Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Af 61/2013 - 81Usnesení KSCB ze dne 09.09.2013

Prejudikatura

8 Afs 47/2007 - 90


přidejte vlastní popisek

10Af 61/2013-81

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl asistentkou soudce Mgr. Terezou Pošvářovou v právní věci žalobce K. V., proti žalovanému Finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/3a, České Budějovice, o žalobě proti rozhodnutí Finančního úřadu v Jindřichově Hradci ze dne 21.09.2010 č.j. 59950/10/086900305462, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

(1) Dne 30.04.2013 byla Městskému soudu v Praze doručena shora uvedená žaloba, která byla následně usnesením tohoto soudu ze dne 27.06.2013 č.j. 9Af 20/2013-44 postoupena Krajskému soudu v Českých Budějovicích jako soudu místně příslušnému. Předmětná žaloba směřuje proti rozhodnutí Finančního úřadu v Jindřichově Hradci ze dne 21.09.2010 č.j. 59950/10/086900305462, kterým žalobci byla zrušena registrace plátce daně z přidané hodnoty.

(2) Soud s ohledem na stručnost a nepřehlednost žaloby ve vztahu k žalovanému rozhodnutí opatřil vyjádření žalovaného a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 14.03.2013. Z vyjádření žalovaného zjistil, že žalobou napadené rozhodnutí Finančního úřadu v Jindřichově Hradci ze dne 21.09.2010 č.j. 59950/10/086900305462, které bylo žalobci doručeno dne 24.09.2010, bylo žalobcem napadeno odvoláním dne 19.10.2010. Odvolání neobsahovalo náležitosti stanovené v ust. § 48 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a proto byl žalobce vyzván k jeho doplnění. Žalobce náležitosti odvolání nedoplnil, proto bylo rozhodnutím Finančního úřadu v Jindřichově Hradci ze dne 13.12.2010 č.j. 72121/10/086910305933 řízení o odvolání žalobce, podle ust. § 48 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zastaveno. Proti tomuto rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení podal žalobce dne 03.01.2011 odvolání, které bylo dne 20.01.2011 doplněno do protokolu. O odvolání žalobce bylo Finančním ředitelstvím v Českých Budějovicích rozhodnuto dne 27.06.2011 č.j. 2726/11-1300 tak, že odvolání žalobce bylo zamítnuto a rozhodnutí o zastavení řízení ze dne 13.12.2010 č.j. 72121/10/086910305933 bylo potvrzeno. Rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 28.06.2011, přičemž k tomuto dni nabylo právní moci.

(3) Z předmětné žaloby a z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 14.03.2013 č.j. 31C 240/2012-3 bylo krajským soudem dále zjištěno, že žalobce dne 21.12.2012 podal u Obvodního soudu pro Prahu 1 žalobu, jíž se domáhal zrušení rozhodnutí o zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty daňového subjektu DIČ CZ441024073. Řízení o této žalobě bylo Obvodním soudem pro Prahu 1 z důvodu věcné nepříslušnosti zastaveno, a to usnesením ze dne 14.03.2013 č.j. 31C 240/2012-3, přičemž žalobce byl poučen o zachování lhůty pro podání žaloby v případě, že předmětná žaloba bude ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení, podána u soudu věcně a místně příslušného. Tento soud poučil žalobce v obecné rovině, aniž se mohl z důvodu věcné nepříslušnosti zabývat včasností podané žaloby Pokračování
- 2 -
10Af 61/2013

podle zákona č. 150/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.04.2013.

(4) Žalobce podal, jak vyplývá z odst. 1, žalobu u věcně, nikoliv však u místně, příslušného Městského soudu v Praze dne 30.04.2013. Ve vztahu k usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 14.03.2013 č.j. 31C 240/2013-3 by byla lhůta jednoho měsíce od právní moci dne 16.04.2013 zachována, nicméně po posouzení včasnosti podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu je podstatné posouzení zachování lhůty ve smyslu ust. § 72 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále též s.ř.s.). Skutečnost, že místně nepříslušný soud dále věc postoupil Krajskému soudu v Českých Budějovicích, není pro posouzení lhůty podle ust. § 72 s.ř.s. již rozhodná. Poprvé se věc do dispozice soudu dostala na základě žaloby žalobce zaslané Obvodnímu soudu pro Prahu 1 dne 21.12.2012 a toto datum je podstatné pro posouzení včasnosti žaloby.

(5) Podle ust. § 72 s.ř.s. žalobu proti rozhodnutí orgánu veřejné správy lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení. Žalobce podal žalobu proti rozhodnutí o zrušení registrace plátce DPH, které bylo oznámeno doručením písemného vyhotovení dne 24.09.2010, nicméně bylo nutné žalovat rozhodnutí o opravném prostředku proti tomuto prvostupňovému rozhodnutí, což bylo rozhodnutí o odvolání č.j. 2726/11-1300 ze dne 27.06.2011 (viz ust. § 5 s.ř.s. obecné podmínky ochrany, kdy žalobu lze podat po vyčerpání řádných opravných prostředků, neboť jejich nevyčerpání je ve smyslu ust. § 68 písm. a) důvodem pro nepřípustnost žaloby), které bylo žalobci doručeno dne 28.06.2011.

(6) Dvouměsíční lhůta pro podání žaloby podle ust. § 72 s.ř.s. započala svůj běh dne 29.06.2011 a skončila dne 29.08.2011 ( viz ust. § 40 odst. 1 a 2 s.ř.s.). Jestliže žalobce podal žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 21.12.2012, je tato lhůta, s ohledem na výše uvedenou právní úpravu, podstatná pro posouzení včasnosti žaloby.

(7) Žaloba podaná dne 21.12.2012 byla, ve vztahu k marnému uplynutí dvouměsíční lhůty stanovené zákonem pro podání správní žaloby, dne 29.08.2011 podaná opožděně. Ve smyslu ust. § 72 odst. 4 s.ř.s. nelze zmeškání lhůty pro podání žaloby prominout.

(8) Dle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně. Jestliže předmětný návrh byl podán po uplynutí zákonem stanovené lhůty, je zřejmé, že žaloba je opožděná a z tohoto důvodu musela být krajským soudem ve smyslu citovaného ustanovení odmítnuta.

(9) Výrok o nákladech řízení se opírá dle ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení o opravnémprostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Pokračování
- 3 -
10Af 61/2013

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 09.09.2013

Mgr. Tereza Pošvářová v.r.


Asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Šárka Vondřejcová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru