Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Af 31/2011 - 35Usnesení KSCB ze dne 12.07.2011


přidejte vlastní popisek

10 Af 31/2011 – 35

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce BRISAMM spol. s r.o. se sídlem České Budějovice, Jírovcova 38, zast. JUDr. Václavem Kaskou, advokátem v Českých Budějovicích, Žižkova 1, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 5.4.2011 č.j. 1586/11-1200, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobci se vrací soudní poplatek v částce 2.000,-- Kč

Odůvodnění:

Žalobou odeslanou žalobcem dna 6.5.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 5.4.2011 č.j. 1586/11-1200, jímž byl zamítnut návrh žalobce na povolení obnov řízení ukončených pravomocnými rozhodnutími finančního ředitelství v Českých Budějovicích č.j. 2295/10-1200 ze dne 11.5.2010 a č. j. 2396/10-1200 ze dne 25.5.2010.

V žalobě se uvádí, že důvodem návrhu na povolení obnovy řízení byla skutečnost, že vydání napadených rozhodnutí záviselo na posouzení předběžné otázky, o které bylo rozhodnuto jinak způsobem, který má vliv na rozhodnutí a jemu předcházející řízení. Předběžnou otázkou bylo posouzení, zda je vůbec skutkově a právně možné zastavit na úrovni prvoinstančního daňového orgánu řízení o odvoláních a následně vydat nová rozhodnutí o vyměření daně. Ověření neplatnosti původních rozhodnutí byla zrušena, čímž vznikla nová skutková situace. Žalovaný svým rozhodnutím nepřípustně zúžil zákonné podmínky obnovy řízení definované § 117 odst. 1 písm. d/ daňového řádu.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby.

Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o neplatnosti rozhodnutí není předběžnou otázkou, protože tou je pouze taková otázka, která má samostatnou povahu a její řešení nepřísluší správci daně. Přitom to musí být otázka důležitá, bez které nelze v daňovém řízení pokračovat. K ověření neplatnosti dodatečných platebních výměrů je však finanční orgán příslušný, proto důvod uplatněný žalobcem není dostatečný pro naplnění podmínek pro povolení obnovy řízení podle § 117 odst. 1 písm. d/ daňového řádu.

Ze spisů finančních orgánů soud zjistil, že žalobce uplatnil dne 18.2.2011 u žalovaného návrh na povolení obnovy řízení o zastavení odvolacího řízení ve věcech vedených u Finančního úřadu v Českých Budějovicích č.j. 283348/07/077910/5776 a 28334451//07/077910/5776. Druhý návrh na povolení obnovy doručený téhož dne se vztahoval k věcem vedeným u Finančního úřadu v Českých Budějovicích pod č.j. 261824/07/077910 a č.j. 261829/07/07791.

Pokračování
- 2 -
10Af 31/2011

O návrhu na povolení obnov řízení ukončených pravomocnými rozhodnutími žalovaného rozhodl žalovaný dne 5.4.2011 tak, že návrh zamítl. Rozhodnutí je odůvodněno tím, že rozhodnutí o neplatnosti rozhodnutí není předběžnou otázkou podle § 99 a 117 odst. 1 písm. d/ daňového řádu, protože takovou otázkou může být pouze otázka mající samostatnou povahu, jejíž řešení nepřísluší správci daně, ale jinému orgánu. Rozhodnutí o ověření neplatnosti rozhodnutí však náleží do příslušnosti finančních orgánů. Proto o otázku předběžné povahy nejde. Rozhodnutí obsahuje poučení o tom, že je lze napadnout odvoláním ve stanovené lhůtě ode dne jeho doručení.

Krajský soud se věcí zabýval podle § 75 odst. 2 s.ř.s. a dospěl k závěru, že žalobu nelze projednat věcně a musí být odmítnuta.

Předmětem řízení bylo učiněno rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy řízení. Obnova řízení je upravena v díle třetím, hlavě VII daňového řádu o opravných a dozorčích prostředcích. Z této právní úpravy je zřejmé, že o návrhu na povolení obnovy se rozhoduje formou rozhodnutí, přičemž řádný opravný prostředek, odvolání, není vyloučen. Připustit možnost řádného opravného prostředku žalovaný ve svém poučení o odvolání respektoval, odvolání připustil, uvedl, v jaké lhůtě se podává a od kterého okamžiku taková lhůta začíná běžet.

Ze spisu nevyplývá, že by žalobce řádný opravný prostředek, odvolání, využil, podaná žaloba uplatněná v posledních okamžicích lhůty dokládá, že žalobce se se žádostí o přezkoumání rozhodnutí žalovaného obrátil přímo na správní soud.

Podmínky pro poskytnutí soudní ochrany veřejným subjektivním právům upravuje soudní řád správní. Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu upravuje díl 1 hlava II tohoto zákona. Ve smyslu § 68 písm. a/ s.ř.s. žaloba není přípustná, jestliže žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon.

Předmětem řízení bylo učiněno rozhodnutí žalovaného o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení, odvolání proti takovému rozhodnutí je přípustné, zůstalo však neuplatněno. Přitom soudní přezkoumání správních rozhodnutí představuje následný prostředek ochrany subjektivních veřejných práv, a proto musí účastník řízení k ochraně svých práv vyčerpat všechny prostředky zákonem stanovené k jeho ochraně uvnitř veřejné správy. Jestliže žalobce zákonem přípustný opravný prostředek, odvolání, nevyčerpal, není žaloba proti napadenému rozhodnutí podle § 68 písm. a/ s.ř.s. přípustná.

Rozhodování o nepřípustném návrhu upravuje § 46 odst. 1 písm. d/ s.ř.s. Podle tohoto předpisu soud usnesením odmítne žalobu, jestliže návrh podle tohoto zákona není přípustný.

Jestliže předmětem řízení bylo učiněno rozhodnutí, které lze přezkoumat k řádnému opravnému prostředku a ten nebyl vyčerpán, není žaloba proti takovému rozhodnutí podle § 68 písm. a/ s.ř.s. přípustná a jsou proto splněny podmínky pro odmítnutí žaloby.

Pokračování
- 3 -
10Af 31/2011

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 46 odst. 1 písm. d/ s.ř.s. žalobu odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze zásady, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže žaloba byla odmítnuta.

O vrácení soudního poplatku bylo rozhodnuto podle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích. Podle tohoto předpisu soud vrátí soudní poplatek za podanou žalobu, došlo-li k zastavení řízení před prvním jednáním. To se analogicky vztahuje i na odmítnutí žaloby, přičemž v dané věci žaloba byla před prvním jednáním odmítnuta. Proto jsou splněny zákonné podmínky pro vrácení soudního poplatku. Žalobce soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč zaplatil v kolkových známkách a takto žalobcem uhrazený poplatek se vrací.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. e/ s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 12. července 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra B a l e j o v á v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru