Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 91/2010 - 18Rozsudek KSCB ze dne 11.02.2011


přidejte vlastní popisek

10A 91/2010 – 18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobkyně J. H., zastoupené JUDr. Martinem Kölblem, advokátem v Praze 1, Štěpánská 39, proti žalovanému Krajskému úřadu – Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 29.10.2010, č.j. OREG 33065/2010/mice, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalovanému se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 10.12.2010 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 29.10.2010 č.j. OREG 33065/2010/mice, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Stavebního úřadu v Blatné o zastavení územního řízení o dělení konkrétního pozemku v kat. úz. Blatná.

V žalobě se uvádí, že žalobkyně splnila veškeré náležitosti, které na ní bylo ve správním řízení požadovat. Proto nebyl důvod řízení zastavit. Právní názor žalovaného o tom, že zůstala neodstraněna vada spočívající v nedostatku souhlasu spoluvlastníků, není správný. Tato vada byla odstraněna tím, že byl připojen rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, o němž žalobkyně tvrdí, že nahrazuje projev vůle ostatních spoluvlastníků dotčeného pozemku.

Pokračování
- 2 -
10A 91/2010

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Poukázal na ustanovení § 82 odst. 2 stavebního zákona, podle kterého lze rozhodnutí o dělení pozemku vydat pouze na žádost podanou vlastníky všech dotčených pozemků a staveb na nich. Je-li taková žádost podána, musí splňovat stanovené náležitosti. Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 16.10.2009 nenahrazuje projev vůle k podání žádosti o dělení pozemků ostatních spoluvlastníků. Tímto rozsudkem bylo zrušeno podílové spoluvlastnictví k budově stojící na dané parcele a bylo provedeno vypořádání rozdělením budovy.

Ze spisů stavebního úřadu a žalovaného vyplynuly následující podstatné skutečnosti.

Žalobkyně podala dne 5.5.2010 žádost o vydání rozhodnutí o dělení stavební parcely č. 276/2 v kat. úz. a obci Blatná. Jako důvod pro tento postup se uvádí zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem podle rozsudku krajského soudu ze dne 16.10.2009 č.j. 5 Co 454/2008. Geometrický plán pro rozdělení pozemku je ve spise založen. Podle informace o parcele je stavební parcela č. 276/2 ve vlastnictví žalobkyně a S. F. G..

Stavební úřad výzvou ze dne 6.5.2010 vyzval žalobkyni, aby uvedla žádost do souladu s § 82 odst. 2 stavebního zákona, je-li dělení pozemků možno provést pouze na žádost podanou všemi vlastníky pozemků a staveb na nich a dále byl požadován doklad prokazující vlastnické právo žadatele.

Protože požadované doklady nebyly ve stanovené lhůtě do 31.7.2010 předloženy, stavební úřad usnesením ze dne 11.8.2010 řízení zastavil. Rozhodnutí o zastavení řízení je odůvodněno tím, že žádost nebyla uvedena do souladu s § 82 odst. 2 stavebního zákona, podle kterého lze dělení pozemků provést na žádost podanou všemi vlastníky dotčených pozemků a nebyl předložen doklad prokazující vlastnické právo žadatele.

Žalobkyně podala proti tomuto usnesení odvolání, ve kterém uvedla, že splnila veškeré náležitosti, aby o žádosti bylo rozhodnuto. Připojila rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byl nahrazen projev vůle ostatních spoluvlastníků nemovitosti, čímž jsou splněny náležitosti předepsané § 86 a 82 odst. 2 stav. zák.

Z rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 16.10.2009 č.j. 5 Co 454/208-559 vyplývá, že rozsudek Okresního soudu ve Strakonicích byl změněn tak, že bylo zrušeno podílové spoluvlastnictví ke konkrétně specifikovaným budovám. Jednotlivé budovy byly přikázány do vlastnictví původních spoluvlastnic. Žaloba byla zamítnuta v části, ve které se žalobkyně domáhala zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví ke stavebním parcelám č. 276/1 a 276/2.

Odvolání bylo projednáno napadeným rozhodnutím, které je odůvodněno tím, že žalobkyně neuvedla v požadované lhůtě žádost do souladu s § 82 odst. 2 stav. zák., protože rozhodnutí o dělení pozemku je možno vydat na základě žádosti podané všemi vlastníky dotčených pozemků a staveb na nich, které jsou předmětem rozhodnutí. Daný pozemek je ve

spoluvlastnictví žalobkyně a S. F. G., a proto je zapotřebí, aby žádost byla podána žalobkyní i spoluvlastníkem. Odvolací orgán nesdílel názor stavebního úřadu o tom, že žádost neobsahovala přílohu prokazující vlastnické právo k pozemkům a stavbám, protože je tu možnost ověřit stav v katastru nemovitostí. Protože výzvě stavebního úřadu vyhověno nebylo a požadované dokumenty ve stanovené lhůtě nebyly předloženy, byly splněny důvody pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. c/ správ. řádu. Rozsudkem krajského soudu projev

Pokračování
- 3 -
10A 91/2010

vůle ostatních spoluvlastníků nemovitosti nahrazen není, předmětný pozemek zůstal ve spoluvlastnictví.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Předmětem projednání stavebního úřadu byla žádost žalobkyně o vydání územního rozhodnutí o dělení konkrétní stavební parcely. Podání takové žádosti je regulováno § 86 a § 82 odst. 2 stav. zákona. Na žádost o dělení pozemku se vztahuje povinnost podle § 82 odst. 2 zákona, aby takovou žádost uplatnili všichni vlastníci dotčených pozemků a staveb na nich.

Jestliže je parcela č. 276/2 ve spoluvlastnictví žalobkyně a S. F. G., znamená to, že žádost o rozdělení parcely musejí podat oba spoluvlastníci. Jen na základě takto uplatněné žádosti lze o dělení parcely rozhodnout. Jestliže žádost podala pouze žalobkyně jako jeden z ideálních spoluvlastníků parcely, pak o takto uplatněné žádosti o rozdělení parcely rozhodnout nelze. Žádost uplatněná žalobkyní proto neodpovídá požadavkům podle § 82 odst. 2 stav. zák.

Předmětem řízení před soudem v občanském soudním řízení bylo zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budovám a pozemkům. V odvolacím řízení byl změněn rozsudek okresního soudu tak, že došlo ke zrušení spoluvlastnictví k budovám a jednotlivé budovy byly přikázány do vlastnictví účastníků řízení, kdežto žaloba o zrušení podílového spoluvlastnictví ke stavebním parcelám byla zamítnuta. Zamítavý rozsudečný výrok je odůvodněn tím, že podílové spoluvlastnictví účastníků ke stavebním parcelám nezmaří smysl reálného rozdělení budov, naopak přispěje ke snadnějšímu přístupu účastníků k budovám bez nutnosti řešit přístup věcnými břemeny a odpovídá charakteru budov tvořících areál veřejně přístupné památky. Z uvedeného rozsudku krajského soudu plyne, že v daném řízení se nejednalo o nahrazení projevu vůle spoluvlastníků k úkonu ve stavebním řízení. Jednalo se o zrušení spoluvlastnictví, přičemž této žalobě nebylo vyhověno v části vztahující se ke stavebním parcelám, kdy krajský soud naopak zaujal právní názor, že spoluvlastnictví přispěje snadnějšímu přístupu účastníků k jejich budovám bez zřizování věcných břemen a vzal zřetel ke skutečnosti, že jedná se o veřejně přístupnou památku. Rozsudkem krajského soudu nebyl tudíž nahrazen projev vůle S. F. G. k podání žádosti o dělení konkrétní stavební parcely. Důkaz ve formě rozsudku krajského soudu ze dne 16.10.2010 byl správními orgány vyložen správně.

Protože žádost o dělení parcely podala pouze jedna spoluvlastnice a projev druhého spoluvlastníka soudem nahrazen není, pak žádost není v souladu s požadavky § 82 odst. 2 stav. zák. a tato vada nebyla na výzvu stavebního úřadu ve stanovené lhůtě odstraněna. Jestliže stavební zákon přikazuje, aby takovou žádost podali všichni spoluvlastníci, pak jedná se o podstatnou vadu žádosti. Taková vada pak brání v řízení o žádosti jednoho ze spoluvlastníků pokračovat. O žádosti trpícími podstatnými vadami bránícími v řízení pokračovat přikazuje ustanovení § 66 odst. 1 písm. c/ správ. řádu správnímu orgánu usnesením řízení zastavit.

Jestliže k zastavení řízení došlo po uplynutí lhůty stanovené ve výzvě, kdy přetrvala podstatná vada žádosti spočívající v tom, že žádost o rozdělení pozemku nebyla podána všemi spoluvlastníky pozemku a staveb na nich a tato vada brání v řízení pokračovat, jsou zákonem stanovené podmínky pro zastavení řízení dodrženy.

Soud proto uzavřel, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu s § 82 odst. 2 stav. zák. a § 66 odst. 1 písm. c/ správ. řádu. Pokračování
- 4 -
10A 91/2010

Podle § 51 odst. 1 nebylo třeba k projednání žaloby nařizovat jednání, protože účastníci projevili s takovým procesním postupem souhlas.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 11. února 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru