Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 93/2010 - 20Usnesení KSCB ze dne 24.02.2011

Prejudikatura

56 Az 186/2005 - 8

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 As 55/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

10A 93/2010 - 20

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Helenou Nutilovou v právní věci žalobce P. H., Klečaty 13, Veselí nad Lužnicí, proti žalovanému Krajskému úřadu – Jihočeského kraje České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20.9.2010, č.j. 30695/2009/ODSH/O1, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Po právní moci tohoto usnesení bude žalobci vrácen soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč.

Odůvodnění:

Podáním došlým soudu dne 10.12.2010 se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného č.j. 30695/2009/ODSH/Ol, aniž by jím bylo uvedeno datum vydání napadeného rozhodnutí. V tomto podání žalobce se omezil pouze na sdělení, že podává žalobu na přezkoumání rozhodnutí o odvolání shora uvedeného čísla jednacího. Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14.12.2010 byl žalobce vyzván k odstranění vad žaloby, které brání věcnému projednání. Usnesení žalobce převzal dne 16.12.2010. Dne 27.12.2010 žalobce soudu osobně doručil doplnění žaloby datované dnem 25.12.2010.

Pravomocné rozhodnutí správního orgánu soud přezkoumává v řízení podle zvláštních ustanovení o řízení zakotvených v dílu prvém, hlavy druhé, části třetí s.ř.s. pouze v těch mezích žalobních bodů a z těch hledisek, které žalobce v žalobě uvede (§ 75 odst. 2 věta první s.ř.s.). Z § 65 odst. 1 s.ř.s. vyplývá, že žalobce je povinen tvrdit, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, a z toho důvodu se může domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

Žaloba musí kromě obecných náležitostí podání dle § 37 odst. 2 a 3 s.ř.s. obsahovat náležitosti vyplývající z § 71 odst. 1 písm. a) – f) s.ř.s., přičemž k jejím základním náležitostem nezbytným pro vymezení přezkumné činnosti soudu patří označení rozhodnutí žalobou napadeného, označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá, žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, jaké důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést a návrh výroku rozsudku. Ze žalobních bodů přitom musí být zřejmé důvody žalobcova přesvědčení, že napadené správní rozhodnutí nebo jeho část odporuje konkrétnímu zákonu nebo jinému předpisu a toto jeho tvrzení musí být náležitě odůvodněno. Pokračování
- 2 -
10A 93/2010

Z uvedeného vyplývá, že přezkumné řízení vedené soudem podle dílu prvního, hlavy druhé, části třetí s.ř.s. je ovládáno dispoziční zásadou, jejímž výrazem je skutečnost, že přezkumná pravomoc soudu se pohybuje výlučně v intencích tvrzení uvedených v podané žalobě. Soud v přezkumném řízení je vázán žalobními body, přičemž není povinen ani oprávněn dovozovat za žalobce jakákoliv tvrzení, což platí zejména, pokud jde o rozsah napadení správního rozhodnutí, vymezení důvodů jeho nezákonnosti a odůvodnění v žalobě uváděných tvrzení.

Podle § 71 odst. 2 věty druhé a třetí s.ř.s. žalobce může kdykoliv za řízení žalobní body omezit, avšak rozšířit žalobu na dosud nenapadené výroky rozhodnutí, nebo ji rozšířit o další žalobní body, může jen ve lhůtě pro podání žaloby. Lhůta pro podání žaloby je uvedena v § 72 odst. 1 s.ř.s., dle něhož žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Podle § 72 odst. 4 s.ř.s. zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

Podání žalobce došlé Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 10.12.2010 postrádá zcela základní náležitosti podání podle § 37 odst. 2 a 3 s.ř.s., ale i základní náležitosti žaloby vymezené v § 71 odst. 1 písm. a) – f) s.ř.s., kdy žalobce se pouze omezil na sdělení, že „podává žalobu na přezkoumání rozhodnutí o odvolání č.j. 30695/2009/ODSH/Ol“. Toto neúplné podání bylo soudu doručeno tři dny před koncem uplynutí dvouměsíční lhůty pro podání žaloby, neboť v případě doručení napadeného rozhodnutí dne 12.10.2010 začala dvouměsíční lhůta pro podání žaloby plynout ode dne 13.10.2010 a skončila dnem 13.12.2010 proto doplnění žaloby, došlé krajskému soudu dne 27.12.2010, bylo učiněno po zákonné lhůtě pro podání žaloby, která uplynula dnem 13.12.2010, proto soud k tomuto podání nemohl přihlížet.

Jestliže z obsahu podání žalobce došlého v zákonné lhůtě pro podání žaloby – dne 10.12.2010 není zřejmé, jaké jsou důvody nezákonnosti napadeného rozhodnutí, jaké ustanovení obecně závazného právního předpisu mělo být napadeným rozhodnutím žalovaného porušeno, jde o vadu podání, která brání meritornímu přezkoumání žalobou napadeného rozhodnutí v mezích vytčených žalobních bodů.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný a nelze proto v řízení pokračovat.

Ve smyslu tohoto ustanovení je nedostatkem podmínky řízení o přezkoumání rozhodnutí skutečnost, že podání žalobce ze dne 10.12.2010 postrádá náležitosti žaloby uvedené v § 37 odst. 2 a 3 a § 71 odst. 1 písm. a) – f) s.ř.s. s tím, že pro postup soudu podle dílu prvního, hlavy druhé, části třetí s.ř.s., tak nejsou splněny podmínky řízení. Jedná se o neodstranitelný nedostatek, neboť odstraňovat vady žaloby v tomto případě již není možné po lhůtě stanovené v § 72 odst. 1 s.ř.s. S ohledem na uplynutí této lhůty dnem 13.12.2010, bylo poučení soudu s výzvou k odstranění vad žaloby ve smyslu § 37 odst. 5 s.ř.s. úkonem již zcela nadbytečným, neboť soud k dodatečně uplatněným argumentům po datu 13.10.2010 již Pokračování
- 3 -
10A 93/2010

nemohl přihlížet, neboť byly učiněny po marném uplynutí zákonné lhůty stanovené pro rozšíření žaloby podle § 71 odst. 2 věta třetí s.ř.s., kde je zakotveno, že rozšířit žalobu na dosud nenapadené výroky rozhodnutí nebo ji rozšířit o další žalobní body může žalobce jen ve lhůtě pro podání žaloby.

Soud poznamenává, že bylo jím dne 14.12.2010 vydáno usnesení, ve kterém bylo žalobci uloženo, aby označil napadené rozhodnutí, uvedl den doručení napadeného rozhodnutí a dále aby uvedl žalobní body, ze kterých by bylo patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje napadené rozhodnutí za nezákonné, neboť z podání žalobce ze dne 10.12.2010 nebylo zřejmé, kdy bylo napadené rozhodnutí žalovaným vydáno, a kdy mu bylo doručeno, neboť v tomto podání tento údaj žalobce neuvedl. Za situace, kdy bylo soudem ze správního spisu zjištěno, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 20.9.2010, a žalobce jej převzal dne 13.10.2010, bylo usnesení dne 14.12.2010 vydáno nadbytečně.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud podání žalobce ze dne 10.12.2010 odmítl dle § 46, odst. 1 písm. a) s.ř.s.

Výrok o nákladech řízení se opírá dle ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Po právní moci tohoto usnesení bude žalobci vrácen soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč dle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost, ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. e) s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 24. února 2011

Samosoudkyně:

Mgr. Helena Nutilová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru