Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 9/2012 - 21Usnesení KSCB ze dne 04.05.2012

Prejudikatura

2 Afs 98/2004


přidejte vlastní popisek

10A 9/2012-21

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobce M.N., bytem P., S. X, proti žalovanému Městskému úřadu v Prachaticích, Velké náměstí 3, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 3.11.2011, č.j. VV - 34356/2011, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobci se vrací soudní poplatek v částce 3 000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 19.1.2012 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 3.11.2011, č.j. VV - 34356/2011, jímž byl uznán vinným přestupkem za porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích a za tento přestupek mu byla uložena pokuta a zákaz činnosti.

Žalobce v žalobě poukazuje na to, že dne 5.12.2011 podal odvolání, neučinil tak však doporučenou poštou. Žalovaný tvrdí, že tu odvolání není a rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.12.2011.

Žalovaný navrhl odmítnutí žaloby jako nepřípustné. K žalobnímu tvrzení o vyčerpání pokusu o řádný opravný prostředek žalovaný předložil důkaz o tom, že v rozhodném období, tedy ode dne oznámení rozhodnutí dne 18.11.2011 do doby marného uplynutí lhůty pro odvolání, žalovaný neobdržel žádné podání obsahující odvolání proti napadenému rozhodnutí. Tímto důkazem je výpis z podatelny z evidence došlých podání v rozhodné době, který je k vyjádření připojen. Proto se dovozuje, že žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky přípustné proti napadenému rozhodnutí.

Ze správního spisu vyplynulo, že dne 20.6.2011 byl žalobce účasten dopravní nehody, při které se střetl při předjíždění s vozidlem jedoucím v protisměru řízeným J.K. Při podání vysvětlení před orgánem policie žalobce uvedl, že dopravní nehodu zavinil sám tím, že najel do protisměru, čímž způsobil dopravní nehodu. Poškozený J.K. vypověděl, že dopravní nehodu zavinil žalobce při předjíždění, když se nepřesvědčil, zda může bezpečně předjet.

V přestupkovém řízení žalobce předložil dne 21.10.2011 plnou moc, jímž k zastoupení v přestupkovém řízení zmocnil M.V. Ten byl m.j. oprávněn podávat řádné a mimořádné opravné prostředky.

Pokračování
- 2 -
10A 9/2012

O přestupku žalobce bylo rozhodnuto dne 3.11.2011 tak, že žalobce byl uznán vinným přestupkem podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 7 zákona o přestupcích tím, že dne 20.6.2011 při předjíždění jiného vozidla ohrozil protijedoucího řidiče, do tohoto vozidla v protisměrném jízdním pruhu narazil, následkem nehody bylo lehké zranění řidiče J.K. a došlo ke hmotné škodě nepřesahující částku 100 000,- Kč. Za tento přestupek byla žalobci uložena pokuta v částce 6 000,- Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v délce 6 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí. Rozhodnutí bylo doručeno zmocněnci žalobce dne 18.11.2011. Právní moci nabylo dne 6.12.2011.

Spis dále obsahuje výzvu Městského úřadu v Prachaticích ze dne 9.1.2012 pro žalobce k odevzdání řidičského průkazu pro uložení trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Na tuto výzvu žalobce reagoval dne 17.1.2012 sdělením, že se necítí být povinen řidičský průkaz odevzdat, protože jeho zmocněnec měl podat odvolání.

Výkon rozhodnutí o přestupku byl podle sdělení žalovaného ze dne 20.1.2012 odložen se zřetelem k žalobě proti rozhodnutí o přestupku žalobce.

Z vyjádření podatelny Městského úřadu v Prachaticích plyne, že po provedené kontrole nebylo v období od 18.11.2011 do 16.12.2011 na Městský úřad v Prachaticích doručeno žádné podání žalobce či M.V.

Krajský soud se věcí zabýval podle § 75 odst. 2 s.ř.s. a dospěl k závěru, že žalobu nelze projednat věcně a musí být odmítnuta.

Předmětem řízení bylo učiněno prvostupňové rozhodnutí o přestupku žalobce. Žalobce tvrdí, že učinil pokus o odvolání tím, že odvolání podal poštou, avšak neučinil tak doporučenou zásilkou. Tvrzení žalobce vyvrací žalovaný tím, že v evidenci došlých podání není uvedeno žádné podání žalobce či jeho zmocněnce učiněné v odvolací lhůtě. Z vyjádření podatelny je pak zřejmé, že evidence došlých podání byla zkontrolována za dobu od 18.11. do 16.12.2011, z čehož je patrné, že evidence byla zkontrolována i za dobu dalších deseti dnů poté, co podle tvrzení žalobce mělo být odvolání dne 5.12.2011 podáno obyčejnou poštovní zásilkou k poštovní přepravě.

Za tohoto důkazního stavu zůstává žalobcovo tvrzení o pokusu o odvolání ničím nepodložené a je vyvráceno evidencí žalovaného o došlých podáních do podatelny Městskému úřadu, ve které žádné podání žalobce či jeho zmocněnce evidováno není.

Z toho, co bylo uvedeno, vyplývá, že žalobce řádný opravný prostředek, odvolání, proti rozhodnutí o přestupku nevyužil a prvostupňové rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.12.2011.

Právní úprava správního soudnictví je koncipována jako subsidiární ve vztahu ke správnímu řízení v zájmu minimalizace zásahu soudů do správního řízení. Jedná se o následný prostředek ochrany subjektivních veřejných práv účastníků správních řízení, kdy na soudu není nahrazovat právní instrumenty uvnitř veřejné správy. To se projevuje v úpravě podmínek ochrany práv podle § 5 soudního řádu správního, podle kterého se ochrany ve správním soudnictví lze domáhat jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků. Takovým opravným prostředkem proti rozhodnutí o přestupku je odvolání, které však žalobce u orgánu, který prvostupňové rozhodnutí vydal, v zákonem stanovené lhůtě neuplatnil. Řádné opravné prostředky tudíž využity nebyly, v důsledku čehož nemůže nastoupit ochrana Pokračování
- 3 -
10A 9/2012

žalobcových práv ve správním soudnictví. Jestliže žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, je žaloba podle § 68 písm. a) s.ř.s. nepřípustná.

Rozhodování o nepřípustné žalobě upravuje § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. tak, že soud usnesením žalobu odmítne, jestliže je žaloba podle soudního řádu správního nepřípustná.

Podmínky pro odmítnutí žaloby proti prvostupňovému rozhodnutí v přestupkové záležitosti žalobce jsou dodrženy, protože žalobce nevyčerpal řádný opravný prostředek proti rozhodnutí o přestupku, jímž je odvolání. Žalobou se proto nelze věcně zabývat.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. žalobu odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze zásady, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže žaloba byla odmítnuta.

O vrácení soudního poplatku bylo rozhodnuto podle § 10 odst. 3 věta třetí s.ř.s., podle kterého soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut. To se právě v projednávané záležitosti stalo. Požadavky pro vrácení soudního poplatku jsou tudíž dodrženy. Žalobce ze žaloby proti prvostupňovému rozhodnutí o přestupku zaplatil poplatek v hodnotě 3 000,- Kč kolkovými známkami. Takto zaplacený soudní poplatek se žalobci vrací.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Pokračování
- 4 -
10A 9/2012

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 4. května 2012

Samosoudkyně:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Šárka Vondřejcová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru