Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Af 71/2011 - 35Usnesení KSCB ze dne 04.11.2011

Prejudikatura

2 As 11/2005

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 Afs 9/2012 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

10 Af 71/2011 – 35

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce Ing. Z. Z., zastoupeného JUDr. Evou Zajíčkovou, Ph.D, advokátkou v Českém Krumlově, Tovární 66, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28.6.2011, č.j. 2907/11-1500, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobci se vrací soudní poplatek v částce 2.000,-- Kč.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 30.8.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 28.6.2011, č.j. 2907/11-1500, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti platebnímu výměru Finančního úřadu v Trhových Svinech o vyrozumění žalobce o předpisu úroku z prodlení úhrady daňových povinností ve výši 9.755 Kč a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

V žalobě se poukazuje na to, že názor finančních orgánů o splatnosti daně z příjmů fyzických osob za rok 2009 není správný. Žalobci bylo povoleno posečkání placení příslušenství, a proto nemohla být splatná daň na posečkání příslušenství zaúčtována. Postup finančních orgánů je žalobcem hodnocen jako účelový, o čemž svědčí časový odstup mezi zaúčtováním platby a sdělením úroku z prodlení. Úrok nebyl vypočten ze skutečného nedoplatku za správnou dobu prodlení.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Okolnost, že daň byla uhrazena před její splatností umožnila postup podle § 59 odst. 5 zákona. Proto byla část platby použita na úhradu neuhrazeného příslušenství na dani z příjmu fyzických osob za rok 2004 a bylo respektováno pořadí, v jakém se úhrada daně použije na úhradu splatných daňových povinností. Zbylou částkou však daň za rok 2009 uhrazena nebyla, k tomu došlo až dalšími platbami, a to přeplatkem na dani z přidané hodnoty a platbou zaslanou žalobcem dne 28.12.2010 po výzvě správce daně k úhradě dlužné částky. Doba splatnosti daně není na úvaze správce daně, ale je stanovena zákonem.

Spis finančních orgánů obsahuje platební výměr na daňové penále ze dne 19.1.2009, opakovaná rozhodnutí o povolení posečkání příslušenství, rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v částce 106.800 Kč, rozhodnutí o přeplatku na dani z přidané hodnoty ze dne 2.8.2010, výzvu k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě ze dne 30.11.2010.

Pokračování
- 2 -
10Af 71/2011

Stav úhrady daňových povinností dokládá archivní sestava týkající se žalobce za rok 2010.

Platební výměr na úrok z prodlení vydal Finanční úřad v Trhových Svinech dne 8.3.2011, jímž žalobce vyrozuměl o předpisu úroku z prodlení úhrady daně z příjmů fyzických osob za rok 2009 v částce 9.755 Kč.

V odvolání proti tomuto rozhodnutí žalobce především namítal, že nemohl být v prodlení s úhradou daně, kterou zaplatil dne 28.6.2010.

Odvolání bylo projednáno napadeným rozhodnutím, které je odůvodněno tím, že daň uhrazená správci daně dne 29.6.2010 nebyla v době úhrady ještě splatná. K tomuto dni bylo splatné příslušenství daně za zdaňovací období roku 2004. Platba byla proto použita na úhradu splatného příslušenství, zbylá část pak připadla na úhradu daně žalobce za rok 2009, jejíž splatnost nastala 30.6.2010. Tato daň byla žalobcem uhrazena až přeplatkem na dani z přidané hodnoty a další platbou žalobce provedenou v prosinci 2010. Daň tudíž nebyla uhrazena včas. Použití dané platby na úhradu příslušenství daně z příjmů fyzických osob za rok 2004 nebránilo rozhodnutí o posečkání, když toto rozhodnutí zpětně pozbylo platnosti. Žalobce se tudíž zcela prokazatelně dostal do prodlení.

K napadenému rozhodnutí je připojena doručenka, ve které žalobce osobně osvědčil, že rozhodnutí mu bylo doručeno dne 29.6.2011.

Ze spisu soudu je zřejmé, že žaloba byla podána faxem na faxové spojení krajského soudu č. 386354309. Jiné faxové spojení Krajský soud v Českých Budějovicích nemá.

Z žaloby samotné je zřejmé, že i ta odešla z příslušného faxu dne 30.8.2011 s třemi přílohami, konkrétně plnou mocí, rozhodnutím Finančního úřadu v Trhových Svinech a rozhodnutím žalovaného.

Soud řízení doplnil výpisem došlé pošty do elektronické podatelny Krajského soudu v Českých Budějovicích. Z tohoto výpisu je zřejmé, že žaloba a přílohy v počtu tří došla soudu dne 30.8.2011. Stalo se tak faxem, písemnost byla k tomu pověřenou pracovnicí zaevidována a předána správnímu oddělení. Jako odesílatel je označena zástupkyně žalobce.

Krajský soud se věcí zabýval podle § 75 odst. 2 s.ř.s. a dospěl k závěru, že žalobu nelze projednat věcně a musí být odmítnuta.

V souzené záležitosti je prokázáno, že napadené rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 29.6.2011. Od následujícího dne, tedy od 30.6.2011 začala plynout dvouměsíční lhůta k podání žaloby podle § 72 odst. 1 s.ř.s. Tato lhůta skončila dnem 29.8.2011 a tento den byl posledním podacím dnem žaloby. Den 29.8.2011 bylo pondělí. Dne 29.8.2011 proto skončila lhůta pro podání žaloby.

Pokračování
- 3 -
10Af 71/2011

Výpisem došlé pošty do elektronické podatelny krajského soudu je doloženo, že písemnost soudu došla dne 30.8.2011 a stejné datum je otištěno na faxem podané žalobě s označením faxového čísla, ze kterého byla žaloba s přílohami soudu odeslána. Poznamenává se, že žaloba v písemné formě byla soudu osobně podána dne 31.8.2011.

Jestliže žaloba byla ve faxové formě podána dne 30.8.2011, stalo se tak opožděně. Zmeškání lhůty pro podání žaloby pak nelze podle § 72 odst. 4 s.ř.s. prominout.

Rozhodování o opožděně podané žalobě upravuje § 46 odst. 1 písm. b/ s.ř.s. Podle tohoto předpisu soud usnesením odmítne žalobu, jestliže byla podána opožděně.

V souzené věci je prokázáno, že žaloba byla podána po uplynutí dvouměsíční lhůty k jejímu uplatnění, a tudíž se tak stalo opožděně. Jsou proto dodrženy podmínky pro odmítnutí žaloby.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 46 odst. 1 písm. b/ žalobu odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, Jestliže byla žaloba odmítnuta.

O vrácení soudního poplatku rozhodl soud podle § 10 odst. 3, věta třetí zákona o soudních poplatcích, podle které vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek, jestliže návrh na zahájení řízení byl odmítnut před prvním jednáním. V souzené věci byla žaloba odmítnuta před prvním jednáním, a proto jsou dány zákonné požadavky pro vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek v částce 2.000 Kč byl žalobcem uhrazen kolkovými známkami. Takto zaplacený soudní poplatek se vrací.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 4. listopadu 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru