Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Af 616/2012 - 43Rozsudek KSCB ze dne 16.10.2013

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 Afs 98/2013 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

10Af 616/2012 - 43

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce PLAY & WIN R.D. a.s., se sídlem České Budějovice, Vrbenská 511/25a, právně zastoupeného Mgr. Janem Aulickým, advokátem v Českém Krumlově, Za Tiskárnou 327, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru hospodářské a majetkové správy, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14.11.2012 č.j. KUJCK 26769/2012/OHMS, takto :

Žaloba se zamítá.

Žalovanému se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

1) Žalobou doručenou dne 12.12.2012 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 14.11.2012 č.j. KUJCK 26769/2012/OHMS, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí

Městského úřadu, odboru vnitřních věcí v Prachaticích, ze dne 6.9.2012
č.j. MUPt/30229/2012/VV/KNEI, kterým nebylo vyhověno žádosti žalobci o vrácení

Pokračování
- 2 -
10Af 616/2012

správního poplatku, který žalobce ve své žádosti vyčíslil na částku 44.000,-Kč a toto rozhodnutí potvrzeno.

2) Žalobce v žalobě popsal skutkový stav věci. Uvedl, že proti prvostupňovému rozhodnutí rovněž podal správní žalobu, neboť neměl jistotu, zda poučení, kterého se mu dostalo, že může proti prvostupňovému rozhodnutí podat podle § 109 daňového řádu odvolání, je správné, neboť zvláštní zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v ust. § 7 odst. 3 stanoví, že proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odst. 1 a 2 tohoto ustanovení není přípustný opravný prostředek. Vzhledem k tomu, že žalovaný rozhodl o odvolání žalobce podanému proti prvostupňovému rozhodnutí, podal žalobce konkrétní žalobu podle § 65 a násl. s.ř.s. Podle žalobce napadené rozhodnutí je nezákonné a nesprávné. Rovněž lze shledat nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů, neboť není blíže uvedeno a zdůvodněno, z jakých důvodů a na základě jakých skutečností a argumentů žalovaný dospěl ke svému závěru. Odkaz na přechodná ustanovení žalobce nepovažuje za případný a ustanovení považuje zároveň za nezákonné, porušující základní práva a princip právní jistoty. Žalobce se mohl ocitnout v rozdílném postavení při srovnání se subjekty, kteří požádají o vydání povolení k provozu na shodnou dobu začátkem ledna 2012, neboť je to právě okamžik podání žádosti, který je rozhodný pro vyměření správního poplatku. Podle platné právní úpravy je nerozhodné, kdy bylo povolení vydáno. V případě žalobce nabylo rozhodnutí o povolení výherních hracích přístrojů právní moci dne 4.1.2012, což také nebylo nijak zohledněno. Podle § 44 odst. 1 správního řádu platí, že řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Z toho žalobce dovozuje, že do jisté míry může výše poplatku, v případě vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů, záviset na okolnostech nezávislých na vůli žadatele nebo na náhodě. Přitom okamžik doručení žádosti má na výši poplatku zásadní vliv. Je poukazováno i na situaci, pokud by žádost byla podána před koncem roku 2011 orgánu, který není věcně nebo místně příslušný a byla postoupena věcně a místně příslušnému orgánu, pak by okamžik zahájení řízení byl spojen až s tímto postoupením, což by byla pro žadatele, s ohledem na výši poplatku, okolnost s fatálními důsledky, pokud by postoupení nastalo až po 1.1.2012. Přechodné ustanovení je dle názoru žalobce nezákonné, protiústavní, porušuje princip právní jistoty a zakládá nejistotu u subjektů, jimž je fakticky vydáváno totožné povolení na totožné období. Podle názoru žalobce by správní orgány měly přijmout výklad, který bude šetřit smysl a podstatu základního práva, tzn. práva na legitimní očekávání a právní jistotu. Právní orgán však dospěl k nesprávnému a nezákonnému rozhodnutí, aniž se snažil odstranit nedostatky citované právní úpravy, právě v souladu s principem legitimního očekávání a právní jistoty. Nezabýval se úvahami, na základě kterých by mohl učinit řádné rozhodnutí a rozhodnutí rovněž náležitě neodůvodnil, proto bylo navrženo zrušení rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.

II. Stručné shrnutí vyjádření žalovaného správního orgánu

3) Žalovaný správní orgán navrhl zamítnutí žaloby. Ve svém vyjádření popsal skutkový stav věci a zároveň připomněl platnou právní úpravu. Žalovaný zastává názor, že prvostupňový orgán postupoval v souladu se zákonem, konkrétně jeho článkem LXXVIII, ve kterém je zakotveno přechodné ustanovení, které zajišťuje, aby se v zahájených řízeních týkajících se vyjmenovaných správních poplatků podle položky 21, poplatky vypočetly podle dosavadních právních předpisů. Městský úřad Prachatice nevyhověl žádosti žalobce o vrácení vyčísleného přeplatku na správním poplatku za vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů, neboť řízení, které bylo předmětem správního poplatku podle položky 21 Pokračování
- 3 -
10Af 616/2012

bylo zahájeno dne 22.12.2011, tedy před nabytím účinnosti, článku V zákona č. 458/2011 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.1.2012. Sazba správního poplatku za vydání povolení k provozování 4 výherních hracích přístrojů, v celkové částce 64.000,-Kč, byla Městským úřadem Prachatice stanovena v souladu s uvedeným přechodným ustanovením podle zákona č. 634/2004 Sb.,ve znění účinném přede dnem 1.1.2012. Žalobcem vypočtený přeplatek na správním poplatku, jako rozdíl mezi sazbou poplatku za vydání povolení k provozování za každý povolený VHP podle právní úpravy do 31.12.2011 (položka 21 písm. c), sazebníku zákona o správních poplatcích) a sazbou za přijetí a vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry, podle právní úpravy od 1.1.2012, není přeplatkem na správním poplatku, ale změnou ve zpoplatňování loterií a jiných podobných her od 1.1.2012.

III. Obsah správních spisů

4) Soud vyžádal správní spisy pro posouzení konkrétní záležitosti. Soudu byl postoupen spis, ve kterém bylo založeno postoupení odvolání žalobce dne 29.10.2012 Městským úřadem Prachatice žalovanému správnímu orgánu. Současně je založeno rozhodnutí žalovaného správního orgánu ze dne 14.11.2012, č.j. KUJCK 26769/2012/OHMS, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu, odboru vnitřních věcí, Prachatice ze dne 6.9.2012, č.j. MUPt/30229/2012/VV/KNEI, kterým nebylo vyhověno žádosti žalobci o vrácení správního poplatku a toto rozhodnutí potvrzeno. Rozhodnutí bylo odůvodněno tímž, byl zrekapitulován předchozí průběh řízení a připomenuta aplikovaná právní úprava. V konkrétní záležitosti odvolací orgán dospěl k závěru, že prvostupňový orgán postupoval v souladu se zákonem č. 458/2011 Sb., v platném znění, konkrétně článku LXXVIII, ve kterém je zakotveno standardní přechodné ustanovení, které zajišťuje, aby se v zahájených řízeních týkajících se vyjmenovaných poplatků podle položky 21 poplatky vypočetly podle dosavadních právních předpisů. Správní orgán takto postupoval a z toho důvodu nebyla podmínka pro vrácení přeplatku na správním poplatku tj. částky, kterou žalobce na poplatku zaplatil podle dosavadní platné právní úpravy, splněna.

IV. Právní názor soudu

5) Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst . 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.), v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba důvodná nebyla.

6) Předmětem sporu v posuzovaném případě je otázka, zda byl správný postup žalovaného správního orgánu, kterým potvrdil postup prvostupňového orgánu o zamítnutí žádosti žalobce o vrácení části zaplaceného správního poplatku, který zaplatil za vydání povolení k provozování 4 výherních hracích přístrojů na základě jeho podané žádosti dne 22.12.2011, kdy tento poplatek v celkové výši 64.000,-Kč, také zaplatil. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.1.2012. O takto popsaném skutkovém stavu není mezi žalobcem a žalovaným správním orgánem sporu. Sporný je právní závěr, který učinil prvostupňový správní orgán i žalovaný správní orgán v žalobou napadeného rozhodnutí, neboť žádost žalobce o vrácení částky 44.000,-Kč, kterou žalobce označil jako přeplatek na správním poplatku, správní orgány zamítly. Podle názoru správních orgánů se nejednalo o přeplatek na správním poplatku, ale o správně zaplacený správní poplatek podle položky 21 písm. c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 31.12.2011, za každý výherní hrací přístroj ve výši 16.000,-Kč, celkem ve výši 64.000,-Kč.

Pokračování
- 4 -
10Af 616/2012

7) Pro posouzení dané záležitosti jsou právně relevantní následující ustanovení právních předpisů. Konkrétně je třeba poukázat na ust. § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle

kterého je příslušný k vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů na žádost žadatele obecní úřad ve svém územním obvodu, a to v přenesené působnosti. Podle položky 27 písm. c) přílohy zákona o správních poplatcích, ve znění účinném do 31.12.2011, byla výše správního poplatku za vydání povolení k provozování výherního hracího přístroje 16.000,-Kč. Zákon č.458/2011 Sb., o změně zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa ve své části 59 obsahuje novelu zákona o správních poplatcích. Novelou došlo ke změně položky 21 sazebníku, který je přílohou zákona o správních poplatcích. V důsledku této změny došlo ke změně koncepce správních poplatků týkajících se povolování loterií a jiných podobných her. Do novely tohoto zákona byla zařazena přechodná ustanovení v článku 78, kde je pod bodem 1 stanoveno, bylo-li řízení, které je předmětem správního poplatku podle položky 21 písm. a), c), e) nebo f) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti článku VII tohoto zákona, zahájena přede dnem nabytí účinnosti článku 7 tohoto zákona, postupuje se při stanovení sazby a výpočtu tohoto poplatku podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se správní poplatek stane s platným ode dne nabytí účinnosti článku VII tohoto zákona. Podle bodu 2, správní poplatek, podle položky 21 písm. b) nebo d) přílohy k zákonu č.634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti článku VII tohoto zákona, se stanoví naposledy za kalendářní rok 2011 s tím, že při stanovení jeho sazby a při jeho výpočtu se postupuje podle dosavadních právních předpisů. Článek VII zákona č. 458/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1.1.2012. Z toho vyplývá, že veškerá řízení, která byla předmětem těchto správních poplatků, byla zahájena přede dnem 1.1.2012 a musela být na základě citovaného přechodného ustanovení zpoplatněna podle zákona o správních poplatcích, ve znění účinném přede dnem 1.1.2012.

8) V dané záležitosti bylo vycházeno z nezpochybněného skutkového stavu věci, že žalobce podal dne 22.12.2011 žádost k povolení k provozování 4 výherních hracích přístrojů na období od 1.1.2012 do 30.6.2012 v Herně Jahoda, Prachatice. Solní 124. Podle platné právní úpravy položky 21 písm. c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 31.12.2011, byl správní poplatek za každý výherní hrací přístroj 16.000,-Kč , celkem 64.000,-Kč, který žalobce téhož dne zaplatil. Rozhodnutím správního orgánu ze dne 28.12.2011, č.j. MUPt/VV/60265/2011/KNEI, mu byl provoz výherních hracích přístrojů povolen. Tento postup odpovídal tehdy platné právní úpravě. Správní poplatek byl uhrazen ve výši stanovené zákonem a z toho důvodu také bylo žádosti žalobce o povolení provozu 4 výherních hracích přístrojů dne 28.12.2011 rozhodnutím správního orgánu pod č.j. MUPt/VV/60265/2011/KNEI, vyhověno. Z toho důvodu také byl správný postup prvostupňového orgánu, který na základě žádosti žalobce ze dne 13.8.2012, rozhodl tak, že se žádosti o vrácení správního poplatku ve výši 44.000,-Kč nevyhovuje. Jestliže žádost žalobce o povolení výherních hracích přístrojů byla podána dne 22.11.2011 a podle tehdy platné právní úpravy bylo povinností žadatele zaplatit za povolení provozu jednoho výherního hracího přístroje 16.000,-Kč, pak bylo zcela v souladu se zákonem, že žalobce zaplatil za povolení 4 výherních hracích přístrojů částku 64.000,-Kč. Právní úprava, která byla přijata s účinností od 1.1.2011, kterou došlo ke změně položky 21 sazebníku, kdy od 1.1.2012 správní poplatek za přijetí žádosti k vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry činil 5.000,-Kč, nebylo možné v dané věci na případ žalobce aplikovat, neboť jak je uvedeno, tato právní úprava byla účinná až od 1.1.2012. Bylo-li odkazováno na přechodná ustanovení k novele zákona, pak z těchto přechodných ustanovení jednoznačně vyplývá správnost postupu správních orgánů, když navíc v dané věci bylo řízení o povolení výherních Pokračování
- 5 -
10Af 616/2012

hracích přístrojů nejen zahájeno přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., ale bylo rovněž ukončeno přede dnem účinnosti tohoto zákona, neboť rozhodnutí, kterým bylo povoleno provozování 4 výherních hracích přístrojů bylo vydáno dne 28.12.2011. Navíc ani skutečnost, že žalobci bylo toto rozhodnutí doručeno dne 4.1.2012 nemůže na tomto právním názoru ničeho změnit, neboť podle přechodných ustanovení k zákonu č. 458/2011 Sb., v části 59, článku 78, žádný posun ve prospěch žalobce nenastal, naopak postup byl zcela v souladu s přechodnými ustanoveními, pokud zaujaly správní orgány právní názor, že přeplatek na správním poplatku zjištěn nebyl, neboť žalobce dne 22.12.2011 zaplatil správní poplatek ve výši, která byla souladná s tehdy platnou právní úpravou. Z toho důvodu soud neshledal nezákonnost a nesprávnost v postupu správních orgánů při posuzování žádosti žalobce při vrácení částky 44.000,-Kč, kterou označil jako přeplatek na správním poplatku.

9) K informaci žalobce, že k opatrnosti podal již správní žalobu proti prvostupňovému rozhodnutí Městského úřadu Prachatice, odboru vnitřních věcí ze dne 6.9.2012 č.j. MUPt/30229/2012/VV/KNEI, neboť podle jeho názoru byl nesprávně poučen o možnosti podat odvolání ve smyslu § 109 daňového řádu ve lhůtě 30 dnů proti tomuto prvostupňovému rozhodnutí, protože zvláštní zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v ust. § 7 odst. 3 stanoví, že proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odst. 1 a 2 tohoto ustanovení, není přípustný opravný prostředek, soud uvádí, že tento postup nebyl správný. Naopak žalobce byl správně poučen ve smyslu § 109 daňového řádu o možnosti podat proti prvostupňovému rozhodnutí řádný opravný prostředek – odvolání. Žalobce využil opravného prostředku a o jeho odvolání bylo, jak je výše uvedeno rozhodnuto žalobou napadeným rozhodnutím dne 14.11.2012, č.j. KUJCK 26769/2012/OHMS. Zcela v souladu s platnou právní úpravou žalobce využil možnosti a podal proti druhostupňovému rozhodnutí správní žalobu, kterou se soud zabývá.

10) Žalobce v žalobě dále namítal nezákonnost a nesprávnost rozhodnutí. Touto žalobní námitkou se soud zabýval pod body 8 a 9 rozsudku a uzavřel, že rozhodnutí neshledal nesprávné, ani nezákonné. K námitce žalobce ohledně nepřezkoumatelnosti rozhodnutí pro nedostatek důvodů dospěl soud k závěru, že ani tato námitka není opodstatněná. Soud neshledal nepřezkoumatelnost žalobou napadené rozhodnutí. Důvody, pro které bylo odvolání žalobce zamítnuto, byly žalovaným správním orgánem vyjádřeny stručně, avšak zcela přezkoumatelně a srozumitelně. Důvod tohoto postupu byl opřen o platnou právní úpravu. Tento názor, jak byl výše soudem vysvětlen, je správný a z toho důvodu i rozhodnutí vycházející z platné právní úpravy jsou správná. Nic na tom nemění skutečnost, že žalobce vyslovený právní názor vycházející z platné právní úpravy, neakceptuje. Pro věc není rozhodné, že žalobce požádal o povolení provozování 4 výherních hracích přístrojů na období roku 2012, neboť rozhodná je skutečnost, že žádost o povolení provozování těchto výherních hracích přístrojů podal v roce 2011. Ke změně zákona, a tudíž i nižší výši správního poplatku došlo až s účinností od 1.1.2012. Postavení žadatele o povolení k provozování výherních hracích přístrojů je z toho důvodu závislé na skutečnosti, kterou je podání žádosti o povolení k provozu těchto výherních hracích přístrojů. Správnímu orgánu, zcela v souladu s procesním postupem a při respektování vázanosti platnou právní úpravou, příslušelo zabývat se věcí právě podle platné právní úpravy. Zákonodárce změnil výši správních poplatků zákonem č. 458/2011 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.2012 a stanovil i přechodná ustanovení. To jsou pro

věc podstatné limity, kterými byl správní orgán a posléze i soud jednoznačně vázán. Není proto případná argumentace žalobce některými možnými situacemi, kdy jeden žadatel by podal svou žádost 31.12.2011 a jiný 1.1.2012, neboť právě v souladu s platnou právní úpravou s přihlédnutím k přechodným ustanovením je zcela jednoznačně postaveno najisto, jak má být každá z takových žádostí posuzována a zpoplatněna. V této souvislosti je třeba Pokračování
- 6 -
10Af 616/2012

poznamenat, že je vždy na volbě žadatele, kdy uplatní svou žádost o vydání konkrétního povolení, a tudíž pouze jen v jeho dispozici. Žadatel vždy sám rozhodne o tom, kdy svou žádost správnímu orgánu podá a tato okolnost je rozhodná také pro volbu právní úpravy, která je na věc aplikována. To v dané věci bylo dodrženo.

11) Z toho co bylo řečeno lze uzavřít, že pokud je v odůvodnění napadeného rozhodnutí odkázáno na platnou právní úpravu, z níž je citováno, nelze takový postup považovat za rozporný se zákonem a dovolávat se příznivějšího výkladu právního předpisu, zvláště za situace, kdy je právní norma jednoznačná a pro jiný výklad není prostor. Nelze proto požadovat, aby bylo vyhověno žádosti žalobce, jestliže postupoval podle platné a účinné právní normy a nelze po něm požadovat, aby postupoval odlišně, než mu právní norma stanoví, pouze s přihlédnutím k tomu, že takový, žadatelem navrhovaný postup, je pro něho příznivější. Rozšiřující výklad zákonného ustanovení, které jednoznačně stanoví postup správních orgánů v přechodných ustanoveních, je z povahy věci vyloučen.

12) Soud nesdílí názor žalobce, že přechodné ustanovení je nezákonné, protiústavní a porušuje princip právní jistoty a zakládá nejistotu v právech u subjektů, jimž je fakticky vydáváno totožné povolení na totožné období, kdy jiné subjekty doručily svojí žádost příslušnému správnímu orgánu až po 1.1.2012. S ohledem na výše uvedené nelze po správních orgánech požadovat, aby přijaly takový výklad, který by vyhověl požadavku žalobce a odůvodnit jej pouze odkazem na základní zásady správního řízení, pokud by takovým postupem došlo k porušení zákona. Princip oprávněné důvěry, ať již odvozený od základních práv, či principů právní jistoty, nebyl v dané věci dotčen. Aplikované ustanovení je jednoznačné a nepřipouští několik výkladů. Na daný případ nelze aplikovat, ani zásadu nepravé retroaktivity, neboť přechodná ustanovení jednoznačně stanovila postup a navíc řízení bylo ukončeno vydáním rozhodnutí za platnosti a účinnosti předchozí právní úpravy. Soud proto uzavřel, že správní orgán nedospěl k nesprávnému a nezákonnému rozhodnutí. Soud neshledal nepřezkoumatelnost rozhodnutí, neboť byť stručné odůvodnění odkazem na platnou právní úpravu, takovou nepřezkoumatelnost nezpůsobuje. Úvahy správního orgánu jsou dostačující a zásady správního řízení porušeny nebyly.

V. Závěr, náklady řízení

13) Soud proto uzavřel, že žalobcem uvedené žalobní námitky neshledal důvodné a rozhodnutí žalovaného správního orgánu považuje za vydané v souladu s právními předpisy. Žaloba byla proto podle § 78 odst.7 s.ř.s. zamítnuta.

14) Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 1 a 2 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšnému žalovanému právo na náhradu nákladů řízení přiznáno nebylo, neboť nevynaložil žádné náklady nad rámec své běžné činnosti.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Pokračování
- 7 -
10Af 616/2012

Podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 16.října 2013

JUDr. Marie K r y b u s o v á, v.r.

Předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Prázdná Jaroslava

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru