Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Af 68/2012 - 26Usnesení KSCB ze dne 19.06.2012

Prejudikatura

7 Afs 1/2003 - 144


přidejte vlastní popisek

10 Af 68/2012-26

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce ACT FAST s.r.o., IČ 453 53 697, se sídlem v Plzni, Karlovarská 70, zast. Mgr. Markem Dejmkem, advokátem v Plzni, Denisovo nábřeží 6, proti žalovanému Finančnímu úřadu v Českých Budějovicích, F.A. Gerstnera 5/1, o žalobě proti platebním výměrům o odvodu z elektřiny ze slunečního záření za měsíc listopad a prosinec 2011,

takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 25.01.2012 Krajskému soudu v Českých Budějovicích (dále též „krajský soud“) se žalobce domáhal, aby Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil platební výměry, jimiž byla plátci daně, společnosti E.ON Distribuce a.s., České Budějovice uložena povinnost strhnout a odvést odvod z elektřiny ze slunečního záření.

V žalobě se uvádí, že každý z odvodů byl učiněn podle pravomocného platebního výměru žalovaného, které nebyly žalobci doručeny. Plátce podává vyúčtování a odvod poplatníkovi sráží přímo a zasílá jej správci daně. Žalobce se dovolává ust. § 140 odst. 1 daňového řádu a poukazuje na vadný postup žalovaného, který dovodil, že jediným účastníkem řízení je pouze plátce. Daňovým subjektem je vedle plátce též poplatník, který má v řízení rovné postavení. Žalobcova práva byla v řízení před žalovaným porušena.

Žalovaný navrhl odmítnutí žaloby. Poukázal na to, že žalobce je poplatníkem odvodu, protože je výrobcem elektrické energie z obnovitelných zdrojů, plátcem odvodu je provozovatel přenosové soustavy. Jedná se o daň vybíranou srážkou, kdy se postupuje podle § 223 až § 237 daňového řádu. Právě pro povahu srážkové daně se řízení vede s plátcem daně. Specifickým opravným prostředkem pro poplatníka je pak stížnost, kterou se lze domáhat ochrany proti postupu plátce daně. Rozhodnutí o stížnosti je přezkoumatelné v odvolacím řízení, proto není důvodný žalobní bod o tom, že se odvod uskutečnil podle pravomocných platebních výměrů. Žádné platební výměry o výši odvodu žalobce vydány nebyly. Povinnost podat vyúčtování je stanovena plátci a tomu je také vyměřována. Podle § 140 daňového řádu není povinností žalovaného zasílat výsledek vyměření poplatníkovi, jemuž byla daň sražena.

Takový postup je zcela vyloučen, protože ve vyúčtování je daň uvedená jednou částkou ve výši srážky provedené všem poplatníkům. Tímto postupem je daňová povinnost poplatníků vypořádána. Žalobce využil obrany dané zákonem uplatněním stížnosti, která byla procesně předepsaným způsobem projednána.

Ze spisu žalovaného vyplynuly následující podstatné skutečnosti.

Pokračování
- 2 -
10Af 68/2012

Žalobce podal odvolání proti platebním výměrům žalovaného na základě vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření za jednotlivá zdaňovací období. Uvedl, že podle vyúčtování provedeného plátcem byl vydán příslušný platební výměr. Žalobce s vyúčtováním nesouhlasil, a proto dovodil, že mu svědčí právo odvolání proti platebním výměrům. Žalobce byl výzvou žalovaného vyzván k odstranění vad podání označených jako odvolání.

Na výzvy žalovaného žalobce reagoval podáním z 16.03.2012, které i s předchozími podáními bylo postoupeno místně příslušnému Finančnímu úřadu v Plzni.

Krajský soud se žalobou zabýval podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žalobu nelze projednat věcně a musí být odmítnuta.

Projednávaná žaloba byla žalobcem adresována Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Požaduje-li žalobce v petitu, aby jím navrženým způsobem rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem, vyšel soud z úvahy, že se jedná o písařskou chybu způsobenou využitím počítačové techniky, kdy žaloba byla adresována Krajskému soudu v Českých Budějovicích, v jehož obvodu má žalovaný sídlo.

Žalobce požaduje zrušit nespecifikované platební výměry na srážkovou daň, jejímž plátcem je společnost E.ON Distribuce a.s. , České Budějovice. Ze spisu je patrné, že žádný takový platební výměr vydán nebyl a pro takový postup není ani důvod se zřetelem k úpravě správy daně vybírané srážkou podle hlavy VI. daňového řádu. Z této právní úpravy je zřejmé, že povinnost srazit daň svědčí plátci daně a ten má povinnost daň vyúčtovat. Z právní úpravy správy daně vybírané srážkou nevyplývá povinnost pro správce vydávat platební výměr a doručovat jej poplatníkovi. Obranu poplatníka zakládá ust. § 237 o stížnosti na postup plátce daně. Poznamenává se, že takovou obranu žalobce využil a jeho stížnost byla žalovaným projednána. Rozhodnutí o stížnosti, však předmětem žaloby není a ani být nemůže, protože bylo vydáno v době po podání žaloby.

Z toho co bylo uvedeno, vyplývá, že žalovaný žádné platební výměry nevydal a k jejich vydání nebyl ani důvod, který by se opíral o právní úpravu srážkové daně. Není-li tu žádné rozhodnutí, které by mělo být podle žalobního petitu zrušeno, pak chybí předmět řízení.

Chybějící předmět řízení, správní rozhodnutí, pak představuje nedostatek podmínky řízení, která je svou povahou podmínkou neodstranitelnou.

Za dané situace je soudu postupovat podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s., který soudu ukládá usnesením odmítnout žalobu, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. žalobu odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze zásady, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže žaloba byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího

Pokračování
- 3 -
10Af 68/2012

správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje

Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 19. června 2012

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru