Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Af 283/2012 - 11Usnesení KSCB ze dne 03.04.2012

Prejudikatura

8 As 89/2011 - 31

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 Afs 38/2012 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

10 Af 283/2012-11

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl asistentkou soudce Mgr. Terezou Pošvářovou v právní věci žalobce TRANSIWATT II s.r.o. , IČ 281 05 907, sídlem Mánesova 11/3b, 370 67 České Budějovice, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 26.01.2012, č.j. 727/12-1200, takto:

Žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 26.01.2012, č.j. 727/12-1200 se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel dne 26.03.2012 podání žalobce TRANSIWATT II s.r.o. ze dne 26.03.2012, jenž je svým obsahem žalobou proti rozhodnutí žalovaného Finančního ředitelství České Budějovice.

Uvedená žaloba byla Krajskému soudu v Českých Budějovicích doručena prostřednictvím datové schránky dne 26.03.2012, přičemž samotná žaloba a stejně tak ani příloha této žaloby v podobě kopie napadeného rozhodnutí nebyly elektronicky podepsány.

Z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno, jak je presumováno v ustanovení § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“).

Ustanovení § 37 odst. 2 s.ř.s. stanoví, že podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, lze provést písemně, ústně nebo do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona. Bylo-li takové podání učiněno v jiné formě, musí být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží. Činí-li takový úkon kolektivní orgán nebo osoba, za níž podle zvláštního zákona nebo na jeho základě jedná kolektivní orgán, musí k němu být připojen opis usnesení takového orgánu, jímž byl s obsahem podání vysloven souhlas.

Podání ze dne 26.03.2012 bylo soudu doručeno prostřednictvím datové schránky. Dle výše uvedeného ustanovení byl žalobce povinen toto podání opatřit elektronickým podpisem, případně jej do tří dnů doložit originálem. Vzhledem ke skutečnosti, že žalobce ve stanovené lhůtě, která uplynula dnem 29.03.2012, ani ke dni rozhodování soudu, originál podání nedoložil, nezbylo soudu než toto podání odmítnout.

Pokračování
- 2 -

Poučení o opravnémprostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 03.04.2012

Asistentka soudce

Mgr. Tereza Pošvářová v.r.

Za správnost vyhotovení: Šárka Vondřejcová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru