Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Af 95/2011 - 32Rozsudek KSCB ze dne 29.12.2011

Prejudikatura

15 Ca 154/2007 - 33

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 Afs 20/2012 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

10Af 95/2011 – 32

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce R. Š., zastoupeného Janem Horešovským, daňovým poradcem Praha 1, Senovážné nám. 23, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 29.7.2011 č.j. 3402/11-1100, takto:

Rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 29.7.2011 č.j. 3402/11-1100 se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 7 800,- Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 3.10.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 15.9.2009, kterým mu byla dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 a 2006. Žalobce namítá, že ze strany žalovaného došlo k porušení ustanovení § 78 odst. 5 s.ř.s., neboť se neřídil právním názorem Krajského soudu v Českých Budějovicích vyjádřeném v rozsudku ze dne 10.2.2011, č.j. 10 Af 89/2010-38. Dle odůvodnění rozsudku nebyla zpráva o daňové kontrole projednána zákonem stanoveným způsobem, toto pochybení nelze napravovat v odvolacím řízení, neboť na základě neprojednané zprávy o daňové kontrole, která Pokračování
- 2 -
10Af 95/2011

v důsledku neprojednání nemůže být osvědčena jako důkaz, nelze vydat rozhodnutí o vyměření daně. Na základě rozsudku měl žalovaný zrušit v odvolacím řízení dodatečné platební výměry a tím by byla zrušena i jeho povinnost zaplatit daň v celkové výši 863.033 Kč s příslušenstvím. Přes závěr rozsudku krajského soudu žalovaný ve spolupráci se správcem daně postupoval ve snaze znovu projednat zprávu o daňové kontrole v odvolacím řízení, o čemž svědčí řada písemností. Takový postup finančních orgánů však daňový řád nepřipouští. Žalovaný při vydání pokynu k postupu správce daně první instance nereflektoval ani na změnu v právní úpravě týkající se postupu odvolacího orgánu v odvolacím řízení, kdy se v ustanovení § 115 odst. 1 daňového řádu uvádí, že v rámci odvolacího řízení může odvolací orgán provádět dokazování k doplnění podkladů pro rozhodnutí nebo k odstranění vad řízení a nebo toto doplnění nebo odstranění vad uložit správci daně, který napadené rozhodnutí vydal se stanovením přiměřené lhůty. V případě odstraňování vad spočívající v neprojednání daňové kontroly se nejedná o vadu, kterou dokazováním lze odstranit. Projednání zprávy je totiž úkonem, který na samotné dokazování až navazuje. Postup, který žalovaný zvolil, zákon nepředvídá a ani nepřipouští. Postupem finančních orgánů došlo i k porušení zásady dvojinstančnosti daňového řízení. Žalobce dále namítá zneužití postavení správce daně při aplikaci ustanovení § 88 odst. 6 daňového řádu. Žalobce rovněž argumentuje ustanovením § 25 odst. 2 daňového řádu, podle kterého měl správce daně vyzvat žalobce k osobní účasti na projednání zprávy o daňové kontrole.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby, neboť má na závěr učiněný v rozsudku krajského soudu pohled zcela opačný. Soud shledal procesní vadu daňového řízení, která spočívala v tom, že nebyla zpráva o daňové kontrole projednána se zástupcem žalobce, daňovým poradcem Ing. Horešovským, byla mu doručena až dne 25.3.2010 v průběhu odvolacího řízení. Před vydáním dodatečných platebních výměrů, dne 25.9.2009, ji doručil žalobci osobně jeho tehdejší zástupkyni paní Žáčkové. Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10.2.2011 č.j. 10 Af 89/2010-3010 si žalobce vyložil nesprávně. Podle názoru žalovaného se nevztahuje k budoucímu průběhu daňového odvolacího řízení, ale soud jím naopak hodnotí řízení před vydáním zrušeného rozhodnutí o odvolání. Žalovaný totiž ve svém vyjádření k žalobě připustil nesprávné posouzení plné moci pro zastupování v daňovém řízení, dodal, že skutečnost, že zpráva o daňové kontrole nebyla projednána se zástupcem žalobce ani mu její text před dodatečným vyměřením daně nezaslal, byla napravena tím, že mu byla zpráva o daňové kontrole a dodatečné platební výměry doručeny dne 25.3.2010. Ing. Horešovskému byl obsah zprávy o kontrole znám, neboť proti dodatečným platebním výměrům podal včas odvolání. Krajský soud tedy ohledně této argumentace uvedl, že pochybení nelze mít za zhojené, respektive nelze jej napravovat v odvolacím řízení. Žalobce nebyl ochoten zprávu o daňové kontrole u správce daně projednat, přestože byl opakovaně k projednání zprávy o daňové kontrole předvolán. Z důvodu odmítnutí žalobce převzít při jednání dne 10.5.2011 kontrolní zjištění, nebyla projednána zpráva o daňové kontrole. Vzhledem k tomu že se žalobce ke správci daně na základě předvolání ze dne 17.6.2011 bez omluvy nedostavil, vydal tento den správce daně poslední opakované předvolání k projednání kontroly, a to na dne 7.7.2011. Tato písemnost byla Ing. Horešovskému doručena dne 1.7.2011. Jako reakci na toto předvolání Ing. Horešovský správci daně dne 7.7.2011 sdělil, že je na dovolené a požádal o stanovení nového termínu projednání zprávy. Po obdržení tohoto vyjádření správce daně snahu o projednání zprávy o daňové kontrole ukončil a průběh této části řízení uzavřel tak, že žalobce odmítl projednat tuto zprávu, respektive se jejímu projednání vyhýbá. Žalobci proto doručil zprávu s úředním záznamem obsahujícím shrnutí daňového řízení poštou. Dle žalovaného osobní účast žalobce při projednání nebyla nutná. Žalobce tedy aktivně správci daně kladl odpor, který se snažil dostát uložené povinnosti a odstranit procesní pochybení. Žalobce žádné nové věcné námitky neuplatnil, nebyl tedy Pokračování
- 3 -
10Af 95/2011

důvod ke změně dodatečných platebních výměrů v odvolacím řízení. Důvody, pro které žalovaný odvolání zamítl, zůstaly v novém rozhodnutí o odvolání stejné a též výše dodatečně vyměřené daně se nezměnila. S ohledem na běh lhůty k vyměření daně nemohl správce daně připustit průtahy v řízení. Žalovaný má za to, že jeho postup byl zcela v intencích právního názoru krajského soudu.

Ze spisu správce daně byly zjištěny tyto rozhodné skutečnosti:

Dne 25.3.2008 zahájil Finanční úřad v Českých Budějovicích u žalobce daňovou kontrolu na daň z příjmu fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 a 2006. Žalobce uplatnil do daňových výdajů mimo jiné náklady za tesařské pomocné stavební a jiné práce vystavené Jiřím Ferencem, společností TESKONA s.r.o. a společností EVROTRANS, s.r.o. Správci daně vznikly pochybnosti ohledně těchto nákladů. Výsledek daňové kontroly shrnul ve zprávě o daňové kontrole, dle níž žalobce neprokázal výdaje za zdaňovací období roku 2005 v celkové výši 1.725.746 Kč a v roce 2006 ve výši 1.245.340 Kč. Daňová poradkyně dne 13.8.2009 požádala správce daně o poskytnutí lhůty k vyjádření k výsledkům daňové kontroly. Správce daně lhůtu navrženou daňovou poradkyní žalobce neakceptoval, rozhodnutím ze dne 24.8.2009 lhůtu prodloužil do 24.8.2009. Dne 3.9.2009 byla doručena správci daně plná moc udělená žalobcem daňovému poradci Janu Horešovskému. Tato plná moc je datována 17.8.2009 a je v ní uvedeno, že žalobce zmocňuje daňového poradce Jana Horešovského k veškerým úkonům nutným pro ochranu práv žalobce a oprávněných zájmů podle zákona 337/1992 Sb. u daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 a 2006 a k veškerým úkonům nutných pro ochranu práv žalobce i dle zákona 150/2002 Sb. v platném znění. Tato plná moc ruší předchozí plné moci v tomto rozsahu. Téhož dne byla doručena správci daně substituční plná moc, kterou udělil daňový poradce Jan Horešovský daňové poradkyni Ludmile Žáčkové za účelem pořízení opisu spisu a listin ze spisu daňového subjektu /žalobce/ a k úkonům nezbytně souvisejících s pořízením tohoto opisu. Platnost plné moci byla omezena do 18.9.2009, udělena byla dne 2.9.2009. Zpráva o daňové kontrole nebyla osobně projednána se zástupcem žalobce, byla mu zaslána stejně tak jako daňové poradkyni Ludmile Žáčkové poštou. Za žalobce zprávu o daňové kontrole převzala jeho manželka dne 16.9.2009. Daňové poradkyni Ludmile Žáčkové byla zpráva o daňové kontrole doručena 25.9.2009.

Dne 14.9.2009 se konalo ústní jednání ohledně projednání zprávy o kontrole daně z příjmu fyzických osob. Daňová poradkyně Ludmila Žáčková předložila správci daně substituční plnou moc udělenou jí daňovým poradcem Janem Horešovským. V zápise o ústním jednání je uvedeno, že správce daně převzal plnou moc žalobce udělenou daňovému poradci Janu Horešovskému dne 3.9.2009. K tomu je uveden i komentář. Správce daně v protokolu zaznamenal s odkazem na § 10 odst. 4 daňového řádu, že obsah plné moci byl vymezen na úkony, kterými je ochrana práv a oprávněných zájmů žalobce, což se podle jeho názoru nevztahuje na projednání zprávy o daňové kontrole. Daňová poradkyně k tomu uvedla, že nemá právo se k daňové kontrole vyjadřovat, ke správci daně se dostavila na základě zmocnění daňového poradce Horešovského a její zmocnění se týká pouze pořízení opisu spisu z daňové kontroly žalobce. Daňová poradkyně zdůraznila, že nemá právo podepisovat zprávu o daňové kontrole. K tomu správce daně uvedl, že bude postupovat podle § 16 odst. 8 zákona o správě daní a poplatků s tím, že zástupce daňového subjektu odmítá převzít zprávu o daňové kontrole. Zpráva o daňové kontrole byla zaslána žalobci a rovněž daňové poradkyni Ludmile Žáčkové.

Pokračování
- 4 -
10Af 95/2011

Dne 13.9.2009 sepsal Finanční úřad v Českých Budějovicích úřední záznam, ve kterém uvedl, že plná moc byla posouzena jako omezená plná moc pro úkony ochrany práv a oprávněných zájmů žalobce. Správce daně převzal žádost o nahlédnutí do spisu i žádost o prodloužení lhůty k vyjádření k výsledku daňové kontroly. Správce daně v tomto záznamu rovněž uvádí, že nepovažuje seznámení se se závěry ke kontrole, vyjádření ke kontrolním závěrům a projednání a podpis zprávy o daňové kontrole za úkon ochrany práv a oprávněných zájmů žalobce. Z toho důvodu posoudil žádost o prodloužení lhůty k vyjádření k daňové kontrole jako by vůbec podána nebyla. Dne 15.9.2009 vydal správce daně dodatečné platební výměry na daňovou povinnost žalobce za zdaňovací období roku 2005 a 2006. Proti dodatečným platebním výměrům se žalobce včas odvolal.

Žalovaný odvolání zamítl rozhodnutím ze dne 4.8.2010 č.j. 3837/10-1100. Krajský soud v Českých Budějovicích toto rozhodnutí zrušil rozsudkem ze dne 10.2.2011 č.j. 10 Af 89/2010-38, kdy mimo jiné učinil závěr, že daňová kontrola byla ukončena nezákonně, nebyla projednána zákonem stanoveným způsobem s tím, že toto pochybení nelze napravovat v odvolacím řízení, neboť na základě neprojednané zprávy o daňové kontrole, která v důsledku neprojednání nemůže být osvědčena jako důkaz, nelze vydat rozhodnutí o doměření daně. To vyplývá i z ustanovení § 16 odst. 4 písm. f/ daňového řádu, které zaručuje daňovému subjektu právo vyjádřit se před ukončením daňové kontroly k jeho výsledku. Soud proto uzavřel, že žalobní námitka ohledně nezákonného ukončení daňové kontroly byla důvodná.

Žalovaný uložil Finančnímu úřadu v Českých Budějovicích odstranění zjištěné vady, správce daně prvního stupně postupoval ve snaze znovu projednat zprávu o daňové kontrole, žalovaný den doručení zprávy o daňové kontrole /21.7.2011/ považuje za den projednání zprávy o daňové kontrole. Následně žalovaný dne 29.7.2011 vydal nové rozhodnutí o odvolání, jímž bylo odvolání žalobce zamítnuto a napadená rozhodnutí byla potvrzena.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Žalobce především namítá porušení ustanovení § 78 odst. 5 s.ř.s., neboť žalovaný se neřídil právním názorem vyjádřeným v rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10.2.2011 č.j. 10 Af 89/2010-38, dle něhož měl žalovaný zrušit v odvolacím řízení dodatečné platební výměry. Krajský soud v uvedeném rozsudku učinil závěr, že v záležitosti žalobce nebylo možné se zástupkyní žalobce Ludmilou Žáčkovou projednat závěry z daňové kontroly, neboť neměla zmocnění k zastupování žalobce, což správci daně při projednávání závěrů daňové kontroly sdělila. Správce daně nevzal na zřetel tyto skutečnosti, z čehož vyplývá, že zpráva o daňové kontrole nebyla projednána zákonem stanoveným způsobem. Toto pochybení nelze napravovat v odvolacím řízení, neboť na základě neprojednané zprávy o daňové kontrole, která v důsledku vadného postupu nemůže být osvědčena jako důkaz, nelze vydat rozhodnutí o doměření daně. To vyplývá i z ustanovení § 16 odst. 4 písm. f/ daňového řádu, které zaručuje daňovému subjektu právo vyjádřit se před ukončením daňové kontroly k jeho výsledku.

Podle § 78 odst. 5 s.ř.s. právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení správní orgán vázán. Z uvedeného ustanovení tedy vyplývá, že jestliže soud rozhodnutí žalovaného správního orgánu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, je správní orgán v dalším řízení vázán právním názorem, který soud ve zrušujícím rozsudku vyslovil. Žalovaný v součinnosti s prvostupňovým správcem daně postupoval ve snaze projednat Pokračování
- 5 -
10Af 95/2011

zprávu o daňové kontrole v rámci odvolacího řízení, žalobce k projednání zprávy o daňové kontrole opakovaně předvolával. Vzhledem k tomu, že se žalobce ke správci daně dne 17.6.2011 bez omluvy nedostavil, vydal správce daně poslední opakované předvolání k projednání kontroly, a to na 7.7.2011, kdy předvolání bylo zástupci žalobce doručeno dne 1.7.2011. Po obdržení sdělení Ing. Horešovského, že se bude v termínu od 5.7. do 15.8. 2011 zdržovat v cizině na dovolené, správce daně snahu o projednání zprávy o daňové kontroly ukončil. Učinil závěr, že žalobce zprávu o daňové kontrole odmítl projednat, a proto mu doručil dle § 88 odst. 5 daňového řádu zprávu spolu s úředním záznamem obsahujícím shrnutí daňového řízení poštou. Tuto písemnost zástupce žalobce převzal dne 21.7.2011 a tento den považuje žalovaný za den projednání zprávy o daňové kontrole. Z uvedeného je zřejmé, že žalovaný se závěrem vysloveným ve shora uvedeném rozsudku neřídil, přestože je v něm jednoznačně konstatováno, že pochybení ohledně neprojednání zprávy o daňové kontrole nelze napravovat v odvolacím řízení, neboť na základě neprojednané zprávy o daňové kontrole, která v důsledku neprojednání nemůže být osvědčena jako důkaz, nelze vydat rozhodnutí o vyměření daně.

Soud poznamenává, že závěr vyslovený v tomto rozsudku koresponduje s judikaturou /srovn. rozsudek Krajského soudu v Ústní nad Labem ze dne 7.5.2008 č.j. 15 Ca 154/2007-33/. Soud se proto zcela ztotožňuje se závěrem žalobce, že je nepřípustné, aby rozhodnutí o vyměření či doměření daně vycházející z výsledků daňové kontroly bylo vydáno za situace, kdy zpráva o provedené daňové kontrole ještě nebyla řádně projednána s dotyčným daňovým subjektem. Jestliže tato situace nastane, odvolacímu orgánu nezbývá, než toto rozhodnutí pro zásadní procesní pochybení ve vztahu k ustanovení § 16 odst. 4 písm. f/ a odst. 8 daňového řádu zrušit a uložit prvoinstančnímu orgánu, aby s daňovým subjektem zprávu o daňové kontrole nejprve náležitě projednal a až poté případně vydával rozhodnutí o vyměření či doměření daně. Zpráva o daňové kontrole totiž může být způsobilým důkazním prostředkem jedině až po jejím řádném projednání s daňovým subjektem. Pokud zpráva o daňové kontrole nebyla řádně projednána, nemůže být na jejím základě vydáváno rozhodnutí o vyměření či doměření daňové povinnosti. Z logiky věci vyplývá, že neprojednání zprávy o daňové kontrole před vydáním rozhodnutí o vyměření či doměření, nelze dodatečně zhojit v rámci odvolacího řízení, když rozhodnutí o vyměření či doměření daně již bylo vydáno. S ohledem na skutečnost, že zpráva o daňové kontrole nebyla dosud řádně po zrušení platebního výměru projednána, soud se z důvodu procesní ekonomie nemohl zabývat ostatními žalobními body.

Soud uzavřel, že žalovaný, který byl vázán právním názorem vysloveným ve shora uvedeném rozsudku krajského soudu, postupoval nesprávně, přestože bylo zcela jednoznačně v uvedeném rozsudku konstatováno, že projednání zprávy o daňové kontrole nelze z povahy věci napravovat v odvolacím řízení, neboť na základě neprojednané zprávy, která v důsledku neprojednání nemůže být osvědčena jako důkaz, nelze vydat rozhodnutí o vyměření či doměření daně.

Soud shledal uvedenou výhradu žalobce, že se žalovaný neřídil právním názorem, za důvodnou, a proto napadené rozhodnutí s poukazem na ustanovení § 76 odst. 1 písm. c/ s.ř.s. zrušil a současně ve smyslu ustanovení § 78 odst. 4 s.ř.s. také rozhodl o vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení, v němž bude podle ustanovení § 78 odst. 5 s.ř.s. vázán právním názorem, který soud vyslovil v tomto zrušujícím rozsudku.

Žalobce měl v řízení úspěch, soud proto v souladu s § 60 odst. 1 věty prvé s.ř.s. uložil žalovanému povinnost nahradit mu do třiceti dnů od právní moci rozsudku náklady řízení ve Pokračování
- 6 -
10Af 95/2011

výši 7.800 Kč, které představují zaplacený soudní poplatek ve výši 3.000 Kč, dva úkony právní pomoci po 2.100 Kč a dvakrát 300 Kč režijní paušál.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 29. prosince 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru