Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Af 97/2010 - 59Usnesení KSCB ze dne 20.01.2011

Prejudikatura

7 Afs 63/2010 - 65

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 Afs 15/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

10Af 97/2010 - 59

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce Rock Oil plus, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Říčanská 1984/5, zastoupeného JUDr. Milenou Novákovou, advokátkou v Českém Krumlově, Rooseveltova 37, proti žalovanému Celnímu ředitelství České Budějovice, Kasárenská 6, za účasti ČSAD Jihotrans, a.s., Pekárenská 255/77, České Budějovice, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 27.5.2010, č.j. 3228-2/2010-030100-21, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Po právní moci tohoto usnesení bude žalobci vrácen soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou došlou Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 2.12.2010 domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 27.5.2010, jímž bylo rozhodnuto o odvolání ČSAD Jihotrans, a.s., se sídlem České Budějovice, Pekárenská 255/77 proti rozhodnutí Celního úřadu České Budějovice č.j. 7380/2010-036100-024 ze dne 16.4.2010 tak, že odvolání bylo zamítnuto.

Rozhodnutím Celního úřadu České Budějovice ze dne 16.4.2010 byly ČSAD Jihotrans, a.s. zajištěny vybrané výrobky, žalobce se k vlastnictví těchto výrobků hlásí. K zajištění vybraných výrobků došlo dle § 42 odst. 1 zákona o spotřebních daních, žalobce nebyl adresátem napadeného rozhodnutí, neboť nebyl kontrolovanou osobou dle § 42 zákona o spotřebních daních. Napadené rozhodnutí bylo doručováno ČSAD Jihotrans, a.s. a nabylo právní moci dne 27.5.2010, žalobci doručováno nebylo.

Žalobce má za to, že je aktivně legitimován k podání žaloby proti danému rozhodnutí dle § 65 s.ř.s., přestože nebyl účastníkem řízení před celními orgány, byl však nezákonným rozhodnutím žalovaného zkrácen na svých vlastnických právech, neboť je vlastníkem výrobků, které byly zajištěny.

Žalobce uvádí, že získal podklady pro podání žaloby při nahlížení do správního spisu, kdy mu byly vydány dvě rozhodnutí ve věci, a to rozhodnutí celního úřadu č.j. 7380/2010-036100-024 ze dne 16.4.2010 a na ně navazující napadené rozhodnutí žalovaného. Do správního spisu bylo žalobcem nahlíženo dne 6.10.2010 a tento den považuje za den, kdy mu začala plynout lhůta dle § 72 s.ř.s.

Pokračování
- 2 -
10Af 97/2010

Povinností soudu před věcným přezkoumáním žalobou napadeného rozhodnutí je posouzení splnění podmínek řízení, mezi které v prvé řadě patří včasnost žaloby.

Soud se proto nejprve zabýval tím, zda žaloba byla podána ve lhůtě dle § 72 s.ř.s., dle něhož lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy žalobce, který nebyl účastníkem řízení seznal obsah napadeného rozhodnutí.

Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 odst. 1, 2, 3 s.ř.s. lze podat ve lhůtě uvedené v § 72 odst. 1 s.ř.s. Tato lhůta pro podání žaloby je určena dobou dvou měsíců. Počíná běžet následujícího dne poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek, tedy poté, co bylo rozhodnutí zákonem stanoveným způsobem oznámeno a končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty.

Podle § 72 odst. 1 s.ř.s. odvisí počátek běhu lhůty k podání žaloby od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí nebo od jiného zákonem stanoveného způsobu oznámení. Žalobce nebyl účastníkem řízení, proto mu nebylo napadené rozhodnutí doručováno. Žalobce považuje za počátek lhůty k podání žaloby den 6.10.2010, kdy bylo jím nahlíženo do spisu a byly mu vydány k jeho žádosti kopie rozhodnutí o zajištění vybraných výrobků, a to jak rozhodnutí celního úřadu, tak i napadené rozhodnutí.

Žalobce zcela nesprávně považuje tento den za oznámení rozhodnutí, neboť tato rozhodnutí mu nebyla doručována celními orgány, ale byla mu pouze na jeho žádost pořízena kopie těchto rozhodnutí, proto nelze s převzetím kopií spojovat účinky doručení a odvozovat běh lhůty pro podání žaloby ode dne nahlížení do spisu. Ze strany celních orgánů nebyl žádný důvod pro doručování předmětných rozhodnutí žalobci, neboť žalobce nebyl účastníkem řízení o zajištění vybraných výrobků.

Z písemností žalovaného je patrno, že žalobce se seznámil s obsahem napadeného rozhodnutí dříve, což vyplývá z protokolu o ústním jednání ze dne 31.8.2010, č.j. 14967-5/2010/036100-024, jehož předmětem bylo zahájení řízení o propadnutí vybraných výrobků, kdy žalobce byl přítomen jednání, a v záznamu o průběhu ústního jednání na straně 3 je uvedeno, že zástupce žalobce byl seznámen s rozhodnutími ohledně zajištění minerálních olejů – benzinu a jsou citována rozhodnutí žalovaného č.j. 7380/2010-036100-24, č.j. 7379/2010-036100-024, č.j. 7379-3/2010-036100, přičemž na straně 5 protokolu byl žalobce seznámen se správnými čísly rozhodnutí ohledně zajištění vybraných výrobků s uvedením jejich čísel jednacích. Ve výzvě o zahájení řízení ve věci propadnutí vybraných výrobků ze dne 13.8.2010 byl žalobce také uvědoměn o zajištění výrobků.

Rovněž v odůvodnění rozhodnutí Celního úřadu České Budějovice o nepropadnutí zboží ze dne 1.10.2010 č.j. 14967-11/2010-036100-024, které žalobce předložil, se uvádí, že se žalobce hlásil k zajištěným vybraným výrobkům jako jejich vlastník v písemném podání jednatele žalobce JUDr. Stanislava Lžičaře ze dne 18.6.2010, když toto stanovisko bylo jím potvrzeno dne 31.8.2010 do protokolu o ústním jednání ve věci zahájení řízení o propadnutí Pokračování
- 3 -
10Af 97/2010

zajištěných vybraných výrobků, z čehož vyplývá, že i k tomuto datu 18.6.2010 měl žalobce vědomost o zajištění vybraných výrobků. Žalobce v podání ze dne 13.9.2010 namítal, že o důvodech zadržení se dozvěděl až z přípisů celního úřadu ze dne 13.8.2010 č.j. 14967 – 14967-4/2010-036100-024. Žalobce měl tedy vědomost o zajištění vybraných výrobků dříve než 6.10.2010. Současně je třeba uvést, že žalobce podal dne 9.9.2010 u Krajského soudu v Českých Budějovicích žalobu proti nezákonnému zásahu podle § 82 s.ř.s., při jejímž projednávání byl úspěšný, kde rovněž výslovně uvedl, že se o důvodech zadržení zboží dozvěděl z přípisů Celního úřadu České Budějovice č.j. 14967 až 14967-3/2010-036100 ze dne 13.8.2010 doručených dne 23.8.2010, kterým bylo zahájeno řízení směřující k propadnutí zadrženého zboží. Žalobce zde odkazuje i na obsah protokolu č.j. 14967-5/2010-036100-024 z 31.8.2010

Podle ustanovení § 72 s.ř.s. platí, že žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle odstavce 4 téhož ustanovení platí, že lhůtu pro podání žaloby nelze prominout.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. soud odmítne návrh, který je podán předčasně nebo opožděně, nestanoví-li zákon jinak. V posuzované věci ze skutkových okolností vyplývá, že lhůta k podání žaloby proti napadenému rozhodnutí již žalobci, který nebyl účastníkem řízení před žalovaným, uplynula, jestliže z písemností uvedených shora a zejména z protokolu o ústním jednání ze dne 31.8.2010 č.j. 14967-5/2010/036100-024 vedeného před Celním úřadem v Českých Budějovicích ohledně zahájení řízení o propadnutí vybraných výrobků zajištěných Celním úřadem České Budějovice dne 15.4.2010 vyplývá, že žalobce byl nejpozději tento den uvědoměn o zajištění svého zboží dopravovaného adresátem rozhodnutí. Proto lhůta pro podání žaloby proti napadenému rozhodnutí počala běžet dnem 1.9.2010 a skončila v souladu s pravidly pro počítání lhůt obsaženými v ustanovení § 40 s.ř.s. dne 1.11.2010. Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu považuje za dobu oznámení rozhodnutí, nebyl-li žalobce účastníkem řízení, den kdy byl s obsahem rozhodnutí obeznámen. To se nejpozději stalo při označeném jednání. Soud proto považuje datum 31.8.2010 za datum okamžiku oznámení tohoto rozhodnutí. Žaloba však byla doručena Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 2.12.2010 a to elektronicky. Proto soud uzavřel, že žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27.5.2010 byla podána žalobcem opožděně a v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. byla odmítnuta.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s., dle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta, neboť účastníkům právo na náhradu nákladů řízení nevzniklo.

Podle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích se žalobci vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč. Pokračování
- 4 -
10Af 97/2010

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost, ve lhůtě dvou

týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. e) s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 20. ledna 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru