Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 92/2010 - 19Usnesení KSCB ze dne 12.01.2011

Prejudikatura

3 As 64/2007 - 62


přidejte vlastní popisek

10 A 92/2010 - 19

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobkyně J. H., zast. JUDr. Martinem Kölblem, advokátem v Praze 1, Štěpánská 39, proti žalovanému Krajskému úřadu – Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 5.11.2010, č.j. KUJCK 34537/2010 OKPP/2, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 10.12.2010 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 5.11.2010, č.j. KUJCK 34537/2010 OKPP/2, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobkyně proti usnesení Městského úřadu v Blatné o přerušení řízení a toto rozhodnutí potvrzeno.

V žalobě se v podstatě uvádí, že tu nejsou důvody pro přerušení řízení, protože z podání žalobkyně je zřejmé, které části nemovitosti se úpravy mají týkat, o jaké úpravy a opravy se jedná. Nedoložení fotodokumentace není podstatné. Rozhodný není nedostatek materiálové specifikace a nevyjasněné hranice objektu ve vlastnictví žalobkyně. Na žalovaném je dohlížet, aby stavební úpravy co nejméně zasáhly do památky ve smyslu zákona o památkové péči.

Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že byt správce, kterého se mají stavební úpravy týkat, není v rozsudku soudu specifikován v tom smyslu, že nachází se v Renesančním krčku. Písemnosti předložené žalobkyní neprokazují, že trasy stávajících i nových vedení nezasahují do konstrukcí ve vlastnictví jiného vlastníka. Z popisu stávajícího stavu nelze dovodit, v jakém zdivu trasy vedou, jedná-li se o zdivo historicky hodnotné či novodobé. Není zřejmé, jak hluboko bude do zdiva zasahováno a co se rozumí pojmem minimální zásah. Tyto okolnosti vedly k přerušení řízení v první instanci. Dále nebyla předložena průkazná dokumentace odůvodňující havarijní stav a materiálový návrh řešení nových rozvodů. Na základě předložené žádosti a příloh nelze rozhodnout, jsou-li dostatečně chráněny zájmy památkové péče a nedojde k dotčení práv jiného vlastníka. Požadované doplnění podkladů by následně umožnilo vydat rozhodnutí v tom smyslu, aby zásah do památkových hodnot byl minimální. Jedná-li se o opravu kulturní památky, je povinností správních orgánů dohlížet v rámci své činnosti na to, aby bylo posupováno v souladu se zákonem o památkové péči. Orgán státní památkové péče v závazném stanovisku vyjádří, zda práce uvedené v žádosti jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a stanoví podmínky, za kterých lze práce připravovat a provést. Povinností úřadu je rozhodovat o předmětu uvedeném v žádosti. Pokračování
- 2 -
10A 92/2010

Z pravomocného rozsudku není patrno skutečné rozdělení objektu ve smyslu specifikace pojmu Renesanční krček, v němž se nalézá byt správce. To nelze dovodit ani z předloženého znaleckého posudku o rozdělení zámku.

Ze spisu žalovaného vyplynulo, že žalobkyně podala žádost o vydání závazného stanoviska v záležitosti opravy kulturní památky. Oprava se má týkat Renesančního krčku, jako přílohy se uvádí rozsudek krajského soudu a popis stávajícího stavu, kdy se uvádí, že záměrem je provedení oprav elektroinstalace a rozvodu vody, které se v současnosti nacházejí v havarijním stavu. Úpravy budou provedeny v bytě správce. Účel užívání nemovitosti se nebude měnit. Návrh stavebních úprav je pak specifikován tak, že jedná se o vedení elektroinstalace a vodovodního vedení, které bude nově provedeno ve stávajících trasách.

Stávající vedení bude vysekáno a nahrazeno novým vedením, které bude zpětně uloženo do zdiva pod omítku v minimální hloubce. Po provedení zpětného vložení instalací budou drážky ve zdivu zahozeny maltou, vyštukovány a stěny budou obíleny.

Žalobkyně předložila rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16.10.2009, kterým byl změněn rozsudek Okresního soudu ve Strakonicích tak, že podílové spoluvlastnictví budovy č. 320 bylo zrušeno a budovy byly konkrétním způsobem rozděleny.

Dne 1.10.2010 bylo vydáno usnesení o přerušení řízení ve věci provedení oprav stávající elektroinstalace a rozvodu vody v bytě správce v části objektu zámku Blatná – Renesanční krček. Řízení bylo přerušeno do 30.11.2010.

V odůvodnění se uvádí, že úřad nezpochybňuje, že objekt Renesanční krček je ve výlučném vlastnictví žalobkyně, avšak nelze jednoznačně určit, zda záměr bude realizován pouze v objektu ve vlastnictví žadatele a oprava nebude zasahovat do jiných vlastnických práv. Ve výrokové části rozsudku nejsou určeny přesné hranice reálného rozdělení objektů, jsou použita historická označení částí zámku a evidence stavebních parcel v katastru nemovitostí. Rozsudek nemá přílohu, která by budovy vymezovala v geometrickém plánu či mapovém podkladu. Kromě toho je podaná žádost neúplná, protože není doložen popis současného stavu památky s uvedením závad, konstatuje se havarijní stav rozvodů v bytě správce bez fotodokumentace či odborného posouzení. Není specifikován materiálový návrh nových rozvodů a se zřetelem k nevyjasněným hranicím objektu a případnou provázaností rozvodů v bytě správce s rozvody v okolních objektech je požadováno předložit technický výkres nového vedení ve stávající trase rozvodu elektroinstalace a vody, např. do situačního výkresu půdorysu bytu správce. Tyto nedostatky jsou vadami podání, pro které je důvod řízení přerušit.

Téhož dne byla žalobkyně vyzvána k odstranění nedostatků podání, které jsou ve výzvě vyjádřeny, ve lhůtě do 30.11.2010.

Proti tomuto rozhodnutí žalobkyně podala odvolání, ve kterém vyjádřila názor, že podání žalobkyně je bezvadné. Z rozsudku soudu pak plyne, že nemovitost je ve výlučném vlastnictví žalobkyně, což dokládá kopií znaleckého posudku. Z toho je zřejmé, že byt správce nalézá se v Renesančním krčku.

Pokračování
- 3 -
10A 92/2010

Předložený znalecký posudek byl vypracován pro účely rozhodování soudu o zrušení a rozdělení podílového spoluvlastnictví a úkolem znalce bylo posoudit možnosti rozdělení zámku č. 320 a 375 v obci a kat. úz. Blatná na stavební parcele č. 276/1 a 276/2.

Žalovaný doplnil řízení výpisem z katastru nemovitostí, ve kterém jsou jako vlastníci staveb evidováni žalobkyně a F. S. G.

Odvolání žalobkyně bylo projednáno napadeným rozhodnutím, které je odůvodněno tím, že podání žalobkyně nemá náležitosti podle § 37 odst. 2 správ. řádu, protože z podání není patrno, které věci se týká a co se navrhuje a žádost nesplňuje požadavky § 45 odst. 1 zákona, podle kterého musí být patrné, co žadatel žádá a čeho se domáhá. Specifikace rozsahu úprav v žádosti žalobkyně na necelých třech řádkách textu je nedostatečná. Jedná se o nemovitou kulturní památku, jejíž stavební historie sahá do 13. století. Následně se uskutečnila řada přestaveb a stavebních uprav v rámci různých slohových období a při záměru jakékoliv stavební činnosti je nezbytné zdokumentovat stávající stav, což znamená provést zaměření stávajícího stavu nejen stavebních konstrukcí, ale i stávajících rozvodů a na základě zjištěných skutečností předložit projektovou dokumentaci navrženého řešení. Z textu přílohy nelze dovodit, zda provedením prací podle návrhu bude zabezpečeno zachování a ochrana předmětné památky a nedojde k zásahu do vlastnických práv jiného vlastníka. Z rozhodnutí soudu trasy stávajících rozvodů nejsou patrné. Ve variantách uvedených ve znaleckém posudku nejsou vyznačeny rozvody sítí. Soud ve svém rozsudku řešil pouze otázku, jsou-li nemovitosti reálně dělitelné. Z rozsudku jasně vyplývá, že ten neslouží jako podklad pro řešení jakýchkoli záměrů stavebních prací, ale je zapotřebí postupovat vždy v souladu s příslušnými předpisy, tedy i se zákonem o státní památkové péči.

Krajský soud se věcí zabýval podle § 75 odst. 2 s.ř.s. a dospěl k závěru, že žalobu nelze projednat věcně a musí být odmítnuta.

Předmětem řízení bylo učiněno rozhodnutí o přerušení správního řízení. Stalo se tak postupem podle § 64 odst. 1 písm. a/ správ. řádu, kdy současně s usnesením o přerušení řízení byla pro žalobkyni vydána výzva k odstranění konkrétně specifikovaných nedostatků žádosti. Rozhodnutím o přerušení řízení se upravuje vedení řízení před správním orgánem a to se stalo též v souzené věci. Ve stejném smyslu, že přerušením řízení se upravuje vedení řízení, opakovaně judikoval též Nejvyšší správní soud (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 30.4.2008 č.j. 3 As 64/2007-62 a ze dne 30.1.2009 č.j. 4 As 48/2008-23). Je-li napadené rozhodnutí rozhodnutím, jímž se upravuje vedení řízení, pak na takové rozhodnutí dopadá kompetenční výluka podle § 70 písm. c/ s.ř.s. Podle tohoto předpisu jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem. To pak má za následek, že žaloba proti rozhodnutí podléhající kompetenční výluce je nepřípustná podle § 68 písm. e/ s.ř.s.

Soud proto uzavřel, že žaloba proti rozhodnutí o přerušení řízení není přípustná.

Rozhodování o nepřípustné žalobě upravuje § 46 písm. d/ s.ř.s. tak, že soud usnesením odmítne žalobu, která je podle tohoto zákona nepřípustná. Pokračování
- 4 -
10A 92/2010

Jestliže žalobkyně učinila předmětem řízení rozhodnutí o přerušení řízení, které podle inkompetenčního předpisu nepodléhá kognici soudu, jsou dodrženy podmínky pro odmítnutí žaloby.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází ze zásady, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže žaloba byla odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 12. ledna 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru