravo s omezením především elevace pravé horní končetiny. Nejedná se o zvlášť těžké postižení uvedené pod položkou 1d. O ostatních onemocněních se uvádí, že významná je zejména revmatoidní artritida seronegativní, chronický vertebrogický algický syndrom víceetážový, těžká obezita, adenokarcinom sigmatu, kdy léčení bylo ukončeno v roce 2008, arteriální hypertenze, chronická ischemická nemoc s prodělaným infarktem. Protože od operace totální endoprotézy uplynuly tři měsíce, nelze považovat rehabilitaci chůze za ukončenou. Komorbidita výrazným způsobem omezuje aktivní hybnost žalobce a má vliv na jeho pracovní schopnost. Objektivně zjištěný zdravotní stav a zachovalé tělesné schopnosti umožňují vykonávat výdělečnou činnost v podstatně menším rozsahu a intenzitě.

Rozhodující příčina dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce odpovídala v době rozhodné pro posouzení postižením podle kapitoly XIII položka 1 písm. c/ vyhl. č. 359/2009 Sb., kde je předpoklad rozsahu ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti ve výši 40-50 %. Posudková komise stanovila pokles pracovní schopnosti žalobce ve výši 50 % pro tíži obtíží, komorbiditu a dělnickou profesi žalobce. Postupem podle § 3 vyhl. č. 359/2009 Sb. zvýšila pokles pracovní schopnosti o dalších 5 procentních bodů na celkových 55 %. Tento postup je odůvodněn tím, že nepříznivý zdravotní stav snižuje schopnost žalobce využívat předchozí zkušenosti v dosavadní profesi a pokračování v předchozí výdělečné činnosti. Žalobce je schopen rekvalifikace.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Rozhodnutí o nároku na plný invalidní důchod je závislé na lékařském odborném posouzení. Pro přezkumné soudní řízení je k takovému posouzení povolána podle § 4 odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v novelizovaném znění, posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato komise je oprávněna k celkovému posouzení zdravotního stavu občana a jeho pracovní způsobilosti a též k zaujetí posudkových závěrů o invaliditě a jejím stupni. Posudek komise soud hodnotí jako každý jiný důkaz podle zásad obsažených v § 77 odst. 2 .s.ř.s. Posudek posudkové komise je úplný a přesvědčivý, jestliže se posudková komise vypořádala se všemi rozhodujícími skutečnostmi, s žalobcem udávanými zdravotními potížemi, obsahuje-li posudek náležité zdůvodnění posudkového závěru tak, aby ten byl přesvědčivý též pro soud, který nemá odborné medicínské znalosti a ani je mít nemůže. Dochází-li k odnětí pobíraného důchodu, jedná se o to, aby posudková komise se přesvědčivě vypořádala s otázkou, zda u posuzovaného došlo ke zlepšení zdravotního stavu, či jeho stabilizaci, případně v čem spočívá rozdíl mezi původním uznáním plné invalidity a současným posudkovým závěrem.

Soud vyšel při svém rozhodování především z posudku posudkové komise, která přezkoumala zdravotní stav v řádném složení za účasti odborného lékaře internisty. Posudková komise stanovila úplnou klinickou diagnózu, přičemž vyšla jak z údajů o subjektivních potížích udávaných žalobcem, tak z objektivních lékařských nálezů, především interní, revmatologické, ortopedické a onkologické povahy. Na základě takto stanovené Pokračování
- 4 -
2Ad 10/2011

klinické diagnózy stanovila rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jímž je polyartróza, osteoartróza drobných kloubů rukou, gonartróza oboustranná, řešená totální endoprotézou, artróza talokrulální těžkého stupně a omartróza vpravo. Toto zdravotní postižení posudková komise podřadila postižením podle kapitoly XIII položka 1 písm. c/ vyhl. č. 359/2009 Sb. a rozsah ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobce pro toto postižení stanovila na horní hranici této položky, tedy ve výši 50 %. Učinila tak se zřetelem k obtížím žalobce a jeho profesi, přihlédla k dalším onemocněním. Právě tato další zdravotní postižení byla posudkovou komisí označena jako významná, dále rozsah ztráty pracovní schopnosti posudková komise zvýšila pro korekční faktor spočívající ve snížené schopnosti využívat předchozí zkušenosti v dosavadní profesi a pokračovat v předchozí výdělečné činnosti o dalších 5 procentních bodů. Rozsah ztráty pracovaní schopnosti proto činí 55 %.

Jestliže posudková komise stanovila úplnou klinickou diagnózu, označila rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, to podřadila příslušné položce vyhlášky a svůj názor odůvodnila, zabývala se dalšími zdravotními postiženími žalobce a možností aplikace předpisu o korekčních faktorech, považuje soud posudek posudkové komise za úplný a přesvědčivý, je-li jím zjištěno, že zdravotní stav žalobce je dlouhodobě nepříznivý a podmiňuje 55 % ztrátu schopnosti pracovní činnosti.

Podmínky nároku na invalidní důchod upravuje § 38 zákona o důchodovém pojištění podle § 39 odst. 2 zákona, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35 %., nejvíce však o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Posudkem posudkové komise je prokázáno, že rozsah poklesu schopnosti pracovní činnosti žalobce činí 55 %. Proto pracovní schopnost žalobce odpovídá invaliditě druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b/ zákona. Jestliže žádost žalobce o změnu invalidního důchodu byla zamítnuta s odůvodněním, že pracovní schopnost žalobce poklesla v rozsahu odpovídajícímu invaliditě prvního stupně, je napadené rozhodnutí vadné.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. V dalším řízení bude žalovaná vycházet ze zjištění, že pracovní schopnost žalobce odpovídá invaliditě druhého stupně.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšnému žalobci nevznikly v řízení žádné náklady.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 27. dubna 2011

Samosoudkyně:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Pokračování
- 5 -
2Ad 10/2011

Za správnost vyhotovení:

Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru