Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Af 3/2014 - 21Rozsudek KSCB ze dne 20.06.2014

Prejudikatura

7 Afs 212/2006 - 74

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 Afs 143/2014 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

10Af 3/2014 - 21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce J. H., zast. Ing. Františkem Mejtou, daňovým poradcem, sídlem Písek, tř. Národní svobody 33, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství v Brně, Masarykova 427/31, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 12. 2013 čj. 28466/13/5000-14104-711507, takto:

Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně ze dne 17. 12. 2013 čj. 28466/13/5000-14104-711507 se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 9.800 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce Ing. Františka Mejty.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 24. 4. 2013 čj. 892715/13/2201-24803-304094, jímž bylo zastaveno řízení o odvolání ve věci dodatečného platebního výměru na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 tak, že napadené rozhodnutí bylo změněno v části týkající se označení správce daně Pokračování
- 2 -
10Af 3/2014

takto: „Finanční úřad pro jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích“, v ostatním zůstal výrok odvoláním napadeného rozhodnutí beze změny.

Žalobce namítá nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí, neboť se žalovaný nevypořádal se všemi odvolacími námitkami. Žalobce uplatnil několik námitek. Předmětem žalobní námitky je způsob, kterým se žalovaný vypořádal s odvolací námitkou „zejména musí být každé správní rozhodnutí dobře odůvodněno, a to napadené rozhodnutí není, odůvodnění absentuje uvedením konkrétních důvodů, které mají bránit v řízení pokračovat a řádně projednat podané odvolání, a proto je rozhodnutí nepřezkoumatelné“. V odůvodnění tak absentuje uvedení konkrétních důvodů, které a jak mají bránit v řízení pokračovat a řádně projednat podané odvolání, a proto je toto rozhodnutí nepřezkoumatelné. Odvolací orgán uvádí, že předmětné rozhodnutí obsahuje všechny povinné náležitosti včetně řádného odůvodnění. Žalobce proto má za to, že se nejedná o přezkoumatelné vypořádání s podanou námitkou. Dále žalobce namítá rozpor se skutkovým stavem spočívající v tom, že rozhodnutí žalovaného vychází ze skutkového stavu, který je v rozporu s obsahem spisu. Žalobce namítá správnost zachycení skutkového děje žalovaným, v němž nejsou uvedena všechna podstatná rozhodnutí a předkládá stejnopis podání, aby prokázal, že podané odvolání nemělo vady, které by bránily jeho projednání. Odporuje zákonu, aby správce daně opakovaně vydával výzvy k odstranění vad téhož podání, navíc vydání výzvy k odstranění vad podání odvolání bylo nedůvodné.

Žalobce namítá nezákonnost postupu žalovaného, v případě upřesnění náležitosti rozhodnutí určené ustanovením § 102 písm. a) daňového řádu, neboť v daňovém řádu není ustanovení zmocňující žalovaného ke změně označení správce daně. Uvedená oprava proto nemá zákonnou oporu. Prvostupňové rozhodnutí bylo tedy vydáno již neexistujícím správcem daně a rozhodnutí žalovaného je proto nezákonné, jestliže tuto vadu aprobovalo.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby, neboť rozhodnutí je přezkoumatelné. Žalovaný v odůvodnění podrobně popsal, jaké skutečnosti v řízení zjistil, jak je právně posoudil a jakými úvahami se při tom řídil. Žalovaný se tedy vypořádal se všemi odvolacími námitkami, a to způsobem zcela odpovídajícím jejich závažnosti a konkrétnosti. K námitce žalobce, že žalobou napadené rozhodnutí je nezákonné z důvodu rozporu se skutkovým stavem, žalovaný odkázal na spisový materiál, ze kterého vyplývá, že žalobce podal odvolání, správce daně zastavil řízení podle § 106 odst. 1 písm. e) daňového řádu rozhodnutím ze dne 19. 6. 2012, které rozhodnutím o odvolání ze dne 20. 9. 2012 zrušil. Následně vyzval správce daně I. stupně žalobce výzvou ze dne 29. 10. 2012 k odstranění vad odvolání spočívajících podle § 112 odst. 1 písm. d) daňového řádu v neuvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva byla doručena žalobci dne 29. 10. 2012. Této výzvě však nebylo vyhověno, žalobce nereagoval na výzvu a odvolání nedoplnil. Proto bylo vydáno správcem daně rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení. Žalovaný v odvolacím řízení proto pouze zkoumal, zda byly splněny podmínky pro zastavení řízení. V této fázi odvolacího řízení žalovaný nepřezkoumával meritorní rozhodnutí ve věci, tedy dodatečný platební výměr na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 ze dne 24. 2. 2012. Žalobcem vznesené námitky nejsou důvodné.

Pokračování
- 3 -
10Af 3/2014

Ze správního spisu vyplývají tyto rozhodné skutečnosti:

Rozhodnutím správce daně ze dne 24. 4. 2013 čj. 892715/13/2201-24803-304094 bylo zastaveno řízení ve věci odvolání žalobce proti dodatečnému platebnímu výměru ze dne 24. 2. 2012, kterým byla žalobci doměřena daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007.

Žalobce se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Dle správce daně odvolání neobsahovalo požadované náležitosti, proto správce daně vydal výzvu k odstranění vad odvolání. Žalobci byla uložena povinnost ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy doplnit náležitosti odvolání. Tato výzva byla doručena do datové schránky zástupci žalobce dne 7. 6. 2013. V doplnění odvolání ze dne 24. 6. 2013 žalobce uvedl, že základní nezákonnost spatřuje v tom, že jako daňový náklad se má uznat každý výdaj, který slouží k dosažení, udržení a zajištění příjmů. Správce daně není vázán návrhy daňového subjektu, může a nemusí svědka vyslechnout, ale své rozhodnutí přezkoumat zcela, je-li napadeno odvoláním. Zejména musí být každé správní rozhodnutí dobře odůvodněno, a to napadené rozhodnutí není. V odůvodnění absentuje uvedení konkrétních důvodů, které a jak mají bránit v řízení pokračovat a řádně projednat podané odvolání, a proto je toto rozhodnutí nepřezkoumatelné. Správce daně nepostupoval v součinnosti s daňovým subjektem.

Napadeným rozhodnutím bylo prvostupňové rozhodnutí změněno v části ohledně označení správce daně, výrok zůstal beze změny.

Z odůvodnění napadeného rozhodnutí vyplývá mimo jiné, že k námitce žalobce, že „každé správní rozhodnutí musí být dobře odůvodněno, a to napadené rozhodnutí není, když v odůvodnění absentuje uvedení konkrétních důvodů, které a jak mají bránit v řízení pokračovat a řádně projednat podané odvolání, a proto je toto rozhodnutí nepřezkoumatelné“, žalovaný uvedl, že předmětné rozhodnutí obsahuje v souladu s § 102 daňového řádu všechny povinné náležitosti včetně řádného odůvodnění.

K námitce žalobce, že správce daně nepostupoval v součinnosti s daňovým subjektem, žalovaný uvedl, že napadené rozhodnutí bylo zplnomocněnému zástupci odvolatele řádně doručeno dne 25. 4. 2013.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s. ř. s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Napadenému rozhodnutí je především vytýkána jeho nepřezkoumatelnost pro nedostatek odůvodnění. Tento žalobní bod je opodstatněný.

Žalovaný rozhoduje o odvolání, přičemž rozhodnutí o odvolání se děje formou rozhodnutí, na které se vztahuje ustanovení § 102 daňového řádu o náležitostech rozhodnutí. Požadavky pro odůvodnění rozhodnutí jsou pak stanoveny v § 102 odst. 3 daňového řádu, dle něhož v odůvodnění správce daně uvede důvody výroku nebo výroků rozhodnutí a informaci o tom, jak se vypořádal s návrhy a námitkami uplatněnými příjemcem rozhodnutí. Dle § 102 odst. 4 v odůvodnění rozhodnutí, které bylo vydáno na základě dokazování, správce daně dále uvede, které skutečnosti má za prokázané, jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jak věc posoudil po právní stránce. Uvedeným požadavkům však napadené rozhodnutí neodpovídá, jestliže k námitce žalobce ohledně nepřezkoumatelnosti prvostupňového správního rozhodnutí žalovaný pouze uvedl, že Pokračování
- 4 -
10Af 3/2014

předmětné rozhodnutí obsahuje v souladu s § 102 daňového řádu všechny povinné náležitosti včetně řádného odůvodnění, aniž je blíže reagováno na základě čeho žalovaný učinil úsudek o tom, jaké vady podané odvolání obsahovalo a bylo srozumitelně popsáno, v čem ta konkrétní uvedená vada brání v projednání odvolání, čím je tedy znemožněno odvolání žalobou napadené rozhodnutí na základě odvolání přezkoumat.

Jestliže napadené rozhodnutí zcela postrádá jakékoliv důvody pro názor o tom, proč nelze napadené rozhodnutí přezkoumat, tedy jaké konkrétní důvody brání tomu, aby odvolání žalobce bylo projednáno, pak napadené rozhodnutí přezkoumat nelze. Takové rozhodnutí pak neodpovídá základním zásadám činnosti správce daně, jestliže ve svém důsledku má rozhodnutím být zajištěna ochrana práv účastníka řízení. Povinností správce daně dle § 5 odst. 1 daňového řádu je postupovat při správě daní v souladu se zákony a jinými právními předpisy, mezi které patří rovněž právní norma regulující požadavky kladené na rozhodnutí. Bez řádného odůvodnění nemůže rozhodnutí obstát, neboť bez dostatečného odůvodnění rozhodnutí nelze dovodit, zda výrok rozhodnutí je správný a souladný se zákonem.

Není-li tedy v odůvodnění napadeného rozhodnutí vyjádřeno, jaká úvaha vedla žalovaného k úsudku o tom, jaké konkrétní vady odvolání obsahovalo, a v čem tyto vady brání projednání odvolání, je rozhodnutí nepřezkoumatelné.

Postup odvolacího orgánu upravuje § 114 daňového řádu, který ukládá odvolacímu orgánu povinnost přezkoumat odvoláním napadené rozhodnutí vždy v rozsahu požadovaném v odvolání, což znamená, že v rozhodnutí o odvolání je nezbytné zabývat se zákonností napadeného rozhodnutí právě se zřetelem k výhradám uplatněným žalobcem v odvolání. Tento procesní předpis však rovněž nebyl dodržen.

Soud proto uzavřel, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s § 102 odst. 3 daňového řádu za použití § 114 odst. 2 téhož předpisu.

Soud poznamenává, že odvolací orgán se vypořádává v plném rozsahu souladem napadeného rozhodnutí s právními předpisy, ve vztahu k hledisku správnosti rozhodnutí, dále rozsahem námitek, které jsou uvedeny v odvolání. Námitky nelze bez vysvětlení v rozhodnutí zcela pominout. Pokud totiž správní orgán námitky nevypořádá přesvědčivým způsobem nebo dokonce je pomine vypořádat vůbec, má to za následek nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů. Jestliže tedy v dané záležitosti žalobou napadené rozhodnutí těmto požadavkům nevyhovělo, jestliže žalovaný pouze konstatoval, že rozhodnutí obsahuje povinné náležitosti dle ustanovení § 102 daňového řádu včetně odůvodnění, pak takové rozhodnutí bez uvedení konkrétních důvodů je nepřezkoumatelné. Odůvodnění je nedostatečné, a to jak ve smyslu rozsahu, tak ve smyslu přesvědčivosti vydaného rozhodnutí. Žalovaný tak nesplnil základní povinnost uvést srozumitelné důvody svého postupu. Soud nemůže nahradit chybějící závěry správního orgánu svými vlastními závěry, neboť by nepřípustně vstupoval do pravomoci orgánu veřejné správy a své vlastní rozhodnutí by tímto způsobem zatížil vadou.

V platebním výměru je nesprávně uveden správní orgán, který rozhodnutí vydal. Proto měl správce daně prvního stupně v případě tohoto zjištění postupovat dle § 104 daňového řádu, dle něhož správce daně opraví zřejmé chyby v psaní, v počtech a jiné zřejmé nesprávnosti ve vyhotovení rozhodnutí opravným rozhodnutím. Důvod pro změnu výroku Pokračování
- 5 -
10Af 3/2014

rozhodnutí shledat při nesprávném označení správce daně nelze. (§ 114 - § 116 daňového řádu).

Nepřezkoumatelnost rozhodnutí neumožňuje, aby se soud dalšími žalobními námitkami zabýval, neboť tyto námitky jsou právě ve vztahu k odůvodnění rozhodnutí neoddělitelné takovým způsobem, aby umožňovaly zabývat se věcně i dalšími žalobními body.

Soud proto v dané věci podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. rozhodnutí zrušil pro nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s., podle kterého má účastník řízení, který měl ve věci plný úspěch právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které úspěšně vynaložil proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce byl v řízení úspěšný, a proto mu byla přiznána náhrada nákladů řízení ve výši 9.800 Kč, představující dva úkony právní pomoci po 3.100 Kč, 2x 300 Kč režijní paušál a 3.000 Kč za zaplacený soudní poplatek.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 20. června 2014

Předsedkyně senátu :

Pokračování
- 6 -
10Af 3/2014

JUDr. Věra Balejová v. r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru