Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Af 18/2011 - 27Usnesení KSCB ze dne 31.05.2011

Prejudikatura

9 As 88/2007 - 49


přidejte vlastní popisek

10 Af 18/2011 – 27

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové vprávní věci žalobce ABOSS GROUP a.s., se sídlem České Budějovice, Smetanova 29, právně zastoupeného JUDr. Vladimírem Císařem, advokátem se sídlem České Budějovice, B. Němcové 583/33, proti žalovanému Finančnímu úřadu v Českých Budějovicích, se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 1/5, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24.1.2011 č.j. 11131/11/077930301266, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 2.000,-- Kč k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci.

/1/ Žalobou doručenou dne 3.3.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného správního orgánu ze dne 24.1.2011 č.j. 11131/11/077930301266, kterým bylo rozhodnuto ve věci prodloužení lhůty pro doplnění náležitostí odvolání tak, že lhůta stanovená výzvou č.j. 290832/10/077910302625 pro doplnění náležitosti odvolání se prodlužuje do dne 28.2.2011.

/2/ Žalobce v žalobě uvedl, že žádal podle § 36 daňového řádu o prodloužení lhůty pro doplnění náležitostí odvolání o 90 dnů a předmětná žádost byla žalovanému doručena 18.1.2011. Tento den končila žalobci lhůta pro doplnění odvolání, která mu byla stanovena výzvou žalovaného správního orgánu k doplnění náležitosti odvolání ze dne 29.12.2010. Žalovaný vydal dne 24.1.2011 rozhodnutí, kterým žalobci prodloužil lhůtu pro doplnění náležitostí odvolání do 28.2.2011. Podle žalobce došlo ke zkrácení na jeho právech, neboť byl porušen § 36 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb. Žalobce požádal o přiznání odkladného účinku žalobě, neuvedl důvody, které by pro něho představovaly nenahraditelnou újmu. Navrhl zrušení rozhodnutí žalovaného a vrácení věci k dalšímu řízení.

II. Stručné shrnutí vyjádření žalovaného.

/3/ Žalovaný správní orgán navrhl zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 24.1.2011. Důvodem tohoto návrhu byla dle žalovaného skutečnost, že rozhodnutí ze dne 24.1.2011 nemělo být vydáno, nikoliv však proto, že nebylo vydáno ve lhůtě stanovené v § 36 odst. 1 zákona č. . 280/2009 Sb., nýbrž z toho důvodu, že bylo vydáno na základě úkonu, kterým měl být žalovaným posouzen jako úkon, kterým bylo zneužito právo, když zneužití práva Pokračování
- 2 -
10Af 18/2011

považuje za daleko podstatnější, než je nedodržení lhůty. V případě zneužití práva by nemohlo být uvažováno tak, že by byla akceptována lhůta pro doplnění náležitostí odvolání o 90 dnů. Vzhledem k tomu, že daňový řád neupravuje možnost žalovanému napravit svůj postup, bylo navrženo zrušení rozhodnutí. Žalovaný dále doplnil, že žalobce byl již dne 12.10.2010 seznámen s pochybnostmi správce daně a dne 18.11.2010 s ním byla projednána zpráva o daňové kontrole, na základě které byly vydány dodatečné platební výměry. Ty byly žalobci doručeny dne 29.11.2010, kdy měl možnost se písemně odvolat. Žalobce odvolání podal. Nemělo však zákonem stanovené náležitosti, a tudíž předpokládal vydání výzvy a stanovení lhůty pro odůvodnění odvolání. Podle žalovaného bylo účelem podání žádosti v poslední den stanovené lhůty pro doplnění odvolání získání ničím neodůvodněného zvýhodnění, aniž by žalobce uvedl objektivní překážky, které by mu bránily v doplnění náležitostí odvolání. Dále žalovaný uvedl, že s ohledem na lhůtu stanovenou v § 36 odst. 1 daňového řádu ve znění účinném do 28.2.2011, nemohl postupovat ve svém rozhodování o podané žádosti dle § 36 odst. 1 věta druhá, neboť na něm nemohlo být objektivně požadováno dle § 101 odst. 2 téhož zákona vydání rozhodnutí v den podání žádosti, neboť k oznámení rozhodnutí by došlo po uplynutí stanovené lhůty.

III. Písemnosti podstatné pro rozhodování v dané věci.

/4/ V dané záležitosti byla u žalobce zahájena kontrola daně z přidané hodnoty za zdaňovací období leden 2007 – prosinec 2009, a to dne 6.1.2010 a 8.7.2010. O výsledku daňové kontroly byla dne 18.11.2010 projednána při ústním jednání zpráva o daňové kontrole, která byla žalobci předána. Žalobce se ke kontrolnímu zjištění daňové kontroly vyjádřil tak, že výhrady vyjádří v odvolacím řízení. Dne 26.11.2010 vydal žalovaný správní orgán dodatečné platební výměry, které byly žalobci doručeny dne 29.11.2010. Dne 27.12.2010 bylo podáno blanketní odvolání, které vykazovalo vady, a proto byla dne 29.12.2010 vydána správcem daně výzva k odstranění vad a doplnění náležitostí odvolání. Výzva byla žalobci doručena dne 3.1.2011 a lhůta k doplnění náležitostí odvolání byla stanovena 15 dnů, tedy do dne 18.1.2011. Dne 18.1.2011 byla žalovanému doručena žádost o prodloužení lhůty k doplnění náležitostí odvolání, na které byl uveden datum 14.1.2011. Žalobce navrhoval prodloužit lhůtu k doplnění náležitostí odvolání o 90 dnů. Žalovaný rozhodl dne 24.1.2011 tak, že lhůtu prodloužil do 28.2.2011.

IV. Právní názor soudu.

/5/ Soud se v dané záležitosti zabýval ve smyslu § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní /dále jen s.ř.s./ otázkou splnění podmínek řízení a dospěl k závěru, že žalobu nelze věcně projednat.

/6/ Na základě písemností založených ve spise, který byl soudu předložen, soud zjistil, že žalobce podal žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24.1.2011 č.j. 11131/11/077930301266, kterým byla žalobci na základě jeho žádosti doručené 18.1.2011 o prodloužení lhůty pro doplnění náležitostí odvolání lhůta stanovená výzvou č.j. 290832010/077910302625 pro doplnění náležitostí odvolání prodloužena do 28.2.2011. Stalo se tak poslední den lhůty, přestože žádost o prodloužení lhůty byla datována dne 14.1.2011. Rozhodnutí o prodloužení lhůty vydané podle § 36 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. obsahovalo poučení, že proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky podle § 36 odst. 6 daňového řádu.

Pokračování
- 3 -
10Af 18/2011

/7/ V dané záležitosti bylo učiněno předmětem žalobního řízení rozhodnutí, kterým byla žalobci prodloužena lhůta pro doplnění náležitostí odvolání do dne 28.2.2011, což představovalo prodloužení lhůty o 42 dnů oproti požadavku žalobce, který ve své žádosti navrhl prodloužení lhůty o 90 dnů. Žalobce v žalobě neuvedl důvody zkrácení na svých právech předmětným rozhodnutím. Pouze pokazoval na to, že ustanovení § 36 odst. 3 daňového řádu stanoví, že nevydá-li správce daně rozhodnutí před uplynutím lhůty, jejíž prodloužení bylo požadováno, platí, že žádosti bylo vyhověno.

/8/ Ve správním soudnictví soudy poskytují ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon /§ 2 s.ř.s./. Soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem veřejné moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy /§ 4 odst. 1 písm. a/ s.ř.s./. V řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu má žalobní legitimaci ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v přecházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, v tom případě se může žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak /§ 65 odst. 1 s.ř.s./. Ze soudního přezkumu jsou vyloučeny úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem /§ 70 písm. c/ s.ř.s./, neboť podle § 68 písm. e/ je žaloba nepřípustná tehdy, domáhá-li se žalobce přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

/9/ Rozhodnutí žalovaného správního orgánu, které žalobce napadl správní žalobou, není ve světle výše citované platné právní úpravy rozhodnutím meritorním, které by zasahovalo přímo do subjektivních práv účastníka řízení a není tudíž přezkoumatelné ve správním soudnictví. Žalobou napadené rozhodnutí definitivním způsobem neupravovalo veřejná subjektivní práva žalobce. Rozhodnutí, které vydal žalovaný správní orgán předcházelo konečnému rozhodnutí ve věci, přičemž konečné rozhodnutí ve věci podléhá soudnímu přezkumu. Odepření soudního přezkumu žalobou napadeného rozhodnutí neznamená odepření přístupu k soudu, který by mohl ve svých důsledcích znamenat odepření spravedlnosti, je pouze posunem časového momentu pro přístup k soudu. Na soud se lze v předmětné věci obrátit se správní žalobou proti případným důsledkům rozhodnutí ve věci. Tento postup vychází ze zákonné konstrukce přezkumu ve správním soudnictví, které je postaveno na zásadě přezkoumávání rozhodnutí konečné povahy, pokud bude zasahovat do subjektivních práv daňového subjektu.

/10/ Z toho co bylo řečeno, lze vyslovit závěr, že rozhodnutí žalovaného, kterým došlo k úpravě vedení řízení před správním orgánem, není samostatně přezkoumatelné /§ 70 písm. c/ s.ř.s./, a proto je žaloba podle § 68 písm. e/ nepřípustná. Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d/ s.ř.s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže je podle tohoto zákona nepřípustný. V dané záležitosti soud shledal, že jedná se o návrh nepřípustný, a proto byl naplněn důvod stanovený v § 46 odst. 1 písm. d/ s.ř.s.

Pokračování
- 4 -
10Af 18/2011

V. Závěr, náklady řízení.

/11/ Soud proto uzavřel, že jednalo se o návrh, který je podle zákona č. 150/2002 Sb. v platném znění nepřípustný, a proto postupoval podle § 46 odst. 1 písm. d/ s.ř.s. a žalobu jako nepřípustnou odmítl.

/12/ Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže žaloba byla odmítnuta. Soud dále rozhodl o vrácení soudního poplatku žalobci podle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, neboť žaloba byla odmítnuta před prvním jednáním. Z toho důvodu byly splněny podmínky pro vrácení soudního poplatku, který byl žalobcem zaplacen v celkové částce 2.000 Kč. Takto zaplacený soudní poplatek se žalobci vrací k rukám jeho právního zástupce.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. e/ s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Podání kasační stížnosti nemá odkladný účinek. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 zastoupen advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 31. května 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru