Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ad 1/2011 - 39Rozsudek KSCB ze dne 02.05.2011

Prejudikatura

2 Afs 9/2005 - 158

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Ads 148/2011 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

2Ad 1/2011 – 39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobkyně A. S., proti žalované České správě sociálního zabezpečení Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 26.11.2010, č. X,

takto:

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze ze dne 26.11.2010, č. X se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

Žalobkyni se právo na náhradu nákladů řízení nepři zn ává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 10.1.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí ze dne 26.11.2010 č.j. X, jímž byly zamítnuty námitky žalobkyně proti rozhodnutí žalované o starobním důchodu a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

V žalobě se poukazuje na to, že v rozhodnutí jsou nesprávně uvedeny doby pojištění žalobkyně v Rakousku, protože do rakouského důchodového pojištění bylo chybně započítáno 11 měsíců roku 2006, kdy žalobkyně nedosahovala žádný příjem, ze které by bylo odváděno důchodové pojištění. Žalobkyni byla vyplácena záloha na starobní důchod do doby vydání rozhodnutí o přiznání této dávky. Na tom nemění nic okolnost, že zálohu na důchod vyplácí pracovní úřad a nikoli důchodová pojišťovna. Rozhodnutí o starobním důchodu bylo vydáno 1.12.2006 s datem přiznání dávky od 1.1.2006. Rozhodnutí rakouského nositele pojištění bylo žalované předloženo v roce 2008. Nesprávné hodnocení doby pobírání Pokračování
- 2 -
2Ad 1/2011

starobního důchodu v Rakousku se projevuje tím, že žalobkyni byl neoprávněně snížen důchod. V žalobě se dále poukazuje na nesprávně stanovenou výši procentní výměry starobního důchodu, kdy pouze vyloučené doby jsou započteny v délce 30 dnů, čímž je zkrácen každý rok o pět dnů. Při výpočtu rozdílu je ponecháván měsíc a rok v plné délce. Není reagováno na konflikt postupu s principem rovnosti a principem materiálního právního státu. Postup výpočtu byl změněn.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby. Ohledně doby pojištění bylo podle nařízení rady č. 1408/71 vycházeno z údajů uvedených ve formuláři E 205 A vyhotoveným rakouským nositelem pojištění. Námitky je proto zapotřebí adresovat rakouskému nositeli pojištění. Ke stanovení výše procentní výměry starobního důchodu se uvádí odkaz na nové předpisy Evropského parlamentu a Rady, přičemž předchozí rozhodnutí o starobním důchodu žalobkyně byla vydána podle dříve platných nařízení č. 1408/71 a 574/72. Proto ve smyslu nařízení č. 987/2009 bylo zapotřebí provést srovnávací výpočet. V tom tkví odlišnosti, na které žalobkyně poukazuje, které se musely promítnout do výše starobního důchodu, kdy stěžejními faktory je délka doby pojištění, výše vyměřovacích základů, počet dnů vyloučené doby, koordinace sjednoceného hodnocení doby pojištění získané podle právních předpisů členského státu včetně průměrného denního indexovaného výdělku.

Se zřetelem k uplatněným žalobním bodům má pro přezkoumání napadeného rozhodnutí význam formulář E 205 AT z 24.8.2007 vyhotovený rakouským nositelem pojištění, ve kterém se uvádí, že žalobkyně byla v době od 1.1. do 30.11.2006 tedy po dobu 11 měsíců příjemcem zálohy na důchod.

Ve spise je založeno rozhodnutí rakouského nositele pojištění z 1.12.2006, kterým se žalobkyni přiznává od 1.1.2006 starobní důchod.

V osobním listu důchodového pojištění je uveden přehled dob pojištění na území České republiky, v Německu a v Rakousku, doba zaměstnání v Německu je potvrzena formulářem E 205 D vyhoveným německým nositelem pojištění. Osobní list obsahuje vyměřovací základ, rozsah vyloučené doby a koeficient nárůstu. Rok 2006 v Rakousku je označen jako vyloučená doba a do rozsahu vyloučené doby v tomto roce je zahrnuto 31 dnů.

Dne 8.10.2010 bylo vydáno rozhodnutí, jímž byl žalobkyni od 16.6.2007 přiznán starobní důchod v částce 973 Kč měsíčně. V odůvodnění se uvádí, že doba pojištění byla splněna s přihlédnutím k dobám pojištění v rakouském a německém důchodovém pojištění. Při přepočtu vyloučených dob podle potvrzení rakouského nositele pojištění bylo vycházeno z toho, že za 1 měsíc rakouské náhradní doby pojištění bylo započteno 30 dnů. Jako vyloučená byla hodnocena doba pobírání starobního důchodu v Rakousku v prosinci 2006, ta byla stanovena podle skutečného počtu kalendářních dnů. Průměrný denní indexovaný výdělek činí 109,1905 Kč. Ten byl vypočten jako souhrn vyměřovacích základů násobených příslušnými koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu platnými pro příslušný kalendářní rok dělený počtem dnů, ve kterých byly vyměřovací základy získány. Při výpočtu dávky bylo postupováno podle předpisů evropského práva a byla přednostně hodnocena doba účasti v českém důchodovém pojištění. Postup při výpočtu dávky je v odůvodnění rozhodnutí obsažen.

Proti tomuto rozhodnutí žalobkyně podala námitky, ve kterých poukázala na to, že do doby rakouského pojištění bylo chybně započítáno 11 měsíců z roku 2006, kdy neměla žádný příjem, ze kterého by bylo odváděno důchodové pojištění. V té době byla žalobkyni Pokračování
- 3 -
2Ad 1/2011

vyplácena záloha na starobní důchod a dávka byla žalobkyni přiznána rozhodnutím z 1.12.206 od 1.1.2006. Toto pochybení se projevuje ve svém důsledku při výpočtu dávky. Žalobkyně dále namítala nesprávně stanovenou výši procentní výměry starobního důchodu, ke které došlo vadně provedeným matematickým úkonem.

Námitky byly projednány napadeným rozhodnutím, které je odůvodněno tím, že při stanovení doby pojištění bylo vycházeno z potvrzení rakouského nositele pojištění na příslušném formuláři. Doba pojištění, která nebyla získána v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti, ale která je podle právních předpisů jiného členského státu dobou rovnocennou době pojištění, činila z rozhodného období včetně období od 1.1.2006 do 30.11.2006 v rozsahu 330 dnů. Tato doba byla hodnocena jako doba pojištění rovnocenná náhradní době. Doba od 1.12.2006 do 31.12.2006 byla hodnocena jako doba vyloučená, protože nebyla rakouským nositelem pojištění potvrzena jako doba pojištění či náhradní doba pojištění v Rakousku a nejedná se o dobu získanou podle právních předpisů jiného členského státu. Výše teoretické

výměry starobního důchodu činí 1.810 Kč /37 x 1,5 %/ čili 55,5 % z částky 3.261 Kč. Dílčí část proto činí 521 Kč /1.810 x /3.980/13.848//. Postup při výpočtu procentní výměry částky je odůvodněn odkazem na předpisy evropského práva.

Ve spise je založena žádost žalované z 25.11.2010 pro rakouského nositele pojištění ohledně zařazení období od 1.1.2006 do 30.11.2006 podle formuláře E 205 AT. Na tuto žádost bylo rakouským nositelem pojištění reagováno 17.12.2010. Konkrétní období z přehledu se neuvádí jako doba pojištění a formulář byl žalované doručen dne 23.12.2010.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Napadenému rozhodnutí je vytýkáno, že do doby rakouského pojištění bylo nesprávně započteno 11 měsíců z roku 2006. Tato doba byla hodnocena jako rovnocenná doba době pojištění, jako vyloučená byla hodnocena doba od 1.12. do 31.12.2006, protože rakouským nositelem pojištění nebyla potvrzena jako doba pojištění či náhradní doba pojištění v Rakousku. Ve formuláři E 205 AT je období leden až listopad 2006 podřazeno náhradním dobám, současně se však uvádí poskytování zálohy na důchod. Žalovaná měla k dispozici rovněž rozhodnutí o starobním důchodu žalobkyně z 1.12.2006, ze kterého je zřejmé, že starobní důchod v Rakousku byl žalobkyni přiznán od 1.1.2006. Mezi rozhodnutím o přiznání starobního důchodu rakouským nositelem pojištění od 1.1.2006 a údajem o náhradní době ve formuláři E 205 AT, kde současně uvádí se poskytování zálohy na důchod, je rozpor. Odstranění tohoto rozporu žalovaná sledovala podáním žádosti nositeli rakouského důchodového pojištění z 25.11.2010, tedy v době před vydáním napadeného rozhodnutí o námitkách žalobkyně. Napadené rozhodnutí bylo vydáno, aniž bylo vyčkáno na reakci rakouského nositele pojištění přestože jeho sdělení mělo pro vydání napadeného rozhodnutí význam a již sama žádost žalované z 25.11.2010 pro rakouského nositele pojištění svědčí o pochybnostech o skutkovém stavu významném pro správný výpočet dávky. Pochybnosti o správnosti formuláře E 205 AT byly potvrzeny, jestliže žalované v době po vydání a doručení napadeného rozhodnutí byl zaslán formulář datovaný 17.12.2010, ve kterém se v roce 2006 žádná náhradní doba neprojevuje. Formulář E 205 AT z roku 2009 nebyl proto v rubrice o náhradní době pro rok 2006 správně vyplněn, jestliže se žalobkyně stala poživatelkou starobního důchodu v Rakousku od 1.1.2006. Poznamenává se, že nemusí být vyloučeno, že napadené rozhodnutí bylo vydáno pod tlakem žaloby na ochranu proti nečinnosti žalované uplatněné u Krajského soudu v Českých Budějovicích, což však neznamená, že nebyl důvod vyčkat zprávy rakouského nositele pojištění o skutečnosti významné pro výpočet dávky, o Pokračování
- 4 -
2Ad 1/2011

které vyvstaly v průběhu řízení pochybnosti. To má za následek, že napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě vadně zjištěného skuktového stavu věci.

Zjištění o rozsahu období pobírání starobního důchodu v Rakousku je rozhodné pro posouzení vyloučené doby podle § 16 odst. 4 písm. b/ zákona o důchodovém pojištění. Údaj ve formuláři E 205 AT z roku 2009 o pobírání zálohy na důchod v roce 2006 odpovídal rozhodnutí nositele rakouského důchodového pojištění o tom, že žalobkyně je poživatelkou starobního důchodu v Rakousku od 1.1.2006. Nepřesnost formuláře E 205 AT byla odstraněna vydáním nového formuláře z prosince 2010, přičemž stalo se tak k žádosti žalované.

V dalším řízení bude proto zapotřebí nově stanovit rozsah vyloučené doby se zřetelem ke zjištění, že žalobkyně byla poživatelkou starobního důchodu podle rakouského práva od 1.1.2006. Nesprávně stanovený rozsah vyloučených dob se pak promítá do výpočtu starobního důchodu žalobkyně. Pro nesprávné stanovení rozsahu vyloučených dob je proto vadný též výpočet procentní výměry starobního důchodu.

Soud proto uzavřel, že skutkový stav k datu vydání napadeného rozhodnutí nebyl správně zjištěn, jde-li o vyloučené doby, což se následně projevilo ve výpočtu dávky.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení a věc vrátil žalované k dalšímu řízení.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšné žalobkyni nevznikly v řízení žádné náklady.

Podle § 76 odst. 1 písm. b/ s.ř.s. nebylo třeba k projednání žaloby nařizovat jednání, protože skutkový stav, který byl vzat za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se spisem.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 2. května 2011

Samosoudkyně:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru